EW A SERAFINOWSKA-SŁOMKOW A

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1

Czas czytania: ok. 17 min.

I BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA (9 - 13 V 1973 R.)

Dokończenie

W CZASIE dyskusji na sympozjum teatralnym, w trosce o wchodzącą w życie generację, o jej edukaqę estetyczną, moralną i społeczną, uczestnicy obrad zgłosili następujące wnioski: należy powołać wzorcowy aktorski teatr dla dzieci o charakterze instytutu doświadczalnego, który podejmie zadanie wypracowania form twórczości i metodyki działalności teatralnej wśród dzieci i młodzieży z udziałem pedagogów, psychologów, socjologów i artystów; umożliwić postanie "sceny młodych dla nastolatków" przy teatrach dramatycznych; zorganizować szkolenie i dokształcanie wszystkich aktorów teatru lalek i stworzyć system kształcenia reżyserów dla tego typu teatrów; podjąć starania o budowę sal teatralnych, których architektura umożliwi nowe relacje między aktorem a widownią młodzieżową; podjąć stałe badania funkcji społecznych i wychowawczych teatru dla dzieci., a rezultaty ich upowszechniać w środowiskach artystycznych i pedagogicznych; zorganizować systematyczne kształcenie kadry pedagogicznej, inicjującej obcowanie dziecka ze sztuką; wprowadzić do programu szkoły podstawowej i średniej odrębny przedmiot "wiedza o kulturze i sztuce" z uwzględnieniem zagadnień teatru; w następnym Biennale uwzględnić obok literatury, teatru i filmu dziedzinę muzyki oraz działalność artystyczno-wychowawczą radia i telewizji; należy powołać zespół programowy II Biennale, aby natychmiast podjąć prace przygotowawcze. W wyniku dyskusji, środowisko filmowe stwierdziło celowość powołania zespołu filmowego do spraw produkcji filmów dla dzieci i młodzieży; prowadzenia systematycznych i powiązanych ze sprawami produkcji filmów badań psychologicznych i socjologicznych dotyczących percepcji filmowej dzieci i młodzieży; zaniechania niewłaściwych praktyk sztucznego zaniżania kosztów realizacji filmów fabularnych dla dzieci i młodzieży; obniżania dolnej granicy wieku widzów obowiązującej w kinach, nie odpowiada ona bowiem aktualnemu poziomowi dziecka. Po obradach sympozjum kontynuowano w sali Wielkiej Pałacu Kultury pokazy filmów konkursowych, a w sali Teatru "Marcinek" trwały "Koru;rontacje 73". W godzinach wieczornych tego dnia twórcy filmowi spotkali się z wiceministrem Czesławem Wiśniewskim.

Niedziela 13 maja była ostatnim dniem Biennale. O godzinie 11.00 nastąpiło zamknięcie Festiwalu Filmów. Ogłoszono werdykt jury i odbył się pokaz filmów nagrodzonych. Tradycyjnie do zadań tego Festiwalu należały: szeroka popularyzacja polskiej produkcji filmowej dla dzieci; stymulowanie dalszego art y

Ewa Serajinowska-Slomkowa

Halina Skrobiszewska wygłasza referat na syrnp021jum na'ukowym Sekcji LiteraturyjLI3; ",.. !:>:;.-: :? < ". '::':-:".;/!:'<:.:..>_ ;f -::,:",\<",1'

.>.

..:..

11..,:t I

, 'j}

\ ' ..... .

stycznego i wychowawczego kierunku twórczości dla dzieci, stworzenie bodżców wzmagających zainteresowanie produkcją filmów dla dzieci poprzez przyznawanie nagród realizatorom i wyróżnianie filmów o szczególnych wartościach artystycznych, kształcących i ideowo-wychowawczych. Cele te mieściły się w ogólnych założeniach Biennale. Festiwal odbywał się w sali kinowej Pałacu Kultury_ Ponadto w kinie "Bałtyk" odbyły się trzy poranki filmowe. Projekcjom tym towarzyszyły spotkania z filmowcami. Łączna liczba widzów na pokazach festiwalowych wyniosła ponad 5500 osób. Komisja Selekcyjna, pod przewodnictwem Jerzego Kotowskiego. ze zgłoszonych przez wytwórnie stu dwudziestu jeden filmów zakwalifikowała do udziału w Festiwalu trzydzieści jeden filmów oraz dopuściła do pokazów pozakonkursowych osiemnaście filmów. Jury pod przewodnictwem Czesława Radomińskiego przyznało czternaście nagród oraz siedem dyplomów i wyróżnień. Najlepszym filmem, także w ocenie jury dziecięcego okazały się Motyle Janusza Nasfetera.

O godzinie 16.00 Teatr "Marcinek" przedstawił ostatni spektakl "Konfrontacji".

po którym uroczyście zamknięto Przegląd Teatrów dla Dzieci i ogłoszono wyniki. Podczas przeglądu ukazano w reprezentatywnym zestawie charakter i tendencje ideowo-formalne twórczości teatralnej adresowanej do dzieci w wieku od czternastu lat. Przegląd stanowił wspólną platformę spotkania wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych teatrem dla dzieci. W ramach "Konfrontacji" zaprezentowano bogaty materiał do dyskusji nad aktualnymi problemami teatru dla dzieci. Równocześnie przegląd propagował teatr dla dzieci wśród twórców innych dziedzin sztuki, a także wśród wychowawców i opiekunów dzieci. "Konfrontacje" stanowiły też piękną manifestację polskiej sztuki teatralnej dla zagranicznych uczestników Biennale. Wreszcie też wzbogaciły program działalności teatralnej dla dzieci prowadzonej przez poznańskie placówki teatralne. 1355 dzieci i ok. tysiąc gości festiwalowych z kraju i zagranicy obejrzało dziesięć przedstawień zaprezentowanych przez osiem teatrów. Jury pod przewodnictwem Henryka Jurkowskiego przyznało dziewięć nagród indywidualnych, trzy nagrody teatrom i jeden. dyplom honorowy. Grand Prix - "Złote Koziołki"

Wiceprezydent Poznania, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Biennale - Andrzej Wituski wygłasza .przem6wienie na uroczystości zakańczenia Biennale w sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza (13 V 1973 r.)

""'<;

'"

"1": "'.

..,..,t" .. .i'.

-

,,(

..il"

,...:}....". .

41'

:--......ir.. ,:-- "-"'

,....-........:

.1 'vi ".:f.

..:' ":<":'

.... ..; """*. .." , :"',.:?

'>.

}'!:=

..:";:.

:':.ł

otrzymał Teatr Lalki i Aktora "Marcinek" za spektakle Siala baba mak Krystyny Miłobędzkiej i Lajkonik Jerzego Kurczewskiego. Oc;!. godzinie 18.00 w sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyło się uroczyste zakończenie I Biennale, połączoue z wręczeniem nagród. W uroczystości udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, wiceminister kultury i sztuki Czesław Wiśniewski, przewod::iczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś, twórcy oraz przedstawiciele środowisk kulturalnych. Wystąpił Chór Dziewczęcy "Skowronki" z Pałacu Kultury pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej.

W imprezach I Biennale Sztuki dla Dziecka uczestniczyło ok. trzystu gości reprezentujących środowiska twórcze całego kraju oraz środowiska naukowe głównie z Warszawy, Wrocławia i Poznania. Gośćmi I Biennale byli również zaproszeni obserwatorzy z zagranicy. Na zaproszenie sekcji teatru przybyli goście z Danii, Jugosławii, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii i Węgier. Sekcja filrr.u gościła obserwatorów z Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Fe(teralnej Niemiec i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Widownię na przeglądach konkursowych stanowiła w większości młodzież poznańskich szkół podstawowych. W trzydziestu dwóch imprzach Biennale uczestniczyło ogółem ok. 10000 osób. Czynne było Biuro Prasowe, przy którym akredytowało się sześćdziesięciu

Ewa Serafinowska-Slomkowa

-'..'

';" . - ,

, .,.

}:: .

.<

. T- . , ' h: -.

<> ,"

:":.:\"

-:<i

'#'

,1 -'";-r( ,"", ' .. .,i, -

......... '>< :.: ".'C

...' :tLJr'" :tp;r,

;:-;";: .

.. 'fA.. .':l' '.Q',: "..J.

;::I;

,/"':' ,:-# ;' ,.

: ";,,,

.'.,.

:.f":'"

::

/'

..

, .", i'o, ,'ił; , (1; - M i ł ' , IW' .,' . ;", j" .

'.' . ! t: ".

" . ,... s \\ ., \ krk" \\'

....

"l1li':."""':

Uroczystość zakończenia I Biennale w sali Odrodzenia :Poznańskiego Ratusza, Na planie od lewej: Roman Kordziński, Henryk .Turkowski. Leokadia Seraflnowlcz i Jerzy Tuszyńskiuroczystość zakończenła I Biennale w sali Odrodzenia Poznańskiego Ratusza. Siedzą od lewej: dyrektor Wydziału !Kultury i Sztuki urzęd'u Miejskiego Andrzej Goćwinski, kierawnik Wydziału ,Pracy 'Ideowo-Wychowawczej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej iPartii Robotniczej Marian Jakubowicz, wiceminister KuUury i Sztuki Czesław Wiśniewski, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak, sekretarz Komitetu WojewOdzkiego iPolskiej Zjednoczonej PartU Robotniczej Bogdan GawrońskI, prezydent Poznania Stanisław Cozaś

I ',", . -:if.. .- -' "\:.

'-;''-"':. /

. ..). ;-.8"; ...... m j!t.d. $"'''4 i'

.i1 ... -"" '

'1,t :.

.=

..:;: £...'. ) '" ".'- \'.., 1';,1.

/ t> L e iff E , "" <.

,>, i':: .. ,,/

> :'..

.. :....,..

'3':' :

.; ":-. .' .

'.

"

)i:-" i:;'

,,' .,t/

,.

"'", , ,,:.t,,,

"'' ",

...

..

.. iI

J >",,'

."t?"

.:. <1>.

...,: .....: ". I;,

-;;j

"", j.l,

-czterech' dziennikarzy. Na łamach dzienników i czasopism oraz w radio i telewizji, ukazało się przeszło dwieście pięćdziesiąt artykułów i informacji z przebiegu Biennale. Codziennie wydawany był informator prasowy. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych nakręciła film, który stanowić miał materiał do przygotowywanego wtedy filmu Raport o twórczości dla dzieci. Wydrukowano plakaty reklamowe z wiatraczkami symbolizującymi Biennale i program imprez biennalowych. Udekorowano budynki, w których odbywały się imprezy (Pałac -Kultury, Teatr "Marcinek", Opera Poznańska, Teatr Nowy w "Olimpii"). Koordynatorem prac plastycznych był Tadeusz Piskorski. Dla uczestnik6w Biennale zorganizowano dodutkowe imprezy towarzyszące, których celem było ukazanie dorobku środowiska poznańskiego. W ramach tego odbyły się: wystawy prac dziecięcych i nowości wydawniczych adresowanych do dzieci; festyn dziecIęcy na Cytadeli; kiermasz książek z rozszerzonym asortymentem wydawnictw dla dzieci przygotowany przez "Dom Książki" i "Głos Wielkopolski". Przebieg Biennale uzasadnił celowość kontynuowania wysiłków na rzecz zaktywizowania środowisk artystycznych, naukowych i instytucji upowszechniania kultury wokół problematyki sztuki dla dziecka. Ogólny ton refleksji nasuwających się po I Biennale oddał autor. artykułu pt. Trzeba zakasać rękawy; pisze on m. in.: "Poznań podjął inicjatywę, której wagę trudno przecenić. Problem sztuki dla dzieci już od dawna wymaga gruntownego przewentylowania, a dzisiaj, kiedy rozpoczęliśmy wielką dyskusję nad nowym kształtem wychowania i nauczania, sprawy nie wolno już odkładać na później. Sztuka jest jednym z głównych elementów kształtowania intelektualnego i moralnego oblicza młodego pokolenia. [...] Biennale, znakomicie zorganizowane, z rozmachem i świadomością wagi spra:wy, dzięki sympozjom naukowym - w dziedzinach teatru, filmu i literatury, z całą pewnością przyczyni się do rozbicia skostniałych poglądów w zakresie teorii i praktyki sztuki dla dziecka". ("Zwierciadło", R. 1973, nr 22)f w'" i4

L..l '1IIt-:-1

.." ':1"." .

"!:i,:;;

":\;,

"-":.

.'

"o,) ",' '< t.

, ,

:i:L

,.;:"t.,,;'

Uroczystość zakończenia I Biennale w sali Odrodzenia POIZIlańsklego Ratusza. Re:!:yser Janusz Nasfeter odbiera z rąk wiceministra kultury d sztuki Czesława Wiśniewsktego Grand Prix Festiwalu Filmowego

.

.

",..

-('"

. "b;.

'ł.' .

ea..,

+<;:.' ".",

.' ,..

."

Dzień i godzina I I I

9V sroda IU)() 12.00

13.00

15.00

18.00

20.00

10 V czwartek 10.00

12.00

14.00

Miejsce 2

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

Hall szatniowy

Sala Wielka

Sala Kominkm,a

OPERA POZNAŃSKA

Palarnia

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

Sale pałacowe

Sala Wielka

Ewa Serafinowska-Slomkowa

ANEKS

PRZEBIEG I BIENNALE (9 - 13 V 1973)

Rodzaj imprezy 3

Inauguracja. Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Otwarcie wystaw konkursowych: Książek i Czasopism dla dzieci oraz Grafiki w Książkach dla dzieci. Ogloszenie wyników konkursów. Otwarcie wystaw: 25 lat filmu dziecięcego w Polsce: Interpretocjc polskiego folkloru w scenografii teatru lalek. , Obrady plenarne Ogólnego Sympozjum Naukowego. Obradom przewodniczył dr Kazimierz Witkowski z Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury. Referaty wygłosili: doc. dr Seweryn Dziamski: Aspekty społeczno-wychowawcze ku/tury soacjalistycznej. Prof. dr Bolesław Hornowski: Dziecko na tle wspólczesnej cywilizacji. Odczytano Komunikat Departamentu Wychowania Ministerstwa Oświaty i Wychowania na temat: Udzial środowisk twórczych w realizacji programu wychowania przez sztukę w systemie szkolnej i pozaszkolnej działalności z dziećmi i młodzieżą. Konferencja prasowa.

Inauguracja Przeglądu Teatrów dla Dzicci "Konfrontacje - 73".

Gioacchino Rossini Kopciuszek. Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Dondajewski, reżyseria - Sławomir Żerdzicki, scenografia - Ma.. lian Iwanowicz, choreografia - Władysław Milon. Spotkanie uczestników Biennale z przedstawicielami władz miasta.

łnauguracja III Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży. I Pokaz filmów konkursowych: Motyle (premiera). Scenariusz i reżyseria; Janusz i Teresa Nasfete.

rowie; zdjęcia - Krzysztof 'Winiewicz. Zespoły filmowe "Iluzjon" (Warszawa, 1973).

I sesja Sympozjum Naukowego Sekcji Teatru i Sekcji :t..iteratury.

Obradom Sekcji Teatru przewodniczył Milan Kwiatkowski. Wanda Reaikowa wygłosiła referat: Trodycje teatru dla dzieci w Polsce. Obradom Sekcji Literatury przewodniczył prof. dr Jerzy Cieślikowski z Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta (Wrocław). Referaty wygłosili: doc. dr Stanisław Frycie: Powojenna proza dla dzieci i młodzieży - tendencje rozwojowe; mgr Halina Skrobiszewska: Klasyczna literatura dla dzieci a współczesny czytelnik.

II Pokaz filmów konkursowych: "Literatura i Firn". 1. Śnieżynka według Ewy Szelburg-Zarembiny Śniegowa dziewczynka. Scenariusz i reżyseria - Lucjan Dembiński. Studio Małych Form Filmowych "Semafor" (Łódź, 197ł).

2. Gwiazdor filmowy według Kornela Makuszyńskiego i 'Mariana Walentynowicza 120 przygód Koziolka Matolka. Scenariusz - Andrzej Lech i Roman Duś; reźyseria - Ryszard Słapczyński.

Telewizja Polska i Studio Miniatur Filmowych (Warszawa, 1971).

3. Przygody kropli wody według Marii Terlikowskiej. Reżyseria - Józef Ćwiertnia. Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko Biała, 1972). 4. Miś u wróżki Carabosse według Olgi Pouchine Przygody

14.00

15.00

16.00

17.00

18.30

20.00

IłV piątek 9.00

10.00

TEATR LALKI I AKTORA ..MARCINEK"

PAŁAC KULTURY Sala Błękitna

TEATR NOWY w ..OLIMPU"

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

TEATR LALKI "MARCINEK"

Misia Co/argola. Scenariusz - Tadeusz Wilkosz i Janina Hartwig.

Reżyseria - Janina Hartwig. Studio Malych Form Filmowych ,Semafor" (Łódż, 1972).5. Kangury wedlug Kathy Braun. Reżyseria - Zofia Oraczewska. Studio Miniatur Filmowych (Warszawa, 1971).6. Brzydkie kączątko wedlug Christiana Andersena. Seria Bajki Bolka i Lolka. Scenariusz - Wladyslaw Nehrebecki i Lesław Królicz. Reżyseria - Lechosław Marszałek. Telewizja Polska i Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko Biała, ł971).

Przedstawienie Teatru Lalki i Maski "Groteska" z Krakowa.

Janko Aluzykant Henryka Sienkiewicza. Libretto na podstawie opowiadania opracowała Zofia Jaremowa. Inscenizacja i reżyseria - Zofia Jaremowa; opracowanie plastyczne - Lidia Mintycz.

Jerzy Skarżyński, Kazimierz Młkulski, muzyka - Franciszek Barfuss; choreografia - Zofia Więcławówna.

I sesja Sympozjum Naukowego Sekcji Filmu. Obradom przewodniczył Bogumił Drozdowski. Referat na temat Film wobec współczesnej koncepcji edukacji dziecka wygłosił dr Witold Nawrocki.

Przedstawienie Teatru Nowego z Poznania. Frances Burnett Tajemiczy ogród. przekład - Jadwiga Włodarkiewiczowa; adaptacja - Zygmunt Rzuchowski. Zbigniew Wróblewski; reżyseria - Tadeusz Wojtych; scenografia - Henryk Regimowicz; opracowanie muzyczne: Ryszard Gardo.

III Pokaz filmów konkursowych: "Literatura i film." I. Skrzydla według Tadeusza Konwickiego Zwierzocz/owiekoupiór. Scenariusz - Hanna Prabulska i Krzysztof Wojciechowski; reżyseria - Krzysztof Wojciechowski. Telewizja Polska i Zespoły Filmowe "Silesia" (Katowice). 2. Agnieszka według Krystyny Siecickiej.

Scenariusz - Mirosława Majudzińska; reżyseria - Anette 0lseo.

Telewizja Polska i Studio Małych Form Filmowych ..Semafor" (Łódź, ł 972).

AKTORA Przedstawienie Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina. Kornel Makuszyński Krawiec Niteczka. Adaptacja sceniczna. reżyseria i lalki -Jan Dorman: dekoracje - Tadeusz Grabowski; muzyka-Jerzy HaraId.

PAŁAC KULTURY Sala Błękitna

PAŁAC KULTURY Sala 102

Sala Wielka

Projekcja informacyjna. Filmy kinematografii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

II sesja Sympozjum Naukowego Sekcji Teatru. Obradom prze4 wodniczył Milan Kwiatkowski. Krystyna Mazur i dr Henryk Jurkowski wygłosili referaty na temat aktualnych problemów teatru dla dzieci. a dr Kazimierz Braun na temat Dziecko widzem czy uczestnikiem spektaklu teatralnego. IV Pokaz filmów konkursowych: uW świecie bajki i przygody".

l. Podwórko z serii Afiś Kudłatek. Scenariusz i reżyseria - Władysław Nehrebecki. Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko Biała, 1971).2. Wielkanocne sprzątanie z serii Dziwny świat kota Fi!emona.

Scenariusz - Marek Nejman i Irena Sobariska; reżyseria - Wacław Fedak. Telewizja Polska i Studio Małych Form Filmowych .,Semafor.' (Łódź, 1972). 3. Zimowy wieczór z serii jw. Scenariusz - Irena Sobańska i Marek Nejman; reŻyseria - Alina Kotowska.

Wytwórnia j.w. 4. Chory ząb z serii Nowe przygody Rolka i Lolka.

Scenariusz - Władysław Nehrebecki i LesławKrólicz; reżyseria - Stanisław Dlitz. Telewizja Polska i Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko Biala, 1972).

Ewa Serafinowska-Słomkowa

I1.<JO

13.00

14,00

15.00

16.00

17.00

18.00

20.00

12 V sobota 10.00 13.00

Sala 103

Sala Wielk"

PAŃSTWOWA SZKOŁA BALETOWA Dziedziniec

PALAC KULTURY Sala Błękitnd

TEATR NOWY w ..0LlMPII"

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

PANSTWOWA SZKOŁA BALETOWA Sala widowiskowa

PAŁAC KULTURY Sala Błękitna

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

Sala Wielka

II sesja Sympozjum Naukowego Sekcji Literatury. Obrłdom przewodniczyI Wojciech Żukrowski. Referaty wyglosili: artysta plastyk Zbigniew Rychlicki na temat lłtrsrracje w ksiqżkach dla dzieci i młodzieży; dr Irena Sb;ui.ska nt. Stosunek dzieci do ilustracji nawiązujących do dziecięcej twórczości plastycznej; red. Stanisław Aleksandrzak omówił czasopisma dziecięce.

V Pokaz filmów konkursowych: "Zabawa i nauka". 1. Jeli ujrzysz kotD fruwającego po niebie. Scenariusz i reżyseria - Danie] Szczechura. Studio Małych Form Filmo")'ch ..Semafor" (Łódź, 1971). 2. Kolorowe kola. Scenariusz - Maria Terlikowska; reżyseria - Stefan Janik. Telewizja Polska i Studio Miniatur Filmowych (Warszawa, 1972). 3. Czarodziejskie trójkqty. &enariusz - Maria Terlikowska; reżyseria - Stefan Janik. Telewizja Polska i Studio Miniatur Filmowych (Warszawa, 1972).4. W pogoni za kwadratem.

Obsada realizatorskd oraz wytwórnia jw. 5. Czarna krowa w kropki bordo. Scenariusz - Wanda Chotomska i Ryszard Słapczyński; reźyseria - Ryszard Słapczyński. Telewizja Polska i Studio Małych Form Filmo")'ch ..Semafor" (Łódż, ł971). 6. Jaś Kowalski. Warszawa ul. Bajkowa 2. Scenariusz - Sławomir Grabowski i Marek Nejman; reżyseria - Stanisław Lenartowicz. Studio Małych Form Filmowych "Semafor" (Łódż, 1972).

Przedstawienie Państwowego Teatru im. Juliusza Osterwy z Lublina. Kazimierz Braun Paziowie króla Zygmunta. Reżyseria - Kazimierz Braun; scenografia - Teresa Targońska.

J1 sesja Sympozjum Naukowego Sekcji Filmu. Obradom przewodniczył Bogumił Drozdowski. Doc. dr hab. Władysław Zaczyński wygłosił referat na temat Kształcenie wyobrain; dzieci i młodzieży poprzez film.

Przedstawienie Państwowego Teatru Lalki i Aktora "Miniatura" z Gdańska Aliny i Jerzego Afanasjewów Czarodziejski mlyn. Adaptacja sceniczna - Natalia Gołębska; inscenizacja i reżyseria - Michał Zarzecki; scenografia - Gizela Karłowska; choreografia - Edward Dobraczyński; muzyka i kierownictwo muzyczne - Wanda Dubanowicz.

VI Pokaz filmów konkursowych: "Propozycje wychowawcze".

l. Papierowy ptak. Scenariusz - Wojciech Marczewski-i Sławomir Tdziak; reżyseria - Sławomir Idziak. Wytwórnia Filmowa "Czołówka" (Warszawa, 1971).2. Na przejeździe. Scenariusz i reżyseria - Ryszard Rydzewski. Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź, ł972).

Przedstawienie Państwowego Teatru im. Juliusza Osterwy z Lublina. Kazimierz Braun Bitwa pod Raszynem. Reżyseria - Kazimierz Braun; współpraca scenograficzna - Bohdan Izdebski.

Pokaz informacyjny filmów kinematografii czechosłowackiej.

Ogólne sympozjum naukowe. Podsumowanie obrad sekcji i obrad plenarnych, przedstawienie wniosków.

VII Pokaz filmów konkursowych: "Nasi ulubieni bohaterowie".

I. Koniokrad z serii Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. Scenariusz - Władysław Nehrebecki i Lesław Krółicz. Telewizja Polska i Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko Biała, 1972). 2. Tropiciele.

IS.OO

17.00

18.00

20.00

I3V niedziela 11.00

16.00

18.00

I Biennale Sztuki dla Dziecka

TEATR LALKI I AKTORA ..MARCINEK"

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

Sala Wielka

TEATR LALKI i AKTORA ..MARCINEK"

PAŁAC KULTURY Sala Błękitna

PAŁAC KULTURY Sala Wielka

TEATR LALKI i AKTORA "MARCINEK"

RATUSZ POZNAŃSKI Sala Odrodzenia

Scenariusz i wytwórnia jw., reżyseria Wacław Wajser. 3. Pies w cyrku z serii Piesek w kratkę. Scenariusz - Andrzej Lach; reżyseria - Zofia Ołdak. Telewizja Polska i Studio Miniatur Filmowych (Warszawa, 1971).4. Nazywam się Fi/emon z serii Dziwny świat kota Filemon12. Scenariusz - Marek Nejman i Irena Sobańska; rezyseria - Ludwik Kronie. Telewizja Polska i Studio Malych Form Filmowych "Semafor" (Łódź, 1972). 5. Reksio kosmonauta z serii Przygody Reksia. Scenariusz i reżyseria - Lechosław Marszałek. Telewizja Polska i Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko Biała, 1972). 6. Odkurzacz z serii Pies, kot i .... Scenariusz - Jolanta Karczewska i Roman Huszczo; reżyseria - Jarosław Jaku.. biec i Jan Słupik. Telewizja Polska i Studio Miniatur Filmowych (Warszawa, 1972).

Przedstawienie Państwowego Teatru Lalki i Aktora. Scena u Mar - cinek u . Krystyna Miłobędzka Siała baba mak. Inscenizacja i reżyseria - Leokadia Serafinowicz; scenografia - Jan Berdyszak.

VI1J Pokaz filmów konkursowych: ,.Nasi ulubieni bohaterowie u .

l. Eksterllista z serii Przygody psa Cywila. Scenariusz i reżyseria - Krzysztof Szmagier. Telewizja Polska i Zespoły Filmowe "Kamera" (Warszawa, 1971). 2. Zdrajczyk z serii Gruby. Scenariusz i reżyseria - Aleksander Minkowski i Wojciech Fiwek. Telewizja Polska i Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódż, 1972). 3. Szkoła z serii Gruby. Realizatorzy i wytwórnia j.w.

IX Pokaz fUmów konkursowych. Premiera filmu Z czterech stron.

Scenariusz - Mieczysław Kumorek i Sławomir Idziak; reżyseria - Sławomir Idziak. Wytwórnia Filmowa "Czołówka" (Warszawa, 1973). 2. Tajemnica czarnego futerału z serii Wakacje z duchami.

Scenariusz - Adam Bahdaj; reżyseria - Stanisław Jędryka. Telewizja Polska i Zespoły Filmowe ,.Panorama" (Warszawa, 1971).

Przedstawienie Państwowego Teatru Lalek ,.Pleciuga U ze Szczecina. Jan Ośnica - Baśń o dwóch braciach. Rezyseria - Krzysztof Niesiołowski; scenografia - Zygmunt Smandzik; muzyka - Bogumił Pasternak.

Projekcja informacyjna filmów kinematografii bułgarskiej.

Spotkanie środowiska filmowego z wiceministrem kultury i sztuki Czesławem Wiśniewskim.

Pokaz filmów nagrodzonych. Zakończenie Hl Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży.

Przedstawienie Państwowego Teatru Lalki i Aktora. Scena ,.Marcinek u . Jerzy Kurczewski Lajkonik. Libretto - Maria Kownacka; inscenizacja i reżyseria - Wojciech Wieczorkiewicz; scenografia _ Leokadia Serafinowicz; dyrygent - Jerzy Kurczewski; współpraca choreograficzna - Henryk Konwiński. Zakończenie Przeglądu Teatrów dla Dzieci "Konfrontacje - 73".

Uroczyste zakończenie Biennale. Wręczenie nagród. Koncert Chóru Dziewczęcego "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej.

Ewa Serafinowska-Slomkowa

NAGRODY I WYROŻNIENIA I BIENNALE

I LITERATURA

wystawa grafiki w ksiqżkach dla dzieci. Jury pod przewodnictwem artysty-plastyka Mariana Sztuki w składzie: Bohdan Bocianowski, Michał Bylina, Janusz Dembski (sekretarz) i Ha,nna Ożogawska, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Grand Prix _ "złote Koziołki" 'Oraz 10000 zł - artyście plastykowi Zbigniewowi Rychlickiemu (Warszawa) za ilustracje dO książki Lymana F. Bauma W krainie czarnoksiężnika Oza; dwie drugie nagrody - "Srebrne Koziołki" oraz .po 7000 zł - artyście plastYkawi Wie. sławawi Majchrzakowi za iLustracje do książki Aliny Centkiewiczowej Mufli, osiolek Laili i artyście plastykowi Józefowi Wilkoniowi (obaj z Warszawy) za ilustracje do książek Wandy Chotomskiej Siedem księżyców i Pieśni o Cydzie; trzy trzecie nagrody - "Brązowe KOziołki" Oraz po 5000 zł - artyście plastykowi Waldemarowi Andrzejewskiemu za ilustracje do książki Ludwika J. Kerna Przygoda w plamie, ariyście płastykowi Mateuszowi Gawrysiowi za ilustrację do książek własnych W glębinie mórz i Jak czlowiek zdobyl skrzydla. artyście plastYkowi Krystynie W.itkowskiej (wszyscy z Warszawy) za ilustracje do książki Marii IKral Historia z końca świata.

Honorowe wyr6żnienia: artyście plastYkowi J6zefowi Czerwińskiemu za ilusiracje do książki Josepha R. Kiplinga Sloniqtko; artyście plastykowi Emilii Piekarsklej-Freudenreich za ilustracje do książki Alfa Proysena Pajacyk i stare zabawki; artyście plastykowi Elżbiecie ,Gaudasińskiej za ilustracje do czasopisma ,.Świerszczyk"; artyście plastykowi Leonii Janeckiej za ilustracje do książki Wandy Z6łkiewskiej Tadek z Battgnoles; artyście plastykowi Kryst)Onie Michałowskiej (wszyscy z Warszawy) za ilustracje do książki Jurija Jakowlewa Lew wyszedl z domu.

Wystawa ksiqżek i czasopism dla dzieci. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Leona Urbańskiego w składzie: wincenty Basińs.ki (komisarz), Alojzy Murawa (sekretarz), Marian Orłoń, adeusz Pietrzyk i Krzysztof Racinowski przyznało następujące nagrody: Grand Prix - "Złote Koziołki" - Połskiemu Wydawnictwu Muzycznemu (Krak6w) za serię muzyczną dla dzieci składającą się z siedemnastu tytuł6w. Książki te, wydawane w ramach serii ttZ kotkiem", "Ze słowikiem" i "Folklorystycznej" opracowało dziesięciu gra"fików: Janusz Bruchnalski, Barbara Brzozowska, Zofia i Andrzej Darowscy, Jacek Gaj, Janusz Jurjewicz, Alina Kulczyńska, Bronisław Kurdzieł, Elżbieta Sobocka i Maria TOkarczyk; dwie drugie nagrody - "Srebrne Koziołki" - Instytutowi Wydawniczemu "Nasza Księgarnia" za książkę Zbigniewa Jerzyny Wśród drzew w opracowaniu graficznym J6zefa Wilkonia oraz za książkę Joanny Kulmowej Deszczowa muzyka w opracowaniu graficznym Janusza Stannego; trzy tcr-zccie nagrody - "Brązowe Koziołki" - Instytutowi wydawniczemu "Nasza KSięgarnia" za książkę Ludwika J. Kerna Mqdra poduszka w opracowaniu graficznym Zbigniewa Rychlickiego oraz Agencji Wydawniczej RObotniczej Sp6łdzielni wydawniczej ".Prasa-Książka-Ruch" za książkę Joanny iPollak6wny Kólko graniaste w opracowaniu graficznym Jerzego Jaworskiego i za książkę Wandy Chotomskiej Siedem księżyców w opracowaniu graficznym Józefa Wilkonia. Honorowe wyr6żnienia - Instytutowi Wydawniczemu "Nasza Księgarnia" za książkę Hanny .Januszewskiej Kot w butach (w wersji obcojęzycz,nej) w opracowaniu graficznym Januza Grabiańskiego oraz za książkę Joanny Papuzińskiej A gdzie ja się biedniutka podZieję w opracowaniu graficznym Teresy Wilbik; Agencji Wydawniczej Robotniczej Sp6łdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" za ksiąŻkę Janusza Stannego Baśń o królu Dardanelu w jego opracowaniu graficznym oraz za serię kSlążeczek dła najmłodszych "Z wiewi6rką", (dziesięć ty,tuł6w).

Wyróżnienie honorowe Polskiego Towarzystwa wydawc6w Książek Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za serię wydawnictw muzycznych dla d:meci (siedemnaście tytuł6w).

II TEATR

Przeglqd Teatrow dla Dzieci "Konfrontacje - 73". Jury pod przewodnictwem dra Henryka ,Jurkowskiego, w składzie: Jan Bartkowiak, Roman Kordziński, Halina Skrobiszewska, Zenobiusz Strzelecki i Zenon Schubert .przyznało nagrody: Grand Prix - "Złote .KozioŁki" - Państwowemu Teatrowi Lałki i Aktora. Scena "Marcinek" za przedstawienia: Siala baba mak Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Leokadii Serafinawicz, ze scenografią Jana Berdyszaka; Lajkonik Jerzego Kurczewskiego do libretta Marii Kownackiej, w reżyserii Wojciecha 'Wieczorkiewicza ze scenografią LeokadU Serafinowicz. ,Druga nagr.oda - ..Srebrne Koziołki" - Państwowemu Teatrowi Lalki i Aktora ,,Miniatura"

(Gdańsk) za przedstawienie: Czarodzie;ski mlyn Aliny i Jerzego Afanasjew6w w reżyserii Michała Zarzeckiego ze scenografią Gizeli Karłowskiej, Trzecia nagroda - "BrązOwe Koziołki" - Państwowemu Teatrowi Lalek "pleciuga" (Szczecin) za przedstawienie Baśń o dwóch braciach Jana Ośnicy w reżyserii Krzysztofa Niesiołowskiego ze scenografią Zygmunta Smandzika. Nagrody indywidualne: Leokadii Serafinowicz w wysokości 8000 zł za reżyserię sztuki Sial« baba mak oraz lalki do sztuki La;konik; Krystynie Miłabędzkiej w wysokości '5000 zł za propozycję !l1owej formy dramaturgicznej w tw6rczości dla dzieci; Jerzemu Kurczewskiemu w wysokości 5000 zł za operę dziecięcą La;konik; Wojciechawi Wieczorkiewiczowi w wysokości 5000 zł za !reżysedę opery dziecięcej La;konik; Janowi Berdyszakawi w wysokości 5000 zł za scenografię dO sztuki Stala baba mak; Michałowi Zarzeckieffiu w wysOkOści 5000 zł za reżyserię Czarodzie;sktego mlyna; Krzysztofowi Niesiołowskiemu w wysokości 5000 zł za reżyserię Baśnt o dwóch braciach; Janowi Dormanowi w wysOkOści 5000 zł za kształtowanie nowego jęzYka teatralnego w tw6rczości dla dziei; Janowi Harendzie w wysokości 2000 zł za rolę Króla Lula w sztuce Stala baba mak. Dyplom honorowy: Państwowemu Teatrowi Lalki I Maski "Groteska" (Kraków) za scenOgrafię i muzykę dO spektaklu Janko Muzykant. Wobec braku kandydata jury postanowiło nie przyznawać Nagrody Ministra oświaty i wychowania za najlepszy spektakl teatralny kierowany do widza od dziesięciu do piętnastu iat.

III FILM

III Ogólnopolskt Festiwal FUmów dla Dzieci i Mlodzieży. Komisja Selekcyjna pod przewodnictwem doc. Jerzego Kotowskiego w składzie: JaiIl Berdys.zak, Bogumił Drozdowski, dr Henryk JurkOwski, Kazimierz Młynarz, Tadeusz Balant (sekretarz), rze zgłaszonych przez wytw6rnie stu dwudziestu jeden pozycji zakwalifikowała do udziaŁu w festiwalu trzydzieści jeden film6w: trzynaście film6w rysunkowych, pięć wycinankowych, trzy lalkowe, jeden kambinowa:ny, dziewięć aktorskich (w tym jeden pełnometrażOwy) oraz dopuściła do pokaz6w poza konkursem osiemnaście film6w. Jury pod przewodnictwem Czeslawa Radomińskiego w składzie: Olgierd Błażewicz, Wanda Chotomska, Jadwiga Kędzierzawska, Jan Z. Pastuszko, Jan Szajek, Stefan Szwakopf i Mieczysław Waśkowski przyznało nagrody, wyr6żnienia i dyplomy: Nagroda Ministra Kultury 1 Sztuki Grand Prix - "Złote Koziołki" oraz 20000 zł - Januszowi Nasfeterowi za film Motyle, produkcji Zespoł6w Filmowych "Iluzjon" (Warszawa) oraz rza konsekwentne pOdejmowanie problematyki dziecięcej w tw6rczości dla dzieci i o dzieciach,

W g l' U P i e f il m 6 w a;n i m o w a n y c h: Pierwsza nagroda przewodniczącego ;Prezydium Rady Narodowej m. Poznania - "Złote Koziołki" oraz 15000 zł - reżyserowi Stefanowi Janikowi za filmy: Kolorowe kola, Czarodzie;skie tró;kąty i W pogont za kwadratem, produkcji Telewizji Polskiej i Studia Miniatur Filmowych (Warszawa); dwie drugie nagrody - "Srebrne Koziołki" i po 10000 lZł - reżyserowi J6zefowi Cwiertnl za film Przygody kropli wody produkcji Studia Film6w Rysunkowych (Bielsko Biała); reżyserowi Ryszardowi Słapczyńskiemu Za film Czarna krowa w kroi I<:t bordo produkcji Teiewizji Polskiej i Studia Małych Form Filmowych "Semafar" (Ł6dź); trzy trzecie nagrody - "Brązowe Koziołki" po 5000 zł - reżyser Alinie Kotowskiej za film Z mowy wteczór produkcji Telewizji Polskiej i Studia Małych Form Filmowych ,,semafor" ('.6dź); reźyserowi Danielowi Szczechurze za film Jeś1t u;rzysz kota fruwa;ącego po niebie produkcjo! Studia Małych Form Filmowych "Semafor" (Ł6dź); reżyserowi Lechosławowi Marszałkowi za film Brzydkte kaczątko z serii Ba;kt Bolka t LOlka produkcji Telewizji Polskiej i Studia Film6w Rysunkowych (Bielsko Biała).

W g I' U P i e f il m 6 w a k t o r s k c h:

/Pierwsza nagroda przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji - "Złote KOziołki" oraz 15000 zł - reżyserowi Sławomirowi Idziakowi za film Papierowy ptak produkcji Wytw6rni Filmowej "Czoł6wka" (Warszawa); drugiej nagrody jury nie przyznało; dwie trzecie nagrody - "Brązowe Koziołki" oraz po 5000 zł - reżyser Anetcie Olsen za film Agniiszka produkcji Telewizji Polskiej i Studia Małych Form Filmowych "Semafor" (Ł6dź); reżyserowi Krzysztofawi Szmagierawi za film Eksternista z serii PrzygOdy psa Cywila produkcji Telewizji Polskiej i Zespoł6w Filmowych "Kamera" (Warszawa).

4 Kronika m. Poznania z. 1/81

.I¥I<.

lIłHt.AtuR't MA f'ORt£PtAM 1-ĘS-Rw -ĄNO Ą ,...... " < .

.... :.:..'...

"...

Ewa Serafinowska-Slomkowa

, <' \{;;{1 fA\ ..\

[1Q \t9n H "" , ,:.<-"';'- ' OłO :' , . .-' .?,.

l. SXAJII>\i.EW.ANDOWSKA. Gramy w złełon,.

.---............,.... '''''''

-¥I. BIIONIEW$I(ł ...., _lo

· ł

ł

..

_""'" """""',"

, ..iII"

,. t... .. "A DWA ĄHY

-0:t__

,Książki iZ serii ,Polskiego Wydawructwa Murzycznego, nagrodzonej Grand Prix - "Złotymi Kozłołkami" w konkursie na najle,piej wydaną książkę dla dzieci i młodrzieży. Od lewej: Janiny Garścia Mińiatury na fortepian; Jerzego Fil.lca Dwa kotki; Janiny Szajna-Lewandowskiej z tekstami Władysława Broniewskiego Gramy w ielone

Nagrody Ministra Oświaty i wychowania. Za film dla młodszych dzieci w wysOkOści 5000 zł _ reżyserowi Ryszardowi RYdzewsk!emu za film Na przejeździe produkcji wytw6rni Film6w Oświatowych (ŁÓdź). Za fUm dia starszych dzieci w wysokości 8000 zł - reżyserowi Wojciechowi Fiwkowi za serial telewizyjny Gruby produkcji wytw6rni Film6w Oświatowych (Łódź).

Nagroda Stowarzyszenia Filmowc6w Polskich za najlepszą animację w wysokości 4500 zł _ reżyserowi Janowi Siu pikowi Ze Studia M1nia,tur Filmowych (Warszawa) za animację fUmu Odkurzacz z serii "Pies i kot" oraz za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie animacJi; Ireneuszowi Czesnemu ze Studia Małych Form Filmowych "Semafor" (ŁÓdź) za animację filmu Jaś Kowalski, warszawa, ul. Bajkowa 2 oraz a osiągnięcia w dziedzłnie animacji. Dyplom uznania - Zofii Malickiej ze Studia Film6w Rysunkowych (Bielsko Biała) za animację film6w z serii Reksio. Wyr6żnienia i dyplomy: reżyser ZofU Ołdak za film Pies w cyrku z serii Piesek w kratkę produkcji Telewizjd POlskiej i Studia Miniatur Filmowych (Warszawa); Januszowi Skorży za animację filmu Pies w cyrku; Jerzemu Sobolewskiemu .t Bernardowi OOtzowi za animację fil1nu Miś u WTóżki Carabosse z serii Przygody misia Colargola; Włodzimierzowi Korezowi sa muzykę do filmu Papierowy ptak; Andrzejowi iKorzyńskiemu 2a muzykę do filmu Moty18; Michałowi Bukojewskiemu za zdjęcia do fUmu Z czterech strOn.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1981.01/03 R.49 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry