ŻYCIE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2

Czas czytania: ok. 11 min.

KULTURALNE

EDMUND GRABKOWSKI

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO (10-25 X 1981 R.)

P RZYG0I10W ANIA do K,o.nkuTsu Skr.zY'Pc,o'W€,go przebiegały równolegle z 'przyot'owaniami do KOIIDpo.zy,torskiego li Lutniczego heZjpo.średnJ.o po za/kończeniu edycji /konkursów la't 1976 - 1977. Komis,ja Pr.og:ramowa, w :skład której weszli wybitni pl'zedsltawicieIe wiolinistyki polskiej, zaproponowała zm,ianę układu !pl'Og,ramu. W pierwszym etapie pozostawiono, jako podstawowy sprawdzian dojrzałości artystycznej ikandyda:tów, dwie częśiC'i joednej z Ison3it Jana S. Bacha oraz po jednym ka:pryslie Hen:ryka Wieniawskiego i Nicol,o Paganiniego. W miejlsc€ przesunięteg-o do drugieg10 etapu Poloneza W1eniaws'kiego, ,progr.am !pierWSlzego e1;a,pu uzupeŁniono pierwszą częś.c:ią j-ed.:1ego ,z cJ:!tereClh koncertów s!azy:pcowych Wo1fganga A. Moz,a,rlta. JiUż 'w pierwstzym etapie kandy,dalt musiał się wykazać wszechstronnymi umiejętnoś'C'i'aani 'becihnlcznymi ,i m'Uzyikalnośc[ą. lliugi :eitap, oprócz 7imiany kOI1lc,ertu Mozal1ta na Ultwór Wieniawtskiego, zachował w zasadzie :swój ;tTaJdycyjny ikształ.t, z ;tym jednak, i;e ['10ZSZeIZ0[10 ,wachlarz JPTopónowanych do wonania utworów k!O'mpoozyto.r6w p,olskich. Kianldydart musdał wy:k,onać jedną z sonat na skr,zypce solo lub z fortepianem: Gra1Żyny Bacewicz, Be1i Bartoka, Paula Hindemtha, Jeana Mar'tinon, Ivo Petrdća, Sergius:za Prokofiewa, Igora Strarw'ińskiego, Ka:rwa Szymanowskliego; jeden z utworów Henryka Wieniawskliego: Po,Ionez D-dur liub A-d-ur albo Scherzo-Tarantella lub Fantazja nt. z opery »Faust« Charlesa Gounoda, je'den utwór Szymanowskiego (Mit lub Romans lub Le berceused'Aitacho Enia) oraz jedpn iUtwÓi' dowolny. Znaczne zmiany wp.rowadzono do trzeciego etapu. Kandydat musiał wykonać z :towarzy1Szeniem orkiestry symfOiI1kznej .dwa z ograniczoneg'o do c7lterech -konoer'Łów skrzypcowych z-esitawu: jeden z Koncertów fis-moZZ lub d-mon W1eniawskiego oraz jeden z dwóch Koncertów Ludw1ga van Beethovena i Jana Brahmsa. JakI rezonans wywołał ten program w świede wiolinistyclznym? Zgłosliło £ię irzyd;z,iestu tr,zec'h skrzypków z .tzynasth krajów, zaś przed O'twarc.iem Konikursu lista kandydatów zawierała nazwiska dwudz'iestu czterech artys'tów z dziewięciu !aajów: Czechosłowacji (1), Finlanaii (1), Japonii (5), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (2), Polski (lO), Rumunii (1), Wielkiej Brytanii (1), Woietnamu (1) d Związku Socjalis1tycmych Republik Radzieckich (2). Nie przybyli m. _in. z,głoszeni kandydaci z Francji, Szwajcarii i St.anów Zjednoczonych Ameryki Płn. Do Pania ,przybyli jurorzy w si.edemnas,too90bowym komplooie. Godność przewodn.iczącego przyjął Henryk Szeryng. W Sądzie Kon:kur:s,owym było pięeioro laiUrea'tów poprzednich Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henrytka Wien'iawskiego: Jadwiga Kalisz-ewska, Emil Kamilar,ow, Oleg Krysa, Zenon Płoszaj i Wanda Wiłkomirska. Wyjątkowa repreentatywność i autorytet Sądu Konkur

Edmund Grabkou'ski

!<owe:go. szły w !parze z ::J.ltm.osferą pracy i zgodnością oc:en. Niezwyk'ła 11'0 rza.dkość w międzyn3'foOdowyah .konk'u.rsa,oh - pełna zgodność weTdy!ktu Sądu Konkursowego z odczuciami krytyków muzycznych i sluchaczy, a z ;ta:kim zjawiskiem mi.eliśmy do czynienia podczas Konkursu. W przeddzień rOZlpocz.ęcia oprzeisłuchań ilwnkurs.owych, 10 październik,a iJ.'981 T., u godz. 1115.00 odbyła się w sali 'Towarzys.t,wa Muzycznego im. Henryka 'Wienia'Wsl1doego Iprzy ul. Swię'toslaWlsk,iej ,pierwsza uroczystość. Przybyli na nią kandydaci, a.kcmpanlliattorzy, ,goście ,i ,dzienni'kar,z,e. W imieniu Komitetu Organizacyjnego z'ebranych ipow.i!tał pr,z€wodniczący, wiceprezydent \Poznania Andrzej Wlitus:ki, życząc uazes,tnikom IPow.odzenia. Po 'dokonaniu prezentacji .kandy,da'tów, Ilosowania kolejnoś,c:i pr:resłuohań dOIkonała na,jmłoids.za uczes 1 tnic1.lka, .osiemnas.tdletnia Japonka - Keiko Urus,hihaTa. Obowiązek oinauguTacji .przesłuchań pierwszego eta,pu !przypadł polskiemu s'krzY1pkowli Tomas,zow:i Tomaszewskiemu. ,Wie,::zof!em tegolŻ dnia w auH Uniwersytetu im. Aidama !Mic:kiewicza odlbyła się d:naJuguracda. Wlśrórd gości bY'1i cm. in.: ",iceminis'ber kuEtury i 'Sztuki ElUgeniusz Mielcarek, I sekretarz Komhtu 'Wojewódzkiego :Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward :Skrzy;pczak, wicewojewoda poznańs'ki RorrlUatd ,Zy;snarski, prezydent Poznania Stanisław Piotrowicz. Kiedy !p'rZ€lbrzmiały dźwięki d1ymnu naro,dowego, prz'emówienie wygłosIł pl1zewodniczący ,Komtetu Ol1ganizacyjnego Andrzej Wituski.

"Młodz.i wirtuozi - powiedział Andrzej Wi!tusiki - wstępują w szranki sz'lac'hetnej rywalizacj.i, kltór,ej wyznacznikami, oprócz kUII1:sibu Imuzyczne.go :są wyobraźnia, WTaiŻliwość i tw,orząca 'Się m1!oda losobowość a'l'tysltyczna. Z il1imi srpilaltają się drog;i znamienityc,h jourlor6w - laureatów wielu 'k.onku!1sów;, w tym i poznańsiego. JiUI'Y t!:ym Tazem 'Pnł'c,ować będzie IPod !prżewodniotw,em ,jednego z najwy!biltniejszych skrzY'pków naszych czasów - 'Profeora Henryka Sz.eryn:ga. "Cała mu.zyczna ,P.ollsika, a poznan:1a.cy w szeZJegÓllno-ś-ci, _żywJ.ą nadzieję, i,e w 6itmO'srferze Istar'OpoUskiej gośc.in:nośoi rOZJbrzmiewać będzie muzyka, której llirym d piękno z'ła,godzą choć na cnwillę namiętności rŻycia oodrzieruneg>o. Niechaj do Giil1eit>te Neveu, !,gara Ojslt.racha, Rozy Faj:n, Cnar'lesa Tregera, P.iotr,a Janows'kiiego, Taltiany Grindienko, Wadima ,Brodskiego - ,zwyc'ięzców p'o!przeidnich łmn!kursów <dołączy, Anno Domini 109'81, następne słaWIl!e nazwisko", Program muzyczny wieczol1u wy.pełnił Hienry!k Szery.ng, kt6ry z towarzyszeniem orikiestry symrfoni,cznej Fil'hal1lllonii Poznańskiej IPod batUltą iRena:rda Czajkows'kiego wy1lmnał J(;oncerty Skrzypcowe a-moll Jana IS. ,Ba'dna i D-dur Ludwiga van Be'e't'h.ovena. Plo Iburzliwej owacji, arty1s'ta wykonał iI1a 'bis Preludium z III Partity Jana S. Baoha.

Bo .koncercie inauguracyjnym, jurorów, kanidY'd.altów, aklOOlpania'torów, gości, dziennka,rzy i orga[]Ji:z,aitorów pOdejmoWiał 'w 'SalLi .Białej Urzędu <Miej,s'kiego ,prezyoenlt Stanisław PiOitrawicz. ,Spotkanie w Slalli, w której .niegdyś ikoncel1tował Fryderyk Chopin, Tozpoczął pianista Tadeuslz Chmielewsm wykonanoiem ki.lku ut\Vlo.rów OhopJna. Przemawiaiii Stanisław PiOltrowkz i Henryk Szeryng.

'Dnia H .paździlern.i'ka, 'o godz. 10.00, w sa,li ikonfeI'\encyjnej Tow:arzys,twa Muzyc.znego im. Henryka W'ieniaw:skiego odbyłio s;ię pierwsze posied.lenie JUTY. .Prz€'Wodnkzący K1om'i!te'tu Organizacyjnego, Andrzej W,ituskii, przekazał kierowniC/twa Konikursu w ręee Henryka Szer1ga. Na pOi>iedzeniu ukons'tytuowało się prezY'diJu.m Sądu Konku1'1sowego. Na wiceprzewodniczącyC'h wj'1bra:no Maxa Rostala (SzwajcaI1ia) ii Olega Krysę (Ziwiąz:ek ISQcjalistycznych RepubLik RadzieckLch)" a n.a sekTejarza Z.enona Płoszaja. Przyjęto także regulamin IPI1acy, za,pomano się ze rzgłos:lJoInY.

mi nagrodami pozaregulaminowymi, omówiono tryb pracy w pierwszym etapie. Przesłuchania konkursowe rozpoczęły I SIę tegoż dnia. W odróżnieniu od poprzednich Konkurs6w, wprowadzono w pierwsz:rm i drugim etapie harmonogram przesłuchań popołudniowych (14.00) i wieczornych (19.00), jako bardziej odpowiadający uczestnikom i słuchaczom. O godz. 14.00 zabrzmiał sygnał Konkursu fragment Poloneza Henryka Wieniawskiego, który odtąd rozpoczynał wszystkie przesłuchania, a przy mikrofonie stanął Tadeusz Szantruczek, zapowia-dając skrzypka Tomasza Tomaszewskiego.

Pierwszy etap obejmował osiem przesłuchań. od niedzieli 11 października do środy 14 października. W każdym prze- ''',., słuchaniu grało trzech kandydatów. Aby przejść przez tę próbę, kandydat musiał zdobyć średnią ocenę conajmniej siedemnastu punktów w skali ocen od jednego do dwudziestu pięciu punktów, przy mechanicznym skreśleniu po jednej skrajnej ()cenie oraz zasadzie, że profesor nie punktuje swojego ucznia. Granicę tę osiągnęło czternastu skrzypków, w tym w komplecie - ekipa japoń.sika (IWlalo .F1urus,awa, Seiji ,ageyama" Elisa Ka.waguti, Megumi ,8h,imane i Ke'11w Ur.usmha'ra), sześcioro Telprezenltan't6w :Bols'ki (Au,reli Błaszczok, BaI'ltOlS,z Bryła, Ka2JLmierz Olechowski, .Ma,gda,lena ISuchec.1ro, Monika Ut.baniak i rzy:sz.tOlf Węglr,zyin), po jednYlffi reprezentancie Rumunid (Lenuta Atanasiu-Ciulei), Związku Socja1i'Sty:cznyc'h R'blik Radzie.ckWClh (Ewgenij Gracz) i Ni,emiecki,ej Republiiiki Demokra1tycznej (Ldthar StrauJss).

Drugi etap obejmował sz,eść ,prze'słuc:lhań, iPr,zeprowadzonycih w dniach od 16 do '18 paźdzterni'ka. Stawiał on k,alIldydaotom dodaJt'kow,e wymagania - umiejętność muzyJrowanrua z ;pianis:tą, rqpa.nowa:nia formy so.naltawej, .pOipisu w utworach Henry!ka WdeJ1Jiaws'kiego i ,Ka.rola SZY'malllowski€lo.J)awał tleż !Szanse za'Pl1ezentowania swej i:ndywidua,lności w Ultwor.ze tdowollym. JiUry oceniało w itej fazie Konkursu kadydatów według tych samych zasad co w /pLerw.sJZym etapie, jednak o lP'rzejściu do finałowego eia.pu decydawała. suma śrec1.nJJcih Oicen pierwszego i drUlgieo etapu. Regulamin do.pu:s.zczał do decydującej !próby dZJie,sięciu kandydat6w - c.zwor.o z na:jn'i':łszą ;punktacją .musiało udział w Kon!kUl"lSlile zakiOńC'zyć. .Byli nimi reprezenta.nci PolsIki: Kazimierz Oledhows,ki, Monika Urbał1dak i Kr,zy:sztof Węg:rzyn 'OTaZ Ew,genij Gracz (Związek Socjal,istycznych Re'PuIbIl,iik iRadZJieckich).

Po raz pierw.szy w his,oQTH Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawsk1eg,0 zalbraklo w trzecim etaJl)ie r,eprezenianIta ZwiąZku Socja1isty.cznych Republilk Ra1dZ11eck,ioh - kraju, kt6rego IPrzeds,tawicie1e, począwszy od 19.35 r., odgrywaH w Konk,ursie zawsze pierwszoplanową rolęitIIR .it;:-'f< r'" li>

'i,

..... I ! ół .

t

"iI I .

ł. 'o' . '..

,J 't.".

I --.. ..

!Ił . ,Ił, '_>, ł

. ,j,jtli 1

.. ::11 .

"', \.

:, tt., ' . ' , ' \

...

'

---... ,

, i.

"

; ł" ,I """"",, . ( ';,:"T ! ""'f/i\" .iNII '" ""\T . ;' ,. 1. f " . '. '" .." " .. ,.

! " ..' 't'

-""'1'"

.,.

" ,;:

PrzewOdniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski otwiera Konkurs ,(lO października 1981 r.) -, ""

: -: '" fi. 1 /

" f:"6

".'<1

," ,t":..-':-"

.:. 'F ". .-, t ', ,""' "" """ "" , " " .:t; ,J ".CJ

.

f', '...' ! " <s;?!.i; "'{" i", : '''''''' "':ItIf. ': -:

Edmu'ld Grabko wsk i

#":,'

.v"" -rP'", ;i' ;:} i 'i" I'; " ,,_;o_ fru II.. -.,

Skrzypaczka japońska Ke1ko Urushihara gra KOncert d.moU Henryka Wieniawskłego (III etap Konkursu). orkiestrą Filharmonii poznańskiej dyryguje Marek Pij aro w ski

Podczas pięciu wieczo'rów trzeciego etapu, w dniach od 20 do 24 paźdzLnika dzieslięciu finaliJSltów przeds,taw,iŁo swoją :ilnteTipre,tację 'koncertów z towarzyszeniem orik.ie's)\)ry sym&oniczn.ej Państwowej Filharmonii pad baohl'tą Renarda Czajk,owskiego i Ma11ka Pi'jarowskiego. Trzykrotnie słuchaliśmy K.oncertu Skrzypcowego fis-moll i siedm10kpQitnie - d-moll Henryka WieniawEkiego, dwukrotnie Koncertu Skrzypcowego D-dur .op. 61 Ludwiga van Beethovena, ośmiokr.owi,e Koncertu Skrzypcowego D-dur op. 71 Jana Brahmsa. Wykonanie dwóc'h pełnych koncertów !podczas jednego wieczoru 'podwyż:s1zało znacznie próg wymagań. Nie W1s,zys,cy licze'stnicy trzeciego etapu przebrnęli pr7Jez tę /próbę z równym powodzeniem. Szc7Jególną dojrzałość zaprez,en1!owały dwie Japonki: główna bohaterka Konkursu Keiko Urushihara - zwłaszcza w znalmmitym wykonaniu Koncertu d-moll Wieniawlskiego - li nieco starsza od nied Eli'sa Kawa.guti - w pięknej interpretacji Koncertu D-dur Beethovena.

O ostatecznych wynikach KOJlIkursu decydowała średnia .ocen z trzech etapów.

Be;zJpoś'rednio po ostatnim przesłuchaniu, zebrał się po raz ostatni Sąd KonJkursowy dla przyznania nagród ,i wyróżnień, a w nocy z 24 na 25 pa:iJdzier:nix,a ogłoszono czekają,cym z. auli uniwersyteC'kiej dziennikarzom i melomanom, a ,także radiosłuohaczollf (przerwano w tym celu program radiowy), wyniki Konkursu. Konkurs zakończył się peŁ.'1ym sukcesem znakomicie przygotowanej eki.py japońskiej, której przypadło pięć z -sześciu nagród regulaminowych. Z pięcior,ga japońskich laureatów czworo w-kształcił wirtuoz i pedagog YOIshio Unno (Keik.o UruSJhihan"., Elisa Kawaguti, Seijd Kageyama i Megumi ShiJmane); pdąty jest wychowankiem pedagoga - prof. Toshio Eta. Koalicję tę przedzielił jedynie Aureli Błaszczok, wychowanek Stanisława Lewandawskego (kstakił się także na mistrzowskich kursach u Wolfganga Marsehnera w Republice Federalnej Niemiec). Zawiodła oczekiwania skrzypaczka :rumuńska Lenuta Atanasiu-Ciu1ei, laureatka pie;rwszych na,gród trze"ch międzYlnarodowych konkursów, w tym im. Nicolo Pa

__'<" .:i.»' :".: .

...'/. ."... .

i"c

;$.' j , i'1! "".'.

f::

. ... _. .:..: >:..... :;"'v;':+_:

""lr, .t"bł! :1mganilll,ego w Genui. Ba ra.z 'Pierwszy wśród :finailis'tów KalJK>ursu dm'. Henryka Wdenia'WI5kiego znalazł się skr,zypek niemiecki - Lothar S'tł"aus:s. Grona laureaJtów wyróżnień zamykiaiJJi: sltudent poznańJsiki'elj Aka.demii !Mu:zyc'Zne1 w kl'asie doc. JadWligi KaJ.i'Szewsikiej - Bartasz Bryła oraz aJbsolwelIJItka wars.zawskiej Akademii MurzYCiZn.ej z kila'Sy dac. Krzysl;z;tofa Jakawicza - Magdale.na Suahe,cka. W niedzielę, dnia 25 paździemikia ,19'81 iI., 'Odbyły się dwie uroczystości wi'eńczące dw;ultygod:ni.owe zma,gania mładych ar,tystów. O godz. 15.00 w sali kameralnej Tow,ar.zy'stwa MuzY1cznega im. Henryk'a WJen'iawsk'iega nastąpiła wręazenie nagród lPozaregulaminawY'Ch. Ich funda tarami były ,argan:izacje, inSltytucje muzyczne i pazamuzyczne 'Oraz osoby \prywaltne z k,raju i z 'zagranicy. IWięks,zość na,gród pozaregulaminawycll wręczy.u ich fUIJIda'torzy. iPodc'za,s spotkania aTganizatorzy Konkursu wręc:zyti dyp}oom !hanorowy za wkład pracy Itwór,czej w kształt ar,tyg,tY'czny Międzynarodowych Kankursów SkrzypcO'Wy'ch :im. Henry'ka Wiel!1iaw.slkJiega w ilata!Ch .1'95,2 - 1981 :pianis'tce ra.tizi,eckiej Innie lKa[egaI'sk,iej. Jury wyróżniło 'ta,kŻie 'troje pian1stów za osiągnięda w realizacji 'par'tiJ fOJ'tepianowyc'h. Tadeusz Ohmielewslkii otrzymał na,grodę speCJjailną [Firany Inlter-F,m!grances (:10 000 zł), a dyplomy hanorowe - Maria Szwaj@er-:Kułalkawska .i R'eglina Kouner't (Niemiecka Rerpu:bli'ka De.mokmtycz:na).

Wieczar.em tegoż dnia, .o godz. 20. 1 15, odbył się uli Uniwer,sytetu i!m. Adama !Mickiewicza koncerlt laureatów, na który przyby.Li: minis:ter kuI.tury i sztuki Józelf Te'jochma, 'kierawnik Wydziału Kultury Komit'et'll Cenltra1neo :Bo!sk1ej Zjednaczonej Partii Rdbotn'iczej Mii'eczysław Wojttczak, I sekre'tar.z KomiliieJt'll W.ojewódziki'e!ga Edwa,rd Skrzy.pcza,k, wicewajewoda poznański Romualld ZysnJa.rski i prezydent ,poznania Stanislaw Piatrowicz, go,śde K;onkursu z kraju i z zagranicy, reprezentanci radawi'Sk ku'Jit'U'ralnyc,h, dzoienn!ikaru-:'e i -liczni melomani. Na estmdz.ie miejlSlca zajęli ;Ia'llI'eaci i pr,zedstawiciele Sądu Ko.nkursO'Weg.o: wiceprzewodniczący Max Ras'bail ,i Oleg Krysa. Henryka SZeTynga, który mu.siał wcześniej opuścić Poznań, aby zdążyć na /pa.ryskie obrady UNESCO, reprez,entO'Wała Wanda Wił'kamirska. WYlniki Konkursu ogłosił Edmund Gralbkowski. Kolejn-o da przedstawicieli JUTY i .organi:za!tarów podchodzili wśród burz1.iwyc:h akilasków la'llr,eaci, adibieradą,c z .ich rąk dyplomy, a .laureaci trzech pi:erwszY1c:h nagród również medalle: złoty, !Srebrny i brązowy. 'WszYEit,k'im wręczan-o wiązanki kwda'tów. W 'imieniu jlur.orów !przemawiała Wanda w.iłlmmirska, Ipodkreślając slpecY'fJkę i wysdkie wal ary Kankursu. Padziękawała za wzO'rowe Jega pfzejprawadzenie" !Za stworzenie prz,ez goS"pO'darzy miasta i ,al'ganizatarów niepO'Wtarzalnej altmosil'lery. Zamykając część afk,jalną, przewodniczący Komitetu Organi,z8lcyj,nega Andrzej Wituskl zaprosi! na kolejną edycję IMiędzynaradawyoh Kankursów im. Henry;ka Wlemawskieg'O w,lalt,ach 19'85 - '1,986. BezpO'średni,a pa afkjalnych uroczystośoia,ch, razpoczęła się część muzy,czna. KoncertawaLi ,laureaci. M,e.gumi Shimane wykanała z towarzyszeniem Alicji Fary.niarz (for'tejpian) Mit "Zródlo Aretuzy« z op. 30 KaroLa Szymanawskii'ega ora,z Polaneza A-dur 'Op. 21 Henryka Wieniawskiego; lwaa 'F'urusawa grał Fantazję n.'t. .operY .,Zloty kogucik« Rimskiego-Korsakawa, .skillTllPonaWlaną Ipr,zez ,E[,r;ema 'ZimlbaliSlba.

Tawarzyszył .przy d'or.tepianie Tadeusz Chmie,lewskI. iZ lkiolei na es'tradzie zjawiła się r.odzeń'5twa: skrzype'k Seiji Kag,eyama d pianistka Kaoru YlOshinaga. Wykonali oni utwór Erneslta Chaus's,ona Poeme op. 25. Pierwszą część .kance,tu zakańczył AUlr,eli Błaszczok Fantazją n..t. z 'Opery »Faust« Charlesa Gou1J;ada Henryka W,ieniaws.kiega. NiedYSlpoI1'awa:ną partnerkę skrzypka w 'os!t'altni:ej c'hwiU zastąpił Andrząj TatarsIki. Ba przerwIe wysltąlPiły z towar,zyszeniem ar;kii.e5try symf-ondcznej Państwawej

Edmund Grabkovski

FHharmonii 'la'Urea:bki I i II nagrody. Przy pUlpioi,e lS'tanął Marek Pijar(JWG'kl_ Eli:sa Kawagu.ti Igrała pierwszą część AUegro ma non troppo Koncertu SkTZYPCOi€go Beetihovena, a Keiko Uru'shihara K(Jncert SkrzypcoWY d-moU op. 22 Wie:niawski'ego. Na bis wykonała Kaprys Thr 24 Paga,niniego ora'Z Kaprys »La Cadenza« nr 7 z op. 10 Wieniawskiego. Występy mł'odych artystÓw pf!Zyjmowane były Ipr,zez publ,iczność, ktÓra wypełniła a'Ulę Uniwersytetu im. Adama Mick,iewioza do Qstaltni.ego \Stoącego mejsca, gorącymi, b'Urzl.iwy;mi owacj2mi. Krótko przed pÓłnocą, !pO !Zakończeniu koncerltu, Jur-orÓw, laurea'tÓw, gości, przedstawicieli władz, organizatorów, przedstawicieli ŚJ'odowisk muzycznych i d.ziennikaf'zy podejmował w ,sali Lubrańskiego h-onorowy !protekJtor Konkiursu - minis'ter k'l11tury i sztuki JÓzef Tejchma, podkf€;ś,laaąc w toaści,e z.naczen:ie Konkusu dla pOls,kiej 'kuI:tury Imu.zyJCznej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wy(waczy1i sobie spdtikanie nie tylko młodzi aT'ty.ści, wy.bitni our-orzy, melomani z całego kraju, ale także liczni goście, wśród .nich Irena Dubis1m, związana z 'Międzynarodowymi Ko.nuf'Sami im. He.nryka Wieniaw::kiergo (Jd ich !początkÓw. ,Przybyiii: z Londynu Rubin Patte!soa-Knight - ;prawnuk Henryka Wieniawskiego; doc. Wladimir Gr.i,g'O'r.iew, moskiewski

LA UREACI

" :., ' , .,

"-' 11fil ", \ ..,'" , r"\, ,: :'j , ., ." .., , ..A- J,!' , " .:'.1 , f! '.

ji, , II o"' ,

,-l

/:, ,",!

',.

'.

,<!r'lu';' ,

:$" ,<:;. 1.;" Il.. r , Ib.' (,

$I

... ,,;...,' /1

Keiko Urushihara

Ellsa Kawaguti ,

M.iędzyna.roc1o,wy Konkurs Skrzypcowy

'. ""', irtr: '

'..

II." .'\

'I

Aureli Błaszczok

--,- "

..,li,.;!I

?;;r, ,,rJ Ij' '. 'n

<I'

Iwao Furusawali, .. I ;fi;

....

,,'

, .

I _. .

'I I

'j

-,

..

,"'";

, .

"",'

.!J_'

'.

" ,''if!i.

J!

# "I, \1',< I ,1',lI i

Seiji Kageyama

IiJI/ItJ;

!:.

'I

!fi."

" l" ł... '" lr

", ''I

"?'fI'

'::Ot" ,'1, ,r . *' - , ri"

,j1

:"' . i.;r

"f

. ,"',

",

Megumi Shimane

" " , ' ""I. 1.1

./11;

,.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1982.01/06 R.50 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry