T ADEVSZ ŚWITALA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.10/12 R.49 Nr4

Czas czytania: ok. 70 min.

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU (1956-1981 )

D-okońc'zenie

SEZON 1975/1976 (2 VIII 1975 - 30 VI 1976)

Jak się okazało, trzeci seZiOn Henryka Olszewskiego miał być artySltycmUe j.es;wze :ntensywniejszy, bowiem odbyły się aż c1Jtery premiery.

Dwudziestolec,ie działaLności teatru operetkowego zaczęto polską premierą Ruletki serc Igo Hoffstettera, dwuaktowej retro-operetki, której reżyserię powierzono Beacie .AJ1'1tem:sikiej. W ramach tzw. aikcji ,;SojUJsz śrwiata pracy z kuLturą" prajpremiera tego dzieła odbyła się dla pracowników Zakładów Pirzemysłu Metalowego "H. CegielsJci". Na przedstawieniu obecny był kompozytor. "Myślę - pisał Wiesław Kiser ("Gazeta P01JD.ańska", 28 X 1975), że »Ruletlm &erc« Igo Hoffstettera ostanie U2Jllana jako bardzo poważne oSiągnięcie artystyczne Teatru Muzycznego i jako dodatnia suma jego pr6b i eksperymentów, Móre - jak zwykle w sztuce - musiały Itworzyć i elementy dyskusyjne w działaln'Ości Teatru, więc takie, kt6re jego adwersarze co p["ędzej zwali porażkami [...] myślę o wielu elementach prrzedstawienia, ale przede wszystkim o cudownej scenografii Salomei Gawrońskiej. Cudownej, bo jakże paralelnej do nastroju 1JD.akomitej austriackiej retro-'Operetki l..,] Cudowny, szampańsld nastrój dzieła Igo Hoffstettera świetnie wykorzystała też Bea!ta Artemska, nadając przedstawieniu szybkie tempo i precyzyjnie prowadząc każdą sylwetkę pojawiającą się na scenie. Artemska nie dopuściła do przerysowań scenicznych, jakże częstych w polskich spektaklach operetkowych [...J Od celności reżysersk'O-scenogr,aficznej :niedaleko odbiegała choreografia Emila Wes'Dłowskiego, której reaLizatorami byli... (nie podan'O Illazwisk taneerek i tancerzy, co okI"eśLić trzeba jako poważne niedopatrzenie). W obsadzie 00listycZllej pojawiły się jednak też i ogromnie mocne atuty artysltyczne. Więc przede wszystkim Janina Guttnerówna i Jerzy D2Jianysz, pięknie śpiewający i grający partie Laji oraz Fellaha. Bardzo podobali s,ię Jan R'Owińslti (Mąrcel Paulin) d Zdzisław Kaczkowski (br. Jan Psżczyński), Rajmund Wo1ff z powodzeniem zrealizował ogr{)mn:ie trudną rolę Kionferansjera. Jmzy Golfer:t, Adam Raczkowski, Władysław Mielcarek, Marian Pokrzycki, Bogdan Kamiński, Irena KSJmińska i Jerzy Bandei dopełnili sumy tych wrażeń, które pozwalają obsadę solistyczną »Ruletki serc« nazwać udaną. W /tym duży udział kierownika muzycznego przedstawienia - Bogdana H{)ffmanna, również wrażu.wego dyrygenta premierowej realizacji, w której na sporo uznania zasłużył zespół chóralny, wybornie przygotowany przez ,Kazimierza .Antkowiaka". Premiera musicalu Jerzego Wasowskiego Machiavelli (10 I 1976), w której rezyser Henryk Olszewski kreował główną rolę, była jednocześnie upiększeniem jego jubileuszu trzydziestolecia pracy artystycznej. ,,»Machiavelli« pokazuje" duze możIi

Tadeusz Switała

:::.:

;-::

""".'

_'" '.,..

....

,.

"' ' Kiss me Kate Cole Portera. Premiera w dniu 18 kwietnia 1975 r. Reżyseria Lecha Hellwig-Górzyńskiego. Na zdjciu: Jerzy Dzianysz (Fred Graham) i Wanda Jakubowska (LiIi Vanessi)wośc.i aktorskie Olszewskiiego postać ta wprowadza element pisany jest Iten musical". Andrzej Saturna ("Głos WielImpoIski", 26 I 1976) nazwał przedstawienie Machiavellego "najwyższym z dotychczals.owych o'S'iąglIlięciem w zakresie ambitnej 1'0Q:rywki uprawianej przez Teatr Muzyczny [...] .świe>tnej koncepcji reżyserskiej wtórowała wyśmienicie dobrana obsada premierowa: Barbara Biskupska (Sostrata), Katarzyna Gór.alczyk (Lukreja), Władysław Mielcąrek (CaMucci), Aleksanderr Kondratiew (Tymoteusz) i Sławomir Pietraszewski. (Kalimach). Oddali oni bardzo prawdziwie, bo bez efekciarskich sztuczek, na1turalny komizm kreowanych postaci. Od strony wokalnej jedynie u Katarzyny Góralczyk wystąpiły wyr'aźne niedostatki, które umiała ona zrekompensować wyjątkowo urzekającym wdziękiem [...] W tym zachwycie byłbym zapomniał o muzyce. Wyszła ona spod pióra Jerzego Wasowskiego i jest utrzymana w typowej dla niego konwencji. Wiadomo, zalety tej muzyki to niebanalna inwencja, organiczne zrośnięcie melodii z tekstem, niekiedy świetna i dowcipna ilustracyjność, bardz,o dobra ins,trumentacja oraz stuprocentowa komunikatywność. To wszystko sprawdzało się bez pudła w nieodżałowanym »Kabarecie starszych panów«. W teatrze jednak funkcjonuje ona ze znacznie mniejszym powodzeniem. Od początku do końca pozostaje bowiem w jednakowym :refleksyjno-lirycznym klimacie i na podobnym poziomie ekspresji. Tak więc, impisała Ewa Piotrowska ("Nurt", R. 1976, Nr 3), dystansu do »Mandragory«, na motywach kitórej na

PArąSTWOWA OPERETKA POZNAŃSKA

Poznań. ul. Niezłomnych 1a Tel. 529-21 DYREKTOR: GŁOWNY REZYSER: JAN TERESIr'JSKI ZBIGNIEW SZCZERBOWSKI

P. ABRAHAM

WIKTORIA I JEJ HUZAR

PROGRAM

PREMIERA 20 MAJA

. 1

dalej w akcję, muzyka .ta coraz bardZJiej traci konitakt z r,QZJwijającą się dramaturgią. Tmchę także z 'Odbiorcą. Nie :zapobiegła temu zjawisku wz,orowo grająca orkiestra pod dyrekcją Wiesława Suchoplesa, który z ogromnym wyczuciem Wasowskiego potrafi ukarzać we właściwym świetle wszystkie jej niewątpliwe walmy". Pod koniec sezonu daJ1l0, krótko po sobie, dwde operetki Lehara: Cygańska 1!t i - łość na ,;Międizynalwdo!Wy Dzień TeaJ1Jru" (27 III) i Wesoła wdówka (26 VI). Ta ostatnia była przypomnieniem, że Teatr Muzyczny kończy dwadzieścia lat. Cygańska miłość nie spotkała się z en/tuzjazmem recenzentów. Wiesław Kiser pisał w "Gazecie Pozlnańskiej" (5 IV 1976), że ,itrzeba żywić szacunek do Krystyny Meirss;ner, kt6'I'a reżyserując operetkę Leha'ra, zapeWlIle kosztem olbrzymiego wysiłku srtwomyła ładne, autentyczne pTzedsltawienie, ukształtowała kilka postaci takich, które się pamięta. Bomogła jej funkcjonalna i utrzymana w konwencji opere1tkoIWej s'cenografia Ryszarda Stlrzembały, pomO\ła jej teatralnie logikzlIla choreog'rafia Kry:styny GrUJs.zkÓWl!1Y, pomogli jej ;;;aś przede wSlzystJkim śpiewacy, chociaż Krysrtyna MeiJssner obda!rrzyła ieh zadaniem ba'rdno brudnym: nie jes,t łatlw.o Ś!Plewać w lI'uchu, łączelIllie tańca i śpielWu zalrozyć zaś można do zadań blisik,ich scenicznej ekwiiHbrY'Sityce:.'. Recenzent najwięcej uznania wyra1z:ił Adzie Jary!s,z "jakże pięknie rea1rizrującej tr'U!dną pa<rtię Zoriki" i Kaz,imierzowi A!t1tkowiakowi za przygutolWalIllie chÓiru oraz skrzypkowi, kJtó,ry wykolIlał solo w pienws1zym akcie, a k'tóreg:o nazw:isika redalkitamy p'I'ogramu niesltety nie ujaw.niLi. Bardno podobali się: Stanisła,w Brałalt, Mkhał Kuleczka i Bożena Scharf, a "do SIwoich cs'Obistych du-.

żych sukcesów a'rty!sJtym:nych AJndT,zej Wiza wi!l1ien zalpisać partię lonela". Dana na dwudziestolecie Wesola wdówka (pierwsze wystaw,ienie w ,tym Teatrze odbyło się w dniu 4 IX 1956) miała w całej okazałośoi charakter jUbileuswwy. Reżyserię - jak pisał Ryszard Daalec,ki - powierzono "weteranom 2Je.społu", chociaż miał wątpliiwośc.i, czy moŻJnia rtaJk IITIÓwić o soli'stach wysltpujących od dwudziestu lalt w tym samym teatrze (..Expres Poznań'slki", 28 VI 1976). "Najbardziej zaimponowała wśród InJkh I,rena Szu1c-Kiruk, Iktócr-a szczególnie w kankanie dała upust swojemu t'empe:ramentowi. Nic się t,eż lIlie zmienił pT,zez te całe lata scenogTaf Stefan Jana.sik, nadal gustuje w jasełkowej elega1ncj,i, Har.moniz.owała ma z układami choreograficZIDymi Z,ofili IKuleszanki [...] Najwyższy bez wątpienia styl operetkowego{) wy!kanawstwa prezentowali /tenOlI' Jerzy Dzianysz, piewający ładnym, nośnym głosem i ;z. niezwykłą swobodą oraz .niepowtarzalny w swoim aiktors1kim komizmie Jan Rowtińsiki". Kierownictwo muzyczne W esolej wdówki pOrwierzoillo rznanemu aSIQlWli dyrygentury - Stefanowi RachOiIliolWi, Współpraca Rachania z Teatrem MuzycZIDym - jak wynika z uwag Wiesława Kisera, recen:zJellIta "Gaz,er1;y Poznańskiej" (2 - 4 VII 1976) ro,zczarowała. "W sumie - piisał Wiesław

Rutetka serc I,go Hoft,ettell',a. iAremiieIl'.a w d'mu 18 X 1975 il'. IW reIŻy1Serlii Bea,ty .AJrtexnslki,ej. Stoją od leJWej: J,erzy Gołfoot (Roberlt Landel) i Je'r1zy IDzJrany1Sz ,(FeHah)

:\J \-"! 1\..1;

Y.

...

:.t

.:

"".

,, ,

..

.

"" ::,. .

pełni pa1Sjonować, mimo że artysta więcęj ruz wśród :solistów zyskał :pomocy w chóze :i orkiestrze, ale na peWl110 ze strony przede iW:szystkim OIrkiestT:r oczkiwał '\Mięcej zwtięzłej sprawności "technic:z.ne j . Nie sądzę, by Stefan Rachoń wywo'2Jił z Poznania dobre wspomnienia ,ze współpracy z reżysexami przedstawienia. "Wesoła wdówka« jest bowiem l!lJa pewno za wolnym SipeJktaklem, za duw je:s:t w nim ipO<Wltór,zeń, za dużo iewa się ZWI'Otek". "Trzeba tu j,eszcze wspoml1lieć o chórze - psał Andrzej Sarturna ("Głos Wlielkopolsrki", 14 VII 1976) grającym w prZiedSltawieniu tIJJi,ebagate1ną rolę, ale śpiewają.cym ostatnio. l1Iie :najlepiej i wyikazujący!ffi pewne rozluźnienie dyscypliny rytmicznej, co dało się zauważyć już w ma['cu, !podczas premiery »Miłości cygańs'kiieJ«. JubiIeus:zowe .la'UJr,k1i zło{yłO Teatl10wi wie1e insty,tucji. W dniu premiery, w sa'li Białej Umędu Miejskiego odbyło się spotkanie wład miejslkich z zespołem pracowniczym. Teatr 'Został udeko.rowany Odznakami Honorowymi Miaslta 'Poznania "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Proownicy Tea'tru - także:

...) ..,oIt..

Jan Teresiński dyrektor Teatru (5 IV 1956 - -15 IV 1957)

Tadeusz Świtała

':JJi

Machiavellt Jer'zego Walwskiego. Prremiera r;v dl1liu ,10 I ,11!'76 11'. W il'eżyserii Henry:ka OliszewskJiego i dlIlSeeni.zacji ZdZisława W'a11dejna. (N,a zdjęcfuu od łe,wej: ,SłalWKlmir Plieitra5zewski (Kalimach), Henryk Olszewski (tyt.), Jarosław Stempowski (Piekarz), Bogdan Kamiński tOlberżysta)

.

:'.

,ł ..

:'

, .

.. . Y' . ' .

}

:o/.

'" (.c' '":i . i

..

},

:..jt:

......"

_.' ",,\ł

., .

...., {::': 'K

: ..;..: /

.. ,'-, ;>:..: h'"."; J>.. . . . .... '¥:' J';. ",":,,';;; l..: .. ......,....,: .. .....:,:.

i"'\# . .' \ ' . \ , :;,r ..:..,

"'. '11-:"

.

::.._ł:.

t - .. ". ".

;.

. "" ", . '" I

"\ ..

,JII

=-:

..;;..- nq .); .Ii,

..<.

.......

.Ii ......, "-... " .......".

.'

.y"ił'

?J

-.1

.. . 1

'i'

.; ."..:

t'

:::ii

. ." ."....".1<

... .::

',

(: .

: -Ił <ł./..O': , f ił<j .... , ',' ł 1;p , >, \ '-r'{f"i ,,:tJ

: ">.. r ,: ... : ';;t.:;, ''''1, ':"J£"ł ,,¥; ( !tę, 1;' .' ',. ".,' ''\ , ,<,.., " , t ,-<, ł"' <- f :", l. '. .'

," h" 'j

1': .

ł,ł .C

", "

;;,y....::

.. ¥

:' . Ik.

,,.,,

O' ;-" r;'; 'j 'ł 'ej' , ; wt".,' , sW .. ,' .:

" [.., ri( . '''łf \ T . ':\: -:; --to; "'; -;'< '!ł..ł 'p,'

:' '

>:::

....

,.". .

.ł.::" .,J ...tł ..c,'.., , :n'j'/

.",:.;:

"\

Cygańska milość :FTan,ct"zka Lehara. ,P,remiera IW dniu 27 nI 1976 r. IW ll'eżyset'1ii IKlry1styny Melisimer L(SC€JI()gr.ad'i1'8 - RyslZard 'St,r,zembała). :N a (planie stoją od Lewej: IStan1Js1aw lAralaIt (.Kiadeltan), :Lrena TOIffiaJszelWlSka (Palna. von IKa.ren), J,ad'Wl1ga lKu[':zJef'N'Ska (Iilona), ,Ada Jarysz (ZordIka), AJndll':lJej W.i::IJa (1'onel), WaC'law KędzLi>Ol11a (jMos:IJU) , Jemy Golfe,l'Tt (Dl1aJg.ortin), Bożena Scharf (Jolanta), Jerzy Balllde,l ts,tużący)

Bożena Grusz.ka-EokhardJt, Lidia Stachowia.k-Wilczyńska i Jerzy Kubiak otrzymali Odznaki Hanorowe Miasta Poznai!1ia; Teresa Bogdanowicz-Pielatowska, Aleksandra MTugasiewicz-Jelińsk i Krysrtyna Radowicz-Helle - Od,maki Honorowe "Za za. sługi w rozwoju wojeództwa poznańskiego"; JaIIl Adamczyk i Czesław Maciaszyk .otrzymali Odznaki Zasłużanego Dz.iała:cza Kultury.

Jerzy GoIfert, związany z Teatrem. od 1956 r. .obchodził jubileusz trzydziestopięciolecia pracy artystycznej. Jubilat wystąpił w dniu 22 listopada 1975 r. w roli Markiza Pimp,ineli w operetce Franciszka Lehara Paganini.

Na początku sezonu do zespołu zaangażowano artystów-śpiewaków:- Kaltarzynę Gfua!l.czy.k, Kryls,tynę Sizyd1owsiką-Kaczanowską, Michała Kuleczkę, Bo'żenę Scharl, Jarosł&wa Stemp.owskiego i aktara Sławomira Pietraszewskiego. Z zespołem pożegnali się z k.ońcem sezonu: Michał Kuleczka, Maria Małyszek-Trzcińska i Danuta Renzówna. Teatr bawił dwukTotnie na g.ościnnych występach w Zabrzu: w dniach 3 - 7 marca 1976 r. wystawiano s.iedmiokrotnie Ruletkę serc, a w dniach 5 - 9 XI 1975 siedmiokrrotnie operetkę Lehara Kraina uśmiechu. W ołw1iczmości.owym programie tea'tralnym, dorobek dwudzieSJtolecia podsumował Zdzisław Bery t, a publicysta "Głosu Wielkopolskiego" (26 - 27 VI 1976) ,zakończył podsumowanie d.oroblw Teatru w ten sposób: "Uczucia żywione dla tej sceny przez

Tadeusz Świtała

F iI"f",<><:--.

'ri

. .i

:...: .: , "

-'

C'Ja) - f

II'

\''''''1

.\\

,\ '1

. -,,.

!.';f' . ,..,.,...

f""

..I' .

. ! ., !

. . ... . ,,__nu . .....,

.,/<

.' :Y'

;,;: '" -

. t'

»'

":ł:"

.*.

;-.

j ;:.::, 1 .

. :'

'to", '"n

.. =Tt:':

.","[.

Uj."

.,..

.. ::,:.. ' :.

Wesoła wdówka FrancisrzJka Leh.ara,P'rell11iie'ra IW dniu .:!6 VI '190,6 . IW Il'eżyiserM d lI1lscen.;zacji JeT.zego GoJ,f'eJrla ii A!IlJdrzej,a W'rzy (scenoglraf'ia - ,s,tefan J'arnaik, chor>eograflla _ Zofiia .Kulesrzanika). W g,rup,ie ,pieIr1WlSz,ej Jerzy Dz'ialnys.z (Hr,abiia Damllio) IW otOiDzeniu od lelWej (rząd ,pierwszy): Lir<1id Piecho,cikiej-IKaclzmar1e,k, Krystyny HadOlWlicz-1Helle; Jrrząd OI'fl1@i: Bogumiły ZiętJkieJWlic.z-iI.Jiczmańsk'iej, Bożeny dkowrLc, Ha,nny M3Itczyi.J.Ski,ej, BożelllY GJr'llsflJka-Eicikhamdit. W grupie drugiej - J'elrzy GoMeJr,t (.Bail'on M,irk'O lZeta) IW o1Jo,czeniu (rząd p!ierwslzy od lewej): Bożeny lS,charf, Ma.rii lMard-I1Iiak; <!'rZąd drugi: iKJrylsltyny Btyclzyński ej , lK..talrzyny Góralc'zy,k, .K:rylsty:ny lKa.cZai!101WSkie,j, Mar.i1i Hoffmann. W środku _ Ja,n Ho'wiI1lski (Niegus)

ogół są z iIlatury swej rzeczy spontanicznie życzliwe. Tym większa więc vdpowiedzia1ność społeczna artystów tutaj pracujących. Ale i satysfakcja z artystycznych osiągn;ięć. Życzymy ich poznańs,k,iej placówce jak najwięcej".

REPERTUA,R SEZONU 1975/1976

Cygańska miłość (27), Kiss me Kate (25), Kraina uśmiechu (13), Machiavelli (61), Nie klam kochanie (39), Noc w Wenecji (43), Paganini (18), Ruletka serc (68), WesoŁa wdówka (5).

PREMIERY W SEZONIE 1975/1976

18 X Ruletka serc Igo HoffsteUera. Przekład Aleksandra Barta (premiera polska) Kierownictwo muzyczne - Bogdan Hoffma:nn, inscenizacja d reżyseria - Beata Artemska, scenografia - Salomea Gawrońska, chvreografia - Emil Wesołowski, , kier:ownictwo chóru - Kaz,imierz An!tk,owJ-ak.

Obsada: Jerzy GoUert (Robert Lanel), Irena Szu1c-KrtlJk (Ju1.iette Lechair), Aleksandra Pah1-Rybacka (Różyczka), Janina Guttnerówna (Laja), Jerzy Dzianysz (Fellah), Ryszard Wojtkowski (Hrabia Jan Pszczyński), Jan Rawiński (Marcel Poulin), Barbara Biskupska (Kanu), Rajmund Walff (Konferansjer), Adam Raczkawski (Stary Książę), Władysław Mielcarek Boss), Marian Pokrzyoki (Shessa), Bogdan Kamiński (Bogga), Irena Kamińska (Starsza Dama), Jerzy Bandel (Juan). Ba I e t: &:nna Augustynia:k, IBogdan Biegański, Bogumiła Daba-Rościszewska, Eożena Grusz,ka-Eckhardt, Leszek KUl'niczak, Danuta Linke, Hanna Loewens1tein, Czesław Macaaszyk, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Jerzy Maćkowiak, Hanna Mikulicz, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Jadwiga PieluszyńskG, Edward PokrOiSs, Kryistyna Radowicz-Helle, Ewa Sar, Marzena Starczewska, Małriola Stachowiaik-Śróda, Mirosława SltacholWliaik-Stężycka, Irena Szłapczyńska-Musiał. Lidia Uryzaj-Torzewska, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Bożena Włodkowie-Kaczkowska, Elżbieta Wożniak-Rowińska, Bogumiła Ziętkiewicz-Liezmańska, Feliks Żurkiewicz. 10 I Machillivelli Jerzego Wasowskiego. Libretto Antoniego Madanowicza i Ryszarda M. Gr,ońskiego.

Kieroownictwo muzyczne - Wiesław SuchopIes, reżyseria - Henryk Olszewski, iucenizacja - Zdzisław Wardejn, scenografia - Barbara W,olniewicz, choreografia - Zafia Kuleszanka i Olga Sawioka, kierawnictwa chóru - Kazimierz Arntk,ow.iak.

Obsada: Henryk Olszewski (Machiavel1i), Katarzy!Ila Góralczyk (Lukrecja), Barbara Biskupska (Sastrata), Jan Rawiński (CaUucce), Zygmunt Mariański (Tymatc'Usz), Sła\womir Pietraszewski (Kalimach), Jarosław SteI11lpOWlski (Pliekarz), Bogdal!1 Kamiński (Oberżysta), Michał Kuleczka (Rzeźnik), Jerzy BandeI (Służący). B a l e t w Jj€łnym składzie oraz ,solistki: BJ10nisława Maciejewska-Grzegarek i Irena Szłapczyńska-Musiał. Udzdał zespału ku1turysitórw pod kier,oJw.IJ>ic'twem Henryka Szczepańs.kiega.

27 III Cygańska miłość Franciszka Lehara. Przekład Danlu'ty Baduszkowej i Kazimierza W.lliklera. Kierownictwa muzyozne -- Raman Jankow.iak, reżyseria - Krystyna Meissner, scen.ografia - Ryszard Strzembała, choreografia - Krystyna Gruszkówna, kierOWlIlictwa chóru - Kazimierz Antkowiak. Obsada: Jerzy GaUert (Dragatin), Henryk Herdzin (lane!), Jarasław Stempawski (K"jetan), Jan Adamczyk (Joszi), Marian Pokrzycki (Michał), Władysław Mielcarek (Maszu), Janina GutJtnerówna (Zarika), !Bożena Scharf (Jolanta), Jadwiga Kurzewska (nona), Maria Tomaszewska (Julka), Irena Kamińska (von Kerem), Jerzy IBandel (Służący). B al e't. Burza: Edward Pokras,s (Faun), Bomiła Daba-Rościszewska, lli!J1uta Linke, Hanna Mikulicz, Aleksandra Mrugasiew,icz-Jelińska, Lidia Piechacka-Kaczmarek, Jadwiga P,ieluszyńska, K'rystyna Radowicz-Helle, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Marzena Starczewska, Elżbieta W aźniak-Rawińska, Bażena Włodkawic-Kaczkawska, Bagumiła Ziętkiewiez-Liczmańska (Rusałki); Walc: Bagdan BiegaiJski, Bogumiła Daba-Raściszewska, Hanna Laewenstein, Branisława Maciejewskc.-Grzegarek, Czesław Maciaszyk, Jerzy Maćkawiak, Hanna Mikulicz, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Edward Pakrass, Lidia Piechacka-Kaczmarek, Krystyna Radawicz-Helle, Mirasława Stachawiak-Stężycka, Marzena Starczewska, Irena Szłapcz:yiJska-Musiał, Lidia Uryzaj-Tarzewska, Bażena Władkawie-Kaczkawska, Elżbieta Woźniak-Rawińska, Bagumiła Ziętkiewicz-Liczmańska; Czardasz: Leszek Kurniczak, Jerzy Maćkawiak. Hanna Matczyńska. AleksandrCJ lVIrugasiewicz-Jelińska, Krystyna

Tadeusz Switała

."1"

Radowicz-Helle, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Marzena Starczska, Lidia Uryzaj-Torzewska, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska, Feliks Żurkiewicz; Obrzęd weselny i Tamec Ilony: Bogdan Biegański, Leszek Kurniczak, Jerzy Maćkowiak, Hanna Matczyńska, Hanna Mikulicz, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Marzena Starczewska, E1l.bieta Woźniak-Rowińska, Feliks Żurkiewicz.

.-:

26 VI Wesola wdówka F,raJnciJszka LehalI'a. P.r:zekład i opracowanie Józefa Słotwińskicgo i Tadeusza Jan.ickiego. Teksty piosęnek Jerzego JUTanrdota O.;::racowa.nie murzyclZl1Je Edwarda CzeTlI1ego.

!Kierownictwo muzyczne - Srtefan Rach0ń, insceJ1:zacja i reżyrserli:a - Jerzy GoIfert :i Aindrzej Wiza, scen:o,grafia - Stefan Janasik, choreogiraftia - Zofia Kuleszarnka, kierownic:two chóru'- Kazfmierz Antlwwi.ak. Obsaocla: Jerzy Golfert I(Baron Mjrko Zeta), Jadwiga Kurzews.ka (Walentyna),. Jerzy DZiianysz (Hrabia Dalniłło), Janirna Guttnerówna (Ha:rma Glavari), Jan Adamczyk (Kamil de Rosilrion), Marian ,P,okrzycki (Wicehrabia Ca,scada), Zdzisław iKacz<IDows%i «Raoul de Saint-BJrioche), Radmund Wolff (Bogdanowic,z), Bar,.

bara Siskupsika Sylwana), Władysław Mrielcawk (Kwmo'w), Aleksandra PaW-Rybacka (Olga), Aleksander KondratJew (RriCZliiC,Z), I,r,etna Szu1cKruk (P.raskowaa), Jan IRa"" wiński (Niegus), BOrl;ena Scharf (Lola), KrY;3tyina SZY'dło.wska-Kaczanowska (Dodo) , KartarzYlIl<a Góralczyk (Jou-J{)u), Urszula ZieffiSika (Zizi), Jerzy Bandel (MajOT-domoo).

S c e n y b a l e t o w o - w o k a l n e, Prolog. Czesław Maciaszyk, Jerzy Maćkowiak, Hanna Ma.tczyńskia, Lidia Piechrocka-Kac,=a.rek, K,rysty.n.a Radowlicz-Helle; Akt J.

Walc: Czesław Maciaszyk, Jerzy Maćkowiak, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Irena Szro.pczyńslka-M.usriał, HogJ1.lJmiła Ziętkiewicz-Licrzmańsrka, Feliks ,Żurkiewicz; Akt II.

Montenegro: Jerzy Maćkowriak, Aleksandira MTugasiewic'z-Jelińska, Lildiia PiiechockdKaoczmarelk, Maiola Stach()'W'ia,k-Sróda, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Lidia Uryzaj-Torzewska, Feliks Żurkiewicz; Wilia: Janina Guttnerówna (sopran), Bronisława Maciejewska-GrzegOTek (Rusałka), Czesław Maciaszyk (Myśliwy); Glupi jeździec; Jarnina Gut1nerówna (Slc/pran), Jerzy Dzianysz (tenor); Akt III. Rewia w kabarecie Maxim. Parada dwudziestolecia. S;:rca pomogą do muzyki Jerzego GoIferta: !Bożena Grusz:ka-Eckhardt (Tambur major) ,oraz Bożena Czerwińska, Lidia Hoffman=l, Czesław Maciaszyik, Jerzy Maćkowiak, HaIl!Ila Matczyńska, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Lidia Piechocka-Kaczmarek, KTystyna Radowicz-Helle, Mąri,ola S'tachowiak-Sróda, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska, Feliks Żur,kiewic1z; Milość pawia. Parafraza na trąbkę solo w wykonaniu Eugeniusza Pliecr"owskiego: Jad:w-iga Pieiluszyńska i Edward Prolkross; Czar Gruzji: Dal1Juta Linke, Bronisława Maciejewska-Grzegor.ek, Jadwiga Pieluszyńska, Lidia Stachowiak-W.i1czyńska, Irena Szłapczyńska-Musiał, Lidia Uryzaj-Torzewska; Final: UI1szula Ziemska (sopran), Edward Czekaski, Tadeusz Dobrowolski, rBogrdan Kamiński, Jerzy Kubiak, Błażej Liczmański, JarIlUSZ Peda, i\.ndrzej Nowjcki, Sylwester Pucek .i Marian Wo1ciechowski (męski zespół wokalny) oraz cały zespół baleto'\\'Y;

;..

.... ,,<o .. .

."".." ):;:

Zygmunt Wojciechowski dyrektor Teatru (115 IV 1957 - 14 VIII 1958)

Can-can Walentyny: JadwJ.ga Kurzewska (sopran), Katarzyna Góralczyk, Maria MarciJniak, Barbara Pawlaozyk, Bożena Scharf (żeński zespół wokalny), !Bożena Gruszka-Eckhardt, Czesław Macia!Szyk, Jerzy MaÓkowiak, Hanna Matczyńska, Lidia Piechocka-Kaczmarek; KTystyna Radowicz-Helle, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska.

S.EZON 1976/1977 (11 VIII 1976 - 26 VI 1977)

Henryk Olszewski nadal utrzymywał wysokie fempo działalności artystycznej. Na sez,on 1976/1977 zaplanował trzy premJ.ery: radzieckiej komedii muzycznej Jurija Milutina Pocałunek£zanity (11 XII 1976), wodewiLu Ryszarda Ruszkowskiego Wesele Fonsia (5 II 1977) i w,idowiska muzycz:nego kubańskiego kompozytora C:cylia Valdes (20 V 1977). Z dużym dystamsem i hummem) potraktowała przedstawienie Czanity Małgorzata KOffiO'fQwska ("Teatrr", R. 1977, Nr 8). "Budzi podziw, że w błahostce Mdlutina wykonawcy pa1raWi nie zgry.wać się, ale grać. Po prostu potraktowalii całość jako rzetelnie odrobioną, tealtralną lekcję. N,ieprawdopodobne przyjęli za możliwe, Dyrektor Olszewski, sam związany długo z [teatrami dramatycznym-I, prowadzi mądrą pbliltykę kadrową. Mianowicie angażuje śpiewających aktorów. W rezultacue arltyści operetki starają się grać jak aktorzy, a aktorzy dObrze

, t / ' t':" .,.:: < , . ., ł;f """ . ;Y' '-, ''':::;:::::?-... '. . . , '.

, ., t' · .... " t.!i,' , .. ' ......... ,,'ff. .'. :' ",:">.>.,:: . " ;:\'. '.' ,\.,':'-<"-- ,{ , J ' p" ....><: . ." ''. - ... ',,,J[f',", ,I;J'<i<.;; \..f. .' ;J/" '.. ..' ." .( D'" ... .>!ł i ..

...,

,.. .. "i. . .. ...

1.

,';

PocaŁunek Czanity JuI'[ja Mlutlna. !Premiera w dnfuu 11:1 X[jI .1976 r. IW l!'eZyserii StanislBjwa .OlejlTLicza'kJa. Na OIJdjcilU: iKa,taJrLYJna Góralozyk {IW śrookiu) da!ko OZaJna. ISławomir iPied'asze)WISki (RaffiK)n) z lewej, Jerzy Chlebowski (Diego) z prawej. U dolu: Jarosław Stempowski (Pablo)

'I

\;

".<U

:'f

,,;..:; '.

. .

.' .:.;,,":

.:.,

.< ..... \

.

". "'"r,£f ·

1."

.--_.

;.,.. .; ,

': .

.« . " .-.

'<.:ł" - to.':

.,.,., .",,,, -- : '1

., _)'J

" :"

_ '.r..

'.: , ':m,;. 1=:

'.

::.":.J'

Tadeusz Switalaśpiewać. Głos nie od parady ma a:k:!tor Sła,woroilr Rietras'zewski (Ramon, jeden ze studenc.kiej czwórki). Wyrazistą postać partnerki, posługaczki AIIlity, stwaTza śpiewaCZlka Teresa Bogdanowicz. Nieodparcie zabawnym, gralIlym iIlCI !V anicy farsy detektywem Caw,alcados staje się aktor Zdzisław Zachal1iusz, dawniej zwriązaiIlY z Tea,trem Dramatycznym w Gdyni. Trafnie obsadzona gwiaz,da 'operetkowa Barbara Biskupska tworzy śWiietną rolę Aingeli. (a nogi iIlCI dodatek jak Marlena Dietrich . . .). Młoda Bożena Scharf, czyli Czallla ma nieodparty wdzięk sceniczny i lIlatura1nośCiią sprawnie pokrywa brak dośWliadczenia, 1ak wokalnego, jak aktorskiego. WiSZYSCy 'Przezwyciężają nawet mieIizny tekstru, które o wiele łatwiej wziąć w cudzysłów w druku niż na scenie. Senografia Ba.rbary W olniewicz, kolorowa i wesoła, z lekka arkcentuje zamier,zoną kiczowatość. Orkiestrę przygotował sprawnie Stefan Rudko.

. "Henryk Olszewski zmienił profil teatru, spektakle muzyczne przedziela aktorskin1li,zwalcza dUblury, śpieszy z premierami, nie pozwala przysnąć w obsadowym emploi, zmusza do pracy, odmiany, odnowy. Danuta Baduszkowa udowodniła, że taJG właśnie teatr muzyczny jest. możliwy. Olszewskiego 'raduje dyński precedens. Je1g.o teatr wbrew ikrakianiom nie padł frekfencyjnie. Rozwija się. Rośnie. Nawet z taką pozycją repertuarową, jak "Pocałunek Czanityr«". Ale i iIlCIstępna ipremiera (WeseZe Fonsia) zos,tała przYChy1nie przyjęta pr rece.n.:z€lllitów iPorz.nańslkich. Pr,zestucLiawanie ich uwag nasuwa podej.I1Zenie, że najlepiej bawił się dla tych przedstawieniach sam dyrektor teatru. ,,Libretto Itego błahego utworku jest nasilniejszym atutem poznańskiego przedstawienia, jako że wodewil »Wesele FOll!Sia« w poznańskiej .i!Ilscenizacji muzyki ma nieWIiele - pisał rec.enzent "Gazety Zachodnriej" (11 II 1977). - Tak więc cały ciężar przedstawienia spoczywać powinien ma grze akitOTskiej - z prawdziwego zdarzenia. A to jednak lniełatwo. Gdy artyści poznańskiego Tea'tru Muzycznego śpiewają, wtedy wypadają bardziej korzystnie lub mniej, zawsze jednak wychodzą z [prZeds,ięwzięaia obronną ręką. Tym :razem jednak postacie pierws:zoplam>we muzycznie milczą. Nic dzIwnego, że tak naprawdę ,to spraWidzili się jedynie Sławomir Rietraszewski i Jam Rowiński (ten piel'Wszy również w swych partdach śpiewanych). O pozostałych kreacjach trudno powiedzieć, że to, co oglądaliśmy, reprezentuje ambitną grę aktorską. Chociaż - aktorzy grający postacie pana Kaz'imierza i Kr-ops,k:iego potrafili :nas prwkOl1ać - bo spojrzeli na .owe farsowe figurki z dys,tansem i przymrużeniem oka. I talk chyba - jak sądzę - miała być odczytana owa sztuczka; jako zeszłowieczna zabawkia, uruchomrana przez mechanizm r.odm z końca wiekiu dwudzies1tego. A więc nie muzeum i lamus, ale stylizacja. No cóż, nie wyszło". ,,»Wesele F1onsia« muzykii ma niewiele - pisał Helliryk iBorzucki ("Kur.ier P,olski", l III 1977), - a śpiewaJnia j,esZDze mniej. Obie pozycje repertuarowe (tzn. takie Pocalunek Czanity - przyp. T.S.) dobr,ze ;natomiast bawią widza, który na .tej scenie nie usiłuje doszukać się głębszy,ch :intelektualnych treśc.i. Nie jest to wprawdzie komplement ani dla teatru, ani dla widza, jednak ,z pustego i Salomon nie naleje. A scena ta, podobnie jak wszystkie <tego typu ,teatry w Polsce, odczuwa brak wal'tościowych pozycji muzycznych. Ponadto Poznań na .gwałt potrzebowałby d o b r y c h soI.istów (podkr. T.S.). Zawsze l!1ajważmiejszy wprawdzie jest repertuar, ale teatr muzyczny Slt'oi przede wszyis<tkim dobrymi głosaiIlli". "To nieprawda, że ja mam coś przeciw Fonsiowi - pisał wcześniej Andrzej Sartruma ("Głos Wielkopols.kii", 19 - 20 II 1977). - Nie chciałbym tyLko, żeby FOII1sie wyrnuciły przez okno muzykę". Z prawdziwą satysfakcją "Express Poznański" (23 II 1979) informorwał. iż Wesele Fonsia miało to dnia Sito pięćdziesiąte przed£ta IRuislzlk.olwskiie:go. P:remiel'a .w dJn.iu 6 [[ \1'977 r. w !reżyserii <Henryka Ol5ZefWSkiego. Na .zdjciu od łewed !rząd pierwszy: Jerzy iBandcl (KlucthaJJ.1Z) , ,Aile:ksandra PaihJ.-lRybacka (MalgosLa) ; 1'1ząd dl!'Ug[: iBrarbail'a BiskupiSka (Ana'stazja), IKa.tazyn.a G6,railozyJk «J'rota), Sławomir Pietraszewski (Kazimierz), Teresa Bogdanowicz-Pielatowska (Wanda.), Jarosław Stempowski (Fonslo), Ada Jarysz (Eufemia). U góry: Henryk Olszewski (Dorowski). Fotografuje Zdzisław Zachariusz (Mrozik)

Teatr Muzyczny w latach 1956 - 1981

..: :.,,:: ".:t" ,".:' .: .

": ,

<,"."..,..,

';;":".:..;., ; f :"f-':.:::

..

"." ;.,

.

-1.: ../i ':..; ._.J\..J c'

*,'o-.

';"

:ł':: oI'f ;,:r. ,1: f'

'"

.,

#

'.K"":...

;_1:

.

'i . .'

.t.

'.' ',:",,, " . ''1... .;.- ...

,O.

7. > fr

Ił ..P> ._.

. ." .,,/:{(}'., ,.."\ <.

..... , ..

;r:":: .'. '':f

".;..<

:'i

-<........ :wienie. Kiedy "schodziła" z af.isza (202 przedstawienia) Wesele Fonsia stanęła na czele listy repertuarowej. Na drugim miejsu znalazła się Wiedeńska krew (191), na trzeoim Paganini (162), na czwafllym" Nie kłam kochanie (125). Pawyżej setki przedstawień asiągnęły jeszcze: Nac w Wenecji, Machiavelli, Cygańska miłaść i Wesała wdówka. Otaltnią premierą była ubańska śl,}iewagr,a (Bagusław Kaczyński), naTOIdOlWa zarzuela kubańska (Wacław Pane,k), kubańska Halka Błażej Kusztelski) lub widaw.isko muzyczne (z programu) Ceculia Valdes Gonzala Roiga w reżyseiJ. Marii Fałtyn, ktÓra :Zresztą dzieła to przywiozła z Kuby da Palski. Polska premiera Ce<:ylii odbyła się w Sopocie.

"Maria Fałtyn - pisał Bogusław Kaczyński ("Express Wieczorny", 8 - 9 VI 1977) - i tym razem stwarzyła duże, barWlne :i roztańczone Wlidawiska. Choreografia spoczęła w rękach Krystyny Gruszkówny, specjalizującej się w pląsach z rejonu mó.rz pałudniowych, zaś kierawnictwo muzyczne sprawawał W,iesław SuchapIes, który paprawadził orkiestrę z dużą precyzją i temperamentem. Auta rem skromnej w pamysłach i efektach artySltycznych scenografii był :Ćbi'iew IBednarawic,z. Paznańska »Cecylia« otrzymała atrakcyjną absadę wykonawców. Gwiazdą Wiieczaru była oczywiśc.ie znakamita śpiewaczka i aktorka - Janina GuttneróWlIla, naj wybitniejsza dziś, obok Wandy Polańskiej artystka typu musicalowa-aperetkawega. Bardzo da brze zaprezentowali się rÓwnież pazostali wykonawcy, na czele z mładym śpiewakiem Michałem Kuleczką, Henryk1em Herdzinem i Ireną Szulc-Kruk. Swietnie śpiewał i tańczył chór. Jestem przekonany, że najnawsza jmscenizacja kubaIiJskiej zarzueli cieszyć się będzie dużym powadzeniem u publicZln.ości krajowej i zagranicznej, odWiiedzającej Poznań". "Postać Cecylii, którą gra gw,iazda paznańskiej (i nie tylko. paznańskiej) sceny

., ,Kronika m, Poznania z. 4/81

Tadeusz SwUala

Janina Guttnerówna - pisał Wacław PaiIlek ("Teatr", R. 1977, Nr 17) - stwarza eurapejskim odtwórcom wiele trudnaści. Specyfika daznań i temperament pięknej Mula'tki, sko.ndensawa:nie w as obie tytułowj bahaterki Itega wszystkiego, co stanowiła a tragedii kalorawej ludności kubańS!kiej i tego., co. była radością <tych ludzi _ rta wszystko niełatwo przekazać na scenie, zwłaszcza na scenie muzycznej! Guttnerówna patrafiła w dużej mieTze przekOltlać odbiarcę o bogactwie uczuć i daznań Cecylii - o.d wybuchowej, nieokiełznanej radaści, pełnej oddania miłaści, po glniew, nienawiść i n)Zpacz. Z pazostałych s'alistów szczególnie karzystne wrażenie poz{)stawił Michał Kuleczka (Jase Pimienta), śpiewak debiutujący w dużych rolach i 'rakujący duże nadzieje. Bardzo dabrze opracowane były sceny chóralne całego. zespału (znakamita pieśń "Sanctus Deus« przed sceną ślubu) oraz zbiarowe sceny taneczne (np. <taniec niewalników). Z dużą znajoomaścią rzeczy inscenizacyjnie popro.wadziła spektakl Maria Fałtyn". . "Z kalei - pisał dalej Wacław Panek w sz.czególne zdziwienie wprawił mnlle Wiesław Suchap1es, kierawnik muzycZJny przedstawienia, bowiem - mówię to bez żadnej złośliwOości, bibrąc pad uwagę codzienną produkcję naszych teatrów operet

. . '..: ':

:.:"'" ?.X

....i:::.

.... ,<,..:

'}łL)

+:: :

".,

:to.

U

....:.

:t'

Cecylia Valdes Ganzalesa iRoa. iE'remiera w dniu 00 V ł9'1'7 1', w ;reżriI. d !Inscenizacji MarM F.ołty,n. S,toją od lerwej: Jan Adamczyk (Leonamo) d Wanda JaIlwbowsk:a (ecyUa)

'-'

kowo-muzycznych - orkiestra grała a nie brzdąkała, dając sobie radę z komplikacjami natury rytmicznej, zaś soliści i chór śpiewali zgodnie z ruchem pałeczki dyrygenta. N.iby takie proste, a 'tak rzadko spotykane! ![...] Tak więc tym razem , wyjechałem z teatru Henryka Olszewskiego usa!tysfakcjonowany".

Z dniem l marca 1977 powrócił do zespołu Michał Kuleczka, a z końcem sezonu pożegnała się z zespołem Maria Stochaj. Obchodzono dwa jubileusze: Zygmumt Mariański w dniu 7 VI 1977 r. na swoje pięćdziesięciolecie wystąpił w partii Tymoteusza w musicalu Jerzego Wasowskiego Machiavelli a Władysław Mielcarek (11 VI 1977) w tym samym dziele, na swoje dwudziestopięciolecie jako Ca1fucci.

Zespół wy.s.tąpił gości!Ilnie w diniach od 9 do 12 sienpnia 1977 r. w Sopocie, przedstawiając c:lJterokro,tnie operetkę Lehara Cygańska miłość.

REPERTUAR SEZONU 1976/1977

Cecylia Valdes (27), Cygańska miłość (47), Machiavelli (35), Nie klam kochanie (27), Pocałunek Czanity (41), Ruletka serc (12), Wesele Fonsia (36), WesoŁa wdówka (81).

PREMIERY W SEZONIE 1976/1977

11 XII Pocałunek Czanity Jurija Milutina. Adaptacja j autoryzowany przekład: Stanisław Powłocki i Tadeusz Zeromski.

Kierownictwo muzycz.ne - Stefan Rudko, reżyseria - Stanisław Olejniczak, scenografia - Barbara Wolniewicz, choreografia - Zygmunt Kamiński, kierownictwo chóru - Kazimierz Antkowiak. Obsada: Katarzyna Góralczyk (Czana), Jarosław Stempo'Wski (Pablo), Sławomir Pietraszew.ski (Ramon), Rajmund Wo1ff (Diego), Jerzy Dzianysz (Cesar.e), Barbara Biiskujps,ka (An'gela), Rajmu:nd Jakubowic,z (Undoow:ood), Zdz.isław Zacharrirusz (Cawakados), Bożena Schad (Anita), Aleksa[]!der Kondratiew (Filipe), Wacław Kędziora (Micael), Maria Sitochaj (Emma), IrelIla Kamińska (RO'zalJia), Barbarą Pawlaczyk (LactoeleftLpa), Maria HoUmann (Cleopatricos), Marian Pokrzycki (Sierżant policji), Ba['1ba'fa IBłas,zc,zyk "(Macr-celiina), Tadeu,s.z Dobr,owolski, Błażej Liczmańs:ki, Janusz Peda, JYIa!l'ian Wojciechowski (Policjanci). S c e n y b a l e t o w e. Tango: BogdalIl Biegańskii, Jerzy MaókO'w:iaik, Czesław Maciaszyik, Janusz Kana:rski, Euenius:z O'waskJi, Bronisława MacrLcjerwska-Grzegorek, HallUla Loewel!stein, J.am.na Pioeluszyńska, Lidia StachoWliak-Wilcz)ńska, Lidia Uryzaj-Torzewska, Irena Szłapczyńska-Musiał, Feliks Zurkiewicz; Rumba: Bożena Czerwrińska, Bożena GI1USzka-EckhardJt, Hatrma Loewells1tetn, Hanna Matczyńska, Lidia Piiechocka-Kaczmarek, JaniJna Bie1us:zyńJska, Krystyną Ra'dowicz-Helie, Mariola Stachowiak-Śrbcta, Mirosława Staohow:iak-Stężycka, Marzena Sta'fczeweka, Elżbieta Woźniak-Rowińska 1. Bogumiła Ziętkiewricz-Uczmaruska; Passodoble: Bmnisława Maciej ew

3'

Henryk Duczmal dyrektor Teatru (15 VIII 1958 - 31 III 1962)

Tadeusz Świtałaska-Grzegorek, Lidia Stachowiak- Wilczyńska, Irena Szłapczyńska-Musiał, Lidia Uryzaj-T<Jrzewska; Próba: IBronisła,wa Maoiejewska-Grzegorek, Hanna Loewens!ein, Jadwiga Pieluszyńska, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Irena Szłapczyńska-Musiał, Lidia Uryzaj-Torzewska.

1977:

5 II Wesele Fonsia Ryszarda Ruszkowskiego z muzyką Jerzego Wasowskiego. Adaptacja i piosenki Jerzego Jurandota. Kierown,iotwo muzyczne - Andrzej Kamprowski, reżyseria - Henryk Olszewski, scenografia - Jerzy Joachimiak, choreografia - Zygmunt Kamiński. Obsada: Ada Jarysz (Eufemla Kurnieka), Teresa Bogdanowicz-Bielatowska (Wanda), Barbara Biskupska (Anastazja Kurnieka), Katarzyna Góralczyk (Pola), Sławomir P.ietraszewski (Kazimierz), Jan Rowiński (Kropski), Jarosław Stempowski (Alfons, zwany Fon.siem), Rajmund Jakubowicz (Mrozik), Henryk Olszewski (Dorowski), Aleksandra Pahl-RybaC'ka (Małgasia),

20 V Cecylia Valdes Gonzalesa Raiga. Libretto polskie Krystyny Chudawoiskiej, Marii Fałtyn, Marii Alvarad0.

Kierownictwo muzyczne - Wiesław Suchopies, inscenizacja i reżyseria - Maria Fołtyn, scenografia - Zbigniew Be,dnarowicz, choreagrafia - Krystyna Gruszkówna. Obsada: Maria Tomaszewsł{a (Dolares Santa Cruz), Irena Szulc-Kruk (Mercedes), Michał Kuleczka (Jose Pimienta), Aleksander Kondratiew (Cantalapiedra), Władysław Mielcarek (Stary Mulat), Jan Adamczyk (Leonardo Gamb0a), Jerzy Chlebowski (Meneses), Józef Walczak (Solfa), Lech Nowakawski (Milanez), Janina Guttnerówna (Cecylia Valdes), R<1jmund Jakubowicz (Candida Gamboa)., Czesław Pręgowski (Ojciec Leonarda), Jan Rawiński (lVIeliton), Rajmund Walff (Tirsa), Aleksandra Pahl-Rybacka (Dolures, pokojówka), Alicja Bielecka (Antonia Gamboa), Kat'arzyna Góralczyk (Adela Gamboa), Marian Pokrzycki (Pedro), Jadwiga Kurzewska (Izabela Illinchite), Jarosław Stempowski (Niewolnik), Andrzej Wiza (Doktor Mantez de Oca). S c e n y b a l e t a w e. Akt 1. Cha Cha: Bogdan Biegański, 'Bożena Czerwińska, Bogumiła Dd-ba-Raścisze'Wska, Bożena GDuszka-Eckhardt, Janusz Ęanarski, Jerzy Maćkowiaj';:, Aleksandra Mrugasiewicz-Jeliilska, Lidia P.iechacka-Kaczmarek, Krystyna RadaJricz-Helle, Mariola Stachawiak;Sróda, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Elżbieta WoźniakRow,ińska, Bogumiła .Ziętkiewicz-Liczmańska i Feliks Zurkiewicz; Akt II. Intermedium: Bogdan Biegański, Czesław Maciaszyk, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Jerzy Maćkowiak, Jadwiga Pielus'zyńska, Irena Szłapczyńska-Musiał, Lidia Uryzaj-Torzewska; Plantacja: Eugeniusz Kowalski (P,ierwszy wojownik), Bogdan Biegański, Czesław Maciaszy,k, Jerzy MaÓkow:iak, Ja:nusz K:;marski, Feliks Żurkiewicz (Wojownicy), Lidia Stachowiak-Wilczyńska (Szamanka), Jadwiga P,ieluszyńska (Bagini z wężem), Edward Pokross (Bożek miłości), Danuta Linke, Hanna Loewenstein, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Lidia Uryzaj-Torzewska, Elżbieta V/oźniak-Rowińska; Akt III. Kontredans: Bogdan Biegańskri, Bogumiła Doba-Rościszewska, Jerzy Kanarski, Bożena Gruszka-Eckhardt, Czesław Maciaszyk, Jerzy lVIaćkawiak, Krystyna Radowicz-Helle, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska, Feliks Żurkiewicz.

SEZON 1977/1978 (6 VIII 1977 - 22 VII 1978)

W piątym sezonie pod dyrekcją Henryka Olszewskiego dano znaną komedię Michała Bałuckiego Klub kawalerów, straruss>owską Wiedeńskq krew w reżyserii Beaty Artemskiej i nieznaną w Polsce Niewolnicę Mikołaja Strelnikowa (17 XII 1977).

W obsadzie realizwtorskiej gościnnie praoowali Gr,igorij Spektor (inscenizacja i reżyseria) oraz Lidia Tała11Jkina (chmeografia). "Wszystkie działania reżyserskię oraz choreografiozne - pisała recenzentka "Gazety Zachodniej" (30 XII 1977), Ewa Wo1niewicz, po premierze Niewolnicy - lidą w ,tym kierunku, by jak maj piękniej ukazać folklor, poprzez podkreślenie tekstu muzycznego i dramaturgicznego tańcem, ruchem oraz ,scenografią [...] aktorzy-wokaliści tańczą (czy.nią to bardzo dobtze: Teresa Bogdanowicz i Michał Kuleczka), wiele razy pojawia się na scenie balet, potraktowany przez reżysera jako pełnowartościowy odtwórca dramatyczny r[...] Rolę tyTtułową kreowała Wanda Jakubowska, dając raz jeszcze dowód wysokiego kUllSvtu wokalnego i aktorskiego. Jak najlepiej starał się dorÓW!nać jej Henryk Herdzin odtwarzający rolę amanta - An..... drzeja Tumańsok!iego. KieTOWI1Jictwo muzyczne spoczywało w rękach Wiesława Suchoplesa. Szkoda, że i w Itym wypadku rzec nie można również ciepłego słowa". "Być może o powodzeniu tej operetki - opisał Wojciech Nentwig w "Głosie Wielkopolskim" (22 XII 1977) - zadecydowało libretto, choć - jak lIla ten gatunek

Niewolnica Milkolaija Strelnikow.a. emiera IW dniu 17 XiII 11977 'r. w .reżyserni Grj,gorjja 'S,pektora. Na .zdjci'U od łelWej, rząd iPierrw;szy: Oz:esłaIW iPrw:skii (Zachar), Jan lRowinski (Borodaw). 'Rząd dr,tJg!i: Henryk He.rdlZin (,A:ndrzej 'T.umańslki), Jemy Chlerowski (:Nikita Baoturyn), Bożena SehaJrf Oleń'ka), Michał K>uleozka {Dymitr), rW.anda Jalltubqwska (Vdoletta ,Leblanc), jJerzy K:ubiak i Witold iKubiak (Huzarzy)

:.

... .

/.

> j , ' ' , J ;.'

.t

. . .. . > .

,: .,o.I. .

:s1=.

. 'v".

.*:':.:

'« . oJ

: .::..

M.,i.

.,

. > ..,

,I

,": "j>.. """:; ., " ..

..

'. ---.".

}.

....j

'\, ;'.a:.

fi

;:

"""ł'

..-:"t

j:),

'.

., ,

',<:

0'i<f° o_OooJ:.: ftti

".

no",!,:: P" o:

,..

Tadeusz SwitaŁa

.. .- .. '"

Klub kawalerów MIchała Ba'ł.uokri. iP:remlLer'a w .dmJu i!I lIlIJ[ .1978 !1'. w łre:!:yerti lHen!1'ylka OIszeiW1ski!ego. Od lewej: Jemy Goilfert {Wygod,ndick[), ISlajW:omk' Plietras'z,ewskii .{MotyJdńSkd), ,Tadeusz IWojtyClh (PioiI"lUnOlWiclz), Jatdrwdga lKiUrlZe.WISik-a (Ocho,tniCJk-a), Hel!1'ry'k O1iSzews I(INdeśmJiałoJWIskli), !Marla !l'omai'!ZejWSk,a {;Feilagia OZ!iud,7J1IUIdńska)

...: : ..

.f

." ) ., .,

,,:J . : .

.:::r

<-:: :

'#ti:fi

';"¥

":':'<

<'?'....

:: .

0£..

. :).:

:...11:' ' ,....,

sztuki przys-taloo - zabawne i satyryc;zne, to jednocześnie zawierające treści S.połeczno-poloitY1cZl!1'e. Być może zasługa ,to mU'zyiki. Zasadzając się na modnym w latach dwudziestych rytmie f.ox-trota łączy za!I'azem elementy rosyjskiej p.ieśni ludowej. Najpew.niej jednak na powodzenie utworu składają $jię walory zrówn,o tekstu jak też muzyki [.. ,] Mamy więc pięknie śpiewającą, .nieomal .operową postać tytuloową (wykonuje ją obdarwna s,ilnym i dźwięcznym sopranem, a także 'Urodą - Wanda Jakubowska), mamy diametralnie różną, typowo teatralną poSltać służącego Zachara (pozwalającą ukazać komecHowy talent Tadeusza W,oj1tycha)". Premierę Klubu kawalerów (4 III 1978) recenzent "Tygodnia" (R. 1978, Nr 13) Olgierd Błażewim: .nazwał Komedią dla Wojtycha. "Kiedy dyrektorem operetki został aktor - pisał Olierd Błażewicz - teatr ten najpierw zmienił nazwę, a po;, tern także i repertuar. Teraz lIlle nazywa się już operetką lecz Teatrelf1 Muzycznym i stara się co .najmniej raz w roku wystawić jakąś mniej lub bardZliej okraszoną muzyką, komedię. Obecność w zespole renomowanych aktorów: Tadeusza W{)jtycha, Henryka Olszewskieg,o, Sławomira .Pietraszewskiego lIliewą'tpliwie na to pozwala. Chooiaż TÓWlnocześnie stawia w dość kłopotliwej sytuacji śpiewaków-solistów, każąc im konkurować z nimi w ,obcym ,raczej ich genrawi Et przede wszystkim możliwościom repertuarze. Tak też jest z wersją muzyczną »Klubu kawalerów« Michała Bałuckiego. Znakomioie wykorzystuje Itutaj swoje vis comica, dawno nie oglądany w Poznaruu, Tadeusz Wojtych (PJorunowicz), z powodzeniem partneTują mu Henryk Olszewski (Niieśmiałowski), Jan Howiński (Sobniewski), Sławomir Pietraszewski (Motyl!nicki). W nieporównalIJiie gorszej sytuacji z.naleźli się za to w .tym spektaklu śpiewacy, kTtórzy na dobrą sprawę lIliewiele mają tu okazh do zademonstr,owania swego wokalnego kunsżtu, a, aktorstw n sprawia im jednak nadal sporo kłopotów. W,ięcej .niż skl10mne zadania otrzymał tu także balet. Nie narzekajmy jednak. Nie jest to złe przedstawienie". ZnakO!lTIita Beata Artemska wprowadziła Poń w kra,ilI1ę operetki wiedp.ńskiej (Wiedeńska krew, 10 VI 1978). "P,oznańska inscenizacja i reżyseria - p.isał Janusz Kempiński ("Głos Wielkopolski", l - 2 VII 1978) - jest dziełem artystki, mającej

...,.......>,....

"!['.!f:"\Y:""" ;r"j""/ ."

Y"A :."-" >'''''''.y:'''''';:.:' .. ....:t.: ..n

-o! n") ,,"fd- : ::,... .,'

, I i

.

. .

. ..

'\ ti"" . J4 ...,...,.

....:....:.. ":'" ...,lr<.',:rM" ,

.»-.

"',

::

'O' ";;':.':' "1:

. "":..':"

,-..,jr-." t(' i-: :::.:..:. .+ .

.,,;,.<,'<"

-«::

;1.

, .;;;;,;:.;i ..

'- : .; .

. ". ., ."':

':'.

'\'."

...

_." ..i..'łE"

,.....:.".

;'

;:,

. .,

.".;,=

Wiedeńska krew Jana Straussa. Premiera w dniu 10 VI 1978 r. w rezyserii Beaty Artemsk:1ej (scenogratia - :Jel'zy IKondraoki, ehoreog,rafia - Zbigniew IStrz.ałkOfWlSki). iNa zdjęciu, w środku: Hazena ISch,arf tPepi) JW ,otoozeniu zełiu baletowego. Rząd p'iel'w!Szy od 1l!lWej: .J-adJwiga Pieluszyńrska, Brnilsław.a lJIJIaciejewsk.a...Grzegorek, Hanna Loewenstein, l.JLcLia lPiechoc'ka-tKaJozmarelk, iIAdii..a U:ryzaj-TorZ€\WSka, LWia StaohOlWiak:-Wllcozyńska; lI';ząd drugi: Bożena GruszkJa..;Ec'aI"dt, MarioLa 8tacOOwliak-S-r6d.a, MiroslB/Wa StachowiJakS<tżyck.a, Bogumiła Zitikdew.ic'L-<Liezmańska, Krystyna 'Radowicz-Helle, Bożena Włodkowie

najbogatsze doświadczenia w tym względzie - !Beaty Artemskiej [...J Wśród kobiet wyróżniała się wokalnie Janina GUJttnerówna - jako Gabrielle - zarówno barwą głosu jak i łatwością brania wysokiich dźwięków. Niewiele ustępowała jej Barbara Biskupska, której Franzi wzbudziła duża sympatii. Aleksandra Rybacka jako P.epi wniosła dużo ruchu .na scenę, jakkolwiek nie zawsze z równą swobodą podawała tekst. Z postaci męskich rna padkreślenie 'zasługuje Henryk Herdz.in jako Hrabia l...J Swietnie wcielili się w swoje postac.ie sceniczne Jerzy GoUert jąko Minis'ter oraz Jan Rowiński jako rubaszny Kagler. Na osobne słowa uznania zasługuje Jarosław Stempowski, wtórego Józef tchnął z}"Wością ale ;i umiarem". W dniu 11 II 1978 r. odbył się jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej .Jana Rowińskiego. Jubiliłlt wystąpił w partii Hrabiego Borodawa w operetce Mikołaja Strelnikawa Niewonica.

Do zespołu zaangażawano z dniem 1 IX 1977 r. Mieczysława Józefiaka i Tadeusza Wojtycha.

W dniach od 29 VI do 9 VII 1978 r. wystawiono dziesięciokrotnie w Operze Poznanskiej aperetkę Straussa Wiedeńska krew, a w dniach od 11 do 21 VII 1978 r na deskach Teatru Nowego - dziesięciokrotnie wodewil Ryszarda Rusz,kowskiego Wesele' Fonsia.

REPERrUAR SEZONU 1977/1978

Cecylia Valdes (24), Cygańska milość (34), Klub kawalerów (25), Machiavelli (25), Niewolnica (32), Pocalunek Czanity (41), Wesola wdówka (32)J Wesel2 Fon,sia (82), Wkdenska krew (23)_.

Tadeusz Świta la

PREMIERY W SEZONIE 1977/1978

17 XII Niewolnica Mikołaja Stremukowa. Libr,etto. polskie Ziemowita Feded{jlego i Andrzeja Jaredciego. KJierownictwo muzyczne - Wjesłach Suchoples, insceni,zacja 1 reżyse:rja - Grig'oI1ij Spekto.r, scenografia - Ryszard Sfrzembała, cho.reo.grafia - Lidia Tałanki!na. Obsada: Jan Rowińs'M (Hrabia Borodow), Tadeusz Wojtych (Zachar), Sławomi'l' Pietraszewski (Nikita BaJturyn), Jerzy Dziany",z (AIlldrzej TumańsM), Janina Guttnetówna (Violetta Leblanc), Michał Kuleczka (Dymitr), Teresa Bogdaumvicz-Pielatowska (Oleńka), Mieczysław Józefiak (Herold), Aleksander K,ondratiew (Goniec camki), BarbalI'a W'r6blelWlsk3 (Fiokła). B a l e <t. Taniec grecki: BronisłalWa Maciejewska-Grzegorek, Jadwiga Pieluszyńska, L1dia Stachowiak-WHczyńska, Irena Szła'Pczyńska-Musiał, J30gumiła Ziętkiewicz-Liczmańska; Taniec rosyjski: BogdalI1 BiegańJskii, Bo.żena GruJSzka-EckhalI'dJt, Janusz Kanaf,S!ki, Czesław Maciaszy:k, Jerzy Maćkwiak, HaIIllla Ma'tc.zyńs'ka, Krystyna Radowicz-Helle, Mariola Stachowiak-Sróda, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Elżbieta Wa2JI1Jiak-Rowińska, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska, FeLiks ZuI1kiewicz; Taniec slużebnic: Bogumiła Doba-Rościszewska, Aleksandra Mrugasiewioz-Jelińska, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Krystyna Radorwim-Helle, Malr10la StacnolWia'k-STóda, Mirosława StacholW,iaJk-Stężyclka; Taniec cygański: Bo.gdan Biegański, Bożena Gruszka-Eckha'rdJt, Janusz KaJIlarski, Hatnna Lo.ewenstein, Jerzy Maćkowiak, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Mariola Stachowiak-Sróda, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Marzena Starczewska, Lidia Uryzaj-Torzewska, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska, Feliks ZurkJiewicz; Adagio: Bogdan Biegański i Bronisława Maciejewska-Grzegorek; lVariacj: Hanna Loewenstei!1, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Jadwiga Pielus zyńskia , IJidia Stac:howiak- W.ilczyńs'ka, Irena Szłapc,zyń,srka-Musiał, Lidia U,ryzaj-T'o.rzewska.

Stanisław Renz dyrektor Teatru (1 IV 1962 - 31 VIII 1973)

,.:, o::"

.. ,"".. ..

, ,to.'

[,

:t ....;.'"'

.:g..:0v.

.iIJir' ,

, 4 III Klub kawalerów Mlichała Bałuckiego. z muzyką Jer:zego Derfla. Teksty piosenek Joanny IKulmpwej. Kiero.WlIlictwo muzyclzne - Stef-an Rudko, reżysema - Hemyik OlszewsIki, scenog.rafia - Małgorzata Treutler, choreograjjia - Zygmunt Kamińsiki. Obsad.a: Ada Ja,rysz (Mirska), Katarzyna Góral.

czyk (MarYll1Jia), Jadwiga Kurzew.ska (Jadwiga Ochotruicka), Maria Toma.szewska (Pelagia Dziudziulińska), Jan Rowiński (Sobieniewski), Jerzy Golfert (Wygodnicki), Henryk Olszewski (Nieśmiałmvski), Sła,wOlnir lI',1€1tmszewski (MOItyliński), Tadeusz W,odtych (Biocr'uno.wicz), Michał KulecZka (Władysław Topolnicki), Aleksandra Pa,hl-Rybacka (NtilI1a), Mieczysław JÓ'zefiak (IgJnaicy), Stanisław Prała<t (Antoś), Jer:zy BandeI (Kar'ol). B a l e t: J3ogdan Biegańs,kii, Borl:ena Gr.uszka-EckhaI1dt, JaJIlus.z

Kana:rsk.i, Czesław Maaiaszyk, Jerz,y Maćkowiak, Hanna Maltczyńska, Mariola Stachowiak-STÓda, Mirooława Stacho,wiak-Stężycka, Elżbieta Woźniak-Rowińska, iBogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska. F.ei\ks Zumiewicz.

10 VI Wiedeńska krew Jama Straussa Kier.ownictwo muzyczne - Roman Jankow:iak, iIIlscenizacja i reżyseria - Beata Artemska, scenografia - Jerzy Kondracki, choreografia - Zbigniew Strzałkowski, kieroW.I1Jictwo chóru - Kazimierz Antkowiak. Obsada: Jerzy Golfert (Minister), Henrk Herdz,in (Hrabia), Janina Guttnerówna (GabnieIle), Rajmund. W,olff (Hrabia Biot1owski), Ada Jarysz (Fra:nzi), JaIIl Rowiński (Kagler), Bożena, Scharf (Pepi), Jan Adamczyk (Józef), Władysław Mielcarek (Dorozkarz), Jerzy Ballldel (Włakiciel lokalu). B a l e t. Akt I: Hanna Loewen:stein, Lidia Stachow:iak- Wilc,zyńska, I,rena Szła.pczyńska-Musiał, Lidia UTyzaj- T,orzewska (POIkojÓlwkii); Bogdan Bi'€rgański, Janusz Kanarski, Czesław Ma'Ciaszyk, Janusz Maćkowiak f Kelnerzy); Akt II. Marsz: Hanna LoewenSltein, BI101nisława Maciejewska-Grzegiorek, Gra'ŻY1I1a Pac-Poll11'OlI1!1.acka (Bieruiaszews:ka), Jadwiga P,ieIUlszyńska, Lidia Stachowiak-W,iłczyńska, Irena SzłaJpCzyńlska-Musiał, Lidia Uryzaj-TOIrze:wska oraz Bożena Gruszika-Eckha!I'dt, Al'eiksandra Ml1Ugalsliewicz-Jelińsika, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Krystyna Radowicz-Helle, Mariola Stachowiak-Sróda, Mirosława Statrowiak-Stężycka, Elżbieta Woźniak-Rowińska, Bogumiła ZiętJkiew:kz-Liczmańska; Walc: Bogidan Biegańisiki, Janusz KaiIillrsiki, Hal1lna L.oewens1tein, Czesław Maciaszyk, Bl'OIl1ilsłarwa MaCliejewsika-Gr:zegorek, Jerzy Maólwrwiak, Grażyna Pac-Bocrnornacka (Bieniasz'€iwsika), Jadwi,ga Pielu:Slzyńlsika, Edwavd Rokiross, Lidia StachOlWiak-W,ilozyńska, I'fEma Szłapczyńska-Musiał, Lidia Ury.zaj-Torze'W&ka OIraz Bożena Grusz.ka-Eckhwdt, Aleksandra Mrugas.iewicz-Jelińsika, Lidia Piechocka-Kaczmareik, KrystYll'la Radowicz-Helle, Mariola Stachowiak-Sróda, Mirosława Stachowiak-Stężycka, Elżbieta WOŹir1iaik-RoIWińsika, Bogumiła Ziętk,ierwicz-LicL';mańska, Feliks Żurki,ewicz; Akt III: Czesław Mada,szyk i Edward Fokross (Kelnerzy); Polka: Bogdan Biegański, Janusz Kanarski, Hanna Loewensteilll, Czesław Maeiaszyk, Brondsła,wa Maciejewska-Grzegoreik, Jerzy Maćkolwiak, Jadwiga PielulSzyńska, IiI'ena Szłapczyńsika-Mwsdał oraz Grażyna Pac-PiomOTnacika (BieniaSizewslka), Lidia Piechocka-Kacz;marek, Krys-tyna Radawicz-Helle, Mariola Stachowiaik-Sróda, EJżbieta WOŹJniak-Rorw-i'ńska, Bogusłarwa ZiętkJiewlcz-LicZlillańs,ka i Feliks Zurkiewicz. .

SEZON 1978/1979 (15 IX 1978 - 15 VII 1979)

Przedostatni sezon Henryka Olszewskiego miał swoją spozmoną inaugurację podczas grudniowej premiery widowiska muzycznego Kariera Nikodema Dyzmy z muzyką Andrzeja Hundziaka (22 XII 1978). "Jeśli na nawą premierę - pisał KaZJimi.erz Młynarz ("Nurt", R. 1979, Nr 2) w poznańskim Teatrze Muzycza1ym - »KaT:ierę Nikodema Dyzmy« Powołockiego i HUlndzia:ka - spojrzeć w oderwallliu od programu tej placówki z ostatniego pięciolecia, to stanowi ona spore zaskoczenie. Po pierwsze - jaiko propozycja rE'per· tua1:'owa o bardzo poważnym, jak na teatr ...muzyc:lJny, ładunku treścd. P,o drugie - jako dobra robota teaitTalna, wytrzymująca konfrontację z najlepsrzymi realizacjami na poznańsich scenach. »Kaniera Nikodema Dyzmy« rozpoczyna się jalt dansing dla bogaczy w przedwojermej »Adrii« a kończy - jak Zegadłowicza »Domek z kart«. Główna problematyka utworu zaw.iera ISlię więc między sytuacjami skrnymi tworzącyrru atmosferę pełną napięcia i dwuznac:zmości. Tak, >ten utwór fascynuje swą dwuz.nacz:n.ością (by lepiej to brzmiało, powiedzmy - wieloznacznoś

Tadeusz Switała

4.. ,dr

,. ;#

'j,

Kariera Nikodema Dyzmy AJndlI'::ooja iHJunidrz:1a!ka, :Bremiell'a IW "'dniu 122 XiDI 11)78 ;r. w lI'eżyserii WojcQecha JesLolllika. Qd lewej: Jerzy Dzoiny,SZ (Dyrz;m.a), Rajmund Wo1ff (Hrabia iPornmirSki), Bożena \Scharf (Nina unicka)

'. .

." ,:# .";,: .. .;. ;:.. :: .....:-1;.. ,.

'W;f

..

'

",;..... ;. x

. -

<-,

I

1 ::

I'cią); naJpIerw wcląga widza i czaruje go urokami retro, wspomnieniem świaa, który minął bezpowrotnie - a potem spod barwnych 'kost'iumów i dekoracji ukazuje jego rzeczywiste dramaty [...j Chwała więc twó.n:om spektaklu, że sięgnęli po świetny pierwowzór literaok.i jako materiał do libretta i że potrafili wzbogacić 1;0 libretto ,ceLnymi pomysłami. Os,obna uwaga należy się Sławomirowi Pietraszewskiemu, I'olą Dyzmy bowiem stworzył swoją :najciekawszą kreację na deskach Teatru Muzycznego. Pamiętamy, co z tej postaci zrobił Adolf Dymsza w filmie Jana RybkowskJiego; jego Dyzma był wytworny, wesolutki li nieaU'tentyczny, wyczyniając n<IJwelt naj.goI1sze łajdactwa puszczał do wwza pens ki e oko, 'oswa!jał problem i widza. Dyzma Pietraszewskiego jest lepszy. "Przed pięciu laty nowy dyrektor Henryk Olszewski zmienił teatrowi przy ul. Niezłomnych szyld: operetka stała się 'teatrem muzycznym - ,nie z programowego wyrachowania, lecz z konieczności, cóż bow.iem .innego na tak małej scenie można było robić? Odpadała bogata li .olŚiniewająca wystawa, pozostawała natomiast możliwość robienia dobrego teatru przy pomocy dobrych aktorów. Program Teatru Muzycznego stał się z konieczności programem kompromisów - i - było to całkiem rozsądne wyjście z sytuacji. Ch.oć z Henrykiem Olszewskim było wtedy trochę jak z Ludwikiem Sliw:ińskim - gdy w lutym 1890 obejmował kierownictwo operetki warszawskiej [...j Ols.zewski nie rozłożył się, być może również dlatego, , że w tworzeniu teatru muzycZlnego od pods,taw zapa'rzył się w doświadczenia swego sławnego kolegi. Utrzymana zatem została tradycyjna linia 'operetkoo-farsowa, zapoczątkowaiIla u schyłku 1973 raku "Pa'ganinim« Lehara. Obok tego jednak pojaW/iły się w tea'trze Olszewskiegq próby poszerzenia. i odnowienia repertuaru, głównie o pozycje polskie. Nie zawsze były to próby udane, żadna z illoowych poLycji nie przekroczyła zaklętej granicy stu przedstawień, ale Iten upór dał w końcu godny uwagi rezultat - właśnie »Nikodema Dyzmę«. "Nie mam wątpliwości, iż ten spektakl pows'tał jako przedłużenie krótkiej, ale wyrazistej i z uporem lalliSOIWa1I1ej linii reper<tua,rowej, w której najpebniej wyraZJiła się ambicja Teatru Muzycznego, utożsamiającego swój program z ogólnymi zadaniami sztuki, tj. z kształtowaniem artystycznego smaku rozrywkowo nastawionej .publiczności.

"Obecnie przed Teatrem MuzYC7Jnym stoją dodatkowe problemy; chodzi JUZ nie tylko o odnowienie rep.el"tuaru (to bOWiiem j'uż w dużej mierze stało .się faktem) lec;z; ta,kże o odiIJJoWiienie i odmłodzenie zespołu. Teatr Muzyczmy pracuje na pełnych obI'iotach (cztery premiery w c'iągu sezonu), daje przy tym, jak się r,zekło, dść zróżnicowany repertuar, którego nj'e mo:ima obsadzić <tym samym zespołem wykonawCów, innych bowiem talentów wymaga »Wesoła wdówka«, iI1lIlych »Pan Zagłoba« i »Nikodem Dyzma«. ° następnej premierze, operetki Nedbaola Polska krew tak pisał na łamach "GłOlSu Wielkopolskiego" (26 - 27 V 1979) Janusz Kempińsi: "Na nowo tłumaczone libretto, w 'lliezmaczny sposób zmieniające tekst oryginału - zyskało, aczkolwiek w operetce rnie wierność przedstawienia realiÓw jest sprawą,lI1ajważniejszą. Muzyka Nedbala zachowała żywość i stawia spiewakom niemałe wymagania. Reżyserem spektaklu był Józef Słotwiński. Stworzył on widowisko :i'Jwal1te dramatycznie, największą uwagę skupiając na charakterystyce poslaci. Udało mu się 1;0, jak również rozegmnie sytuacji scenicznych, różmiących się od siebie w zależnośCii od akcji tem

\::," '<:"y",

,.':,,,

:..... ....

,(.

JIj,

'":,\:....#...

..........

1':

""=

,"" .. < o'" 't

.

.... ?: ",i

';fY'

,.

, J,;;pi' f

:'::,

">\

..:

".:....I.'..

", ;j,.

:-':::. /

Polska krew Oscara Nerlbala. Premiera 'w o'l1lliu 21 IV -1979 ,r. [W !reJŻyserni (f óz€fa SlotcN.inskiego. Od 1€'Wej: Jerzy Golfert <H!1"aa Pqpieł), Janina Gu1tner6wna I(Helena), Jerzy D7Jianysz (Hil1abia Bolesaaw Barański)

('1:1

:

:....:

'-H',,,.. ,

. '<\.4';:::t'''''':.

:, f1:.<

.' :""--'."S' ___.

Tadeusz Switalapem i nastrojem. Ograniczoność r,ozmiarów sceny potrafił Słotwiński skutec7JlUe przezwyciężyć. Twórcą choreografiri była Barbara Bittnerówna. Tchnęła ona w Sio(:ZUpły zespół baletowy sporu świetnych pomysłów i w,igoru. Sceny taneczne śCiśle współgrały z ogólną lmncepcją dramalturgiczną spektaklu. "Nad stroną muzycNIą widowiska czuwał Stefan Rudko, którego zasługą jest na ogół trafna obsada partii .wokallnych. W mniejszym stopniu udane było. brzmienie orkiestry w której niekiedy dało się za'Uważyć .nieprecyzyjności .intonacyjne. Spektakl dyrygowany był jednak z werwą.

"Postać utracjusza :Bola Barańskiiego 'odtwar7.ał Jerzy Dzianysz. Jego gra była przekonywająca, natomiast słychać było ni-eznaczne skrępowanie wckalne. Postać Heleny Zarembianki, ratującej majątek ,Bola :Barańskiego, przedstawiła Janina Guttnerówna, wywiązując Siię ze znacz.nych trudności swojej paI1tii wokalnej bez zarzutu. Swietną aktorsko postać stworzył Jerzy GoUert jak,o Baron Popie1. Ustrzegł się on przesady, u ktÓrą wcale .nie było trudno. M.iłą niespodzianką stała się po_ s'tać Jana Zar€mby, w którą wcielił się Antoni Urban. Dysponuje on przyjemn.ie bI1zmiącym gtosem o criemnej barwie. Jako ojciec Heleny był autentyczny, naJturalny, nie skażony rutyną 5ccniczną. W roli Mirskiego wy'stąpił Marian Pokrzycki, któremu brakowało swobody scenicznej. Jako Butzi usłyszeliśmy Czesławę Urban.

Pant prezesowa Maurice Hennequina i Pierre Vebera. Premiera w dniu 23 VI 1979 r w reżyserii Henrylka Ostzlkiego. Od lewej: Wł.2dysłarn iM!ielcall'ek (Bouą.uet), Jacek Fl'Uil' (Pnglet), AiIltoIli Ul1ban (iLa Moulaine), BaJJ:lbara BiskupSka (AiuroTa), Xadeusz Wojtycih (Tricointe)

.::.ł ..:,:::..... < "'." .<..:..:.::

-f ::

,o" :.:

" ':\ .,.

': ł . 1

:,:...

... . i/: ., ...I...""'.

..-A { .....,..;' .$ :

.. '::""11:'

.'}"".:

:. :!1

".:0<",

,oc .1

:>,t'lik J :€

' ,

;:

\... 1{

.

r.

.....

Teatr Muzyczny w latach 1956 - 1981

Mutzi odtwarzała Irena Szulc-Kruk, której doświadczenie nadało tej postaci żywości" . Ostatnią premierą w dniu 23 VI 1979 r. była francuska farsa muzyczna Pani prezesowa w reżysel1ii Henryka Olszewskiego. Oficjalna premiera (15 IX 1979) przenieS<iona została na otwarcie sezonu 1979/1980. Manipulowanie statyS'tyką premier zdarzało się w ,teatrach poznańskich ze względów plamstycznych i ekonom!cznych Wacław PaIllek ("Teatr", R. 1979, Nr 12) pisał o{) tym przedstawieniu z pewnym rozgoryczeniem: "Nie tak dawno jeszcze Teatr Muzyczny w Poznaniu wystawił zupełnie przyzwoicie, stosunkowo trudną ;zarzuelę kubańską, czyniąc z miej ładne wridowislm muzyozne. Pisząc wtedy recenzję miałem nadzieję, że nieco zmieniła Sil; pali tyka ,repertuarowa dyrekcji, że zacznie ona oscylować w ,kierunku muzycznym, a nie - jak dotąd - komedii z dodatkiem piosenek. Czas pokazał, że byłem w błędzie. Far,sa, wodewili błaha komedyj,ka nadal rządzą tą sceną. Nie meguję tego wyboru, bo takie - zdaje mi się - są zanteres'awania artystyczne kierują.cego tym tealtrem Henryka Olszewskiego. Ostatnio 'On sam przedstawił (jako dyrektor, jako reżyser :i jako aktor) farsę muzycZJną Hennequina i Vebera "Pani prezesowa«. Muzyczna - to znaczy z kilkoma dopisanymi przez Franciszkę Leszczyń.ską piasenkami (a dopisalnymi wiele, wiele lat temu). W roli głównej Tadeusz Woj tych (Tric'Ointe). Jest It,o bardzo dobry aktor komediowy typ vis comica zbliżony da Kobieli), ale z tego co pokazał w "Pani prezesowej« mogę wnosić, lZ zapomniał o granicach dobrego smaku czy o umownej granicy między grą a szarżą {.. j Ale niels,tety, obok Wojtycha w fa:r!sie tej wystąpił tylko j,eden slPrawny aktor.sko sołista - Henry;k Olszewski (służący Mariusz), natomiast reszta obsady zdawała się potwierdzać przekananie o bezzasadności wystawiania ma tej scenie repel1tuaru wymagającego obsadyaktarami drama'ty;cznymi. "Granie na najg-orszych gustach publiczności ri to granie słabym dnstrumentem .s,oliSrtów - po prostu wyjaskrawia jeszcze bardziej słabości artystyczne tego. zespołu. Jednocześnie wydaje mi się, że ten sa.m zespół, mając przed sobą więcej zadań muzycznych mógłby lepiej wypaść Inp. w klasycznym repertuarze operetkowym, śpiewem rekompensując bra.ki aktorskie [...j Z żalem 'O tym piszę, ba kadencja Henryka Olszewskiego zapowiadała s,ię obiecująco, a Poznań posiada stosunkowo bogate zaplecze artystyczno-muzyczne i teatralne, co też stwarza nadzieję na z,organizowanie i poprawadzenie uiezłego zespołu w teatrze muzycznym. Jak na razie - w przygotowa'IJiiu: "Romans z wodewilu«. A co dalej?" Jubileusz trzydziestopięciolecia pracy artysltyczmej ,abchodził w dniu. 19 listopada 1978 r. Czesław PręgowskrL Jubilat wystąpił w l'oli Zachara w aperetce Niewolnica Mikołaja Strelnkowa. Z zespołem artystycznym pożegnali Siię Czesław Pręgawski (na początku sezonu), Aleksander iKondratiew (z dniiem 15 I 1979 T.) i Jan Rowiński (z końcem sezonu). Przyjęto do pracy na początk'u sezonu aktora Ja,cka Flura.

Zespół bawił na gościnnych występach w Zabrzu w dniach 1 - 5 grudnia 1978 r., gdzie wystawiono ośmiJOIkraltnie operetkę Strarussa Wiedeńska krew a w dniach 1- 5 kwietnia 1979 r. w Lubiniu, gdzie pięciokrotnie dano Wesele Fonsia.

REPERTUAR SEZONU 1978/1979

Cecylia Valdes (6), Kanera Nikadema Dyzmy (33), Klub kawalerów (43), Niewolnica (22), Pani prezesowa (3), Polska krew (28), Wesele Fonsia (51), Wesola wdówka (6), Wiedeńska krew (8m.

Tadeusz Switala

PREMIERY W SEZONIE 1978/1979

22 XII Kariera Nikodema Dyzmy Andrzeja Hundz,iaka. Lib;etto i układ drdmaturgicz.ny Stanisława PowoŁockiego, teksty piosenek Janusza Słowikowskaego. Kierownictwo muzyczne - Wiesław SuchopIes, reżyseria - Wojciech Jesionka, scenografia - Aintolni Tośta, cho'l'eografia - Jacek Toma-sitk, ro1e!!'orwnictwo chÓlru - "Kazimierz Ant1wwiak.

Obsada: Sławomir Pietraszewski (Nikodem Dyzma), Maria Tomaszewska (Walentowa), Teresa Bogdanowicz-Pielatowska (Mańka), Tadeusz W,ojtych (Krz'epioki), Leszek Polessa (Wareda); Jacek Flur (Ulanicild), Czesła,w PJ'ęgawski (Kładikowski), He&Yk Ols-zewski (K;;nickii), Katarzyna Góralczyk (Nina), Rajund Wolff (Hrabia PrOnimirski),_ Hanka Dobrzanka (guściJmie) - Pa,ni Przełęska, I,rena Szulc-K:ruk (Lala oniecpolska), Barbara Biskupska (HrabilIla Czars,lm), Władysław Mielcarek (Ordynat), Michał Kulec,zka (HelI), Jerzy DzialI1Ysz (Tarklowski), Aleksander ondratiew (Litwinek), Mieczysław Józefia (Tajniak I), Bogdan Kamiński (Tajniak 11), Irena Kamińska (Ordynatowa), Barbara Pawlaczyk (Pokojówka), Jerzy Bacr1del (KamerdyiIler). S c e.ny b a l e t o w e. Prolog: Bogdan Biegański, Janusz Kanarski, Feli&; Zurkiewicz (Złodz;ieje); Czesław Macia,szyk, Jeny MaćkOlwiak, Ep.ward Boikro.ss (A:pasze); Jadwiga PielUJszyńska, Minosława Sta.aholWdk-StężYaka, Lidia StacholWiak-W,ilczyńska (ProstytUltki); Lidia Piechocka-Kaczmarek i Jerzy Maćkowiak (Para liryczna); Aleksandra MrugasJewicz-Jelińska (Gazeciarz); Bożena Gruszka-Eckhard't, Boa Włodkowie-Kaczkowska, Krystyina Radowicz-Helle, Ma'r1ola Stachowiak-Śróda, Elżbieta Rowińska- W ożniak, Bogiła Ziętkiewicz-Liczmańlska (Aipaszki); Bożena Gruszka-Eakhardt, Bożena Włodkowic-KaCrzkolWsika, Aleksandra Mmgasdewicz-Je1ińska, Lidia Piechoclka-Kaczma,reik, Kiryslty:na Radowicz-HeUe, Ma!!'Jola StachowiaJk-Sr6da, Elżbieta Woźniak-Rowińska, Boumiła Zię1Jkiewicz-Licizmańsrka (GiTlsy); Tango: Bogdan Biegańsikii, Janusz 'Kananski, CzesłalW Maciaiszyk, Jerzy Maćk!owiak, Lidia Biechocka-Kaczllnarek, Elżbieta IWożniak-Rorwińsika; Taniec z wężem: Bogdan BiegańsIki, Czesław Macia.slzyk, Bron1sława Maciejewska-Grzeo!!'erk, Lidia UTyzaj-Torzews.ka; Lezginka: BrolI1isła:wa Maaiejerwslka-Grz;egorek, Jerzy Maćkowiark, Hall1llla Loewerus:teilIl, Jadw:iga PieiLuslzyńsika, Edward Poltross; Can-Can: Bogdan Biegań,skJ, Bożena GrusZJka-EcikhaJIidt, Bożena WłodkJO/Wiic-<Kac'ZikolWSlka, Janusz Kanarski, Bnxni3łalwa Macfejew.ska-Grrzegorek, Jerzy MaćkCJIWiak, KrY'styna Radowicz-Helle, MiTosława Stachowiaik-Stężycka, MaJriola Stachawlialk-Sr6da, Lidia Stachowiak- Wilczyńska, Elżbieta W.ożniaik-Rowińsika, Bogumiła Zię't.kJewicz-Liczmańsika; ,Taniec tajniaczek: HaMa Loewensteiln, Br.oni,sława Maciej.erwska-GJ:'zegarek, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Jadwiga Pieluszyńska, Lidia Stachowiak-Wdlczyńska, Lidia Uryzaj-Torzewska; Loża masońska: Bożena Gruszka-Eckhardt, Bożena Włodkow:ic-Kacz'kowsika, Alekisandra Mrru,garsiew:1cz-Jelińska, Lidia Piechoak,a-Kaczmarek, Mimsława StachoWlialk-Stężycka, MarLoła Sltaohowiak-STÓida, Elżbieta W oźniak- Rowińska.

21 IV Polska krew Oscara' Nedbala, libretto Ziemowita Fedeckiego, Andrzeja Jareckiego i Józefa Słotwińskiego. KierowictWlo muzyczne - Stefa!Il Rudko, reżyseria - Józef Słotwiński, scenografia - Liliana JankoWIska, choreografia - Barbara Bittner6wna, !kieroWnictwo ch6ru - Jolanta Stawowy-Nowak.

Obsada: toni Urban (Jan Zaremba), JaIIlina Guttner6wna (Helena), Jerz_ Dzianysz (Bolo Barański), IBożena Scharf (Putzi) , Irena SZulc....Kruk (Mutzi), Marian Pokrzycki (MLrski), Andrzej Wiza (Górski), Aleksander Harbul (Siemińs), Jacek F'lu[' (WolińSiki), HarJJka Dobrzal1lk1a (gościnll!ie) - Hrabilna Napolska, Alek1sandra Pahl-Rybacka (DrygaIska), RajmUI1id Wo1ff (Kamerdy!1.€r), Wacł.aw Kędziora (Koffi'OII1Ilik). S c em y b al e!t o w e. Akt I. Mazut; Walc i FinaŁ; Akt III. Krakowiak ii Finał: Bogdan CBiegański, Janusz Kanarski, Hanna Loewelnstein, Czesław MaCliaszyik, Br.onisława Madejewska-Gr,zegorek, Jerzy Maćlmwia:k, Lidia ;Biechocka-Kaczmarek, Jadwiga Pieluszyńska, Edwa.rd PokJross, Mariola Stachow.iaik-Śr6da, Irena Szła;pczyńska....Musiał, Elżbieta Woźniak-Rowińska, Bogumiła iętkiewicz-Licżmańska, Feliks ŻUrlkiewicz; Bożena Grwszk1a-Eckha,];dt i Bożena Włodkowie-Kaczkowska (Kwiaciarki)in

. ".t

\,

: .J.

Henryk Olszewski dyrektor Teatru (1 IX ,1973 - 31 X 11980)

23 IV Pani prezesowa Ma:urice Hell/Ilequi;na li Pierre Vebera w przekładzie (adaptacja i piosenki) Jerzego Jurandota; muzyka Franciszki Leszcz,yńskiej. KieroWlniCltwo muzyczne - Roman Jall'lkowia!k, reżyseria - Henryk Olszewski, scenografia - Jędr<lej Stępniak, ewolucje taneczne - Czesław Maciaszyk. Obsada: Tadeusz Wojtych (Tricointe), Barbara Biskupska (Aurora), Katarzyna Góralczyk (Dyomiza), Jacek Flur (Pinglet), Antoni Urban (La Moulaine), Władysław Mielcarek (Bouquet), Aleksandra Pahl-Rybacka (Zo:Eia), Jadwiga Kurzewska (Gobette), Sławomir Pietraszewski (Cyprian Goudet), Rajmund Wlolff (Oktaw Rosimond).. Henryk Olszewski (Marius.z), Mieczysław Józefiak (F;rainc'iszek), Zdzisław Giżejewski (BieI1lIlasis), Jarosław Stempowski (Dominik), Barbara Ciernioch (Julia).

SE,ZON 1979/1980 . (4 IX 1979 - 30 VI 1980)

Ostatni sezon Henryika Olszewskiego był skromniejszy, z góry zakładano jedynie' dwie premiery: krotochwili WładysłaJWa Krzemińskiego Romans z wodewilu z muzką Alojzego Kluc'znioka' i operetk1i Williama S. Gilberta :i Axithura SuIlivama Gondolierzy czyli Król Baratarii w reżyserii Beaty Artemskiej. Na .osłodę więc dano of,icjalną premierę farsy muzycznej M.a:uTke Hennequina i Plierre Vebera Pani prezesowa odnotowaną w poprzeooim se2JonJie (23 VI 1979).

"W pogodnym nastroju - pisał 'Henryk Borzucki ("Kurier Polski", 16 IV 11980) - opuszczają widzowie Teatr Muzyczny po obejrzeniu Romansu z wodewilu Władysława Krzemińskiego z muzyką Alojzego Ę:luC'zmioka, w reżyser:ii HaLiny Dzieduszycldej li scenografii Szymona Kobylińskiego. Akcja wodewilu, napisanego na podstawie krotochwili Stefana Turskiego »Krowoderskie zuchy,', przenosi nas w czasy,. kiedy mezalians'owa miłość napotykała Pizeszkody matury klasowo-majątkowej. A że równocześnie rozgrywa się w podwawelskim grodzie i to w okresie Bożego Narodzenia, mamy okazję do poznania obyc3aju krakowskiej szopki i posłuchalIlia zawsr.?;e pięknych Imlęd ,[...] Oklaski - jak z.arwsze - zbiera Tadeusz Woj1tych w roli nowobogackiego radcy Kłaczeik....Kłaczows:kiego. Dobrze SiPisała się też grupa

Tadeusz Świtałamłodych aktorów, z których pięcioro po raz pierwszy występuje lIla profesjonalnej scenie. Udane przedstawienie, zrobione wprawdzie pod publiczkę" ale w dobrym . tego słowa znaczeniu".

"P,oznański »Roma:p.s .z wodewilu« ma swoje plusy i minusy - 'Pisał na łamach ,,,Gazety Zachodniej" (5 III 1980) Błażej usztelski. ,Broni się przede wszystkim sama 'Sztuka, wesoła i bezpretensjonalna. Podejmując realizację tej pozycjri, teatr dow.iódł raz jeszcze, :iż joego linia !I'epertuarowa .odpowiada formule teatru muzyczneg,o i popula,rnego. Bl'oni się :folklor ze specyficznym humorem, broni się cała strona muzyczna, a więc Immpozycj,e Kluczmi<oka i orkiestrowy. akompanament pod . sprawną batutą Juliusza Czwakiela".

"P,o stronie plusÓw 'zaliczyć 'należy udział w tym widowii3k.u sporej grupy mło. dych aktorów-wokalistów [...J Oczywiście rej wodzą a,kitorzy doświadczeni: SławomiT Pie;traszewski, Jacek Flur, a ,także JeI1zy Dzia.nysz. i Raj.rr1IUl!1.d Wolff. Dwaj ostatni wraz Q: Teresą Bogdanowicz wykcmują partie wokalne czysto, wy,razriście i nienagannie dykcyjnie. "Widowisko rozgrywa się na te dekoracji zaprojektowanych przez Szymona Kobyliińs,kiego. Udało mu się zmieścić na małej scenie ,rozległą panoramę Krakowa dzięki zastosowarniu techniki parawamowej czy raczej !Składankowej, ułatwiającej zmiany miejsc akcj,i [...J Przykładem ,złego S'maku mogą być układy taneczne (rodem z Itandetnej klownady cyrkowej) użytej w scenie z ,tancerkami w man.sardzrie malarza. Idzie mi o układ drugi (z użyciem manekina) i układ trzec'i (z »hermafrodytą«). Nie mam nic przeciwko tańcom humorystycznym byleby tylko prezent<owały przyzwoity poz,iom". Dla Kazimierza Młyinarza ("Nurt", R. 1980, Nr. 6) premiera Gondolierów stała się okazją do głębszych .rozważań na temat podstawowych zadań teatru muzycznego.

..

.,

. .\ .

; f'

::. I

"I

I......

. tł': "..", .... --.-. -- ," . .:-.

....... -"" .

. :ą..:

.. ,,".

", ,. .

ł.JiI.., ............" , .,."..

..

.,f<: ).

:J l "

Romans z w()dewilu Władysł8JWa iKl'zecrnm&kiego. iPII'em.iera IW dniu ,15 XII /1979 l!' rN reżY1se"l'ii Hauny [)rzied.uszyC,Mej. Od lewe1j: Ka}tar-zyn,a Góralcrz (W,anda), J,a:rrosław Stempawski (K,aztmięrz)

'f"" :.

;.: Baratartt Williama S.

Gilberta i Arthura Sulj.j.WIiJ1a. iPlremliel1'a w dniu 1'9 'IV '1000 II'. W reżyser:ii li iJJ:scenlizaqjli Beaty .AIl'te'mSJmej (cIhOl1'e<>gr.afd.a- - Zbliigniew SltrzałIkowski). W :piel'WSzym r:zędJZJiIe od l,ąJ: iKmysztof O:smd'8 GiJoIrgdo), Wli.eSłajWa IKluźniclka (1Wi!imoa'Ii.a), lI'JIiJclhał K'Ulemka (GlLulsewe), Tea:esa Bogdanowicz-PielatowSka (TeslSa), AJe-aI1JdlL'.a Palhl-IRy'baclka (:Gd.aneJl;ta), JBII'o,słaJW 5tempolW&ki (:Marco), !Mjj;oosł8IW.a SIwti1m (namertlta), KOI1II' ad lDę'bIskri (FaallCeSO )

Teatr Muzyczny w latach 1956 - 1981f. O ,:;;_,:

:. >. ?- .*,, I< "..

\:. .:n

... ': J. ł" . . . ' . "'" ,>,"'. - '. ",ł""" "",;. . . o"" t-'!'" .(It"'" '. J!.:.-' .' -.

/ \' ..., ,;;.. <" "',..:..' - :: .":-, ,:r r ';' ';'1" ;f '. .

., li, ;f "r: j '"' \ 'ł\: ,.'. ,\.,.;) - Ą f .. '.b'; r .\_tł . ...J .. .!".'\ a'; /.

",

--4i:

.'Ii: ".:';:: .

.., >,:.. "" .', '.: u:''£\? '-'> ".

;'<.:" .

'.

A

.:.:

"Od szescu z górą Lat - pisał r:ecenz,ent - systematycznie obserWlUję poczynania T;tI1u Muzyc-Z/Ilego - gdy wy<startował pod nowym szyldem i ierOW/Iliotrwem głośną premierą »Paganiniego« Lehara. Już ta pierwsza pozycja repertuarowa dowodziła, że tnie trzeba wybierać między tytułem kiepskim a złym. »PaganJini« Z woli Losu nie zdvbył ;sobie c-o prawda takiego uznania i rozgłosu jak iame utwory Lehara, »Wesoła wdówka« i »Kraina uśmiechu«, ale błyszczał rozlicznymi cnotami: n.iebanalną treścią (opowieść .a twórcy, który dla S'ztuki wybiera samotność), doskonałą muzyką, wręcz symfonicznie potraktowaną partią orkliestrową oraz pomy. słowym l'ozłożenim efektów z kiulmilnacyj.nym, zgoła operowym lIlapięciem w :£i!na1e II ak1tu.

"Po pier:wszym sUikcesie przys'zły dni powszednie, SiWllujące się w latach poszulciwań, porażek i .nowych sukcesów, nade wsrz;ysltko jednak poszukiwań. Publicyści dość skwap1iwie skazali na banicję - by użyć słów TU'WIima - starą idiotkę-operetkę, a lIJJowe formy widowiJSm mUizYCZJIlego rodZiiły Isię iL trudem 1[...] oczywiście nie zapomniano () tradycyjnej operetce, prezentując jednak utwory mało :zmane. zapomnia!Ile, .oryginalne, co najlepiej ilustrowała »Polska krew« Nedba1a, co potwie11dzi p1"zygotowywany obecnde »Fiołek z Montmartre« Kalma.na. "Ostatnia premiera [...] stanowli kolejną próbę odkrycia przed widzem mało u IIlaS anego .abslzaru operetkd angiels,kiej l...] Spolszczenie Libretta, dokicmane prz€Z Milnkiewicza i Marianowieza, stanowić może wzór dla ilnnych autorów, W mnnych bowiem i wsp6łc7Jesnych rea1iach zachowuje ironię i potot oryginału, wyty. kając IIlam zgryżliwie rOZflCZ/Ile nasze nieprawości [...] P.o drugie. P.o:zmańska inscenizacja harmonizuje 'z wizualną watfstwą przeds.tawienia poprzez przekol1ne wykorzysltanie estetyki kiczu. Wenecję w pudełku saTdynek, jakim jes't maleńka scena można poka'zać tylko »na skróty« [...] W tej estetyce doskionale się mieści występ Jerzego Ba.nde1a w roli Mamki, jak również popisy kulturystów, pomyślane jednocześnie jako atrakcja dla pań (choć i panowie mają na 00 popatrzeć, gdy z beczki wychodzi cud-dziewczy) oraz jako zabawa dla wszystkich. Po trzecie. Sporo w »GOIIldolierach« atrakcji muzyczno-aktorsko-tanecznych. Znakomicie rozegrali głóy;ne partie aktolrskie Jan Adamczyk i Jerzy DZianysz, świetnie wypadł baLet w brawurowym tańcu »cachucha«. Nie sposób- też nie zauważyć występu Krystyny

4 lKiro.niJta m. PoZl!lan.la z, 4111

Tadeusz SwitaŁa

Westfal w roli księżnej: jej cienisty, silny głos wprawił mnie w prawdziwy zachwyt. "Są .oczywiścIe w tym spektaklu i pewne man1kamentty, wynikają one jednak z pewnych 'ogó1nycch .niemożmości pol.skJiego teatru muzy,eznego - li !realizatorzy oraz wykonawcy z pewnością dostrzegają owe ograniczenia. Stąd też nad satysfalocję wyt)'1kania niedos1tatków, przedkładam irme uezucie: radość obserwowania wysiłJku całego zespołu w pokOlllYWaJniu własnych słabości, a takie uporu i zaangażowania by wybić się nad przecIętiIlość - na PTzek6r fatalnym warunkom technicznym sceny, finansowym niedostat,kom, lekceważeniu ze S1tr-OIllY pięknoduchów, 5kłonny'ch wypl'owadzić polski teatr miUzyc:zny do bu:sw". Na5tąpiły duże zmiany w zespole artystYClZJIlym. W połowie sezOlllu odeszli Barbara Biskupska, Ada Jall'ysz i Władysław M.ielcarek a przy l{JQńcu - Marian Pokrzyckii i Tadeusz Wojtych. Po rocznej pracy pożegnała 5ię z ,zespołem K:rystyna Westfal. Nieco dłużej pracował Zdzisław Giżejewski (15 I 1979 - 6 XI 1980). Do pracy przystąpiła rupa młodych: KOIllMd Dębski, Wiesława KUŻlni'Clrn, Krzysztof Osmęda, Zbigniew Sass, Mirosława SWięcicka, Czesława Urban.

Zespól bawił na gościnnych występach (12 - 13 XII 1979) w Zielonej G6, gdzie wystawiono cztero'kroltnie operetkę Straussa Wiedeńska krew. Operetkę tę wystawdmo Itrzy:natstor.atJnie w da1iach 5 - 13 mairca 1980 r. w Rybniku, Oświęcimilu i DąbroOiWie GÓIm1iczej.

REPERTUAR SEZONU 1979/1980

Gondolierzy (27), Kariera Nikodema Dyzmy (18), Pani prezesowa (52), Polska krew (34), Romans z wodewilu (37), Wesele Fonsia (24), Wiedeńska krew (67).

PREMIERY W SEZONIE 1979,1.1980

,1

15 XII Romans z wodewilu Władysława Krzemińskiego 'z muzyką Alojzego Kluczmoka. Kierownictw.o muzyczne - Juliusz Czwakiel, reżyseria - Halina Dzieduszycka, :scenografia - Szymon BJobyliński, choreografia - Henryk Duda, kierownictwo chóru - Jolanta Nowak-Stalwowy. Obsada: Tadeusz Woj tych (Radca Alfons Kłaczek-Kłaczk,owski), Irena Szulc-Kruk (Balbina), AleksalIldra Pahl-Rybacka (Kamila), Ozesława Urban (Wanda), Mieczysław Józefiak (Roman), Rajmund Wo1ff (A1fOll1S Przywdar-Kręcki), Zdzisław Giżejewski (Florian Gzymsik), Maria T,omaszewska (Katarzyna), Jarosław Stempowski (Kazimierz), Bożena Scharf (Zofia), Sławomir Pietraszewski (Felek), ZbignJ.ew Sass (F.ranek), Antoni Urban (Staszek), Kondrad Dębski (Wa1ek), Jerzy Dzianysz (Witold), Krystyna Szydłowska-Kaczanowska (Stefańska), Jerzy BandeI (Walenty), Hanna Dobrza:n:ka (Walentowa), Sylwester Pucek (Józef), Barbara Błaszyk (Stróżka).

S c en y b a 1 e t,o w e. Krakowiak, Polka, Can-Can, Cacy walc: Bogdaln rBiegański, Hanna Loewenstein, Czesław Maciaszyk, BI10nisława Maciejews,ka-Grzegorek, Jerzy Maćkowiak, Lidia Piechocka-Kaczmarek, Grażyna Pac-Pomomacka (Bieniaszewska), Jadwiga Pieluszyńska, Irena Szłapczyńska-Musiał, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmal1ska, Feliks Żurkiewicz; Tango I: Czesław Maciaszyk, Jerzy Maćkowiak, Hanna Loewenstein, Jadwiga Pieluszyńska, IrelIla Szłapczyńska-Mus.iał; Tango II: iBrom:i

SI

sława Mac,iejewak.a-Girg=ek oi Jadwig Pieluszyfu;ka; Tamgo III: Irena Szłapc,zyńska-Musiał i Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańs-ka; Bogdan IBiegański (K,ohieto-man); Finał: Hanna Loewens,tein, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Lidia Piechoaka-Kaczmarek, Grażyrna Pac-Pomonn.acka (Bientaszewska), Lidia Piechocka....Kaczmarek, Jadwi,ga Pielusrzyńska, BOg\Umiła Ziętk,iewcz-Lic=ańsrka.

1980, 19 IV Gondolierzy czyli Król Baratarii Wtilliama S. Gilberta i Arthura SuUivana. KieroWlnictwo muzyczne - Wiesław SuchOlples, inscenizacja i ;reżyseria - BeaJta Artemska, scenografia - Barbara Wolniewkz, choreografia - Zbig.niew StrzaJJkows:kd, kierQW1l1ilcitwo ehópu - Jolal1lta NOIWak-StalWowy. Obsa,da: Janina, Guttner6wna (Casilda), .Bożena Schad (Gianetta), Teresa Bogdanowicz-Pielatowska (Tessa), Katarzyna Góralczyk (Wiktoria), Czesława Urban (FUametta), K,ry.styrna Westfal (Księżna), Jerzy Bandel (Mamka), Jan AJdamczyk (Mareo), Jerzy Dzianysz (Giuseppe), Zbigniew Sass (Luu), .Jacek Sik!orowski (Książę), Antoni Urban (Don Alhambra), Rajmund Wolff (AIIlłtonio), SltJani!sła,w Prała,t (France8Co), Krzysztof Osmęda (Giorgio). S c e n y b a l e toO w e: Aikt I. Ciuciubabki- Bogdan BiegańJs:ki, Bożena GmtSiZlka-Ecrkhardt, Czesław Maciaszyk, Jerzy MaćkolWiak, Alekisandra MrugasiewilctZ-Jelińska, Grażyna Pac-POIffiomaJcka Bieniaszewsika), Lidia Piechocka-Kaczmalfek, Kryistyn.a RadolWicz-HeUe, MiIOisłalWa StachO\Vliaik-StężYClka, Elżbieta Wo:fu1iak-RolWIi.ńska, Bożena Ziętlkiewicz-Liczmańska, Feliks Zw1kiewLcz.

Walc: Bogdan Biegański, Hanna LoewenLSltein, Ozesław Maciaszyik, fuOlIliJSłalWa Maciejewska-G.rzego;rek, Jerzy Maćk!OIWIiaik, JaldIwiga Pieluszyńsika, Edward Pokroo1s. Lidia Stachowiak-Wilczyńslka, Irena S:z.łapc.zyfu;lka-:Miusiał, Ldia U,ryzaj-Torzewska, F1eliks Z'lII1lciewilcz; Akit II. Scena w Łaźni: Bogdwn BiegańJS'ki, CzesłalW Maoiaszyfk:.

Jerzy Maćkowiak, Edward Pokross, Felis Zurkiewicz; Zjawy: Jadwiga Pieluszyńska i Lidia Uryzaj-To,rzewlSi!ra; Cachucha: Cały zespół; Gawot: Hanna Leowen:.steil!1, BroniJSława Maciejewska-GI'IZegorek, Ir'ella Szłapczyńiska-MU'siał, Lidia U:ryzaj-Torzewska (Krówki), GTażyna Pac-P,omornacka (Bieniaszews.ka), Lidia Piechocka-Kaczma'l'ek, Lidia Stachowiak- WiIczyńsika, BOg!\1miła Ziętkiew1cz-Licrz.mańska (SwnlkJ.), Bogdan BiegańsIki, CzesłalW Madaszyk, J'erzy MaćlwlWiak, Edwad POlr.J:'IOISS, FeliJks ZUTkiewicz,

Dyrekcja Andrzeja Wizy (od 1 X 1980 11'.)

SEZON 1980/1981 (27 VIII 1980 - 27 VI 1981)

Dyrekcja Henryka Olszewskiego zamknęła się równie niespodziewalIlie, jak ku zaskoczeniu sympatyków Sitam.i.sława ReniZa - została otwarta. ZamierzelIlia Olszewskiego nie pokrywały się 'Z oczekiwaniami ludzi poszukujących lekkiej rozrywki, choci'aż wielu recenZJellItów dopatrywało się w działalności HeIIlryka Olszewskiego samych sukcesów. Ich :zachwytu nie podzielał zespół artystyczny_ Z sezonu na sezonol.

Tadeusz SwitaŁaopinia zespału rozmijała się z ocenami oficjalnymi. Do grupy opozycyjnej wobec artystyczmego kierownictwa należeli .przede wszystkim saliści-śpiewacy, którym niewłaściJwy dobór reper.tual1u odebrał satysfakcję z w)'lkanyl\Vania zawadu, zmusił da wcielania się IW role dramatyc'lJne. Grupa lta, ,ośmielona wydarzeniami politycznymi w kraju w 1980 L, zażądała od władz miejslkich zmiany na stanowisku dyrektora, co nastąpiła w dniu 4 października. Z ,dniem 5 października 1980 Ir. funkcje dyrektora i .kierawnika artystycznego Teatru 'Objął akceptowany przez ''lJespół Andrzej Wiza. Radykalne (jak l!1a stosunki w świecie artystycznym) wydarzenia skwi>tował w sposób p,rzejrzysty Olgierd Błażewicz ("Tydzień", R. 1981, Nr 3). "W cieniu Opery jest w PO'lJnaniu Teatr Muzyczny, czyli jak się ta tu nadal mówi, Operetka. Zmiany jakie w nazwie, a po części i pr.afilu Itej sceny wprawadził poprzedni dyrektor, Henryk Olszewski, oka.zały się fasadawe i raczej na wy tost formułowane. Teatr MuzycZl11Y, chociaż określił się jako tea,tr, de facto :nie przestał być operetką. Co więcej, przy pierwszej nadarzającej się okazji zapragnął stać się nią ponow.nie. Odnowa, chociaż zabrzmi to dziwacZJnie, sk!ojarzyła się w tym zespole przede wszysltk!im właśnie :z ,operetką". Zanim jednak nastąpiły zmiany w kierownictwie adbyła się inauguracja nawego sezonu, zaś w dIIliu 13 WIl'ześnia 1980 r. odbyła się premiera operetki Emmericha Ka1mana FioŁek z Montmartre'u przyjęta przez recenzentów bez entuzjazmu.

"DowiedZliałem !Się .od międzywajennego znawcy życia muzycznego i zasłużonega pedagoga prof. IJUdrwika Kwaśnika - pisał Ryszal'd Danecki ("Express Poznański", 15 IX 1980), że operetka Emmericha Ka1mana »Fiołek z Montmartre'u« częsta była wystawiana przez zespoły amatarskie. W,lele ;więc mówi .o mażliwościach artystycznych paznańskJiego T,eatru M'llzycZl1lego 'Otwarcie sezonu Itą właśnie pozycją ,repertuarawą. K:iedy dyr. Henryk Olszewski obejmował scenę ;przy ul. Niezłamnych - progromowa zmienił jej .nazwę z Operetki ;na Teatr Muzyczny. Wymagała to angażawania pr,zede wszySltkim śpiewających akltarów. Jednak ta linia <postępowalIlia załamała się: nawet oi I?ozys.kani - w większości już odes,zli. Próbuje się teraz wracać do operetki. Ale zmieniła się publicznaść. I lnie bardw kto ma już śpiewać. Młodzi zaś wokaliści, podobnie jruk ich róWlieśnicy l!1a widowni - pr,zyzwyczaj,eni są raczej do pełnych brarwury i rozmachu iIIlscenizacyj.nego musicali, .kJtórych wystawialIlie absoliutnie wykluczają 'Obskurne waTUnki przestrzenne ,i techniczne Teatru Muzycznego! O aktorstwie w przedstalWiielIliu »Fiołka z Montmartre''ll« IIlaj1epiej świadczy fakt, że zdecydowanie wyrómi:ali się Maria Tomaszewska w Il'ali Konsjerżki, Jacek Flur, wcielający się w Wujas'zka Fral!'lcois, człowieka a wielu zajęci,ach i Błażej Liezmańs,ki, jako bryd:uista sceny, powtarzający j,edną !tylka frazę! Narturalnie nie .mają niozeg,o wspólnega z gatunkiem operetki, są postaciami z gI'oteskawego kabaretu. "Jeżeli chod:ci o ISJtranę wokalną - l!1a premierze tylko dwukratnie dłOlIlie składały się spOlIltanicZil'J!ie da oklasków: g,dy KrystylIla iKaczanowska, tytuławy Flłołek, śpiewała li'ryc7lIlą arię a zmierzchu i kiedy Bożena Scharf, jako znana już aktorka, śpiewała ,o swoich wzruszeniach padczas odwiedzin podwór.ka, gdzie wraz z młodymi i biednymi artystami dzieliła niegdyś ich nędzę. Sympatyezne wrażelIlie - war! naturalnaścią !Scenicznego bycia - Kr,zysmof Osmęda, który gra młodega poetę. A przecież piękne melodie kalma/Ilawskie - nucone w przerwach przez widzów! - nie tylko. w tych fragmentach spektaklu stwarzają szanse śpiewakom. Wprawdzie głuszyła ich orkiestra, która grając uwerturę jak gdyby z tłumikami i w tempach racej pagrzebawych - potem nie pozwalała zro7)umieć pra,wie ani. jednega sława, zwłaszcza, że dykcja wylwnawców, także w partiach mówionych, była fatalna. Podoba sil;: scenagrafia Joanny Radzkiej - zastrzeżenia budzą jedynie

'

.," '.

,..,,'. i'f"''''' \.

'j.

'.' .

i:

('

:,,:ItC

"'

.....,--<

(...: 'J

- .

::5',.

.. J

."

... :,j..

.?" . <".,'

Fiolek z MonfmarfTe'u Emmericha IKalma,na. P:rem:ier,a 'W dmftu ,13 [X 11980 r. w reżyserii Henryka Mo.z.eTa. Od lewej: Krzysz,tof Osmd-a (Henri), Jan Adamczyk {Raoul DelacToix), !Krystyna !SlZydlowslkaKaclza.ruo'Wsika (VioleUa), Jarosłarw S:teffiiPOlWSk. (Marcel)

niektore łmstiumy. Projektant.ka mogłaby teź wykazać mniej okrucieństwa w demaskDwaniu tuszy, szczególnie 1ancerzy. O balecie w Teatrże Muzycznym dawna przestałem pisać, pOiJ1ieważ najgenialniejszy nawet chDreograf nie jest w stanie stwQrzyć w Qwej <ł'l"cyciasnQcie cokolwiek wartościowego, a na popisy sDlowe nie pozwala zwykle treść widowiska - może zresztą lepiej. . ." Recenzent "Głosu Wielkopolskiego" Wajciech Nentwig (19 - 21 IX 1980) pod znamiennym tytułem Fiolek nie cdkiem różowy, podkreślając, iż oD powodzeniu ope.,. ret.i decyduje W(:iąż wars't.wa muzYCZ/Ila i jej wykonanie, napisał, iż "Nie całkiem kiontent wyjdz.ie z Iprzedstawienia słuchacz oczekujący od tej paI1tytury głębszych treści, trwalszych wartości lub choćby tak wielu popularnych arii i melodii, CD we wcześniejszej »Księżniczce czardasza,,; lIlie zadowoli to 'dzieło konesera wspaniałych kreacji wokalnych (które bywają przecież również udziałem"solistów Dperetkowych). Może z jednym wyjątkiem. Interpretacja wokalna tyltułowej postaci przez Krystynę KaczanDwską mogła (na premierowym wieczorze) uS'aJtysfa-kcjonować także bardziej wymagających melomanów. DyspolI1ująca pięknym koloraturowym sopranem artystka śpiewała swobodnie li z niepospolitą muzyka1nDścią [...J W tle bardzo ,trafnie dobranej odtwórczyni głównej roli pozostawały ,inte'I1pretacje wokalne innych partii. Jan Adamczyk (Raorul) dysponujący ładnie brzmiącym ten<Jrem chwilami Inadmiernie forsował głos [...J wyróżnić trzeba dwóch śpiewających aktorów: Jarosława Stempowskiego i KrzySztofa Osmędę - zgrabnie łączących muzykalność z walorami gry scenicznej [...J Zasłużone oklaski zebrał w kilku dowcipnych sytuacjach aktorskich Jacek Flur. Poza nim, wszy,stkich badaj solliSltów zganić trzeba z.a dykcję". Nieł:wykle surowo potraktowała przedstawienie premierowe Alicja Stradczm.k ("Teatr", R. 1980, Nr 24). ,,Na paradoks zakrawa hkt - pisała recenz,entka, że dwie poważne iII1stytucje muzyczme działające w tym .samym mieście mogą egzystDwać

Tadeusz Świtała

..

'''-.

"",,-.,"

-

'-i ł

'''h !f ' ,;. y LTo_ /i .ł:_..". ,;:: ..,..:":_ 0.":- ...:,;;.,

-' " , ,.

. . l"__'::"'., .

.

" ,-"'.-ił-" :,-"l i; ,.t,,: f;" . "".:"

. ......

.4f' <?. ...

1: "".;'>0 ::.:<; ..01:(1'-">.

,j' :

'"ł

:' .

. <"

. o;: '-3;: B ._fU:;.-_ , ',t,

"i!

,,'-

.,ft"

:.'5.=.

U" ",

":" . .¥¥ ....

KrM wŁóczęgów :Rdolfa F1rimla. ,P:r'emier,a IW dniu '29 XiI '1980 r. w :reyseri[ Ryszarda Ronczen,\-skiego. Od 1l1wej: Je,rzy Golfert (Król L11id:w1Ik), ,Elżbieta SalW,icka (.Katarzyna), iKrzysztof o-smda (Tristan), Sławomir Pietras'zewski (Vdllon)

na diametralnie prze:ciwstawnych poziomach artystycznych. W odróżnieniu od Teatru Wielkiego w Pozmaniu, o którym w os,tatnim czas,ie pisze się dość dużo i pochlebnie, sytuacja poznańskiej lżejszej muzy <przedstawia się wręcz żałośnie. Swiadczy >O .tym dobitnie choćby ostatnia premiera Teatru Muzycznego »Fiołek z MontmaTtre'U« Emmericha Kalmana [...] To, co zap.roponował miłośnikom sztuki operetkowej poznański Teatr Muzyczny każe nie tylko wątpić w jakąkolwiek wartość muzyki Kalmana, ale ,też dalelm odbiega swym poziomem od profesjonalności. I7zede wszystkim' nasuwa się pyitanie, jakie walory reprezentuje orkiestra Teatru (o ile w ,ogóle można tu mówić o 'onkiestr.ze). Znikomość obsady (jedna altówka i "ćwierć" wiolonczeli), nieczysta .i nierów:na gra, sprawiają, że słuchanie tego zespołu wymaga od słuchacza wyjątkowej cierpliwości lub niewrażliwości na dźwięk. .,W grupie solis,tów poziom był .nierówny. Ci artyści, którzy śpiewali większe partie, byli aktorsko sztUCZnI i nudni. Inni .nat,omiast, którzy nie mieli niczego do zaoferowania jako śpiewacy, usiłowaij rekompensować te niedostatki grą akitorską, ale niestety, bez większeg;) powodzenia [...] O męskich TOldch nie warto pisać szeroko, bowiem żaden z panów nie zabłysnął niczym szczególnym. Wyjątkowo niedobrany okazał się tercet głównych pootaci: malarza, kompozytora i poety [...] Trzeba jeszcze dodać, że mimo cieńkości brzmienia - ,orkiestra skutecznie zagłulizała każdego solistę". KTÓ włóczęgów Rudolfa Frimla (29 XI 1980) w reżyserii Ryszardd Ronczewskiego był jeszcze spadkiem po starej dyrekcji, wszelako 'aprobowanym. Już sam dobór tego tytułu (komedia muzyczna Ito czy operetka? - zapytywał Olgierd Błażewicz, ("Tydzień", R. 1981, Nr 3) był odbiciem dylematu rprogramowego teatru.

.'poz.nański Teatr Polski, wprowadzając utwór Frim1a na afisze w 1966 r. - pisałss

Olgierd Błażewicz, uznawał go kamedią muzyczną. Dla Teatru Muzycznego jest on teaz oczywriśoie ,operetką. G.ranice między tymi gatunkami są rzeczywiście płynne. - Oba !przedstawi,enia (na scenie dramatyc:lmej i operetkowej) prowokują do pewnych porównań. Tym bardziej, że głównym atutem był i jeSit ten 5aIn akt OlI': Tadeusz W10jtych występujący jako Tabarie w przedstawieniu 5przed lat, Ma.rii St:mszewsklej i spektaklu Ryszarda ROlilczewskiego z grudnia ubiegłego :roku. Różnice między. obu spektaklami wydają się jednak dość Jstotne. Do Teatru Polskiego szło się wówczas głównie dla Wojtycha, do Teatru Muzycznego przede wszystkim aby poiłuchać śpiewu i muzY1kii. "Przedstawiie w Polskiim, na ile je dziś, po piętnastu latach pamiętam, zakończyło 5ię połowicznym sukcesem, gdyż jaikkolwiek by nie 5taraJno się tego uniknąć, trzeba było jed/Ilak to ol ,owo dos,tatec,znie głośno i w takt muzyki wyśpiewać. A z tym śpiewa.niem niestety nie było tam najlepiej. W Teatr:z,e MuzycZXlym jest akrurat odwrotnie. Z wokalistyką nie ma większych kłopotów, za to łączące arJe i ,pieśni, partie- mówi,one oka,zały siię dla więkiszości SOr!,istów barierą nie do poko!lliłlllia. Nie ruch sceniczny, mimika i teatralizacja, lecz właśnie kompromitująca WTęCZ chwilami dykcja, kultura języka i ekspresja słowa sugerowały tutaj teatr amatora. Mote rzeczywiście teatr ten powinien powrócić do 'Swej dawnej nazwy. To co uchodzi w końcu w Opereoe, wydaje się zupełnie nie do przyjęcia w Teatr". Pewien r.odzaj "rozliczenia" przeprowadził Vii ,swej recenzji <"Nurt", R. 1981, Nr l) Kazimierz Młynar,z. "Nowe kierow:nictwo Teatru Muzycznego poz,ornie jeszcze nie ujawniło swego programu. J-eżeli by jednak oprzeć się lIla tym, co zachowało z programu poprzedni,ej ,ekipy ora'z co pokazano jako bilet wizytowy ekipy Inowej - to program ten można by sformułow.ać krótko. Bez eksperymentu! Grać będziemy farsy i klasyczne operetki - czy tak?"

'i-o

;".",

" , \

," ,

" ".. --_:/ -

":#.

't:' ' l ' -c- -':J -r

'.

:''' j.

,t p;'. oJ

-:.;.,

<:>,;.,

,"". < ....1 ,:.-:.'

......<' . Y' o':, "'-,:,

'3

..":;ii

", :' :.:::"-.' .

........;.;

':i.-_

x ,'; .....

.-'

- - ..,,'

Wtktoria i jej huzar Paula Abrahama. Premi.eIJ'a w drniru 23 V 1981 r. 'W 1re,żyseTii Al!1dr.zeoa Wlizy. Na zdjęciJU od lewej: J eTzy [)2J1anysz (Jea;g CUnldght) i IT..IIIina Guttnerówna (Wiktoda)

.-".,c' :

(\

Tadeusz SwitaŁa

. "P.isałem już ,przy innej okazji - kon:iYlJluował recenzent, że podstawowe zadaJme Teatru Muzycznego - dostarcza:nie r,ozrywki - ni,e może budzić żadnej wątpliwości. W wypadku operetki, we wszysttkich jej odmianach, dość często uznaje się zabawę za funkcję jedyną. ZbY1t rzadko lI1atomiast mówi się o wychowującej roli Teatru Muzycznego I[...J Jak na tym tle ocenić naj nowszą premierę Teatru Muzyczneg,o - »Króla włóczegów« Rudolfa Frimla - sygnowaną pr,zez nowego dyrektora. i kierOWinika artystycznego mgr. Andrzeja Wizę? Potwierdza ona wcześniejsze przypuszczenia: że górę bierze s'tara operetka 'Ze skłonnością do farsy z całym <;10brodziejstwem inwentarza, zwłaszcza bogatej, barwnej wystawy. T.a wystawa stanowi naj sugestywniejszy element przedstawienia zwłaszcza. w scenach zbiorowych. Aż radość bierze partrzeć. Tyle że za feerycznymi kostiumami i dek.oracjami zaprojekrtiowanymi przez Ryszarda Strzembałę, kryje się zwykła ramota '[...J »Król włóczęgów« ,rozezarował mnie też od strony muzycznej. Miałem 'o nim dobrą opinię ukształtowa,ną trochę przez filmową adaptację .operetki z' udziałem Jea:nette lVIacDOIl1ald, najbardziej jednak przez radi,o, ,które często w n,ajlepszych wykonaniach prezentowało szlagiery FTim1a: P.ieśń włóczęgów oraz liczne piosenki Katarzyny. DO!P'iero teraz doznałem jasności: że na tych melodiach właściwie kończą się muzyczne .uroki operetki. W sporej części libretta opiera się ona na dialogach, na gadaniu - i to jest !Straszne, zważywszy, że rzadko kto w zespole potraf'Li dobrze interpretować dialog: kwes!tie podaje się sztucznie, drewniano, ,/na masce". Jedynie Tadeusz Wojtych w roli Tabarina czuł s,ię jak ryba w wodzie, w błaznowaniu poszedł jednak "na fest", a reżyselT m'u w tym .nie przeszlwdz.ił". Po (sprrzec.znych) opiniach recenzentów, "G.azeta Poznańska" (13 II 1981 r.) dopuściła do 'głosu dyrektora Andrzeja Wizę, a jej przedstawiciel Wojc.iech IKrolopp tak streścił jego wypowiedzi: Dyre1clor Wiza mówi 'Za.wsze w liczbie mnogiej, czuje za sobą poparcie całej załogi, grupy, -która p.rzez lata trudów, mimo niewygód ;i przeciwieństw losu, pokochala swój teatr i swoją tniewielką, ale własną scenę. Kiedy w ubiegłym roku :narzekali ówczesnemu dyrekt'Orowi na waIUlnki pracy i płace gI1oził, iż władze miaSlta Teatr :r.ozmiążą - wó,,?,c,zas zaQ)I'otesltowali., Zdają sobie sprawę z mankamentów artystycznych i technicznych - dziś przedstawiają im powa:imy, mocny płan gener.alnej odnowy. Mają ambicje stworzenia dobrego Teatru, sceny, kitóra będzie potrzebna i popułarna, poszukująca ,i co akcentują - polska. W.iedzą dobrze, iż swą dzi'ałanością zdobyli przychylność widzów; lIla premiery i spektakle przybywali zarówno robotnicy z Cegielskiego jak wojewodowie i prezydenai ie zawsze z naszego miasta). Są poznaniakami i chcą dla swego miasta pracl'Jwać. Widzą w pTzyszłości swój Teatr Jako scenę l.owoczesną, nie 'zawężającą się do pięknego, ale wąskiego repertuaru .operetkowego. .szukają więc wśród musicali, rewii, wodewili, .komedii muzycznych, oper kameralnych i rzeczywiście operetek - chcą ,grać cały, wartościowy repef1tuar przeznaczony dla teatru muzycznego uwzględniający zarówno walory muzyczne jak i aktorskie ,dzieła; potwierdzają <konieczność rekonstrukcji T,eatru, odbudowy wielu jego działów' od muzycznego po techn:iczny wącznie. Na jubileusz dwudziestopięciolecia przygotowano operetkę Pawła Abrahama Wiktoria i jej huzar, tę samą, którą w ,roku 1956 Teatr rozpoczynał działa1nQść.

W premier,owej obsadzie (23 maja) tytułowe r,ole śpiewali Jal11ima Gu:ttrneróWITIa i Jerzy DziaiIlYSz, natomiast w przedstawieniu jubileusowym (24 maja) śpiewali przede wszystkim jubilaci: Wa.nda Jakubowska (Wiktoria), Jadwiga KUJrzewska (Riquette), Jerzy Go1fert (Ja,nczy), Aleksandra Pa hl-Rybacka (Mucki-San), Maria Toma.sze<w:ska (Burmi:strzyni), Jerzy Bande1 (Kamerdyner).

Poprzedniego dnJa (22 V) w Białej Sali Urzędu Miejskiego odbyło. się spotkaJllle

1'"- ' ;;0"',",'

:..<::k.<:':.S'::.,{;».". :::" ,.,. : "::>::;;,.:<: ...;........:,.""-.. , .-.-!>t-, .;..,.

.....

_," . '-:'f

-'.'<

..

'A''1.

ł' "': d'

..... !1"' .. ...'

,. ' ." :"',,'

'"

.. ::!'i> ł E ;

;".p,

....1'

' ,', , 't .::łf

,;'" ;

::-/'. ".

.

:......,:

:::

",11

,F:

: .,

"', ,

". " ;ł>

P " ...;,: .

,....,.:?-=:..

: ':.

,' .

ir(f""

'<

- ,'. . '.:.:I'j: > ",

Zdje 'z IPrzedsta.wlienia w <lmu jJUbiileuS2Ju (24 maja 11981 -r.) Wanda Ja.kubowska (WlIl'ii'a) d Adam !Ha he z ,(J'eB'l1 Cunlight) rw otoaLeurlJu ,gości ,balu ,(od lewej): Tadeusza Dobrowolskiego, Barbary ,Wróble.W1Skie,j, ,kndrzej-a NOfWickdegi<>, Ma,riana WojcieołwwSkie,go, Grażyny Srama, 'Sylwestra Puclka" KTystyny \Sta.wozyk i Edw,a,rda Cze.lta,lskiegowładz z pracownikami Teatru, podcw.s ktorego Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekm-owanI zostaJi: primadonna Wanda Jakubowska, dyrygent Romaa1 Jankowiak i Tadeusz Ratajczak (kierownik t€chniczny). Złotymi Krzyżami Zasług'i udekOTowano solis!tów: Ja.ninę GuttneróWllę, Adę Jarysz, Irenę Szulc-Kruk i Andrzeja Wizę. Ministerstwo Kultury i Sztukd przyznało Odznaki Zasłużo.ne Dz.iałacza Kultury: Jerzemu Dz,ianyszowri, Janionie Guttmerównie, Aleksandrze Mrugasiewicz-Jelińskiej, AlfredQwi Ogożei, Li-dii Stachowiak-Wilczyńskiej, Fe1iksow.i Żunkiewjczowi. Odzll1a,ki Honorowe "Za zasługi w rozwoju.... województwa pozmańskiego" otrzymali: Jaa1 Adamczyk, T.adeusz Dobrowolski, Ludwik Dudziak, Bożena Gruszka-Eckhardt, Jerzy Kaźmierczak, JeH'zy Kumak, Jadwiga Mazur, Tadeusz RatajCZ'ak, Lidia Uryzaj-Torzewska a Odznaki Honorowe Miasta POZJnania: Cecylia Biernacka, Stanisław Gostyński, Alfred Jakubowski, Adam Matuszak, Teresa Mielcarzewicz. Dyplomami i nagrodami pieniężnymi wyróżniono dwudziestu czterech pracowników Teatru. W niedzielę (24 V) po uroczystym przedstawielIliu, na które przybyli przedstlawiciele władz i zasłużeni pracownIcy Teatru, odczytano życzenia nadesłane z okazji jubileuszu. W gratulacjach ministra kultury i sztuki czytamy: ..Uroczytość jest okazją dla podkreślema zasług Waszego Teatru w rozwoju poLskiej kultury i scz;tuki, w upowszechnianiu kul1ury muzyezmej wśród najszerszrch rzesz społecze:6stwa po7f1'ińs.k.iego oraz uznania osiągnIęć artystycznych przez melomanów i krytyków mu

Tadeusz Switalazym.nych. Jest również okazją do podziękowania tym wszysItkim, kitórzy swoją tw6rczą, codzielIlllą pracą przyczyniLi się li przycrzy.niają do ToOZWOjU Teatru. Życzę Teatrowi MuzYCZInemu dalszej pomyś1nośc,i i rozwoju artyJs,tycznego dla dobra polskiej kultury muzyc7Jllej, a kie,roWlniotwu i całemu zespołowli sukcesów artystycrznych .oraz satysfakcji w życiu .osobistym". P,rezydent Poz.nania Stanisław Piotl'OwJcz w liście gratulacyjnym napisał: "Dwadzieścia pięć lat temu mieszkań'cy Poznania byli świaldkalffii pis,zej premiery w Qpereke Pozmańls<kiej. Od początk:u sIWego ilstnienia Teatr Was,z zdobył sobie grono gorących i wiel1Il)"ch do drura dz,isliejlS'wgo widzÓIW, k'tórzy z uwargą i syJmpatią śledzą jego losy. W ciągu dWiudzies,tu piędu Jat Teatr Muzyczny, mimo pracy w trudnych warunkach, dobrze smżył mies'zkańcom miasta i regioIllU. "Z okazj,i jubileuszu składam całemu zespołowi, wszystkim pracoWInikom serdec.z.ne gra1tulacje. Szczególne wy:razy uznania i podziękowania za włoż,ony. trud przekazuję na ręce tych, Mórzy wraz z .Teatrem obchodzą w dniu d:f:Ls,iejszym jubileusz dWludziestopięcio1ecia pracy na jego scenie. Proszę przyjąć szczere życzenia da.lszych sukcesó.w art)'1stycznych, sa/1;ytsfakcji z wykonywanej pracy, lliezmie.nnej życzliwości widzÓw i wiele osobisltego szczęśoia".

Teatr MuzycZJny w Poz;nallliu wzniesiony został entuzjazmem organizatorów, których pośw,ięcenie nagrodzone zostało uwielbieniem melomanów i miłośnikórw leklciej muzy. Z wolna improwizacja ustępowała pod naporem rzeczowej działaLności stabilizującego się zespołu, :na ,którego czele stanął Stanisław Renz, lwmpozytor li dyrektor w,ieLkiego formaltu. Pod jego kieroWllliotwem artystyJcznym Teatr odnotorwał najpowa:im.iejsze w ćwie,rć.Wiieczu ,dzialałności sukcesy. Renzowi P.ozmań zawdzięc:za opilllie 'o najlepszym Iteatrze operetkowym w Polsce, teatr .operetkowy zaś kilka udanych dzieł napisanych z wybitnym wyczuciem wymogów sceny rozrywkowej. Henryk Olszewski, w zgodzie 'z własnymi wyobrażeniami o sztuce roz'rY1wkowej, usiłował uczynić z Operetki Poznańskiej ,teatr k<Jmediowy żywiący się dziełami polskimi, śpiewogrą, farsą i musicalami. Zamiary kierownika artystycznego niezupełnie się powiodły: w wielkim .rozmachu arty:stycZJnym przeszkadzają kiepskie waT'UJnki 'techniczne teatru; w repert!;uarze zaś brak dzieł, w których śpiewacy, murzycy, tancerze i chórzyśc,i byliby jednako usatysfakcjonowani. Cokolwiek by jednak nie napisać o zmaganiach artystycznych przy ul. Niezłomnych - zespół Teatru Muzycznego przez dwadzieśc'ia pięć .laJt kształcił lIla coraz wyższym pozi'omie gus,ty publiczności ,a jednocześnie bawił i cieszył rzes'ze sympatyków.

REPERTUAR SEZONU 1980/1981

Fwłek z Montmartre'u (58), Gondolierzy (22), KrÓl wlóczęgów (43), Pani prezesowa (49), Polska krew C13), Romans z wodewilu (32), Wiedeńska krew (21), Wiktoria i jej huzar (11).

PREMIERY W SEZON.IE 1980/1981

13 IX Fiolek z Montmartre'u Emmer,icha KalmaJna. Libretto w przekładzie Tadeusza Jan.ickiiego, .Kazimierza WinklcJ;:a i Józefa SłOltwińJskiego.

Kierownictwo muzycZ'l1e - Stefan Rudko, reżyseria - Henryk M,ozer, scenografia - Am1a Radzka, choreografia - Rajmund Sobiesiak, kierow.nic'two chóru 30lalnta Nowak-Sta.woWY.

Obsada: Jan AdalIDczyk (Ra'Ou1 De1acroix., malar,z), Jerzy Dziansz (Marcel, kompozytor), Krzysztof Osmęda (Henri, poeta), Bożena SchaTf (Madela.ime T.isset), Maria To:ma'szewska .(M-me Amnaud), W,acław Kędziora (oKatarynia!I'z), Krys:tyna Szydłowska-Kaczall1owska 'i(Vlioletta), Andrzej Wiza (Fr.asca,ti, minister kl\11tury), Rajmund Wo]ff (Leblanc), Jacek F11ur (Wujaszek FTancos), .Konrad Dębski (Kelner), Mieczysłarw Józefiark (GosiPodarz domu), Maria Hof£man:n (Midinetka), Jerzy Ba'lllde,l (Inspicjent), Błażej Liczmański (Brygadzista sceny). S c e n y b a l e t o w e.o At II. Karnau:al na Montma'l'tre: Edward Bokross (AJrleklin), Hanna Loewensein, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Jadwiga Bieluszyńslka, Inma Szłapczyńsrka-Musiał (ColombiilIlY), Bogdan Bieński, Czesław Macias.zyk, Feliks Żurkiewicz (Pierod), Lidia StachoW1iak-Wilczyńsrka, Lidia Uryzaj-Torzewska (Cyganki), Jerzy MaćkoiWliak KCygalnJ oraz zespół. Aklt III. Rewia kwiatów: Jerzy Maókorwiak, Bronisława Maciejewskia-Grzegorek, Jadwiga ieluszyńska (Kwiaty białe), Bogdan 'Biegański, HanlOO. LoeweL!1stein, Czesław Maoiaszyk, Edwalrd Pokross, Lidia Stachowiak- W.ilc'zyńsrka, Irena Szłapczyńska-Musiał, Lidia Uryzaj-Tor,zewlSka, Feliks Żurkiewicz łKw.iaty różowe) oraz zespół.

29 XI Król włóczęgów Rudolfa Frimla. Przekład i adaptacja Aleksandra iBaumga:rdtena. Kiel'ownidtwo m'UJZyczne - Roman J wllikowiak, reżyseria - Rysza,rd Roncz€lWlski, scenQgrafia - Ryszard Stnzembała, choreograf.ia - Zo;f,ia Kuleszanka, przygotowanie chóru - Sy!welSrter Pucek. Obsada: Antoni Urban (Thibault), Jacek Sikorowski (Rene), Mieczysław Józefiatk (Oms.in), Irena Szulc-Kruk (Marg'Ot), Tadeusz Dobrowolski (Jean de Loup), Bożena Scharf (Huguette), Barbara Ciernioch (JaneItte), Tadeusz Wojtych (gościnnie) - Tabarie, Rajmund Wolff (Tristan), Andrzej Wiza (Ludwik XI), Jerzy Dzianysz (Villon), J.aruna Guttnerówna (Katarzyna), .Błażej Liczmański Kapitan), Aleksalndra Pahl-Rybacka (Mary), Zbigniew Sass I(Noel), Jarosła;w StempoiWskii (Olivier), Grzegorz Koralewski (Toisoll1 d'or), Jerzy BandeI (Biskup), Mirosława Mosiężna (Kró!oWla), Wl1.o1d Kubia.k (Kat), Bronisława Maciejewska-Grzego:rek, Lidia Piechocka-'KaC7Jrnarek (Paziowie), Sylwester Pucek (Złodziej I), Bogdan .Kamiński (Złodziej II). S c e n y b a ] e It o w e. Akt I. In taberna: Bogdan Biegański, Czesław Maciaszk, Jer.zy Maćkow-iak, Halllina Maltczyńska, Joachim Mos.z, GrażYlna Pac-Pomormacka (BienialSzeska), Lidia P.iechocka-.Kaczmarek, Mi'l'06łalwa Stachawialk-Stężycka, MaI1iola Stachowiak-Śróda,. Elżbieta WOŹlliak-Hawińska, Feliks Żurlcie:wicz; Dance a Za Apache: Bogdan Biegański, Jerży Maćkowiak, Joachim Masz, Lidia Stachowiak-W.ilozyńska, Irena SzłapczyńSlka-Musiał, Lidia Uryzaj-T.orzewsrka, Feliks Żua:kieWlicz; Akt III.

Igry: Bogdan Biegański, Bożena Grusz:ka-Eckhardt, Elżb.ieta Kukla, Hanna Loewe.nstein, Czelsław Maciaszyk, Br.ocrJiisława Maciejewska-Grzegorek, Jerzy Maćkowia1k, Joachm Masz, Aleksandra M.rugasiewicz-Jelińska, Jadwiga PieLUJszyńs:ka, Edward P.oikross, Krystyna Radowicz-Helle, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Irena Szła'Pczyń:ska-Mus,iał, Lidia Uryzaj-Tarzewska, Bogumiła Ziętkiewicz-LiC'zmańska, FeJik.<; Żurkiewicz; Noc milości: Bogdan Biegański, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Joachim Mosz, Jadwiga Pieluszyńska.

23 V Wiktoria i jej huzar Paula Abr,ahama Kierownictwo muzyczne - Janusz Przybylski, reżyseria - Andrzej Wiza, scenografia - Stefan Jana:sk, chor€ografi.a - Zofia Kuleszanka, klierownictwo chóru - JoiJ.anta NOiWak-"5tawowy,

Tadeusz SwitaŁa

Obsada: Jerzy DziWlYsz (Jean Cungliht), Jcmi.na Guttnerówna (Wiktoria), Jarosław Stempo.wski (Ferry), Elżbieta Saw,ioka (Lia-San), Bożena Schad (Riguette), Jan Adamczyk (Stefan Koltay), Sławomir Pietraszewski (Janczy), Bogdan Kamifuski (Wachmistrz kozacki), Mieczysław Józefiak (Kiozak), Jacek S1kowwski (Bonza), T..:\deus z Dobrow.ollski (Tokarama), Aleks.andra Pahl-Rybacka I(MuckiSan), Wiesława J(uźnicka (Kiki-San), Rajmund Wolff (Sekretarz ambasady), Antoni Urban (Bu"mistrz), Maria Tomaszewska fBurmistrzy.ni), Barbara Ciernioch (Hanka), Mana Hoffmann (P,i:roszka), Jerzy BandeI (Kamerdyner), Błażej Liczmański (Oficer ['0syjoskiej żandal'merii). S c e n y b a l e.t o w e. Akt I. Japonki i Lia-San: Elżbieta Kukla, Bronisława Maciejewska-Grzegorek, Hanna Mikulic.z, Aleksandra Mrugaslewicz-Jel!ińska, Lidia Piechocka-Kacrzmarek, Jadwiga P.ie1uszyńska, Elżbieta Woźnid1k-Rowińska; Yokohama: Bogdan Biegański, Elżbieta Kukla, Czesław Maciaszyk, Bl;Jnisława Maciejewska-Grzego-rek, Jerzy Maćlww.iak, J.oachim Mosz, Lidia Piechockd-Kaczmarek, Jadw.i'ga Pieluszyńska, Elżbieta Woniak-Rowińska, Feliks Zurkiew'.:z; Rytualny taniec ślubny: Edward Fakross; Akt II. Do-Do:, Jerzy Maćkowiak, J.Xłchim Mosz, Grażyna Pac-Pomornacka (Bieniaszewska), Mariola Stachowiak-Srodd, Mir.osława Stachowiak-StężYł::ka, Lidia Stachowiaik-Wilczyńska, Irena Szłapczyńska-Musliał, Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańslm; Duet: Joachim Mosz i Lidia Piechock.a-Kac:z.marek; Huzarzy: ogdan Biegański, Czesław Maciaszyk, Jerzy Maćkowiak, Joachim Mosz, Edwalfd Pokross, Feliks Zurkiewicz; Figlarne trójki: Bogdan Blgański, Bożena Gr.uszka-Eckhardt, Ha:n.na Loewemtein, Czesław Maciaszyk, Jerzy Maćkowiak, Ha,nm;a Mikulicz, Joachim Mosz, Edward Pokross, Kr)"Styna Radowi,z-Helle, Mirosława Stachowiak-Stężycka, MaI1iola Stachowiak-Śróda, Feliks Żurkll.-.

wicz; Akt III. Czardasz: Bogdan Biegański, Czesław Maciaszyk, Jerzy MaćkowJ.a.;k, Hanm:a Matczyńska, Jadwiga Pieluszyńska, Lidia Stachowiak-Wilczyńska, Lidia Uryzaj- Torzewska, Feliks Zurkiewicz.

ANEKS

PRAPREMIERY DZIEŁl IX 1962 Dziękuję ci Ewo Stanisława Renza 27 XI 1965 Eksportowa żona Stanisława Renza 7 VI 1969 Skrzydlaty kochanek Stanisława Renzapolskie

14 XII 1964 My Fair Lady Fryderyka Loewe 18 X 1975 Ruletka serc Igo Hoffstettera 0\ .

\D' on 0\ ..-.

:z:: u -<: E-o -<: ,..j .-.. ...: O - O 00 0\ - Z .... N :> U ł>- <'I N -= ::> 'N "O ::> ClI .s E-o -<: E-o E-o

Teatr Muzyczny w Zatach 1956 - 1981

$ =-=>=-=-=>=>=-x--==x--»>= xxxxx x xx- - - voOM___MOO_VOOMOO - N -N- MM _M_ - N -MNMN

;gg8gga= N - __ - -N---NN__

<'Iłł 1 i 1 .fi :B. .E aU) -5 .: jo !o5a eg j 1 8a £Ni2Nł 01 uuuu 'os :;;; .f! o 'B 'a r:3 . os g os "::s .:.. e :a "os u8]5a zzz£££

.. I i o I g :g l .. .

-N' os CIJ f-_ c=.w . .0 CIS.... .. os .a 'C - " o 0'0_ ..o....

;;

"'0Vllf")W'ł

<'IM on on

: I I " 's 2 --------------------------"" =S>SSS> .. .. -vR 1:1 ....;-<= oi:;a .o . ... .t! .. N -N_ - _N ___ Q;; CI S' ." 1:1 ts .. ł .. .. .. ..... <'I 8 =I>!.S g E .. 8 CI g r:Q &'. fI]:.11Q .2 '8.-8 c-e"5 .fi :g :! N ::Su c C!) C'3 C!).C!) -'4::sE'::szij l!f:5::1 :i! 2!. os <I> .. .. '8 '" .g,,"'8 OCt.:lC'3 ._ ON :8 CIS C!)aS _ > = l) u,g!'Eios] 1O.g.!!.S S 8 os .!! .I! ",,-5 . >. e IQ» Q, I) lU Ct.c.c._ O'J.s :O:i!:O __<lo" '1:1 O'J ._ O'J o CIS CIS O'J aS l3 80'QI:1 os._.. :I1OSiia ::s;:!;::s::s IQló.ló.oo::r: ci. - _NC"\III")\DI"'-OO O\ON('I")...III")\Dr__ooO'l O_f'oł"".tn 0-1 --------- C'łNNN

Tadeusz Switala

os I '"' .-... S Lot.... t:s:: I jJłt ]J ł £! QQo .QQ.] -QaVQ ==Sf- 2uoosa f3 ::2 S S ;2 ril-'o4C;;-C ==="0 CIS.=! .tI1 e.c f HOgNfJ_tI1 _ N_ ._ CIS _ e iłguu88o ;t 8 -oClSCISc-_d03 Iol<::<: IIo<ol_! 00 0\ , \Q V) 0\

...

'" ,;, : U o Q 3; o = r:Q OS._ os Q Q E stio SCIS E ;1u a iJ eiu1 £ _u E::<:..1Jze2N - M= OClS> jClS f NS S t.e:;a =ł= E:E.e2 o:8 '" D. Id o:= .-s::wouuu5u81 zzz8E U ..( I-< ..( ...:I ffi 51 UJ p::: N ..( >ł >ł Z N U ..... O O ...:I O Z O p::: = U

_NMOOOOO OO

0000 00 00

<'I

XXXS=S>

><;>

/-1

OOooooO_OON_ _ NN_--NN_ N_ _NNN_

... o. ... -<'1<'1ę;;on'" .... on on on 8. ... E o " i:; .. .

:>! a Q .. :>! ] ] s ::!2" ] ]j]lłłJ!łłJi!]!! -u u- M 0a OO0um-.

!gj]j!&8]i!!

c.s c.s i .8 .atiłc.sO() Iił I . I "' i łjłl 6uo N c.soec.s_ .ac.si: uu c.sc.s zao -->z aNUs ".QONh 8 c.s jc.sc.sgg=u8 Cc.s sc.s c.s oomc.s c.s.c.s S.S=2=2&&c.su ff*łS85=! ::<::I:::<:r:QNNZUur:Qo

':i .

's <'I ----------------------------

x==x>==xx-==->---- x!>-- -;> -;>OęoooOOO-NOO_VęNo-ęN N NN_N N N _N_N _N os

j

-NęOOS

KOMPOZYTORZY I ICH UTWORYlRaJweł Abmham Bal w Savoyu Wiktoria i jej huzar tY1n moc'h .Pan Zagwba ni'W1an:l BOO'oW$ki Ro:ry PialUl BIU['ikha1'ldiU JFajel'werk IJ erzy !Derfel1 Ja.ub kawalerów Rludoil! F'riml Król wŁóczęgów Rose-Marie Kaitalrzyna GaiE!l1"lmelr Na szkle malowane a ca:n GiIDbert Cnotliwa Zuzanna w[11Ii..m S. GiJ1beir1t GondolierzY iRlieba,td Heuber Bal w operze Herve zOb. R,Ottlge o HofifJsteltter Ruletka serc .Ammej HlU:nclmia Kariera Nikodema Du%m1J Uerzy J,BlrnO KryM Lelniczanka Imre 1K,aB,man FtoŁek z MontmartTe'u .Hrabina Mariea Sylwa

'I'JaKleusz KJier'9ld Nie kŁam kochanie AJlojzy 'KJ.,ucrz;nliok Romans z wodewilu IFmnciszeik Lehar Cygańska miŁolć H..abia Lu:remburg ,Kraina uśmiechu Paoanlni WesoŁa wdów'ka !Fil'alllci5zka LeSzczyńska Pani prezesowa FJl'yIderyik LoeiwIe My Fair Lady ,Ca!l'[ MliH(j,elke!l' Gasparone jJ e!l':ZY S.. M.iJliultlin Niespokojne sżczęlcie .PocaŁunek Czantty erd Nalt5ehinslkii. Mój przyjaciel Bu,nbury Serwus Piotruś 05ca Nedbal Polska krew Jaikiu.b Offenbach .Piękna Helena Sinobrody .2ycte paryskie .AmdrejiPIiJetroJW My chcemy tańczyć ,aoile PIOnrer CanCan Kiss me Kate

SteJfalll RembmvSkIi.

Pa7Wwie i ogŁol'!zeO'lŁa sJtalIlJiisl3lW :Renz DZIękuję Ct Ewo Eksportowa żona SkrzydLaty kochanek Got1lZ3les :łłmg Cecylia Valdes Faoir1mJond Ronge Mam'zeUe Nitouche Ryszaro SelicQd Dama od MaIima Jalll S!I'auS'S Noc w Wenecji WesoŁa wojna Wiedeńska krew Zemsta Nietoperza MJiilroł,aj S'treWni.ik:oJW NiewoLnica ArItIhiuT Su11iv,Bn Go,ndotierzy (T eJl'tLy W,aso,Wl'lki Machiavellt Wesele Fonsia

ZESPOŁ REALIZATORSKI W LATACH 1956 - 1981lK,aIlJDmiiera: Arl1ltllrow!iJBik

JuJJiUJSZ Cwa,kieł arn Hof,ma:n iRoma,n Jl8lJJO'W!iaIk .A:ndmej Kiamprowslki .Ad:am Kowałcrzy'k J al1lUSIZ :FJI'Izy'byaskli ,Stefan iRachoń SltamSł"IW Benz lSJtefan Rudlro Wliesł,arw S;uc'hoples Jran Ter'esIńgJ<:'i Zymu:nt WiojcIieehrorwSkJl

:Kia!ZJLmierz Alnrtk!o;wILak 'I1omasz Drosrzcz Romlll!l JanlkOlWliaik Sylwester Plucelk .:rollanta SrtaJWorwy-1NomakiKaiPelmisiJrz.e 196J(j/.t96'7 -1I9671968 1969fi19'10 - '1912/1'973 19714/11'9115 )1978ł1979 - 1980/.lJ98I1 '19'10/19711 - 1975111975 19516 - '1,9180/198/1 1!Y7i4"1r!Jl15 - mmft1977 ,19r1'4J11975 - 19'nijl9'76 11980ftL9811 /19715"1976 ,1957/1958 - 1972/19'/13 11976/1977 - 1980/19111 119714,/.1975 - 'L979}t980 ,195'6 . 11956 - 19511}1.9158

Chóry przygotowywali:i!J!łiIł!L959 - '19711/119179 1:$6/195'7 !lo!!516/1957 - :195811'95,9 1I.J80/119811 11008/Ulf/'9 - 11980}1981

Beata AirtemiSka

DaiIJJuta BadrusZkqwa lK.a.z.iJmiercz DembO)WSkli Herury!k iDrykIiiH.a1Dma DziedJusa:yc1k.a !Mam Fołtyn Janusz Gole

J'erzy GoHe\l'It

/Lech Hell'Wig ..obrzyńlski Jerzy Hioffmann WoijCliech J eSiLOII11k,a ZidrZJiSbarw IKla02JkOWlSkIi \V1iodrz.i.rnfu Kwaskorw'Slkil !KiryIstyna lMeiSsner HenryIk Mozer S1JandSł,arw O:niLc2Jak

Henryk 101lsze!WJJ1ki

Jazef OralWdec JIOI'..V1Jta J?!IeńlkiE!lWlicrz RyBzmxi RiO!nozeMikil J 6rerf Sło<twIińsk!i spelkoor lSit:iaa1!is1aJa staawsk.a lS:zic,zeJ'bowSkJ.

j WIiJZa

Wwbol!d ZdUJ!JtIOw1!eckii

Beata AJI'ltemSkJa

DalI1lU1ta Badus7Jk.owla Hienryk 'Dryg,aWskIi :Marla FołtYJIl Janrusz Golc J,e;rzy GolfeI't Stef,an J all1asillt WŁodzimierz K:wauOWSld JK>Wfuta Plieńk:iiewIiJQz Go.r1j Spektor IStamsbarwa SIta>n1sŁajWS/ka

Zdi7Jislaw Wa>rdeOll1 Andrzej Wwa Wlitold ZdzdJtowdec'ki

Tadeusz Switala

W latach 1956 - 1981 reżyserowali:

11966/1967 11971>/19716 119'1'7/1978 11'979/1960 '1!!561957 - ,1959/1960 '11958/11159 ,1960/1961 - [965/1966 ,1970/19711 119712197'3 '19'79/l!!160 11976/1ro7 11959/1960 - 960/J9!;t [,91612/1963 1196OfJ961 11003/1004 1.967/11968 19'1\1/197'2' /1975/1976 1974/119'15 Ji!lSMi962 1978/1979 1969/119110 - 19'10/i.!97il !11967 fł].I.J68 11975/1976 ,1911O!ł981 119'1\1/;1!J112 J!Y76f977 119713łl974 - '11977/19711 979/1980 19713/IL!17i4 - 'l9714/1971> 1I.rn!nl9'T4 19190/1981 11!J118/11979 '1971/1!J118 1191618/1.969 l.956 ,L966/1OO7 11968/1009 1100'511006 11980/119811 BI66/1957linscenizo:wali:

11977/1978 110019/1980 r1956lI957 'l95'1/19158 \19&3/1964 i1OOI6/1!!I'I'1 [OO2II9i13 19'75f19'ro li!I5!jft1957 - il957/1958 1957/1958 11'!n3ł19'M 119rrT/'1978 1957/1958 1.96011.96'1 11975/1978 '1975/1976 lII56/11157 Miaxta Bocihenek WdJkJtOIr Cha'rczenllm J Ó'lJerf Cielslieł,ski iHelll;ryik Dud.. K;ryst)"na' GiM1szik:Ólwna ZYIYflIUlnJt Kamiń:sk.i Henry;k lKolIlIwiński iM.i'k.oba-j IKQpińskJ. Teresa iKJuj a'\\'Ja

!Zofia Kule,,:oanIk.a

Czes'l-a)W .'MacdaszYik KaŁimdem MdłcizyńSki

!SteUa .Poikrrzy,wjń"ka Olga .s.aiWic,a iRajmumd SoObdesiaik

Sita'11isł,a'W1a S,tanisl,awska

Zlb1lJJiew s.t'r,z.ali!I:owskli

N.alI1ia iSurolW.iaik 1JiIdi.. rr,ała,IlIklina JiOIjCeIk Toma5fuk En1łil W.etSo,łowsiki

:IJJieIW .Bed.naTQw,i,cz Salomea Ga)Wirońska T..deusz Grond!all J.alll HaJWll'yłikiewicz SIef,an J anasdJI:

Barrba,r,a .J,alllkOlWSka Uil!i..na J13II1(kOlWSka Jexrz:y J'o<,,"chlillniaik: 21bifiniew lK,ajalAI:la.m iKJiJ['alI1 ISIzYI11JOn Ko,byJ.ińSkli erzy KonJdracikJiłZiuzanna Pliąltlk.OIW\Ska

IJoaOJJn.a Radzka .JędTizej Stę;p.ni.alk lRysrz.aro 8t=embała

Zy/gmunJt 8J1iPll1gier .Janusz Tall'Jtyłlo

1i iKronika m. Poznania 1%. łj81 .

Teatr Muzyczny w latach 1956 - 1981

Choreografię opracOIwa:li: .1!\78Al97'9 1197'4/11975 119';1311'974 ,1956 - 1956/1957 ,1!J 1 1I9A1980 1197'Pt11.17'6 - 1;971>/1977' ,197IMl9'i17 - IL977tI 1 978 111970tl'91.1 - '1197\ltm7l3 i19714{1975 1:9&311964 111966A1967 ,IS08t1969 197011!nu 1191715t1.976 111180101,9&1 a.97'9/mao .1I970/liOOll - '19'7}WI973 111J1114/19,75 1960/11961 119714/1,975 1191511976 Ir9113/1974 ,l.980l19111 'L9I57119518 - ]/l96j; \l!1617tl9'0i6 1968/1969 119177/1978 11:9\719119180 1191112.1973 li9'r7.1978 \1 1 !178t1l979 1191715{.L976

ScenQgrafię pmj,elktOlWałi: 1971>/19'7'1 (l1!J'I'5t191T6 19'70/19711 "1:960111961 l1J9I5i6 - 1958/1959 119'I>UI962 119661.19617 - 1969/1970 ,19OJ10011 [97'5/1,9716 ;ISSO/W81 11!J1Z3/19714 11978},1'979 1197i6/,1977 11IJ'5ł1fi1959 - '1J966/lOO6 111nOt19'11 n973JI9'l14 ;L!Ii19{.11980 1!!16I211963 - 19163/1964 [91J'7/,I1978 11'9168{.L9159 U,9'10A1m,1 W9r7'2/n973 U980/119111 /19'1'9/L980 119'1l3/c1J97i4 - 19'7'511978 ,197'1/11.178 J!J80}19811 '1i1,5/) 191!8/l9I69 1l1l72f.197.1

Antoni Tośta lMal'Zata Tireutler Władysław lWa Barbara Wo1niew:licziKrysty.na W.olińSka Wojciiech WołyńSki

Tadeusz SwitaŁa

1978/1979 11977/1978 0971/197'2 '19'7111972 11m'4j1975 - 1976/1977 il9']1j/1980 196Of191U - '1962/1963 1100141'1975

ZESPOŁ ARTYSTYCZNY W LATACH 1956 - 1981

Jan Adamc.zyk H anna Biielalrnta Barrba.ra ma T:eresa Bogd.a=:wiClZ-<P:LelatJOlwSka .M.e'ksa.nder Bul'lmIdt Zof,ja c.h)Woy:ka-IHarłaIIljpOWicz iKonrad DblSki iMairy DMluir-Z,aŁuska Jeny D.2Jianysz

Wiioo'ld E,rmorw Jrz;abela Ferency Zofiia GOOrwdńsa ,Janum Go.Lc Jemy Golfert lKalt8lI'lZyna G61'ale,zyik Adam GI'IUsz.c:zyńsk:i Janina GuttneT6iW11a iKr.zys7Jtof Har.tłwig Ai1e!ks'aonder Harbw Henryk Herdzin Wand,a Jalk:ubOWlSka

.A.ldOt1Ja J ary8Z Zdzisław Kaczkowski

A'IlItoni Ka=:rOfWS Waclaw lKędlZiora Jemy Klak Aleksander Kondratliew arol K,oszela \Vłod.z1mier:z KlubaSillt IMichał IKJuleczka

J a.dwii,ga iKurzewSkia Wiesława Kluźncka J erłzy Łod2Jińl Mamam. Ma.jewiSki Zygmunt MaiI1iań WładysłaJW MJ.elcaxek Man,a M<1et'lC2Jak J6.zefa OleńsIka Kxzysztof Osmędia Meksandl1a Pahl-oRybac.ka iMaxlan Piok:rrzy,cIki Elżbieta PioiWąSka Stan.!sław Pr,alat Czesląw PręgOtwsk.l Adam rRacZkowsk:l

SpiewacY' l X il59 7 VIII 1959 - 31 VIII 1960 1 IX 1959 - 31 III 1980 18 VI[iI 1966 l IX 1985 - 31 VIII 1972 1 V 1969 -:U VIII 1973 15 IX 1979 - 31 III 1981 l VIII 1960 - 31 VIII 1986. l V '1960 - 31 VIII 1965 l I 1975 l X ,1956 -:!ił I 1959 1 V 1956 - 31 VIII 1957 16 IV 1956 - 31 VIII 196 l IV 1956 - 31 VIII 1964 l TV 1956 :1 IX 197;5 l IX 1956 - 31 III 1963 l X 19'115 1 V 11974 - 5 IX ,1974 l VIII 1960 - 31 III 198 l XI1I 1967 1 VII 11956 - 31 V 1984 l U 11,'974 1 III 1959 - 29 II 1980 l IX 11956 - 30 IX 1957 1 IV 1959 - 29 V 1978 l VII 1956 - 30 IV 1957 1 IX 11956 - 31 XII 1977 l IX 1973 - 30 IV 1974 l VIII 1960 - 15 I 1979 l X 1960 - 15 IV 11.961 1 VII 1956 - 9 IV 1980 l X 1975 - 31 VIII 1976 l III 1977 16 IV 1956 '1 IX 1979 1 VIII 1956 - 31 VIII 1963 l IV 1960 - 31 VIII 1961 1 VI '1959 - 31 VIII 1973 l IX 1961 - 31 III 1980 l IX '1980 l VII 1956 - 30 IX /1961 'l 'IX 1979 l IV 1956 1 IV 1956 - 31, VIII 1980 l IX 1970 - 31 I 1975 15 IX 1974 - 4 II 11981 l X 1985 - 31 VIII 1978 16 IV 1956 - 31 XII 1m " DaII1u ta iRenzówT\a J8!I1 RQWińskIi Jadwiga R0:1WędowlSka Zlb:i,gndeIW s.a&'> Elżbiel;,a S<UWticlka Bożena Scharf J aceik Sikorowski Uucyna S<ka'łban[a-IKlmek RYszard Sorw.!ńS1IJ1 J n S1pj,ec.zyńsrk:i Jarosław iStelIJjpOWlSki Mal'ia Soohaj Icr-ena s.2JuJ.c-IKl'uJk Krystyna SzydlOlWSka-IKczano'Wska

Miecrzysta.w Szymańskii Ludmiła S21wa,bqwlic,z Mirosl81W'8 Swioick'a Maria ToffialSZewsilm K8!ZimJierz Tomsza ;Pd,ota: Treila

MiaiI"ia Tmcińsk.a AJIJJtono UI'ban Czestarwa Uł'ban J er.zy WalclZ8:k JUlfuusz WiCJk:ie,wiC'l: A:nd1'!Zej Wi,za

Krystyna Westfal

ErdJkJa WO'sińlSlka ,AilJiJna Zlie-le!Wdcz Maraa ZaJrec:ka

Jace!k F[ur A:lsandoelI' G8(jdecki Zdz.isław GiżeJew'Ski Raomund J alkIu,bO'WlltOZ :Mieczystalw Józefiak Jan Mi'tlka T,adeusz Molskli \V'ladyiSID8/W Ok;sza-iKlqpedki SIla'W,on1li;r .Pietra LeISzeik PolLes'Sa Tiadeusz IWQj.tycih.

Rajmund Wc:illf ,Zid.zisł8JW Z.acharwsz

Beata Artemska Aleksander Burandt Hanka Dobrzanka Witold Kałuski Edward Kmiciewicz Waldemar Koias Stanisław Kowalczyk Maria Mostowska Janina Ratajska Zdzisław Słowiński

..

Teatr Muzyczny' w latach 1956 - 1981l IX ,1974 - 31 VfII 1975 l VIII 966 - 31 VIII 1976 l V 1959 - 31 VIII 1979 16 XI 1959 - 30 VI 1960 l IX 1979 ol IiX 1980 ,1 IX 19'15 1 OJ: 1980 1 V 1956 - 311 VIII 1962 1 IV 1956 - 30 IX 1959 26 II 1972 - 311 VIII 1974 IX 1975 l IX 1967 - 30 IV 1977 016 IV 1956 l IX 1959 - 30 XI 11964 J. X 119715 '1 IX ,1971 - ,31 VILI 1974 1 IV 1965 - 30 IX 1959 11 IX 1979 11 OJ:V 1956 1 '1'11 1956 - 30 XjI 1980 1 XI 1961 - 1 VIII 1971 l IX 1973 - 31 VI:II 1974 \ 1 III 1975 - 31 VmI 11.976 \1 IX 1979 '1 IX ,:19'19 l IX ,1973 - 31 XII '1973 1 IX 1974 - 31 I ;1975 1 V '1956 - 31 ViIII 195,8 30 IX 1961 l IX 1973 - '30 [V 1974 11 IX 1979 - 31 VIII 1980 1 IV 1956 - 31 XII 1956 1 IX 1959 - 311 III 1962 l IX 1956 - 30 ,IX 1957

Aktorzy ił [X 1978 l III 1959 - 30 IX 960 15 I 11.979 - 6 IX 1980 1 IX 1976 - 31 VIII 1977 11 /IX 19711 l IX 1973 - 311 VIII 1974 l IV ,1974 - 31 ViIlI 1975 l IX 1963 - 15 X 1964 11 IX '1975 1 I 1978 - 31 ViIlI '1979 l IX :1977 - 31 VIII 1980 11 IX 19'/13 l IX 1976 - 311 VIII 1977 Gościnnie występowali: 1965/i966 1975/1976 1978/1979 - 1979/1980 1964/11965 - 1985/1966 11979/1980 1973/1974 1965#9'6 19851966 1977/1978 1985/1966

Tadeusz SwitaŁa

Baletmistrze

BALET

.Józef Ciesielski .Jerzy Hene (Kersten) stena Pokrzywińska .Jerzy Hene (Kersten) Bronisław Mikołajczak (pedagog) Feliks Zurkiewicz Czesław Maciaszyk Kazimierz Milczyński Rajmund Sobiesiak Olga Sawicka Czesław Maciaszyk Zenobia Dudicz-Nowalińska Jadwiga Pieluszyńska

Marian Androt Ruta Arendt Hanna Augustyniak-Matczyńska Wanda Bajer-Maćkowska Zygmunt Bakoś

Bogdan Biegański Zdzisław Borkiewicz

Włodzimierz Breliński Krystyna Brzezińska .Janusz Brzeziński Teresa Chodziak Elżbieta Chojnacka Sebastian Christ Bożena Czerwińska zob. WłodkowicKaczkowska Dorota Czyż Bogumiła Doba-Rościszewska

Zenon Dziurla Róża Folbrycht Urszula Folbrycht

Lech Fronczak

Bożena GruszkaEckhardt Henryk Gucz Irena Jawor Tamara .Jaworska Bożena Kaczkowska zob. Włodkowic- Kaczkowska .Janusz Kanarski

Stefan Kayser Jerzy Kersten (Helle) Aleksander Kmieć

Janusz Kołodziejczak

IV 1956 - 30 VI 1958 l V 1958 - 30 VIII 11960 IX 1960 - 30 IX 1961 l X 1961 - 31 VIII 1982 16 X 1962 - 31 VIII '1985

1 XII 1962 - 31 "'!fI 1965 l IX 1965' - 311 III ,1967 1 I V 1967 - 311 VIII 1973 l IX 1973 - 31 VIII 1974 1 IX 1974 - 31 I ,1976 1 II 1976 - 31 III 1976 !l IV 1976 - 30 IV 1980 od .1 V 1980

Tańczyli:

1956/1957 1959/1960 19'/12/1973 - 1980/1981 1959/1960 - 1967/1968 1963/1964 1966/,1967 il9811962 - 1980/1981 1959/1960 - ,1960/1981 1962/1963 1958/1959 1956/1959 1957/1956 - 1981/1982 1957/1958 - 1958/1959 1968/1969 [973/1974

1958/1959 - 1959/1960 1970/19'111 197211973 - 197711978 1956ft1957 - 19580959 1956/1959 - 1973/1974 1957/1958 - 1956/1959 1981/1962 1983f11964 - 1964/1985 1970/1971 - 1971/1972 1973/1974 1980/1981 .1956/1957 - 1980/1981 11974/1975 1970/1971 - 197311974 19591960

1972/1973 1976/1977 - 1978/1979 1971/1972 1957/1958 - 1982/1963 \1961/1982 1963/1964 - 1984/1965 1960/1981

Eugeniusz Kowaiski Henryka Król zob. Stanisławska Elżbieta Kukla Mieczysław Kulczewski Zofia Kuleszanka Leszek Kurniczak Waleria Kwiatecka zob. Strykowska Danuta Linke Hanna Loewenstein Czesław Maciaszyk Bronisława Maciejewska-Grzegorek Ireneusz Maciejewski Jerzy Maćkowiak

Wanda Maćkowska zob. Bajer Bogumiła Malak Zdzisław Maniecki Krystyna Mańczak Hanna Matczyńska zob. Augustyniak Hanna Mikulicz

Jadwiga Milczyńska Kazimierz Milczyński Joachim Mosz Aleksandra Mrugasiewicz-Jelińska Ewa Mstowska Jolanta Nawrotek Wacław Niedźwiedź Maria Nowicka Stefania Nowak Piotr Okoński Zbigniew OWczarzak

Grażyna pac-Pomornacka (Bieniaszewska) Aleksandra Pahl-RYbacka Marian Paszkiewicz Jerzy Pawlak Wanda Pawlak Józef Piechaczyk Lidia Piechocka-Kaczmarek .Jadwiga Pieluszyńska Czesław Pietrzak Elżbieta Piotrowska-Rutowska Tadeusz Podczaski Edward Pokross Krystyna Radowicz-Helle Benigna Regorius Elżbieta Rutowska zob. Piotrowska Ewa Sar Lidia Stachowiak- Wilczyńska Mariola Stachowiak-Śr6da Mieczysław Stachowiak Mirosława Stachowiak-Stżycka Henryka Stanisławska-Król Marzena Starczewska Henryk Starosta Ligia Sternal-Winogradzka Waleria Strykowska-Kwiatek Elżbieta Szajkowska Irena Szłapczyńska-Musiał Bog,dan Szwarczewski Danuta Szymanowska Wanda świergiel

1976/1977 - 1977/1978

980/1981 1962/1963 J1958/1959 1975/.1976

1964/1965 - U976/1977 1973/1974 - 1980/1961 1964/1965 - 1980/191fl a965/1966 - 1980/.1961 1973/1974 11.968/1969 - 1969/1970 1972/1973 - 1960/1981

1959/1960 - 1968/1969 1l965/,1966 1968/1969

1974/1975 - 1975/1976 1980/198 1962/1963 1966/1967 - 1972/1973 1980/1981 [956/.1957 - 1980/1981 1964/1965 - 1973/.197.4 1970/1971 - '1973/1974 197.3/1974 1961211963 - 1964/1965 1956957 - 1967/.1968 Jl973/.1974 1966/1967 - 1967/1968 \1970/1971 - ,1972/1973 1977/1978 - 1980/1981 11.956/1957 - 1960/196.1 1960/1961 196011961 - 1961/1962 .1968/1969 - 19691'1970 1958/1959 - 1964/1965 1973/1974 - !1980/1981 :1975/1976 - 198011981 197111972 1971/,1972 - 1973fl197ł 1963/1964 191311974 - 11980/1981 1957/1958 - 1980/1981 !1956/1957 - 195711956

1974/,1975 - 1975/1976 195611957 - 1980/196;1 1968/1969 - ,1980/1981 11968/1969 - 1970/1971 G960/1961 - 1980/198)1 1965/1966 - 1968/1969 1975/1976 - 197711978 1965/1966 - ,1968/1969 1956/1957 - 1956/1959 1959/1960 - 1965/1966 1971/1972 1960/196.1 - 1980/19811 1957/1958 1!159/1960 11.959"1960 - 1968/1969

Tadeusz Switala

Grażyna Tomaszewska Henryk Torzewski

Teresa Tyrała Lidia Uryzaj-Torzewska Bożena Włodkowic-Kaczkowska (Czerwińska) Bożena Wojciechowska Hanna Wolniewicz Ewa Woś-Andrzejczak Andrzej Woźniak

Elżbieta Woźniak-Rowińska Bernadeta Zalewska Bogumiła Ziętkiewicz-Liczmańska Feliks 2:urkiewlcz

1965/1966 [957/1956 - 1956/1959 .962/196;3 - 1968}1969 1961/1962 - 962/1963 1958/1959 - 1980/1981 1965/1966 - 1978/1979

1963/19&1 1957/1958 - 1962J1963 1965/1966 - 1972/1973 1961lł962 1963/1964 1966/1967 - 1967/1968 195811959 - 198011981 1969/970 1959/1980 - 1980/1981 1956/1957 - 1980/1981

Inspektorzy chóru

Ewa Bernat Tadeusz Dobrowoiski Henryk Filipowski Błażej Liczmański

1961/1962 - 1967/1968 19611/1962 - 967/1968 1956/1957 - 1960/1981 1968/1969 - 1980/19111

Jerzy Kaźmierczak Alojzy przewoźny Józef Sompoliński Jerzy Werbiński

Inspektorzy orkiestry P-965/1966 - 197'l/1973 1956/1959 - [960/19611 1961/1962 - 1964/1965 1973fll974 - 1980/1981

ZESPOŁ TEATRU MUZYCZNEGO W ROKU JUBILEUSZOWYM (na dzień 30 VI 1981 r.)

Andrrz;ąj ,WdJza - dy'rekt.or d krierowni'k artystycI7Jn}1 Zdzisław SI1JUI!,C - zastępca dl"etOl1'a RIomaofl J'an1kOfWlioaJk, Stefan RJudko i W,ojciecl1 Sander - dyrygenci JoLanta NOfWalk-tSit!awo:wy - kier.QlWl!lxk cl1ó11U J adw.iga Piel'lllszyńska - kfiJerKJjWI1fuk batle,tu pedagog Jerzy Handel - koordynator prac artystyoz>nycl1

Soliści

Jam A<lamczyrk Anna Ba1ersk'a- Wj,Łc=k Teresa Bogdanowicrz;-lPiellllto:wska J e,l'IZY Dzianysz Jacelk FLuT JeJl'IZY Golfert KaJta'l'IZy.na Górałc.zy,k Janima GuttJnerówna Adam Hialicz Henrylk Herorln

Mieczysłalw JózefiaJk IMJichał Krulec.zk:a J,adiwj@a Kumełwska Wiesława Kuźnicka lM:,a'łgoTlzata Mierczak 'KrzyiSz>tO<f OsmędJa Aile\k1sa'm1ra PlaM-Rybacka 'SlalW,omi,r_ 'Rletr aszewSkli.

:Z,bQgnietW S'BSS Elżbieta Sawicka Bożena Scha,rf

J.acek Siikorowski .J,a,rosŁ8JW s.tempo<w$JdJ Jrena Szulc-&r.uk /Krystyna SiZydłQwskaKaczaInowsika M1rosmlWa Św.i<:icka Mari,a TomaszeJW"ka A1ntoni Urban CzesłaJWa Urban Aindol'zej Wiza .Rajmund Wolff !LeCIh Fronczak BoIte!na GrlUs2Jk:a-.EckihaiPt EIlżbile<ta iKukLa Ham1a LoeIwen.steLn BrarJ!lSl,aiWa Maciejea-GmejgoreIII: JeNY MaćJrow;LaJk: Hahna :MaOOZ Joacbilm Masz

LkU.a Chmiele,wska lBall''bara Ciernoch Edard Czeki Tadeusrz; DobrmvolSlm M:irosla!w Flieger iMaria Hoffma'2l.n 'll iKlam1ński GmJegorz KoraQewski Iwm1; Kotlińskia

IsikiI'zypce CecyQ1a Biernac,ka Kinzysztof Gac.ki St.an.6ła;w Gos:tyńS'lu W1itIold Odon

II skrzypce Mani", Ha,rajda Zyg;munt KJurek HomIIJ8 Sltefa.ruak JRoegin.a Z!awicka

Altowki fM.a.rI'01a Skala Władysław Smoc;zy,k

Wiolonczele

Antoni Penc 'Millr.osl.a!W Trzeciak

KOlntrabasy .

oT"""" Budzd.ńśki .J ćrl.ef Stolarz

Teatr Muzyczny w latach 1956 - 1981

Balet

Lektor Ibalew - FeHks ZU11kiew.icz

Ai.e'k:SS!ndra Mruga'slewicz-aei\ińSka Graożytna P\ac-.PomorrulckJa (Bieniaszewska) lU.dia Piechl()clkaaamnarek IJad'Wjga iPieLuszy lEówa.rd PoIkross iKa'ystYlna Raidowd.cz-!HeUe MliJrosNI/wa StachowdaJk-SttycIka

Chór

Inspektor chóru - Błażej LicZil11ańoski

Jelrzy KJubLaik Witold Kubtak .Błaej iLIic:mnańSki Marda 'MaTcjmia:k: !Md.I'OŚł8M'a 'Mosl,u,a \AJnd'I'.2)ej NoWiCki J all1Jona Od;wrot Jacr1IUS!Z Peda Sonia PiotOOlWska

Orkiestra

Inspektor or.kiestry - Jerzy Werbiński

Flety

Jan.na K,amasa Qr!aży.na ,Lewińska

Oboje J.6zef Rochowialk Homan Wichłaoz

Klarnety Hemry1k: Cieślak Jero:yWerbiński

Fagoty J.eTIZY Kaźmiercza:k AQe:k:sand.er SzofeT

Waltorni e ILesze,k Glazer ,AU red Jakubowskl

Trąbki Eugen.i!usz Piotrowski Jan Suj'ka

Mariola StachowJJalk-8r6da Lid'ia SltachO'W11ak-lW;\J.czyńska Irena 8Jpozyńsk.aSi.ał UdOJa uryzaa E[Żbieta WoniaikBo<wińSk1a Bogumiła Ziętikd.ńska Feli.kJs 2mkiewicz

Krystym.a 'StawClZyk GTsżyJna Srama Irena TomasZ€iWSkJa iEl7Jbleta W ęcłaJWliak Maa!n Wojciech.QwSki Ba,r!bara. Wr6blewska wojciech Zyffert

Puzony 8tarmsłarw Gruszka Karzimierz Zdełeniew!oz

Pe:rkusja lM.ar,ia knders .Ale!k:s'ander MyszkQwskiJ.

Harfa

:Mi.rosłama Bednarz

Gitara

J arn,usz Musiel.ak

Fortepian i .organy iKTysty.na Mucha J'all1ina st'asz

Tadeusz SwitaŁa

Kor€jpetytOlrzy Zenon Białas Kirystyna Mucha !Nina Stasz

Inspicjent Jei!'2Y Bande!

Suf.lerzy \Barba,I'a :B!aszyk lMiałgioT."a.t,a Nied,zi el'ko

Zespół technic.zny Tadeusz Rat"ajczak - kierownik techniczny (do 28.5.1981) ZygmlUnt Milrola,jc1za,k - rLaJstęp.c13 kiell'lO'Wl1dik:a ltechn1cznego Henryk BI1'1UIk>W,ki - glÓ\WIIlY ełekltryk Srtamlljs!a{W HoHman - bTygad:zllis;t,a \SCeny W!old:zlimie..rz T.o,rłc,p - w1altlo Regiln.a /A.s,1JkenaJzy - priaCO'W1na krajW1ieclka damska Jlan FIU'r:sz\pa",alk - pl'1ac.ownda kraowJeok;a 'ffięska Genqwefa N.erdll'iella - modystka J 6rzeJ' F.tJJraailalk - OJbiulWlliM< TiadeuSz Dorn.aala - pe1rulkall'1nda Riomam WiI'llleSliński - S:tOl!lIII"lnd,a Sm':l\i!sł,a{W iBligIoIs - modela:I"Ini.a Jan C,zarl!lleC,ki - p, ś1lUSarska Atdam Mab=ak pracOIWIndla t8jplilcell'lSikioelkoracyjllia

REgina Asz!ke'narzy SitanłSlalW 1B,ig,os EdffiJ1.hnd Bw'iO<wczy.k GeinOIWefa Crz.ader Jan c'zalrJ1ec Jan F,u"SIall1iaik J 6rzeif 'Furszp,arniaJk lEIleom.ora GaJW!I'on

,Zofia lA!I1tornielW1iCTZ Mlarta IBudzińJsika ID'DrOlta ICeIbuiliska lEIlż bieltla Drec!k:la lBaiI1ba..,a Fr.o!low rzotfiG FelDcrz JE<wa Hetmralth [Henryk JalI1lki<JiwSki

Henrylk BorolWlicrz iHellU'y,k BTlUchlWlick'i L'esrelk De'rda lSItalnWs,!,a.w 'Hofma,nn KIr'zyszto:f Kluj :I'er'esa Kopa

Z.od'ia Brychcy J,a;n Idc!Zaik _ iFlranszelk 'J.altlikJo'WlSik!t IK..yslty.n.a Jd..,zejcza;k Hanna IK,aJpeQa IAilicda 1Koo.walli<: lK,rystyna Lęwan.dO)WSka

Zespół

Zni",w Gr,aswa J1ad'Wlig,a lKaszcrzyńska /E)ugen1lusz Maćkowiak ,Ad,arn Matu:szaJk Genowefa Nltedlzie1a Slalbma Olejailczatk ,A'Ielksa'l1.d.ra Ostrowska fW1iesla'w RadniewSki

Adm.i:ni:stracja

,Aeatsalndra KJini,k (lkieroWlndlk IOI'Igami"a'Cljd 'wid,o,Wnd) Kazimiera Matuszak oBog;uonił MJoenike (lek;aTz zaIkq,aid-oowy) AQif'red qgożerj,a o(kllierlow,nik ..dlffiint",tracY'jmo-goOIda'rc,zy) Mail,goI'lOOta paldńska

Obsługa sceny

And,rz.ej iKo",ałetW'S1k:! LWa lKombek 'T'e:re'sa Mielcal'7JeiWIic-z Wall1\da Olejn'iczaik IAiI1JD\8 lBa:WrliJk IKll'ys.tyna Rabecka

Zespół gos[Jodarczy

Amol1lLna Mac,hTOwdcz J aJdlwig,a M,a.zur \III'en.a Nlożawnik IZJbi,gn'i€lW iOrlk ZOif'ila IRaClhur ICzeslaJwa P,aetrz \R.elI1Ia'ta <Pilewa

J,ana !Rochowiak Łucj'a S:rozyrba F'ranciosz'elk Szy'maJndiak: Mall,gorzata Srzym..ńska JIElrlzy W,aIszc,zylk Tadeusz Wdśni,eIW\S& 5t,erf8lIl WrÓblewSki iRomam WrzeSińSk>ilBogd'8IIl p aJusz!<'iewicz IMirolslaow.a iS\1JC'zśdak Gr,ażyna VeIenc MaTi.. V,elenc Bogumiła WiojciechOlw,slka Violetta Witkowiak MIDe,cflys,la:w ZagałaJk (głowny tksi.ęgoIWY)

Wa!Ldemar Ta,renll Włod'zimierz Tcr!op Marianna Wi1crzyńlSka Eugeniusz WOjnoWSki

Łrucja POIWałmvlSka .RI3Ifalł Sierafin:owicrz Urs2Jula Siodła Zofia Sobańska .AJndTzej IStrruga,rek - tAJnJdtrrzej WIaJ.czaik avIari,a'n W,oUmtz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.10/12 R.49 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry