PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W VIII KADENCJI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2

Czas czytania: ok. 28 min.

W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej w dniu 27 września 1984 r.

odbyła się III sesja Miejskiej Rady N arodowej, z udziałem 109 radnych, poświęcona w głównym punkcie porządku dziennego uchwaleniu Programu działalności Rady w VIII kadencji. Na sesję przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Safoiniewicz, wiceprezes wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stranmictwa Ludowego Andrzej Malinowski, poseł na Sejm Jerzy Słuszczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Uraędu Wojewódzkiego Lucyna Łuczak, prezydent miasta Andrzej Wituski, wiceprezydenci: Zdzisław Babel, Mirosław Kopiński, Łucjan Majewski, Bogdan Zastawny, dyrektorzy przedsiębiorstw miejskich i komunalnych, przewodniczący dzielnicowych rad narodowych i naczelnicy dzielnic, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, dziennikarze. Otwarcia sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom radny Stanisław Antczak. N a wstępie ipoddał on pod głosowanie porządek dzienny sesji, obejmujący: Interpelacje i wnioski radnych; Przyjęcie planu pracy Rady do

końca 1984 r.; Zatwierdzenie Regulaminu Rady; Ramowy program działania Rady na okres VIII kadencji; Wystąpienie prezydenta w sprawie wykonania planu i budżetu rocznego oraz Informacja o realizacji programu zamierzeń oszczędnościowych na lata 19831985; Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawach ustalenia i podziała terenów 'budownictwa jednorodzinnego. Proponowany porządek dzienny przyjęty został jednomyślnie. Przed przystąpieniem do obrad, radny Stanisław Antczak poinformował, iż Prezydium poparło kandydaturę Mirosława Kopińskiego na stanowisko wiceprezydenta Poznania. Mirosław Kopiński pełnił funkcje sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, był radnym Miejskiej, Rady Narodowej. Pracę na stanowisku wiceprezydenta podjął z dniem 3 września, a do jego kompetencji należą sprawy kultury" oświaty i polityki mieszkaniowej. Interpelacje i wnioski: Radny Wacław Łukaszewicz zapytał, dlaczego rozdział mięsa kartkowego nie odbywa się tak jak w innych województwach, tzn. nie ma możliwości zamiany mięsa na wędliny i odwrotnie? Radny Jan Moszyński zapytał, czy Prezydium Rady i Urząd Miejski opracowały kierunki działania w zakresie

Sprawozdania

zaspokajania materialnych i pozamaterialnyeh potrzeb oświatowych całego miasta? Radny Andrzej Baraniecki - zapytał, kto jest odpowiedzialny za odbiór robót komunalnych? Chodzi tu o przejście winiarskie (tunel w okolicy ul. Leonarda). Dwa lata temu został zasypany, obecnie jest to wszystko odkopywane, izolowane i przebudowywane. Radny Zenon Korbik przedłożył wniosek, aby w programie działania Rady ująć siprawę podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej osiedli Szezepankowo, Spławie, Krzesany, Krzesinki. Tę częsc miasta zamieszkuje kilka tysięcy ludzi, lecz warunki ich mieszkania niczym nie różnią się od wiejskich. Dotychczas mieszkańcy tego regionu korzystają ze studni. Woda ta nie nadaje się do spożycia. Radny Kazimierz Nowicki zapytał, czy robót przy budynkach na Winogradach nie można przyspieszyć lub maksymalnie zaawansować przed zbliżającą się zimą? Kiedy nastąpi przeprowadzka zakładów "Korgaz" do Jasienia? Czy odpowiada prawdzie informacja prasowa, że ze względu na brak uzbrojenia terenów w Piątkowie pewna ilość bloków mieszkalnych stoi niezasiedlonych ? Jakie podjęto kroki w celu poprawy stanu poznańskich mostów i wiaduktów? Kiedy zostaną podjęte prace przy zagospodarowywaniu terenu przy ul. Jedności Słowiańskiej od Osiedla do pętli tramwajowej na Osiedlu Lecha? Radny Nowicki wnioskował, aby kiermasze owocowo-warzywne organizować także na nowych osiedlach mieszkaniowych oraz o przeprojektowanie domów cztero- i pięciokondygnacyjnych na sześciokondygnacyjne (bez wind), z przeznaczeniem ostatniej kondygnacji na mieszkania rotacyjne. W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednomyślnie przyjęła iPlan pracy do końca 1984 r. Przewiduje on: rozpatrzenie stanu i głównych zadań w zakresie

upowszechnienia kultury i sztufci w Poznaniu; ocenę stanu zabytków oraz potrzeby ich konserwacji i rewaloryzacji; informację o stanie realizacji wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych w toku kam p anii wyborczej do rad nar o - dowych w 1984 r.; informację o realizacji uchwały w sprawie węzłowych problemów ochrony środowiska w latach 19&1 - 1990. N astępnie przewodniczący obrad poinformował, że projekt Regulaminu Miejskiej Rady Narodowej został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu nadesłanego przez 'Kancelarię Rady Państwa. Był on przedmiotem obrad wszystkich komisji, które zgłosiły wiele uwag. W związku a tym Prezydium, nia posiedzeniu w dniu 6 września, powołało zespół w składzie: radni Ewa Zakrzewska i Tomasz Baszkowski oraz Ewa 'Pachura radca prawny Urzędu Miejskiego, 'który opracował nowy projekt Regulaminu. Radny Tomasz Baszkowski, poinformował Radę o zmianach dokonanych w projekcie Regulaminu. "Obywatelki i Obywatele Radni zauważą z pewnością - powiedział radny Baszkowski - iż zostały uwzględnione wszystkie uwagi odnoszące się do stylistyki niektórych postanowień Regulaminu. Staraliśmy się nadać im bardziej przystępną formę w ten sposób, by w miarę możliwości wykluczyć wątpliwości co do ich treści oraz wątp li - wości interpretacyjne. Wyjaśniono m. in. pojęcie większości względnej i bezwzględnej ( 25), uściślono treść 34 i 35 Regulaminu".

"Zespół uznał za uzasadnione poprawki zgłoszone przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisję Wychowania, Oświaty i Kultury, dotyczące 31 ust. 1 pkt 5 i pkt. 6 w zakresie rozszerzenia zakresu prac, którymi będą się zajmować. "Komisja do spraw Samorządu zaproponowała przeredagowanie w całości rozdziału 11. Niestety zgłoszony wnio

sek nie został bliżej uzasadniony, a protokół z posiedzenia Komisji nie zawiera żadnych wskazówek - w jakim kierunku winny zmierzać zmiany redakcji tegoż rozdziału. W tej sytuacji jako kryterium przyjęliśmy konieczność »pracowania modelu współdziałania Miejskiej Rady Narodowej z samorządem, biorąc pod uwagę z jednej strony odbiegający od istniejącego innych miastach poaział na dzielnicowe rady narodowe oraz miejską radę narodową, a z drugiej strony, by współdziałanie to na szczeblu miasta nie prowadziło do powielania pracy dzielnicowych rad narodowych lecz dotyczyło spraw o charakterze ponaddzielnicowym lub ogólnomiejskim" . "Wniosek dotyczący roli zastępców przewodniczących Komisja otrzymał redakcję w skróconej formie. " Uzasadnienia wymagają uwagi, które ze względu na sprzeczność z U stawą bądź z innych przyczyn nie zostały zaliczone do koniecznych do zrealizowania. Należą do nich: a) Wniosek Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury odnośnie do 34 . pkt l, a miano wicie, że kandydatów na stanowiska wiceprezydentów winna opiniować Miejska Rada Narodowa, zamiast Prezydium Miejskiej Rady N arodowej. Jest to wniosek sprzeczny z art. 133 U stawy o Radach Narodowych.

to) Wnioski Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczyły zmian w paragrafie 8 (ust. 3, 11 pkt 3 i 4 Regulaminu). Wprowadzenie zmian w zaproponowanym brzmieniu doprowadziłoby w praktyce do naruszenia oczywistych uprawnień przewodniczącego Rady w zakresie przewodniczenia obradom sesji i zbędnego chaosu wynikającego z dominacji głosowania nad sprawami formalnymi, zamiast bardziej potrzebnego skupienia się na działalności merytorycznej. c) Zespół nie czuł się uprawniony do arbitralnego rozstrzygnięcia wniosku o charakterze kontrowersyjnym, zgłoszo

nego przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zaproponowała w 3i8, ust. 2 głosowanie tajne. Z propozycja wynika, że głosowanie tajne winno dotyczyć uchwały o przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu społeczno-gospodarczego i udzielenia absolutorium prezydentowi. Zespół wyraża pogląd, iż U stawa o Radach Narodowych wart. 135 ust. 2 nie przewiduje w tym przypadku głosowania tajnego, a doświadczenie i dojrzałość radnych oraz wymóg bezwzględnej większości głosów stanowią gwarancję, iż głosowanie 'będzie wynikiem przemyślanych poglądów radnych, którzy zgodnie ze swoim sumieniem opowiedzą się za przyjęciem sprawozdania bądź jego odrzuceniem". "Propozycja dodania do 31 ust. 1 pkt. 4, że Komisja Zdrowia zajmować się będzie "sprawowaniem kontroli zdrowotności mieszkańców Poznania" wymagałaby sprecyzowania, w jaki sposób Komisja ta zamierzałaby kontrolować zdrowotność mieszkańców". "Propozycja współdziałania Miejskiej Rady Narodowej z Radami Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego działającymi w Poznaniu zamialst z Wojewódzką Radą Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego wydaje się dążyć do ominięcia współpracy z Dzielnicowymi Radami N arodowymi, gdzie Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego powstały i z którymi są związane nie tylko genezą, ale i problematyką działania. Miasto tej rangi co Poznań winno współdziałać z Wojewódzką Radą Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego, ewentualnie z Miejską, gdyby w przyszłości powstała" .

"Reasumując powiedział na zakończenie radny Baszkowski -. należy podkreślić, że zgłoszone uwagi są wyrazem troski radnych o zapewnienie właściwego kształtu organizacyjnego Rady, a niektóre propozycje sprzeczne z Ustawą wynikały wyłącznie z prze

Sprawozdania

konania o ich słuszności. Z tych względów prosimy o zaakceptowanie wprowadzonych zmian oraz o przemyślenie wniosków, które nie zostały ujęte w projekcie, pod kątem ich zasadności oraz 'celu, jakiemu mają służyć". W dyskusji zabrał głos radny Wiktor Wysłonek, który wystąpił z wnioskiem o zmianę 19 ust. 2 w ten sposób, by po słowach "Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego" dodać: "oraz Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego" działające na terenie m. Poznania w zakresie sprawo znaczeniu ogómoimiejskim", wyjaśniając przy tym, że Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego są organami, które nie podlegają organizacyjnie Radzie wyższego stopnia. W pewnym sensie dyskryminowałoby to ogniwa organizacyjne ruchu, który stoi najbliżej społeczeństwa. Następnie zaproponował poprawki do <23 ust. 2 i 33. W wyniku jawnego głosowania, Rada podjęła uchwałę nr UI/8/84, dotyczącą Regulaminu Miejskiej Rady Narodowej z poprawkami do 19, z dwoma głosami wstrzymującymi się w odniesieniu do 23 i trzema głosami wstrzymującymi się do 31. Nie zostały zaakceptowane przez Radę poprawki do 38. Projekt ramowego Programu działalności Rady w VIDI kadencji został opracowany przez zespół w składzie: radni Antoni (Pietrzykowski i Włodzimierz Palacz oraz wiceprezydent Poznania Łucjan Majewsitei. Program przedłożono do akceptacji Radzie jako ramowy i otwarty. Podkreślono, iż w miarę zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych oraz nowych potrzeb i postulatów wyborców będzie on uzupełniony o nowe zagadnienia i problemy wymagające rozwiązania przez Radę.

iPrzed przystąpieniem do dyskusji nad Programem działania - przewodniczący obrad zaproponował powołanie Komisji Redakcyjnej Projektu Uchwały, w składzie: radny Antoni Pietrzykow

ski, przewodniczący resortowych komISJI, przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania i radca prawny Urzędu Miejskiego. Funkcję przewodniczącego tej Komisji powierzono radnemu Antoniemu Pietrzykowskiemu.

Dyskusję zapoczątkował radny Antoni Pietrzykowski. Występując w imieniu Prezydium Rady, poinformował zebranych o potrzebach oraz o trudnościach, z jakimi się spotykają mieszkańcy Poznania. "Podstawowe działania naszych poprzedników - powiedział m. in. Antoni Pietrzykowski - zmierzały w ostatnich latach do podniesienia rangi i pozycji Poznania w strukturze miast polskich, zapewnienia mu właściwego miejsca w żyoiu regionu. Radni ubiegłej kadencji, wsparci energicznym działaniem i pomocą Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zostawili nam w tym względzie znaczny kapitał. Wydaje się, że potwierdzenie tego kierunku działania przez Radę obecnej kadencji, byłoby potwierdzeniem słuszności dokonanego wyboru i konsekwencji w kroczeniu tą samą drogą. Idea ta sprowadza się najprościej do stwierdzenia, że nie ma Poznania bez Wielkopolski i WielkopoMU bez swojej stolicy, jaką był, jest i będzie zawsze (Poznań",

"Wynikają z tej zasady określone konsekwencje. Pierwsza z nich to fakt, że miasto służyć musi przede wszystkim całemu regionowi jako jego zaplecze bezpieczeństwa socjalnego , kulturalnego, zdrowotnego, naukowego, że każdy mieszkaniec regionu musi widzieć w mieście Poznaniu ostoję możliwości np. uzyskania dla swojego syna czy córki miejsca w szkole lub internacie, a w razie choroby - specjalistycznej pomocy lekarskiej, miejsca w szpitalu ifjp'. "Że teatry i instytucje kulturalne będą nie tylko udostępniać swoje obiekty, ale również rozwiną szerzej niż dotychczas współpracę z jednostkami kul

tury we wszystkich ośrodkach działających w Wielkopolsce. Tak pojęte funkcje miasta na rzecz regionu pragniemy rozwijać i tak zapisaliśmy w projekcie Programu". "Drugi problem szczególnie ważny, i to nie tylko dla miasta - to sprawa ochrony środowiska. Obywatele Radni - miasto Poznań to jedno z miast, które ma dużą liczbę otaczających je jezior, a także znaczną ilość lasów. Popatrzmy na to bogactwo i z żalem stwierdzić musimy, że coraz mniej mogą z niego korzystać mieszkańcy. Obok błędów zagospodarowania, doszły obecnie przykre skutki zanieczyszczeń, będące wynikiem nienadążania infrastruktury komunalnej za rozwojem miasta, ale również bardzo często wynikiem niefrasobliwości naszych przedsiębiorstw wobec ochrony środowiska". «Proponujemy Obywatelom Radnym wydanie w obecnej kadencji bezwzględnej walki tym praktykom. Nie będzie to sprawa łatwa, zawsze znajdą się jakieś trudności obiektywne, usprawiedliwiające naruszanie zasad ochrony środowiska. Dlatego proponujemy, aby każdy z nas kto spotyka się z przypadkami naruszania zasad ochrony środowiska występował z interpelacjami, domagając się natychmiastowego położenia kresu takim praktykom. Jest to być może nawoływanie do działań przeciwko samym sobie, bowiem przedsiębiorstwa, których organem założycielskim jest prezydent, mają zapewne niejeden grzech na sumieniu, ale innej rady nie ma, jeśli sami się za ten problem ostro nie weźmiemy, to nie liczmy na żadną poprawę". "W bieżącej kadencji - powiedział na zakończenie radny Pietrzykowski - wymagać będzie również rozwiązania problem rozszerzenia granic miasta Poznania. Jest to potrzeba nie tylko dyktowana prawnym uregulowaniem stosunków - zaczynamy już budować poza granicami miasta - ale również merytoryczna, zmierzająca <ło rozwią

\ 57

zania problemów komunikacyjnych i komunalnych" . Radny Włodzimierz Palacz - występując w imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego - poruszył problemy niedostatku ilościowego -i jakości budowanych mieszkań oraz zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe. Stąd też Program winien mieć charakter ramowy i otwarty. Ramowy w tym sensie, że wyznacza generalne cele, a otwarty - tzn., że jeśli zajdzie potrzeba, będzie uzupełniony. "Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - mówił radny Palacz - wnioskuje, aby Program był podstawą do opracowywania corocznych Planów społeczno-gospodarczych m. Poznania. Uzupełnieniem Programu winny być zweryfikowane wnioski i postulaty zgłoszone przez wyborców, a także zaległości inwestycyjne ujęte w planach gospodarczych ubiegłych lat, a dotąd nie zrealizowane. Kotnisja i Zespół pozytywnie opiniują projekt Programu działania Miejskiej Rady N arodowej na okres kadencji 1984 - 1987". Radny Miłosz Stankiewicz - w imieniu Klubu Radnych Stronnictwa Demokratycznego - stwierdził, iż Program odpowiada tendencjom i zamierzeniom radnych Stronnictwa Demokratycznego i że będą oni głosować za jego przyjęciem. Wobec wyczerpania listy dyskutantów, przewodniczący obrad zamknął dyskusję nad zasadniczym punktem porządku obrad. N astępnie prezydent Poznania Andrzej Wituski przedstawił sprawozdanie z wykonania planu i budżetu rocznego w oparciu o Raport o aktualnej sytuacji spoleczno-gospodarczej Poznania z 1981 r. oraz zapoznał Radę z aktualną sytuacją społecznw-gospodarczą miasta i z zadaniami Urzędu Miejskiego.

Sprawprzed przystąpieniem do omówienia kolejnego punktu porządku dziennego, przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak stwierdził, iż informacja prezydenta Poznania o realizacji programu zamierzeń oszczędnościowych na lata 1903-1985 była omawiana i zaakceptowana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz w dniu 6 września 1984 r. na posiedzeniu Prezydium. Przypomniał, iż Rada uchwałą z dnia 15 marca 1983 r. zobowiązała prezydenta do przedstawienia efektów realizacji tego programu dwukrotnie w ciągu roku. Dokonana przez Radę w marcu 1984 r.

ocena jego realizacji wykazała uzyskanie w większości zadań wyższych elektów oszczędnościowych w stosunku do planowanych. W związku z tym oraz z uwagi na zmieniające się warunki realizacyjne zadań gospodarczych w 1984 r., zobowiązano prezydenta do zweryfikowania programu zamierzeń oszczędnościowych na lata 1984-1985.

Z upowaznlenia Prezydium Rady, radny Stanisław Antczak zaproponował podjęcie uchwały o zweryfikowanym programie i przyjęcie informacji o realizacji programu na I półrocze 1984 r. do akceptującej wiadomości. W głosowaniu Rada podjęła uchwałę nr IH/9/84 w sprawie programu zamierzeń oszczędnościowych na lata 1984-1985, a także informację o realizacji zweryfikowanego programu zamierzeń oszczędnościowych w I półroczu. Przedmiotem ostatniego punktu porządku obrad były projekty uchwał Rady w sprawach: a) ustalenia i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym ul. Wyszomierskiej <OBiwardowo) ; b) zmiany zarządzenia nr lljThXJ prezydenta miasta Poznania z dnia 19 marca 1979 r. dotyczącego ustalenia i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym "J eżyce- 3"przy ulicach Sytkowskiej, Przelot, 5 Stycznia, Lotniczej i Tatrzańskiej Przewodniczący obrad, radny S tanisław Antczak poinformował, iz pnłjek-ty uchwał zostały omówione i zaopiniowane na posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Gospodarki komunalnej, Komunikacji i Łączności, a także Prezydium Rady. Przy trzech głosach wstrzymujących się, podjęto uchwałę nr 111/10/34 w sprawie ustalenia i podziału terenów bu-' downictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym ui. Wyszomierskiej (Edwardowo). Przy dziewięciu głosach wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę nr 111/11/84 w sprawie ustalenia i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie urbanistycznym "Jeżyce-3", obejmującym rejon ograniczony ulicami: Tatrzańską, Sytkowską. Zrezygnowano z realizacji dróg wewnętrznych uprzednio projektowanych i zaproponowano zagęszczeinSe zabudowy przez lokalizację domów na tyłach działek w rejonie ulic: Tatrzańskiej, Sytkowskiej, Dunajeckiej, Dniestrzańskiej i Lednickiej. Budowa drugiego domu na działce będzie następowała na wniosek właścicieli. (Uwzględniając wnioski i odwołania.

właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze ograniczonym ulicami: Startową, Szałasa, Szybowcową i Idzikowskiego - prezydent miasta Poznania zarządzeniem nr 1/84 z dnia 30 stycznia 1984 r. dokonał odstępstwa od szczegółowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uprzednio zatwierdzonego zarządzeniem nr 13/77), polegającego na wprowadzeniu w miejsce zabudowy atrialnej jednorodzinnej - zabudowy wolnostojącej , przy zachowaniu w maksymalny sposób istniejących granic działek, oraz na zmianie biegu projektowanej wewnętrznej ulicy, w jej południowym odcinku. Wobec faktu, że niektóre działki zostały w czasie postępowania podziałowego zabudowane domami jednorodzinnymi, należy uznać, iż cel, dla którego zositały objęte postępowaniem, został osiągnięty i nie powinny one być objęte zarządzeniem o ustaleniu terenu budowlanego. W związku z tymi okolicznościami, w zarządzeniu nr 11/79 prezydenta miasta Poznania skreślono niektóre nieruchomości, wymienione w 1. Radny Antoni Pietrzykowski - pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Uchwał - zaproponował przyjęcie uchwały programowej z dodaniem wstępu: ,.Miejska Rada Narodowa, potwierdzając słuszność kierunków działania, jakie w ostatnim czasie podejmowane były na rzecz podniesienia rangi i znaczenia miasta Poznania dla regionu Wielkopolski, uchwala co następuje". W głosowaniu, uchwała nr IH/12/94 w sprawie ramowego Programu działania została przyjęta jednogłośnie. Prezydent Andrzej Wituski, udzielając odpowiedzi na interpelacje, poinformował m. in., iż budowa tunelu w okolicy ul. Leonarda, którego inwestorem jest Zarząd Dróg i Mostów, stała się ponownie aktualna. Odpowiadając na wniosek radnego Zenona Korbika, poinformował, iż w 1986 r. zostanie ukończona dokumentacja zwodociągowania osiedli Szczepankowo, Spławie, Krzesiny i inne.

Decyzje o budowie tych czy innych obiektów należą nie do prezydenta, nie do służby wodociągowej, lecz do Rady. Odpowiadając na wnioski i interpelacje radnego Kazimierza Nowickiego, stwierdził m. in., że: sprawa zakładów "Korgaz" jest niezwykle trudna, gdyż zakład

\ 59ten obsługuje oprócz Poznania prawie połowę Polski. W 1 r. przewidziane jest zakończenie budowy nowego zakładu w Jasieniu. Niebawem zostaną wprowadzone nadzwyczajne środki ostrożności, mające na celu zagwarantowanie bezpiecznego życia mieszkańców pobliskich budynków. Jeśli chodzi o kiermasze owocowo-warzywne, to Spółdzielnia Ogrodnicza otrzyma sugestie, aby ten rodzaj handlu prowadzić także w dużych osiedlach mieszkaniowych. Gdy chodzi o poprawę stanu mostów i wiaduktów brak jest w Poznaniu przedsiębiorstwa, które by się tym zajmowało. Sprawa przeprojektowania domów i budowy mieszkań rotacyjnych była już rozpatrywana w Urzędzie Wojewódzkim. Są już decyzje nakazujące dogęszczanie i zmierzające do budowy domów pięciopiętrowych, zamiast czteropiętowych. Odpowiadając na pytanie dotyczące' niezamieszkałych budynków w Piątkowie, prezydent przyznał, że nie został zasiedlony jeden blok z powodu braku kolektora, którego oddanie do użytku przewidziano na sierpień 1 r. U dało się jednak wcześniej ukończyć tę budowę i w dniu l października 1985 r. kolektor zostanie przekazany do użytku. Nic więc nie będzie stało na przeszkodzie, aby blok mieszkalny zasiedlić. Przewodniczący obrad radny Stanisław Antczak zamykając obrady III sesji Rady podziękował wszystkim radnym i gościom za udział w obradach.. Zamknięcie sesji nastąpiło o godz. 18Ao.

Afanan Genowefia .

Sprawozdania

ANEKS PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ NA LATA 1984 - (1987 (fragmenty)

Miejska Rada Narodowa, w poczuciu pełnej świadomości swych zwiększonych kompetencji oraz w trosce o zapewnienie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i poprawy warunków bytowych jego mieszkańców, przyjmuje do realizacji Program działania na okres kadencji 1984-1987. Podstawę Programu działania stanowią: Program Wyborczy Miejskiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania, Plan Społeczno-Gospodarczy Poznania na 1984 r. oraz założenia na 1985 r.

Podstawowe cele Dążąc do spełnienia oczekiwań, jakie społeczeństwo miasta Wląze z działalnością nowo wybranych władz miejskich oraz do wszechstronnego wykorzystania istniejących w aktualnych warunkach społeczno-gosipodarczych możliwości rozwoju miasta, Miejska Rada Narodowa jako cel swych działań w latach 1984-1087 uznaje: l. Uzyskanie przez Radę rzeczywistego wpływu na wszystkie podstawowe dziedziny życia społeczno-gospodarczego miasta. Prawne warunki umocnienia pozycji Rady jako gospodarza terenu stworzyła U stawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz podjęte na podstawie zawartej w niej delegacji decyzje o podziale miasta na dzielnice i utworzeniu dzielnicowych rad narodowych, a także uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej dotycząca przekazania Miejskiej Radzie Narodowej niektórych spraw należących do właściwości Wojewódzkiej Rady oraz rozgraniczanie zadań między Miejską Radą N arodową a radami dzielnicowymi. Faktyczne przejęcie przez Radę kompetencji związanych z wykonywaniem nadzoru nad dzielnicowymi radami narodowymi oraz zadań w dziedzinie służby zdrowia, planowania przestrzennego, nadzoru nad wszystkimi służbami komunalnymi, a w dalszej kolejności również spraw programowania i planowania inwestycji komunalnych, infrastruktury społecznej oraz koordynacji budownictwa mieszkaniowego stanowić będzie rękojmię zapewnienia niezbędnej samodzielności władz miejskich. W wyniku podziału zadań między miejską a dzielnicowymi radami narodowymi, organy dzielnicowe, przejmujące zadania dotyczące eksploatacji budyrików mieszkalnych, urządzeń komunalnych, a także realizacji polityki w zakresie budownictwa mieszkaniowego , gospodarki mieszkaniowej, lokalowej, drobnej wytwórczości, handlu, usług i rzemiosła, szkolnictwa podstawowego, opieki przedszkolnej, masowych form kultury, sportu i rekreacji, staną sie. rzeczywistymi gospodarzami dzielnic. Konsekwentna realizacja postanowień uchwały Wojewódzkiej Rady N arodowej rozszerzającej zakres kompetencji władz miejskich zapewni Radzie prowadzenie spójnej, jednolitej w skali miasta polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania, a jednocześnie stworzy korzystne warunki dla wyzwolenia inicjatyw społecznych i bieżącej realizacji istotnych z punktu widzenia mieszkańców zadań przez dzielnicowe rady narodowe.

2. Utrzymanie pozycji miasta Poznania i stałe jej zwiększanie w realizacji swoich funkcji na rzecz regionu wielkopolskiego. Z realizacji tego celu wynikają: Konieczność poprawy funkcjonowania organizmu miejskiego, łagodzenie problemów utrudniających życie mieszkańców a spowodowanych nie nadążającą za rozwojem demograficznym i przestrzennym - rozbudową bazy materialnej. W szczególności niezbędne jest łagodzenie dysproporcji między: rozwojem demograficznym a rozwojem bazy socjalnej; rozwojem przestrzennym a istniejącym układem drogowo-komunikacyjnym; rozwojem budownictwa mieszkaniowego a nie nadążającym za nim rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej. Potrzeba umocnienia pozycji miasta w kulturze i nauce, kształtowania warunków rozwoju działalności kulturalnej i artystycznej regionu, szkolnictwa wyższego, instytutów i placówek naukowo-badawczych Wymaga to szczególnie zwiększania nakładów na remonty kapitalne: urządzeń komunalnych; budynków jak i o rozbudowę bazy socjalno-bytowej i dydaktyczno-naukowej uczelni poznańskich. Dążenie do stałej poprawy zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, m. in. poprzez budowę nowych zakładów; realizację urządzeń handlowo-usługowych, zwłaszcza na terenie nowych osiedli mieszkaniowych; rozwój usług, ułatwienie rozwoju drobnej wytwórczości produkującej na potrzeby ludności oraz usprawnienie obsługi klientów. Dążenie do zwiększenia zakresu budownictwa mieszkaniowego uspołecznionego, wielorodzinnego realizowanego w formie spółdzielczej, zakładowej oraz w formie budownictwa komunalnego, jak i budownictwa jednorodzinnego przy równoczesnym rozwijaniu wszelkich form aktywności oczekujących na mieszkania oraz właściwej konserwacji starej substancji mieszkaniowej. Zapewnienie dostaw wody dla gospodarstw domowych poprzez dalszą rozbudowę ujęć wody, stacji uzdatniania, magistral dosyłowych, sieci rozdzielczych oraz świadomą i konsekwentną realizację programu oszczędzania wody tak przez indywidualnych użytkowników, jak i racjonalną gospodarkę wodą przede wszystkim przez zakłady przemysłowe. Uzyskanie poprawy warunków ekologicznych, w szczególności poprzez kontynuowanie budowy centralnej oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych oraz budowę nowych kolektorów, ochronę wód powierzchniowych, ograniczania emisji pyłów i hałasu, rozwiązanie problemu utylizacji i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, konserwację i rozwój zieleni. Konieczność dalszego rozwoju usług w zakresie służby zdrowia na rzecz mieszkańców i regionu, m. in. poprzez rozbudowę i modernizację bazy lecznictwa zamkniętego i przychodni specjalistycznych, dążenie do poprawy organizacji pracy w lecznictwie oraz systematyczne doposażanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę diagnostyczno-terapeutyczną. Szczególny nacisk połażony zostanie na realizację programu opieki społecznej nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.

II

Środki realizacji celów Osiągnięciu podstawowych celów wytyczonych przez Radę służyć będą przedsięwzięcia władz miejskich, zespolone z inicjatywami samorządu mieszkańców, udziałem organizacji gospodarczych oraz niezbędną pomocą władz nadrzędnych, w szczególności:

11 Kronika m. Poznania J/85

Sprawozdania

l. Stworzenie organizacyjnych warunków realizowania przez Radę, rady dzielnicowe oraz ich organy wykonawcze pełnego zakresu ich kompetencji. Wymaga to w pierwszym rzędzie ustalenia organizacji urzędów dzielnicowych i wyposażenia tych urzędów o niezbędne środki działania. W pierwszym etapie kształtowania struktur dzielnicowych utworzone zostaną: biura dzielnicowych rad narodowych; wydziały: organizacyjno-prawne i kadr; handlu, drobnej wytwórczości i usług; spraw lokalowych; społeczno-administracyjne; stanowisika pracy do spraw oświaty i wychowania; kultury fizycznej, sportu i turystyki. Po dniu l stycznia 1985 r. niezbędne będzie utworzenie dalszych wydziałów, tj.: budżetowo-gospodarczych; finansowych; gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; oświaty i wychowania; stanowisk pracy do spraw obrony cywilnej. Zwiększony zakres zadań stwarza również konieczność wprowadzenia zmian strukturalnych w Urzędzie Miejskim, polegających przede wszystkim na utworzeniu Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, reorganizacji służb planowania przestrzennego, utworzenia dwóch odrębnych Wydziałąw: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. 2. Rozwijanie inicjatywy społecznej ludności, zaangażowania samorządów mieszkańców, współpraca z komitetami osiedlowymi w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym miasta poprzez stworzenie korzystnych możliwości podejmowania i realizacji czynów społecznych, zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, oraz prac porządkowych polegających na zagospodarowywaniu, zadrzewianiu, zakładaniu zieleńców i kwietników. Inspirowanie mieszkańców do dbałości o ład, iporządek i estetykę miasta, roztaczanie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem oraz reaktywowanie patronatów poszczególnych szkół i zakładów (pracy nad skwerami i parkanni miejskimi.

3. Współudział poznańskich przedsiębiorstw i zakładów pracy w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów gospodarczych, w szczególności w realizacji czynów społecznych, dbałości o porządek i esteltykę wokół zakładów oraz partycypowanie w finansowaniu uzbrojenia miasta w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej. Inspirowanie prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej zakładów, budowę i rozbudowę własnych ujęć wody i prowadzenie oszczędnej gospodarki wodą oraz świadczenie pomocy finansowej, a także w sprzęcie i materiałach pracownikom podejmującym budowę domków jednorodzinnych realizowanych systemem zorganizowanym. 4. W rozwiązywaniu newralgicznych problemów inwestycyjnych miasta uzyskanie niezbędnej pomocy władz wojewódzkich i centralnych, w szczególności w zakresie zapewnienia z budżetu centralnego środków na realizację inwestycji objętych "Programem: woda dla Poznania" oraz Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 5. Konsekwentne realizowanie zamierzeń wynikających z przyjętego przez Radę w poprzedniej kadencji Programu oszczędnościowego i antyinflacyjnego. Ponadto zmierzać się będzie do zwiększenia dochodów własnych budżetu, w szczególności poprzez konsekwentne egzekwowanie zaległości podatkowych, terminową windykację należności bieżących i racjonalne gospodarowanie kredytamiin

Rzeczowa realizacja celów W latach 1984 - 11987 awaga Rady skierowana zostanie na realizację następujących zadań:

\ 63

INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wodociągi Przekazanie w 1984 r. do użytku: wodociągu "Jedności Słowiańskiej" i sieci w Umułtowie. Wybudowanie, w latach 1985 - 1987: zbiorników wody czystej na Moraskiej Górze, chlorowni, wody przy ul. Grobla, magistral wodociągowych "Strzeszyńskiej", "Majakowskiego", studni badawczo-eksploatacyjnej w Mosinie. Przystąpi się do budowy centralnej magistrali dosyłowej Mosina - Poznań.

Oczyszczalnie ścieków i kolektory Oddanie do użytku w 1984 r. kolektorów: sanitarnego górnej strefy od centrali do -kolektora prawobrzeżnego z przejściem przez rzekę Główną oraz junikowskiego. Zakończy się w latach 1985-1987 realizację: I etapu centralnej oczyszczalni ścieków w Kozichgłowach, kolektora naramowickiego (zad. II) oraz przystąpi do budowy kolektora: górnej 'strefy z przejściem syfonowym przez rzekę Wartę; przeźmierowskiego i in.

Ciepłownictwo Zrealizowanie w 1984 r. magistrali ciepłowniczej zachodniej do Osiedla Kopernika. Zrealizowanie w latach 1985 - 1987 magistrali ciepłowniczych: w ul. Dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do osiedla Dębieć; zachodniej, od ul. Święcickiego do ul.

Matejki; w ul. U mułtowskiej; w ul. Dolna Wilda od ul. Chłapowskiego do Marchlewskiego wraz z przejęciem na wysokości ul. Krzyżowej-Chłapowskiej; w ul. Trójpole; od ul. Źródlanej do ul. Słowiańskiej oraz przystąpienie do budowy magistrali cieplnej od Elektrociepłowni Karolin od ul. N aramowickiej. Kontynuowana będzie budowa dwóch bloków ciepłowniczych BC-I00.

Komunikacja miejska W 1984 r. zrealizuje się budowę: linii tramwajowej w ul. Hetmańskiej i J edności Słowiańskiej do Osiedla Lecha (bez trafostacji Zegrze, która zostanie zakończona w 1985 r.). W latach 1985 - 1987 zakończy się budowę: zbiorowego przystanku autobusowego przy ul. Podwale; odstawczych torów tramwajowych przy ul. Budziszyńskiej. Kontynuowana będzie budowa linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Piątkowa oraz rozpocznie się budowę zajezdni tramwajowej dla taboru do obsługi tej linii.

Drogownictwo W latach 1985 -1987 przekaże się do użytku: trasę Wawrzyńca - Niestachowska - Witosa - Serbska; Trasę Hetmańską (odcinek Zamenhofa - Jedności Słowiańskiej); ul. Grochowską od ul. Rycerskiej do Promienistej. Kontynuowana będzie budowa Trasy Średnicowej.

Pozostałe Zakończona zostanie w latach 1985-1907 budowa: Komunalnej Rozlewni Gazu Płynnego "Korgaz" w Jasieniu oraz kontynuowane będą roboty związane z realizacją bazy Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej przy ul. Góreckiej; roboty związane z modernizacją i rozbudową Paimarni.

U'

Sprawozdania

INWESTYCJE W ZAKRESIE HANDLU I USŁUG

Budowa trzynastu pawilonów handlowo-usługowych na nowych osiedlach mieszkaniowych: Oświecenia 37/38 (1827 m 2 ), Czecha 21c (H342 m 2 ), RaczyńslCiego (747 m 2 ), ahrotorego lUjUl0, 15/101 i 1'20 (6943 m 2 ), Związku (Walki Młodych 21 (885 m«), Lecha 246 (1036 m 2 ), Tysiąclecia 16 (2806 m 2, Jana III Sobieskiego 9/103 (33*46 m 2 ), Winiary II 10a i lOb (1654 m 2 ), Kraju Rad 123/124 (1672 m 2 ) oraz w Piotrowie. Budowa pawilonów w peryferyjnych rejonach miasta, przy ulicach: Pniewskiej, Andrychowskiej, Pilotów i Ohodzieskiej.

INWESTYCJE W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

(łącznie z urządzeniami uzyskanymi w drodze adaptacji) Przekazanie w 1984 r 1 . do użytku przedszkoli na Osiedlach Zwycięstwa i Kopernika. Szkoły na Osiedlu Tysiąclecia i sal gimnastycznych w szkołach na Osiedlach Zwycięstwa i Jana III Sobieskiego.

Oddanie do użytku w latach 1985 - 1987 przedszkoli na Osiedlach: Zwycięstwa, Jana III Sobieskiego, Rusa, Tysiąclecia, Bohaterów II Wojny Światowej; przy ulicach Szarych Szeregów i Perzyckiej (I i II etap) oraz w Srnochowicach. Szkół na Osiedlach: Bohaterów II Wojny Światowej i Związku Walki Młodych oraz rozbudowa szkół przy ul. Obodrzyckiej i na Osiedlu Kosmonautów.

INWESTYCJE W ZAKRESIE ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKIl

Przekazanie do użytku w latach 1985 -1987 obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Onkologicznego; Zespołu Lotnictwa Sanitarnego; budynku pralni dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej oraz kontynuowanie budowy: szpitala ogólnego na 650 łóżek przy ul. Majakowskiego (I etap), pawilonów zakaźnego i położniczo-ginekologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej. Przystąpi się do budowy boiska sportowego dla Klubu Sportowego "San".

Kontynuowana będzie budowa zakładu mleczarskiego oraz przystąpi się do budowy piekarni o zdolności produkcyjnej 70 ton/16 godz.

REMONTY KAPITALNE

Zapobieganie dalszej dekapitalizacji istniejących obiektów i urządzeń wymaga zwiększonej troski o rezerwy i konserwację obiektów instytucji artystycznych, mieszkalnych - do rozmiarów pozwalających na podwojenie liczby remontowanych rocznie obiektów, tj. do około 400 budynków; placówek oświatowych; obiektów, służby zdrowia i opieki społecznej; obiektów kultury, w tym Teatru Wielkiego i Teatru Polskiego oraz zabytkowego zespołu staromiejskiego.

CZYNY SPOŁECZNE

Rozwiązywanie niektórych problemów gospodarki miejskiej realizowane będzie poprzez czynny udział mieszkańców. Czyny społeczne o charakterze inwestycyjnym skierowane zostaną m. in. na:

Budowę sieci wodociągowej w rejOnIe ulic Fabianowo - Kowałewicka oraz Pozdawnicka - Boczewska.

Budowę sieci kanalizacyjnej w rejOnIe ulic Radowita - Leszka, Polańska - Łużycka, Małoszyńska - Rzepińska oraz osiedli Pilotów i Antonin - Głównieniec.

Budowę sieci cieplnej w rejonie ulic Nowe Zagórze - Wieżowa, Umułtowska - Braiiie'a, Kościeiskiego - Nałkowskiej - Lindego, Suszki - Kopczyńskiego i na Osiedlu Warszawskim. Budowę sieci gazowej w rejonie osiedli: Smochowice, Dębieć, Minikowo, Pilotów, Podołamy oraz ulic: Zbyłowita Jaromira, Włodkowica, Byczyńska i Unisława - Gniewka.

Program obejmuje tylko zasadnicze kierunki działania Miejskiej Rady Narodowej, wytycza takie zamierzenia, których realizacja w latach 1984-1 @94 przez nowo wybraną Radę warunkuje dalszy rozwój miasta, zarówno w czasie trwania kadencji Rady jak i w następnych latach. Program ten w miarę zmieniających się warunków społeczino-gospodarczych oraz nowych potrzeb i postulatów wyborców będzie uzupełniany o nowe zagadnienia i problemy wymagające rozwiązania przez Miejską Radę Narodową.

1.1. Po podziale Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dwie samodzielne jednostki, rozpoczęły działalność: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Piątkowo) i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" (Osiedle Domy Spółdzielcze i Winogrady).

2.1. W wieku czterdziestu dziewięciu lat zmarła aktorka Teatru Nowego Hanna Krupianka-Stasiuk. Debiutowała jako studentka U niwersytetu im. Adama Mickiewicza na akademickiej scenie pod kierunkiem Kazimierza Brauna. W swej karierze aktorskiej występowała na scenach zawodowych Wrocławia, Olsztyna, Koszalina, Kalisza i - od 19i80 r. - Poznania.

3, 1. Na drugim plenarnym posiedzeniu Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto, dokonano wyboru egzekutywy. W obradach uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Sekretarzami Komitetu Dzielnicowego wybrani zostali: Jerzy Lif terski, Romuald Łukaszewski i Roman Machallaw 1984 rokupierwsza

W Pałacu Kultury rozpoczęła się impreza noworoczna dla dzieci pt. Wielka podróż talerzami Z zielonymi ludzikami, według scenariusza Lecha Konopińskiego i Włodzimierza SoLsłow&kiego. Reżyserował Roman Matysiak, oprawę plastyczną projektował Waldemar Idzikowski, choreografia Czesława Maciaszyka, a opracowanie muzyczne - Zdzisława Pawlaczyka. 4.1. W siedzibie Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją. W Zarządzie Wojewódzkim Ligi Kobiet Polskich odbyły się konsultacje nad założeniami ordynacji wyborczej do rad narodowych. (Obecny był przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Augustyn Kogut. 5.1. Upamiętniono czterdziestą drugą rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej. Pod pomnikiem podziemnego Komitetu Poznańskiego Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele społeczeństwa miasta i województwa, z udziałem przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Gąszczołowskiego. Uroczystości składania kwiatów towarzyszyły poczty sztandarowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

6.1. W sześćdziesiąta piątą rocznicę zdobycia przez powstańców wielkopolskich 1918/1919 lotniska na Ławicy, odsłonięto pamiątkowy obelisk. N a uroczystość przy ul. Karola Świerczewskiego przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 9.1.)

Zj ednoczonej Partii Ro botniczej Edwardem Łukasikiem i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim. Przybyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marianem Jakubowiczem a także seniorzy lotnic - twa wi'elkopolskiego: Walenty Biskup oraz bracia Marian i Leon Ederowie. Obecny był dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilot Tytus Krawczyc, który wygłosił przemówienie, a Zygmunt Bulzacki przedstawił historię zdobycia lotniska na Ławicy oraz dzieje lotnictwa powstańczego. Aktu odsłonięcia ofoeliska dokonali: Edward Łukasik i Tytus Krawczyc, w towarzystwie weteranów Powstania - kpt w st. Sjpocz. Mariana Dopieraiskiego i por. Ryszarda Andryszczaka. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów. W sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech związków młodzieży województwa poznańskiego: Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej "Wki", Związku Harcerstwa Polskiego

1 Związku Studentów Polskich, Przedstawiono stanowiska przedstawicieli młodego pokolenia wobec założeń nowego prawa wyborczego. 7.1. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI.

W sali sportowo - widowiskowej "Arena" redakcja "Głosu Wielkopolskiego" urządziła koncert dedykowany uczestnikom współzawodnictwa pod hasłem "Zmowa zaradh " nyc . Tradycyjne spotkanie sportowców, działaczy, trenerów i sympatyków sportu w salach hotelu ,JPolonez" - zakończyło XXV plebiscyt Ex p ressu Poznańskiego" na dzie" , sięciu najlepszych sportowcow i trenerów Wielkopolski w roku 1963. Laureaci otrzymali upominki ufundowane przez S towarzyszenie Popularyzacji Prasy.

Otwarcie ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. N a scenie przy ul. Masztalarskiej odbył się recital Jana Kaczmarka pL Bilans musi wyjść na zero. 8Jl. Do poważnego karambolu doszło o godz. 20-30 na ul. Szamarzewskiego. "Volkswagen-Golf' jadący z dużą szybkością na odcinku od ul. Polnej do Kraszewskiego wpadł kolejno na sześć zaparkowanych po prawej stronie drogi pojazdów. Wszyscy jadący w tym samochodzie byli pod wpływem alkoholu. 9v1. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Domokrację dwudziestu dwóm weteranom Powstania Wielkopolskiego 19118/1919 wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe. Akty nominacyjne - w obecności wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego - wręczył płk Stefan Łukaszewicz. Na stopień podpułkownika Wojska Polskiego awansowani zostali Franciszek Marciniak i Dionizy V ogel.

Obradował Wojewódzki Komitet Stronnictwa Ludowego. Dokonano uzupełniających wyborów do prezydium Komitetu, w rezultacie których na wiceprezesa powołano Andrzeja Malinowskiego. Sekretarzem Komitetu wybrano Andrzeja Bobrowskiego. W sali Domu Kolejarza odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaźni Pplsko-Węgierskiej.

W salonie "Empiku" otwarto wystawę akwarel Józefa Strurnińskieigo. Koncert z cyklu "Pedagodzy Akademii". Wystąpili: Ewa Wójcik- Wdowicka (mezzosopran) i Michał Marzec (tenor), którym akompaniowały Irena Zaremba i Lucyna Klockiewiez.

W wieku siedemdziesięciu dwóch fIat zmarł Władysław Jarmiński, dyrektor Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych Stare Miasto w latach 1972-1977. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

10.1. Odbyło się ostatnie w kadencji plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dokonano oceny warunków socjalno-bytowych załóg pracowniczych w w województwie oraz zatwierdzono materiały na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. Udział wzięli m. in. przedstawiciele: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, uczestnicy I Krajowej N arady Aktywu Robotniczego «raz przedstawiciele władz administracyjnych. Obradom przewod

Jg9

niczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Referat omawiający sytuację socjałno-bytową przedsiębiorstw województwa poznańskiego wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bronisław Stęplowski. Politolodzy, dziennikarze, studen - ci i zaproszeni goście spotkali się w "Domu Prasy" na sesji poświęconej prawnym i politycznym aspektom funkcjonowania środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem projektu prawa prasowego. Referaty wygłosili doc. dr Leszek Wiśniewski i doc. dr hab. Bogdan Michalski. W sali Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie ministra łączności prof. dra inż. Władysława Majewskiego, wiceministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dra hab. inż. Czesława Królikowskiego, dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji Antoniego Karwackiego i dyrektora Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom - Teletra" Jana Kołodziejczaka z kierownictwem uczelni. Podpisana została umowa o współdziałaniu Politechniki z ministerstwem Łączności w dziedzinie kształcenia studentów dla potrzeb telekomunikacji, prowadzeniu prac naukowo-badawczych na zamówienie resortu łączności i podejmowaniu przez uczelnię poznańską zagadnień służących rozwojowi telekomunikacji. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistami byli: Kaja Danczowska (skrzypce) i Stefan Kamasa (altówka). 11.1. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka zorganizowano spotkanie pracowników z członkami Komisji do spraw Historii Partii i Działaczy (Ruchu [Robotniczego przy Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł dr Adolf Reinholz, dyrektor techniczny Fabryki Kosme

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14.1.)

tyków "Pollena- Lechia". Za wybitne osiągnięcia zawodowe i zasługi dla przemysłu kosmetycznego odznaczony był Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.1. Tadeusz Bielawski, uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego, podczas wakacji na obozie przysposobienia obronnego nad jeziorem w Pamiątkowie, uratował (z pomocą Macieja Głuszka) tonącego. W obecności nauczycieli i kolegów, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmdeciak wręczył Tadeuszowi Bielawskiemu przyznany mu przez Radę Państwa Medal za Ofiarność i Odwagę. Od dyrekcji Liceum otrzymał w upominku Małą Encyklopedię Powszechną. W ., N ovotelu" nad Maltą rozpoczął się Zjazd Założycielski Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Handlu Wewnętrznego. N a czele Federacji stanął Ryszard Grzybowski - mechanik z poznańskiego Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego. 13.1. W nocy z 13 na 14 stycznia w elektrociepłowni "Karolin" został ostatecznie włączony do miejskiego systemu grzewczego nowy blok ciepłowniczy BC-50. 14.1. W świetlicy "Domu Prasy" ogłoszono wyniki XI I Konkursu Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna. Udział w spotkaniu wzięła m. in. żona Karola Hoffmanna - Zofia. W każdej kategorii wiekowej wyróżniono dziesięć osób. Wybrano dziesięciu trenerów, którzyuzyskali dotore wyniki w pracy z młodzieżą. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera musicalu J erry' ego Bocka Skrzypek na dachu, w reżyserii Jana Maciejowskiego, scenografii Mariana Kołodzieja i choreografii Borisa Slovaka. Chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Edward Kmiciewicz (Mleczarz Tewie), Aleksandra Imaiska (Jego żona Gołda), Ewa Werka (Cajtla), Ewa Iżykowska (Hudei) , Danuta Trudnowska (Chawa), Magdalena Hiibner (Szprynca) i Krystyna Frąckowiak (Bilka) - ich córki, Ewa Bernat (Swatka), Aleksander Burandt (Motel Kamzoil) , Wiktoria Jarosz (Szajndla), Krzysztof Szaniecki (Perczyk), Andrzej Kizewetter (Lejzor Wolt), Andrzej Ogór

Ewa Werka (Cajtla) i Edward Kmiciewicz (Tewie)kiewicz (Mordka), Józef Katin (Mojsiek), Władysław W dowicki {Rabin), Michał Marzec (Mendel), Marcin Bednarek (Albram), Jerzy Szalaty (Naum), Ewa Sukiennik KiBabcia Cajtla), Danuta Kazimierska (Fruma Sara), Tomasz Wolski (J osek), Jerzy Fechner (Policjant), Wdesław Bednarek (Fiedka), Marek Bieniaszewski (Sasza) , Grzegorz Wi tkowski (Skrzypek), Ryszard Baranowski (Taniec Rosyjski), Sławomir Balcerek, Ryszard Dłużewicz, Andrzej Górny, Janusz Kołodziejczak, Jacek Szczytowski i Józef Zieliński (Taniec z butelkami). Przedstawienie przygotował muzycznie Mieczysław Dondajewskii. Solo skrzypcowe - Piotr Kostrzewski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 202 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry

symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. W nocy z soboty na niedzielą, aż do godzin porannych, szalała nad miastem gwałtowna wichura. Siła wiatru dochodziła do 12 stopni - w dwunastostopniowej skali Beauforta. Wiatr wiał (w porywach) z szybkością 110 km/godz.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł nestor rzemiosła rusznikars'kiego Józef Szymkowiak. Przez blisko pół wieku prowadził swój warsztat w podwórzu domu przy ul. Czerwonej Armii 49. Po śmierci mistrza, pracownię objął wnuk Jacek Szymkowiak. 15.1. W godzinach wieczornych przybyła do Poznania delegacja Hanoweru (Republika Federalna Niemiec), z nadburmistrzem Herbertem Sehmalstiegem na czele. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyła do Poznania delegacja organizacji młodzieży radzieckiej "Komsomol" z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Obwodowego Aleksandra Krywsowa.

Likwidowano skutki wichury.

Ekipy pożarników usuwały zwalone drzewa i zabezpieczały uszkodzone dachy, m.in. na ulicach: Czechosłowackiej, Wojskowej, Kossaka, Głogowskiej, pi. Młodej Gwardii i na Osiedlu Piastowskim.

i 16.1..W godzinach przedpołudniowych · charkowską, delegację młodzieży . przyjął I; sekretarz Komitetu Wo

Skutki wichury. Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskichjewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

W Urzędzie Miejskim odbyły się rozmowy plenarne przedstawicieli władz Poznania, z prezydentem miasta Andrzejem Wituskim, z członkami delegacji hanowerskiej, z Herbertem Sehmalstiegem. W godzinach popołudniowych Herbert Schmalstieg, w towarzystwie Andrzeja Wituskiego, został przyjęty przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika. W organizacji partyjnej Zakładów "H. Cegielski" rozpoczęto cykl szkolenia członków przyj ętych do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej po roku i960. Lektor Komitetu Wojewódzkiego Czesław Borowicz wygłosił wykład nt. Dlaczego i jak się narodził marksizm.

W Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki zorganizowano imprezę o charakterze rozrywkowym pt. Ostrzem satyry w poznańskie pyry Lecha Konopińskiego i Włodzimierza Scisłowskiego. Na fortepianie towarzyszył im (i śpiewał) Andrzej Borowski, akompaniujący jednocześnie Wiesławie Orlewicz.

Wydarzenia w Poznaniu (16-18.1)

W auli Akademii Muzycznej odbył się monograficzny koncert w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Stanisława Wiecho wicza.

iW fotoplastikonie przy ul. Czerwonej Armii premiera programu części pierwszej Azji Środkowej oraz udostępnienie wystawy fotograficznej WSj:X)Tn.7Ue-n.ie z Azji Srodkowej Andrzeja Ruta.

N a "Scenie na piętrze" przy ul.

Masztalarskiej wznowiono przedstawienia sztuki Per Olova Enquista Z życia dżdżownic, w reżyseria Filipa Bajona, z udziałem Maji Komorowskiej, Ireny Maślińsikiej, Michała Bajona i Henryka Machalicy. 17.1. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste posiedzenie "Komitetu Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania" z okazji sześć - dziesięciolecia powstania kwartal

Prezydent Poznania Andrzej Wituski otwiera uroczyste posiedzenie Komitetu Redakcyjnego ,/Kroniki Miasta Poznania" w Sali Białej Urzędu Miejskiego

nika. Przewodniczył prezydent miasta Andrzej Wituski, a referaty wygłosili Andrzej Goćwinski i prof. dr Lech Trzeciakowski. Jubileusz dwudzdestopięciolecla pracy na stanowisku sekretarza redakcjj .AKroniki" obc40dził jednocześnie red. Tadeusz Switała. Po posiedzeniu prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania prof. dr S tanisław Nawrocki dokonał w salonie wystawowym Towarzystwa otwarcia okolicznościowej wystawy. W godzinach rannych hanowerscy goście obejrzeli poznańskie osiedla mieszkaniowe. Delegację przyjąłwojewoda poznański Marian Król. Głównym wydarzeniem dnia było podpisanie aneksu do umowy o wzajemnej współpracy na rok 1984 między Poznaniem a Hanowerem. W "Arsenale" otwarta została Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki. Eksponowali na niej swoje prace dyplomanci polskich uczelni plastycznych z lat 1077-19Sl. Zgromadzono 465 prac wykonanych we wszystkich technikach występujących we współczesnej grafice. Komisja stypendialna Wystawy, pod przewodnictwem Jerzego Mazusia, przyznała nagrody w formie rocznego stypendium autorom najciekawszych artystycznie grafik. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Mariana Króla z ks. arcybiskupem Jerzym Strobą -ordynariuszem archidiecezji poznańskiej. 18.1. Delegacja młodzieży z Charkowa zakończyła wizytę w Poznaniu. W godzinach rannych, w Ośrodku Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego podpisany został protokół podstawowych założeń porozumienia o współpracy między organizacjami młodzieżowymi Wielkopolski a , AKomsomołem" obwodu chairkowskiego. Zakończyła pobyt w Poznaniu delegacja Hanoweru. Komisja Ideologiczna Komitetu Wojewódzkiego [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizowała spotkanie n t. Oceny sianu wdrażania reformy gospodarczej, na którym wprowadzenia do dyskusji dokonał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bronisław Stęplowski. Uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drowi hab. Arkadiuszowi Piekarze, emerytowanemu profesorowi fizyki U niwersytetu Warszawskiego, a także byłemu profesorowi U niwersytetu Poznańskiego. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy J anusza Olejniczaka. Spotkanie w poznańskim Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka.

Wystąpili pedagodzy Akadtemii Muzycznej w Katowicach: pianiefta Andrzej Jasiński oraz krytyk i publicysta Marian WaBek-Walewski.

W siedzibie Poanańsfciego "Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego otwarto wystawę pt. IV MiędZ)lstowarZ)lszeniowy Salon Jesienny PTF.

Około godz. 19 na ul. Alfreda Bema, 300 m od wiaduktu ul. Hetmańskiej, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. "Fiat" 125, wyprzedzając inny samochód osobowy, wpadł w poślizg i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym "star". Kierowca , ,fiata" poniósł śmierć na miejscu, a jedną z pasażerek w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Ciężarówka stanęła w płomieniach.

19.1. Obradowała Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojsk Lotniczych. Wzięli w niej udział członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Kazimierz Barcikowski, wiceminister obrony narodowej gen. broni Eugeniusz Molczytk, zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego gen. dyw. Tadeusz Szaciło, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik oraz dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc. I sekretarzem Komitetu partyjnego wybrany został ponownie płk Marian Gasperowicz.

Premiera w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora. Dano bajkę pt. Jego niebiańska wysokość słowik według Andersena. Przedstawienie przygotowane zostało przez Stanisława Chybowskiego (reżyseria i opracowanie muzyczne) i Marka Karwackiego (scenografia). W premierowej obsadzie grali: Krystyna Cysewska (Cesarz), Irena Lipczyńska (Słowik; Japończyk II; Mongoł; Handlarz IV; Sprzedaw* ca II czyli Paw), Maryla Wcisło «]Mały chłopiec; Dworzanin n; Hindus; Handlarz III; Sprzedawca III czyli Kogut), Jan Harenda AMarszałek; Ogrodnik), Bogdan Żyłkowski (Tin- Tin minister kultury;

Dworzanie w bajce Jego niebiańska wysokość słowik: Maria Korzeniowska i Małgorzata Śleszyńska

Żołnierz I Ho-Lu-Buim;, Anglik; Handlarz II)" Irena Sleszyńska KKsiężniczka; Smierć, Dama I; Handlarz V; Sprzedawca I czyli Gęś), Maria Korzeniowska (Dama (II; Zegarmistrz; Arab; Sprzedawca instru11}entów muzycznych). Małgorzata Sleszyńska '(Dworzanin I; Japończyk I; Murzyn; Handlarz II; Sprzedawca IV czyli Papuga).

Na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 12 stycznia weterana ruchu robotniczego Walentego Kokotkiewicza, byłego członka Komunistycznej Partii Polski, udekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył siedemdziesiąt osiem lat. 20.1. W Instytucie Balneologicznym prof.

dr med. Józef Jankowiak obchodził jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin. Znakomity i zasłużony uczony był m. in. twórcą i organizatorem Instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Balneologii, Balnaoklimatologii i Medycyny Fizykalnej, inicjatorem powstania "Domu Zdrowia" przy ul. Słowackiego, w którym mieści się zespół specjalistycznych poradni. Jubilat został udekorowany Złotą Odznaką im. Janika Krasickiego i Złotą Odznaką Popularyzatora Wiedzy. Po

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1985.04/06 R.53 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry