I \ 5

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 8 min.

Sprawozdania

- dla prawidłowej obsługi północnego krańca stacji N -S, projektuje się budowę przejścia podziemnego pod ul. Roosevelta i budowę antresoli dla pieszych pod mostem Teatralnym, które będą wprowadzały ruch pieszy bezpośrednio na poziomy stacji. Dla uzyskania całkowicie bezkolizyjnych dojść ze wszystkich przystanków komunikacji tramwajowej na perony Poznańskiego Szybkiego Tramwaju przewidziano zgrupowanie przystanków przy projektowanych podziemnych przejściach dla pieszych. Podobnie jak na krańcu południowym stacji, na urządzenie pomieszczeń dla obsługi pasażerów wykorzysta się na poziomie II część pomieszczeń podziemnego parkingu strzeżonego; - powierzchnie obecnego parkingu podziemnego na poziomie II pomiędzy halami wejściowymi na północnym i południowym krańcu stacji N -S przeznaczy się jako pasaż podziemny z programem gastronomicznym i handlowym. Pasaż ten nie będzie miał w etapie I istotnego znaczenia w sprawnej obsłudze stacji N -S, ale będzie stanowił łącznik pomiędzy przejściem podziemnym Kaponiery i nowym przejściem w rejonie mostu Teatralnego. Zagospodarowanie tego pasażu może więc stanowić ostatnią fazę budowy stacji N - S. Praca nr 4 przedłożona przez zespół z Łodzi w składzie: Aleksander Śliwiński, Bogusław Piasecki, Wojciech Garszyński, Jan Grogul. Współpraca autorska i grafika opracowania: Czesław Brzeziński, Mir9sław Wypłosz, Małgorzata Garszyńska, Ewa Kucharska, Anna Grzybowska, Beata Sliwińska.

Główne tezy autorskie: - przemieszczenia piesze pasażerów Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz dostępność do stacji z poziomu I stanowią przewodni motyw koncepcji i mają zapewnione sprawne rozwiązania. Długość przejścia między stacjami wynosi ok. 240 m (bez liczenia pokonywania wysokości), co jest odległością niewielką. Powiązanie stacji W-Z ze wschodnim peronem N-S jest dogodne - bezpośrednio na poziomie III i wymaga tylko pokonania wysokości (schody ruchome) z poziomu peronu W-Z <IV poziom) na antresolę na poziomie III. Powiązanie stacji W-Z z zachodnim peronem N -S jest również dogodne, z tym, że wymaga niestety pokonania dwóch poziomów, tj. IV-II - III. Ponieważ jest to drugi eta p (kierunek), zastosowano schody ruchome; - największa koncentracja ruchu pieszego występuje w hali na poziomie III, -w rejonie antresoli wschodniej stacji W-Z. Koncepcja preferuje dotyczące go rozwiązania (usytuowanie schodów i wind); - problem przemieszczeń dla niepełnosprawnych rozwiązano przez zastosowanie pochylni (w rejonie stacji N-S) i dźwigów (w rejonie stacji W-Z). Jedynie do Kaponiery nie udało się wprowadzić pochylni i dźwigów z poziomu terenu (I); - w I etapie proponuje się w północnej części węzła (most Teatralny) wiaty i zadaszenia wejść do przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, wyposażone w elementy informacyjne. Istotną propozycją jest koncepcja zakończenia zachodniego wyjścia z peronów W-Z (ul. Swierczewskiego) w Hali Targowej oraz elementów przestrzennych w rejonie przystanków autobusowych. Przykrycie przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju poziomem I (jezdni, chodników) spaja rejon Ronda Kopernika i umożliwia przysłościowe przykrycie układu torów kolejowych w dalszych etapach; - elementy architektoniczno-kompozyeyjne. Autorzy zaproponowali zastosowanie na posadzki i ściany kamienia (granit, marmur) szlifowanego (na posadzki) i polerowanego (na ściany) oraz polepszenie warunków oświetlenia sztucznego. Konieczne jest stosowanie materiałów jednego rodzaju na tych samych elementach -w obrębie jednego poziomu chodzenia. Przejścia obsługujące ruch tranzytowy powinny być "obojętne" w wystroju. Miejsca lokalizacji usług i innych elementów · obsługi podróżnych podkreślać należy odmiennym wystrojem (kolor posadzki, ścian).

Praca nr 6, przedstawiona przez zespół z Poznania w składzie: Zenon Stachowski, Marek Bąkowski, Włodzimierz Staniszewski, Piotr Wysocki, Bogumił Wołowczyk. Główne tezy autorskie: - podstawowa zasada kształtowania przestrzeni węzła Kaponiera wynika z czterech przesłanek: syntezy natężenia ruchu pieszego; lokalizacji i sąsiedztwa istniejących obiektów; istniejącej konstrukcji wsporczej, szczególnie północnej, oraz wykorzystania jej powierzchni dla rozwiązań programowych pierwszego i drugiego etapu; ochrony środowiska; - dla tych przesłanek opracowano koncepcje ukształtowania środowiska komunikacji zbiorowej, która winna odpowiadać stawianym jej wymogom. Przyjęto

\ \Jdla pierwszego etapu stuprocentowe wykorzystanie powierzchni na poziomie H i III konstrukcji wsporczej, z takim programem użytkowym i komunikacyjnym, który na wiele dziesiątków lat zapewni prawidłowe funkcjonowanie dwóch zblokowanych peronów Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na Oli N - S. Główn < zasada kształtowania tych przestrzeni polega na obudowaniu wne' .rzowym hali pronowej na poziomie II i III, łącznie z bogatym programem użytkowym (winiarnia, Dar kawowy, zaplecza, handel, usługi oraz urządzenia techniczne - jak wentylatomie trafo, węzeł cieplny itp.), oraz na dobudowaniu dwóch antresol na konstrukcji słupowej na poziomie II i I; - przyjęto dla drugiego etapu wykorzystanie konstrukcji wsporczej na poziomie III, z niezbędnym programem użytkowym (kioski, szalety, służba ruchu) oraz wyposażeniem w schody ruchome, pochylnię i windę dla osób niepełnosprawnych (maszynownia windy mieści się w wysokości hali). Hala w górnej części otrzyma oszklenie. Natomiast dla poziomu IV ukształtowano przestrzeń jednorodnie ścianami i stropem podwieszonym płynnie zwężającej się hali peronowej. W hali tej zastosowano cztery różne elementy architektoniczne, w których mieszczą się dwie windy, służba ruchu oraz ubikacja dla obsługi metra. Wyposażenie jej stanowią schodzące i wychodzące z antresoli ruchome schody. Wszystkie zamknięte kubaturowe przestrzenie hali komunikacji masowej posiadać winny wentylację mechaniczną. - w etapie drugim zaproponowano budowę 40jazdów gospodarczych do poziomu III z istniejącej pochylni - naprzeciw ul. Swierczewskiego oraz z pochylni "Merkury" przez tunel, który należy wykorzystać jako dojazd do parkingu i obiektu kubaturowego przy rozbudowie hotelu. Dla uzyskania pełnych efektów realizacyjnych w pierwszym etapie, koncepcja wykorzystuje istniejący ciepłociąg jako medium grzewcze i przez węzeł cieplny doprowadza ciepło do wentylacji i centralnego ogrzewania pomieszczeń użytkowych poziomu II i III w pierwszym etapie. N atomiast w drugim etapie przewiduje się zmianę przyłącza centralnego ogrzewania i poprowadzenie go w tunelu gospodarczym w kierunku ul. Swierczewskiego.

Część czwarta

N ikos Chadziiiniikolau

wem Kałkusem, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Edwardem Łukasikiem oraz sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Mielcarkiem. U czestnicy dyskusji przedstawili naj istotniejsze problemy ruchu związkowego. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie aktywu propagandowego i gospodarczo-politycznego z zastępcą członka Biura Politycznego, sekretarzem Komitetu Centralnego Janem Główczykiem, poświęcone problemom ideologicznym. Uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Grzegorz Romanowski.

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Po wystąpieniu przewodniczącego Kolegium Rektorów prof. dr. hab. Wacława Skuratowicza, osiągnięcia i plany uczelni przedstawił rektor prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek. Odbyła się immatrykulacja studentów pierwszych lat. Wykład inauguracyjny na temat nowych teorii ewolucji globu ziemskiego wygłosił prof. dr hab. Wojciech Grocholski. Grupie pracowników wręczono Nagrody Ministra N auki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Ogłoszono listę absolwentów, którzy w minionym roku akademickim uzyskali dyplomy z wyróżnieniem. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu akademickiego. Również w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza zainaugurowała rok akademicki Politechnika Poznańska. Po otwarciu uroczystości i przemówieniu rektora prof. dra Tadeusza Puchałki, odbyła się

1.10. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość wręczenIa Nagrody Literackiej im. Jana Kasprowicza Nikosowi Chadzinikolau - poecie, prozaikowi i tłumaczowi, prezesowi poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Przybyli przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem, przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustynem Kogutem. Dorobek laureata przedstawił Ryszard Danecki. Aktu wręczenia nagrody dokonali prezydent Poznania Andrzej Wituski i przewodniczący Rady Kultury przy prezydencie miasta Jan Berdyszak. Trzy godziny trwała rozmowa trzydziestu związkowców z człon* kiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisła

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 2.10.)

immatrykulacja studentów pierwszych lat. Wykład inauguracyjny pt. Technika światłowodowa: stan obecny i perspektywy rozwoju wygłosił prof. dr inż. Zdzisław Kachlicki.

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się także w uczelniach wojskowych. W uroczystości w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka uczestniczyli: wiceminister obrony narodowej gen. broni Mieczysław Obie dziń - ski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wojewoda Marian Król oraz konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Michał Mogiłatow. Po przemówieniu komendanta szkoły gen. bryg. Piotra Przybyszewskiego, odbyła się immatrykulacja podchorążych. Podobna uroczystość, z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jana Mielcarka oraz wicewojewody Jana Tomaszewskiego, miała miejsce w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. W Akademii Ekonomicznej również uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki. Rektor prof. dr hab. Janusz Piasny powitał uczestników inauguracji: zastępcę członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Główczyka, ministra do spraw cen prof. dra Zdzisława Krasińskiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika i przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej prof. dra Tadeusza Czwojdraka, a także ministra pełnomocnego, konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Iwana Bojkę. Wykład inauguracyjny pt. Dylematy odnowy trwałego majątku produkcyjnego wygłosił doc. dr hab. Henryk Gawron.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowali światowej sławy pianiści polscy: duet Wacław Kisielewski i Marek Tomaszewski ("Marek i Wacek"). W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto międzynarodową wystawę portretu i akt u Venus 83.

Zaczął się remont wnętrz Ratusza Poznańskiego, obejmujący m. in. instalacje elektryczne.#Przy tej okazji postanowiono przeprowadzić konserwację "koziołkowego" mechanizmu. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod kierownictwem Agnieszki Duczmal, udała się do Warszawy a stamtąd w podróż artystyczną po Hiszpanii. 2.10. XXXI posiedzenie Narady Kierowników Organów Gospodarki Wodnej krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Obecna była zastępczyni sekretarza generalnego Rady Belane Kadar. Funkcję gospodarza posiedzenia p łnił kierownik Urzędu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Stefan Jarzębski. Na otwarcie przybył wicepremier Edward Kowalczyk, w towarzystwie wojewody poznańskiego Mariana Króla.

Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce, z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Łukasika. Z podróży artystycznej do Grazu (Austria) powrócił Zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabeli Cywińskiej. N a festiwalu "Styryjska J esień" przed t wił dwa spektakle Janusza Wisnlewskiego Panopticum a 'la Madame Tussaud oraz Koniec Europy.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł mgr Feliks Rynkiewicz, pełnomocnik do spraw organizacji Centrali Aptek Społecznych (1950) i kierownik oddziału wojewódzkiego Centrali (1951 - 1958), zastępca dyrektora Zarządu Aptek województwa poznańskiego (w latach 1958 -1967). Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 3.10. I Wojewódzkie Spotkanie Związkowców w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski''', na które przybyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, wicepremier Mieczysław Rakowski, minister do spraw związków zawodowych Stanisław Ciosek oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. W przerwie spotkania wicepremier Mieczysław Rakowski, w towarzystwie Edwarda Łukasika, odwiedził robotników na Wydziale W-4. Inauguracja nowego roku akademickiego na Akademii Rolniczej, w której uczestniczyli wicepremier Roman Malinowski i wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Henryk Burezyk, przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych z województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Gości powitał rektor prof. dr Kazimierz Szebiotko. Od tego dnia ustanowiona została N agroda im. prof. dra Jerzego Zwolińskiego, którą honorować się będzie' autora najlepszej pracy magisterskiej. Przyznano ją absolwentce Wydziału Ogrodnictwa Marii KończaI. Pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosił prof. dr hab. Andrzej Legocki. Tematem były zagadnienia inżynierii genetycznej i perspektywy wykorzystania jej w nauce i praktyce rolniczej. N a ścianie gmachu Collegium Maximum odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu rektorowi uczelni prof. drowi hab. Tadeuszowi Molendzie. W inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii Muzycznej uczestniczyli wiceminister kul tury i sztuki Wacław J anas oraz sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Pfcrtii Robotniczej Grzegorz Romanowski. Wykład inauguracyjny pL Idee i styl wygłosił prof. Florian Dąbrowski. Inauguracja sta

ła się okazją do przypomnieniasześćdziesiątej piątej rocznicy rozpoczęcia w Poznaniu studiów muzycznych. Zasłużonym pedagogom wręczono z tej okazji odznaczenia, państwowe. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została doc. Hanna Rudzińska- Kruszewska, a Krzyżami Kawalerskimi: doc. Waldemar Andrzejewski, prof. Stanisław Kulczyński, doc. Halina Sobierajska, doc. Jerzy Zgodziński. W Akademii Wychowania Fizycznego otwarcja nowego roku dokonał rektor uczelni prof. dr hab. Aleksander Kabsch. Obecni byli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych miasta. i województwa, a także zastępca przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Adam Izjdorczyk.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę plakatu z okazji trzydziestopięciolecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej pL Historia i teraźniejszość. Eksponowano ok. stu plakatów dokumentujących wydarzenia historyczne. W teatrze "Maya" przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja sezonu artystycznego 1984/1985. W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarł Józef Jakubowski - nestor lotnictwa polskiego, kapitan -pilot polskich linii lotniczych "Aero " i "Lot" . U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaczeniami bojowymi. .10. Inauguracja nowego roku szkolenia partyjnego -w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego'" Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Antoni Czubiński. Inauguracja szkolenia partyjnego dla dzielnicy N owe Miasto w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Jan Król.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry