D6

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2

Czas czytania: ok. 20 min.

Sprawozdaniawego pracowników. Stąd też sprawy doboru kadry pracowniczej są przedmiotem szczególnej uwagi kierownictwa Urzędu. Podwyższone wymogi kwalifikacyjne oraz selekcja pracowników dokonana w związku z reorganizacją Urzędu umożliwiły obsadzenie stanwisk w Urzędzie pracownikami, którzy gwarantują właściwe wykonywanie powierzonych im zadań. Aktualnie Urząd posiada osiemset pięć etatów i zatrudnia siedemset osiemdzi",siąt jeden pracowników, z czego sześćset dziewięćdziesiąt dwa stanowią pracownicy administracji, zaś osiemdziesiąt dziewięć to pracownicy bw. obsługi. Ok. 34% pracowników administrac:yjnych pracuje w ekspozyturach. Znaczna czść zatrudnionych (sto dziewięćdziesiąt jeden osób) posiada wykształcenie wyższe. Duży procent zatrudnionych to Osoby o dłu;oletnim stażu pracy w administracji. Ponad dziesięcioletni staż w administracji państwowej posiada czterysta dwadzieścia sześĆ osób. Członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest dwieście osób; stronnictwa Demokratycznego - dziesięć, Zjednoczonego Stronnictwa LUdowego cztery, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - osiemdziesiąt cztery. Ok. pięćset siedemdziesiąt stanowisk pracownic2.ych zajmują kobiety, z tego 35% w wiel(u do dwudziestu dziewięciu lat. Fakt ten pociąga za sobą określone skutki. W 1977 r. na urlopach macierzyńskich przebywało cztl':rdzieści dziewięć kobiet. W pierwszym półroczu 1978 r. nieobecnosć spowOdowana urlopami macierzyńskimi wyniosła 2086 dni roboczych. Na urlopach bezpłatnych z tytułu opieki nad dzieckim przebywało w 1977 r. pięćdziesiąt pracownic, a w picrwszym półroczu 1978 r. - pięćdziesiąt pięć. Okresy tych urlopów były zróżnicowane - od kilku miesięcy do trzech lat. W wielu przypadkach urlopy przedłużano, co uniemożliwilo czasowe zatrudnienie innego pracownika w miejsce osoby korzystającej z urlopu bezpłatnego. Wysoki procent usprawiedliwionej nieobecności pracowników powoduje dodatkowe obciążenie pozostałych osób, Zadania objęte kompetencją prezydenta miasta jako terenowego organu administracji państwowej, realizowane przez Urząd Miejski, dzielą się na zadania związane z realizacją Płanu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Miasta i poprawą warunków bytowych jego mieszkańców oraz zadania z zakresu administracJi państwowej związane z załatwianiem indywidualnych spraw obywateli. Dla zapewnienia realizacji zadań wynik djących z Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Miasta Urząd Miejski podejmował szereg działań kierunkowych. Przedsięwzięcia natury organizacyjno-gospodarczej koncentrowały się wokół kluczowych z punktu widzenia gospodarki miasta problemów, a mianowicie zagadnień wzrostu produkcji rynkowej. zaopatrzenia i poprawy pracy handlu, rOzwoju usług bytowych, budownictwa jednorodzinnego, poprawy warunków mieszkaniowych ludności, wzrostu bazy przedszkolnej, rozwoju zaplecza motoryzacyjnego, a także zagospodarowania rejonów peryferyjnych miasta. Dla wykonania pOdjętych zamierzeń wykorzystywano wszelkie dostępne możliwości, wiele uwagi przywiązując do integracji wysiłków wszystkich jednostek gospodarczych, w tym również niepodporządkowanych Radzie, na rzecz wykonania określonych zadań. Podstawowym zadaniem Urzędu jest załatwianie indywidualnych spraw obywateli przez Jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jego ekspozytury. W 1977 r. oraz do 31t czerwca 1978 r. wpłynęło od obywateli do Urzędu Miejskiego i jego ekspozytur łączme 625756 spraw. Wydziały Urzędu otrzymały do załatwienia 44,4% ogólnej liczby spraw. Obciążenie poszczególnych wydziałów z tego tytułu było zróżnicowane. Największy ich odsetek przypadł WydZIałowi Komunikacji (12U J62 sprawy) a dalej Urzędowi Stanu Cywilnego (72 812) i Wydziałowi Finansowemu (25 229 spraw). Liczba spraw indywidualnych, przypadająca do załatwienia jednostkom organizacyjnym, nie jest jedynym miernikiem decydującym o obciążeniu wydziału. Kontakt z obywatelem w tych wydziałach jest najczęstszy. jednakże znaCzna część spraw może być załatwiona odręcznie bez postępowania wyjaśniającego, w sposób dla obywatela dogodny. Niektóre rodzaje spraw załatwianych w Urzdzie wymagają znacznego nakładu pracy, dotyczą kolizyjnych często interesów stron i z tych choćby. względów wydanie decyzji jest bardziej pracochłonne. Przykładem mogą być sprawy związane z przydziałem lokali mieszkalnych i użytkowych, wywłaszczaniem nieruchomości, modernizacją lub rozbudową obiektów budowlanych. Jednym z podstawowych elementów decydujących o sprawnej obsłudze obywa'tela jest szybkość postpowania. Kodeks postępowania Administracyjnego przewiduje dwumiesięczny termin załatwiania indywidualnych spraw obywateli. Mając na uwadze usprawnienie obsługi obywatela, dla stu dwudziestu rodzajów spraw wprowadzone zostały terminy skrócone. Analiza terminowości załatwiania spraw w 1977 1', wykazała, że w terminach skróconych załatwiono ok. 60,3%. Z naruszeniem terminów skróconych załatwiono 6488 spraw, zas termin ustawowy - przekroczono w 1290 przypadkach. W stosunku do ogólnej liczby. spraw załatwionych wyniosło to 1,1%, Przeważającą część spraw załatwionych z naruszeniem terminów skróconych dotyczyła przydziałów materiałów bUdowlanych. Wystpujący deficyt materiałów budowlanych uniemożliwił bowiem dotrzymanie ustalonego terminu. Trudnoś ci

nastręcza także d6trzymanie skróconych terminów (dwadzieścia jeden dni) w załatwianm spraw związanych z zmianą imion i nazwisk. Największa liczba spraw załatwionych z przekroczeniem terminu ustawowego d;)tyczy spraw lokalowych, i to zarowno załatwianych przez ekspozytury jak i Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych. wynika to' przede wszystkim z ogólnie bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej, a w szczególności z braku mieszkań i pomieszczeń zastępczych dla rodzin oczekujących na przy.:zial mieszkallla spółdzielczego.

Wykładnikiem społecznej oceny działalności Urzędu jest liczba skarg wpływających od obywateli. W okresie od 1 stycznia 1977 r. do 30 czerwca 1978 r. wpłynęło 785 skarg związanych z działalnością Urzędu. W stosunku do lat poprzednich zarówno liczba jak i odsetek skarg uzasadnionych systematycznie maleje. Podkreślić _ należy, że przeważająca liczba skarg wywołana jest trudnościami obiektywnymi wiążącymi się z niedostatecznym zaopatrzeniem ludności (244). brakiem mieszkań i lokali użytkowych (93), niewystarczającym zasobem działek budowlanych (18). Uzyskane w latach 1977 - 1978 efekty w załatwianiu indywidualnych spraw obywateli w znacznej mierze są wynikiem licznych inicjatyw usprawniających funkcjOnowanie Urzędu oraz rozszerzenia płaszczyzny kontaktów i współdziałania z samorządem mieszkańców, Usprawllleniu obsługi obywatela służą wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu, ścisły rozdział kompetencji między wydziałami a ekspozyturami, przekazanie ekspozyturom dodatkowych zadań, udzielenie licznej grupie pracowników upoważnień do samodzielnego załatwiania spraw. We wszystkictl j.dnostkach organizacyjnych Urzędu wydłużono godziny przyjmowania interesantów - obecnie w wydziałach i ekspozyturach obywatele przyjmowani są w ciągu całego dnia pracy. Wiele uwagi poświęcono zapewnieniu szczegółowej informacji o rodzajacn i sposobie załatwiania spraw przez poszczególne stanowiska pracy. Dotyczy to przede wszystkim tych wydziałów, w których kontakt z obywatelem jest najczęstszy (Wydział Finansowy, Urząd stanu Cywilnego, Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Wydział Komunikacji). Rozszerzono także zakres informacji udzielanych obywatelom telefonicznie w ramach stałego punktu informacji działającego w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Kadr. W tym samym Wydziale uruchomiono punkt informacji ustnej dla osób zgłaszających się do Urzędu ze skargami i wnioskami. Pracownicy wykonujący te zadania rozpatrują wstępnie przedstawione skargi, udzielają wyjaśnień oraz pomocy niezbędnej dla prawidło

wego załatwiania sprawy. Niezależnie od informacji o charakterze ogólnym przy niektórych wydziałach zorganizowano komórki informacji szczegółowej: przy Biurze Geodety Miejskiego, przy Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (o wolnych mieJscach pracy). Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony f;rodowi6ka opracował materiały o rodzajach czynności niezbędnych dla realizacji inwestycji budowlanych, które wydano w formie załącznika do pozwolenia na budowę. Uwzględniając potrzebę uproszczenia czynnosci związanych z umowami kupna-sprzedaży pojazdów samochodowych, przy Wydziale Komunikacji uruchomiono stanowisko pracy przyjmujące wszelkie opłaty ZWiązane z tą transakcją (opłaty skarbowe, opłaty rejestracyjne i składki Powszechnego Zakłauu Ubezpieczenia).

W imieniu KomisJi przestrzegania prawa l Porządku publicznego głos zabrał radny Jerzy Bauma, który przedstawił opinię Komisji. "Ukształtowany w wyniku reformy terenowych organów i administracji państwowej model funkcjonowania aparatu administracyjnego w poznaniu - powiedział radny Jerzy Bauma _ gwarantuje właściwą realizację zadań związanych z obsługą społeczeństwa miasta. utworzenie ekspozytur Urzędu Miejskiego. oraz zasady ich funkcjonowania ustalone kolejnymi zmianami Statutu zapewniły własclwy rozdział zadań między poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu. Stopniowe zwiększenie liczby i rodzajów spraw załatwianych w ekspozyturach UrzędU oraz rozszerzenie uprawnień do samodzielnego działania pracowników zatrudnionych w ekspozytuach odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu, ma bowiem wpływ na przyspieszenie toku załatwiania spraw i ułatwianie kontaktu obywa-o tela z Urzędem. "W odniesieniu do większości grup spraw wykazanych w intormacji, naruszenie terminów skróconych uzasadnione jest przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od pracowników Urzędu. Są jednakże również przypadki naruszania obowiązujących terminów załatwia-nia podań obywateli, spowodowane niedostateczną operatywnością osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji. Szybkie rozstrzygnięcie spraw i wyczerpujące ich uzasadnienie ma szczególne znaczenie, gdyż dotyczy problemów społecznie ważkich i Istotnych dla sytuacji życiowej obywatela. Do tej grupy należą przede wszystkim sprawy mieszkaniowe. Trudna sytuacja mieszkaniowa, brak dostatecznej liczby mieszkań i pomieszczeń zastępczych dla rodzin wyczekujących na mieszkania spółdzielcze jest powodem licznych interwencji zainteresowanych, organizacji związkowych, ogniw samorządowYCh, Społeczna ranga tych spraw nakłada więc na Urząd obo

Sprawozdania

wiązek szczególnej wnikliVvości przy ich rozpatrywaniu, realizowania konsekwentnej polityki zaspokojenia potrzeb i uwzględniania w pierwszej kolejności podań osób znajdujących się w naj krytyczniejszej sytuacji mieszkanioweJ. Niezwykle istotne jest także poderrowanie decyzji w ustalonych terminach, co w wielu przypac'kach zapobiega zniecierpli'-\Yieniu i łagodzi niezadov.olenie z ograni('zonych możliwości pozytywnego załatwianIa wniosku o przydział mieszkania. Stąd też konieczne jest zapewnienie przez właściwe jedno"tki organizacyjne Urzędu bezwzględnego przestrzegania terminowości załatwiania spra-,v miezkaniowych. Znaczna ilość tych spraw jak również trudności związane z brakiem mieszkan nie mogą uzasadniać przewlekłości postępowania. .,Coraz szersza jest plaszczyzna współdzIałania wydziałów i ekspozytur z ogniwami samorządu mieszkańców. Wypracowano formy stałej współpracy, które pozwoliły rozwiązać wiE:e istotnych problemów nurtujących określone środowisko mieszkańców naszego miasta M. in. z inicjatywy ogniw samorządu dodatkowo w planie społeczno-gospodarczym na lata 1977 - 1978 uwzględniono budowę sieci wodociągoweJ dla POdolan oraz uzyskano dld miasta dziesięć pawilonów handlowych, które zlokalizowane zostaną w rejonach peryferyjnych Poznania. Szczególnie pozytywnie ukła(ja się współpraca samorządu mieszkańców z \\'ydziałem Handlu i Usług, Wydziałem GOspodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych, Wydziałem Komunikacji oraz Wydziałem Ogólno-Gospodarczym. ..Dla uzyskania pełnej oceny realizowania przez Urząd całokształtu spoczywających na nim zadań niezbędne jest także rozszerzenie płaszczyzny współdziałania z radnymi i udzielanie im pomocy w wykonywaniu powierzonego mandatu. Zarówno w opinii radnych, wynikających z bezpośrednich kontaktów z kierownictwem i pracownikami Urzędu, jak i na podstawie przebiegu badań kontrolnych Komisja z satysfakcją stwierdza pełne zrozumienie i pomoc w wykonywaniu obowiązków społecznych. W toku codziennej pracy radni spotykają się z życzliwością, a działania aparatu administracyjnego zmierzają w kierunku zapewnienia wysokiego autorytetu radnych wśród wyborców. Poszczególnf: komórki organizacyjne Urzędu jak i pracownicy w sposób zdecydowany i szybki reagują na sprawy sygnalizowane przez radnych. Prawidłowo załatwiana jest także większość wniosków i interpelacji radnych. Mając na uwadze fakt, że w przypadkach występowania z wnioskami lub interpelacjami radni reprezentują swych wyborców i angażują swóJ autorytet - konieczne jest zapewnienie załatwienia wszystkich spraw w przewidzianych terminach po cogłębnej analizie wszystkich możliwości zrealizowania wniosku lub postulatu. W przyszłości nie powinny mleć miejsca przypadki udzielania radnym odpowiedzi niewyczerpującYCh. po terminach. a \'. szystkie wnioski kwalifikujące się do odręcznego załatwiania winny być wykonane przed udzieleniem odpowiedzi. Uwaga ta dotyczy w szczególności jednostek zgrupowanych w WOJewódzkim Zjednoczeniu przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i MieszkanIowej, w których zespoły kontrolne komisji ujawniły tego rodzaju przypadkI. ..Komisja Przestrzegania prawa i porządku publicznego wyraża pogląd, iż działalność Urzędu Miejskiego nacechowana była dbałoscią o stałe doskonalenie form i metod oraz usprawnianie funkcjonowania jego wszystkich jednostek organizacyjnych z myślą o jak najlepszym wykonaniu zadań postawionych przed organami administracji państwowej. Komisj'ł w pełni akceptuje wnioski zawarte w informacji prezydenta miasta zmierzające do dalszego usprawnienia pracy Urzędu" Zbigniew Jankowski - przewodniczący Komitetu Osiedlowego Naramowice - omówiI zagadnienia dotyczące współdziałania samorządu mieszkańców z jednostkami Urzędu Miejskiego.

Jako ostatni przemawiał prezydent poznania Władysław Sleboda. Podziękował on tym wszystkim radnym. którzy zaangażowani byli w kontrolach pracy komórek Urzędu Miejskiego, za wnioski i uwagi, jakie pod adresem Urzędu złożyli. Pozwolą one bardziej krytycznie spojrzeć na pewne niedomagania w pracy Urzędu. Zawsze w interesie Urzędu leżało to, by jego komórki funkcjonowały jak najsprawniej, dla dobra obywateli. ..Funkcjonowanie Urzędu - mówił dalej Władysław Sleboda wymaga ciągłego usprawniania oraz nadzorur W minionym okresie wydano szereg decyzji mających na celu doskonalenie pracy Wydział,ów Urzędu Miejskiego. Kierownictwu Urzędu zależy przede wszystkim na tym, aby obywatele wnoszący sprawy do Urzędu nie tracili zbyt du:to czasu w związku z ich załatwianiem. Zmierza się do tego, by sprawy których rozwiązanie leży w gestii kilku komórek Urzędu. były załatwiane w Jednym miejscu, prZEZ jednego pracownika. Np. jeśli chodzi o sprawy budownictwa jednorodzinnego, pracownicy właściwych jednostek Urzędu udawali się do większych zakładów pracy I na miejscu załatwiali formalności związane z PzYdziałem działek budowlanych, łącznie z projektami domków jednorodzinnych". Nawiązując do uwag Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku pUblicznego dotyczących sposobu załat",iania spraw mieszkanbwych, mówca podkreślił, że wiele sprawmieszkaniowych rozpatrywanych jest przez kilka lat, co wywołane jest brakiem dostateczDł."J liczby I}1.ieszkań oaz brakiem pomieszczei1 zastępczych dla rodzin, które na pojstawie w}Toku sadowego winny być wykwaterowane z df'tychczas zaJmowanych lokali. O przydzial mieszkania względnie pomieszczenia zastępczego wpłynęło 7000 wruosków. W oparciu o ustalone przepisami prawa kryteria tylko 4500 wniosków zakwalifikowano do przydziału mieszkania. Możliwości Urzędu w sfinalizowaniu tych spraw są jednak skromne, w granicach ok, 500 przydziałów mieszkań rocznie. Władysław Sleboda stwierdził następnie.

ze obok realizacji zaań objętych Planem Społeczno-Gopodarczego Rozwoju Poznania na rok 1978 oraz Planem na rok 1979, w działalności swej Urząd zwróci szczególną uwagę na własciwą realizację zadań gospodarczych przez poznańskie zakłady pracy, a zwłaszcza na spra"v - z\viązane z produkcją tuwarÓ'w na rynek wewnętrzny. Działalność Urzędu skUpi się na dalszej przebudowie ciągów ulicznych, na porzadkowaniu miasta oraz oddaniu do użytku urządzeń rozrywkowych przy ul. Sniadeckich. położony zostanie nacisk na adaptowanie obiektów na przedszkola i żłobki, bowiem środkami inwestycyjnymi nie rozwiąze się problemu braku miejsc w tych placówkach. W oparciu o przedłożoną przez prezydenta poznania informację oraz na pOdstawie opinii przedstawionej przez Komisję Przestrzegania prawa i porządku publicznego, Miejska Rada Narodowa dodatnio oceniła działalnośĆ Urzędu Miejskiego i akceptowała kierunki cziałania nakreślone w materiałach wniesiol1ych pod obrady Sesji, przy jednoCzesnym uwzględnieniu w toku ich realizacji wniosków wynikających zarówno z treści opinii Komisji Przestrzegania Prawa l porządu publicznego, jak i z dyskusji przeprowadzonej na Sesji. Informację o zmianach w budżecie miasta dokonanych w okresie od 1 stycznia do JO czerwca 1978 r., przedłożoną w tym punkcle porządku obrad, Rada zatwierdziła jednomYśll1ip, podobnie jak uchwały o korekcie granic <ldministracyjnych miasta i sposobie przeznaezenia nadwyżki środków terenowego funduszu zasobowego miasta. "IstnieJąca granica miasta od strony zaehodniej - czytamy w uzasadnieniu - jest tworem sztucznym, gdyż przebiega na znacznym odcinku środkiem Jeziora Kierskiego, konsekwencją czego jest ustalenie trzech gospodarzy tego obszaru, co uniemożliwia prawidłowe zagospodarowanie jeziora I obrzeża jako bazy rekreacyjno-wypoczynkowej oraz lJtrudnia realizowanie właściwej polityki w dziedzinie ochrony środowiska. Nieruchomości znajdujące się na terenie proponowanym do włączenia w granice administracyjne miasta w przeważającej mierze mają charakter nieruchomosci miejskich lub letniskowo-rekreacyjnych. Profil produkcyjny pozostałych nieruchomosci jest ukierunkowo'\vany na produkcję warzyw i OWOCÓw dla miasta. Na terenie tym zlokalizowanych jest szercg ośrodków wypoczynkowych poznańskich zakładów pracy. stąd też miasto !;',Viadczy dla tego rejonu pewne usługi. z\'Aaszcza w zakresie zaopatrzenia". W Uchwale czytamy m. in. ..Włączyc \v granice administracyjne poznania tereny o po'\vierzchni 537 na, stanowiące część Jeziora Kierskiego i jego obrzeże; tereny wyłączone zostaną z następujących wsi: 1. Baranowo. b mina Tarnowo podgórne (98 ha); 2. Chyby. gmina Tarnowo podgórne (250 ha), w tym Obszar jeziora 76 ha; 3. Kiekrz. gmina Rokietnica (109 ha), w tym obszar jeziora 50 ha; 4. Wielkie, gmina Rokietnica (80 ha), w tym obszar jeziora 22 ha. Nadwyżkę środków z terenowego funduszu zasobowego miasta w wysokości 20000 OCO zł przeznaczono na doposażenie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej podporządkowanych Wojewódzkiemu Zjednoczeniu przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zarówno Komisja Redakcyjna, jak i radni nie zgłosili dodatkowych propozycji ani zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie oceny stanu wykonania zadań produkcyjnycll przez przedsiębiorstwa przemysłowe mi&sta. Uchwała powZięta została Jednomyślnie.

Na zgłoszone przez radnych interpelacje i wnioski, prezydent Poznania udzielił następujących wyjaśnień: W spra'",ie doprowadzenia wody dO osiedli: Krzesiny , Krzesinki, Spławie i Szczepankowo. radny Teodor Łajp otrzyma odpowiedż pisemną, bowiem Wydzial Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, który zajmuje się tą sprawą, nie doprowadził dotąd dO uzgodnień; w sprawie zainstalowania kabin telefonicznych na osiedlach Czecha, Rusa i Lecha, Urząd Miejski ponownie wystąpi do WojewÓdzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego o rozważenie możliwości zrealizowania złożonego w tej sprawie wniosku; w sprawie niedotrzymania terminu oddania do użytku !łobka na Osiedlu Oświecenia - iż przesunięcie terminu wynikło na skutek trUdności "V budownictwie mieszkaniowym. Ustalono, że oddanie do użytku żłobka nastąpi w I kwartale 1979 r.; w sprawie dostaw wyrobów czekoladowych do sklepów położonych na Górnym Tarasie Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" - iż "Społem" ograniczyło liczbę sklepów, do których dostarcza się wyroby czekoladowe. Urząd Miejski poczyni starania o uwzględnienie w rozdzielnikach sklepów położonyCh na Górnym Tarasie; w sprawie wyeliminowania, powstającego na skutek bra

Sprawozdania

ku koordynacji prac drogowych, marnotrawstwa materiałów i robocizny włożonych w budowę dróg i ulic - iż rozrywanie po pewnym okresie położonego na ulicach i drogach asfaltu nie jest następstwem braku koordynacji prac drogowych, lecz wiąże się z koniecznoscią wykonanid określonych inwestycji,

dO realizacji których nie można było z różnych przyczyn przystąpić wcześniej. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad V Sesji Miejskiej Rady Narodowej został wyczerpany i obrady sesji zamknął.

Marian Genowe/ial,;

ANEKS

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ::vIJEJSKIEGO KOMITETU KONTROLI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (fragmenty)

I. POSTANOWIENIA OGOLNE Pracami Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej W Poznaniu zwanego dalej ,Komitetem" kieruje jego przewodniczący przy pomocy swoich zastępców.

Komitet liczący trzydzieści trzy osoby powołuje swoje prezydium w :;kladzie siedmiu osób określając jego zadania i uprawnienia, zwłaszcza w zakresie bieżących spraw, które prezydium może w imieniu Komitetu załatwić w okresie między posiedzeniami I...] W miarę potrzeby Komitet może tworzyć ze swego grona niestałe zespoły problemowe, okreslając zakres spraw powierzonych każdemu z nich oraz tryb ich pracy. W uza:;adnionych przypadkach do pracy w zespołach mogą być włączeni specjalisci.

II. METODY DZIAŁANIA Komitet ustala, jakie formy kontroli społecznej występują na jego terenie oraz jakie rodzaje kontroli społecznej nie zostały utworzone przez upoważnione do tego organizacje. Komitet bada, na jakie trudności natrafiają działające organy kontroli społecznej i podejmuje odpowiednie interwencje; wpływa na uruchomienie nie działających jeszcze na danym terenie rodzajów kontroli społecznej, które uważa za potrzebne. . Dla bieżącego inspirowania kontroli społecznej Komitet analizuje informacje o wadliwej działalności organów i instytucji państwowych, gospodarczych, spółdzielczych, a także jednostek gospodarki nieuspołecznionej oraz opracowuje wnioski zmierzające do likwidowania zjawisk negatywnych, jak również udziela wytycznych w sprawie ogólnych kierunków działania kontroli społecznej w Poznaniu [...] W przypadkach uzasadnionych szczególnym interesem społecznym Komitet zleca przeprowadzenie odpowiednich kontroli zespołom kontroli społecznej, utworzonym przez upoważnioną do tego organizację, albo powołuje doraźne zespoły kontrolne z osób reprezentujących różne formy kontroli społecznej. Komitet rozpatruje sygnały organów kontroli społecznej o niedostateczóej skuteczności ich wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz podejmuje odpowiednie interwencJe [...J W ramach współdziałania z organami kontroli politycznej, państwowej, resortowej, :;półdzielczej i samorządowej oraz organami ścigania Komitet w' szczególności: zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organów na swoje posiedzenia; sygnalizuje

im ważniejf'ze zjawiska negatywne, ujawnione przez kontrolę społeczną; w porozumieniu' z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu może zwoływac narady z ich przedstawicielami; wykorzystuje ich wnioski i usta lema kontrolne dla wytyczania kierunków kontroli społecznej; korzysta z ich pomocy przy organizowaniu instruktażu dla przedstawicieli kontroli społecznej; w miarę potrzeby występuje do odpowiednich organów o skontrolowanie spraw księgowo-finansowych, gospodarki mateiałami, surowcami i energią, ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia mienia ,społecznego, racjonalnego wykorzystama maszyn i urządzeń albo o przeprowadzenie innej kontroli fachowej. Rozwijając działalność profilaktyczną, Komitet w szczcgólności: inicjuje badania nad żródłami zjawisk negatywnych; wpływa na podjęcie działań mających przyczynić się do likwidowania występujących nieprawidłowości i złych nawyków utrzymujących się w Poznaniu; występuje do Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium lub prezydenta Poznania z wnioskami o podjęcie określonych przEdsięwzięć profilaktycznych; wykorzystuje pomoc inst.ancji politycznych oraz organizacji społecznych. w zakresie przeprowadzenia prac wyjaśniających. Na podstawie wyników swojej działalności Komitet sporządza i przedstawia MieJskiej Radzie Narodowej co najmniej raz w roku sprawe;::danie zawierające uwagI o zaspokajaniu potrzeb ludności przez działające w Poznaniu instytucje, o respektowcłniu praw obywateli w dZIałalności aparatu państwowego, gospodarczego, spółdzielczego i społecznego oraz o skuteczności środków zastosowanych w celu likwidacji ujawnionych braków i niedociągnięć [.. ,]

III. POSIEDZENIA KOMITETU Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał [.. ,] a posiedzenia Komitetu zaprasza się przedstawicieli zainteresowanych tematyką obrad, państwowych organów kontroli i ścigania, oraz terenowego organu administracji państwowej [...] Corocznie na pierwszym swym posiedzeniu Komitet uchwala swój plan pracy, przekazując go do zatwierdzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Na polecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej lub z własnej inicjatywy Komitet może też uchwalać kwartalne plany pracy. Plan pracy określa tematykę kolejnych posiedzea i ich orientacyjne terminy. W planie pracy należy rownież wymienić ważnit.jsze zadania przewidziane dla poszczególnych ogniw Komitetu [...J Postanowienia mogą zapadać na posiedzeniu tylko w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. Z braku quorum należy przerwać posiedzenie do czasu, w którym można zapewnić dostateczną frekwencję. Postanowienia zapadają na posi£'dzeniu w głosowaniu jawnym; przy równości głosów przeważa głos przewodniczącego obrad [...J

IV. PRZEWODNICZĄCY KOMITETU J.Cwrując pracami przewodniczący Komitetu w szczególności: zapewnia przygotow; '1ie materiałów na kolejne posiedzenie; zwołuje posiedzenia Komitetu i im przewodniczyoraz czuwa nad prawidłową realizacją zapadłych postanowień; reprezentuj L Komitet w stosunkach z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi, może tez zlecać poszczególnym członkom Komitetu wykonywanie określonych czynności związanych z tą funkcją; zapewnia dostarczenie członkom Komitetu informacji potrzebnych do prawidłowego realizowania ich funkcji; dokonuje podziału zadań między swoimi zastępcami; zapewnia przygotowanie posiedzeil Prezydium Komitetu, zwołuje je i im przewodniczy oraz czuwa nad prawidłową realizacją zapadłych po

Sprawozdaniastanowień; w razie utworzenia zespołów problemowych zapewnia bieżący nadzór nad Ich działalnością; w ramach upoważnień, udzielonych mu przez Komitet, podejmuje .::zynności w jego imieniu; w nagłych przypadkach, w okresie między posiedzeniami Komitetu, podejmuje niezbędne czynności, zdając z nich sprawt; Komitetowi na Jego najbliższym posiedzeniu l...j V. RZECZNIK KONTROLI SPOŁECZNEJ Przewodniczący Komitetu Iealizuje funkcje rzecznika kontroli społeczneJ. okrcśLo'Je w uchwale Rady Państwa w sprawie komitetów kontroli społecznej; czuwa nad prawiC;łowym realIzowaniem zadań powicrzonych zastępcy rzecznika kontroli społecznej, a w zakresie nie określonym przez Komitet powierza mu dorazne 7adania. Na wniosek rzecznika kontroli społecznej Komitet ustala zasady pełnienia z ramienia Komitetu dyżurów przez członków Komitetu w okreslonych dniach i godzinach. Dyżurujący, nie będący rzecznikiem lub jego zastępcą, obowiązany jest po za1;:ończemu dyżuru zreferować rzecznikowi lub jego zastępcy wszystkie sprawy, które w czasie dyżuru zostały mu przedstawione; sprawy .wymagaJące nagłej interwencji należy referować w mi<Jrę możności niezwłocznie. Dyżurujący informuje przybywającYCh, że instytucja skarg i wnioskow dZIała nadal na dotychczasowych zasadach, a w razie wniesienia ich do Komitetu zostają one skierowane do organu właściwego do ich rozpatrzenia w myśl kodeksu po tt;powama administracyjnego l...j

VI. CZŁ8NKOWIE KOMITETU Członkowie Komitetu obowiązani są aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu i jego prezydium, jeżeli zostali doń powołani, wykonywać zadama zlecone :m przez Komitet lub jego przewodniczącego oraz sygnalizować wszelkie przeJdwy marnotrawstwa i niedbalstwa. Szczegółowe uprawnienia członków Komitetu okrcśla uchwał<.1 Rady Państwa w sprawie komitetów kontroli społecznej. Osoby wchodzące w skład Komitetu nie są uprawnione do przeprowadzania indywidualnych kontroli 1...1 Każda osoba wchodząca w skład Komitetu składa na nce przcwodmczącc'go Miejskiej Rady Narodowej następujące ślubowanie: "Slubuję uroczyści c aktywnie uczestniczyć w pracach Komitetu Kontroli Społecznej, ściśle przestrzegac rzetelności przy kontrolach i okazywanego mi zaufania nigdy nie zawieść". Poważne naruszenie obowiązków lub zachowanie się sprzeczne z godnośC!ą członłl:a Komitetu powoduje odwołanie go przez Miejską Radę Narodową {.. .J VII. ZESPOŁY PRZEPROWADZAJĄCE ZLECONE KONTROLE Zespoły mogą przeprowadzać kontrole w składach co najmniej trzyo,obowych.

na podstawie udzielonego im zbiorowego upoważnienia. Jcdcn egzemplarz protokolu z przeprowadzonej lwntroli pozostawia zespoł w jcdnostcc kontrolowanej, drugi zaś przekazuje przewodniczącemu Komitetu, załączdjąc -/ol mian; potrzeby dodatkowe wnioski, na których podstawie Komitet decyduje ') środkach mających eliminować ujawnione zjawiska negatywne.

Wnioski mogą w szczególności dotyczyć zwrócenia się do własciwego orgdnu o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych zaniedbań lub naruszania obowiazku. o wstrzymanie czynności, których wykonanie byłoby wyraznie niecelowe "Lbo sprzeczne z prawem, z zasadami prawidłowej gospodarki, lub zasadami współzYCla społecznego, albo też o podjęcie określonych przedsięwzięć profilaktycznych. Szc7.egćłowe uprawnienia członków zespołów określa uchwał1!; Rady Pań, wa o komitf'tach kontroli społecznej l...j

I.B

KONKURS NA PROJEKT OGRODU BOTANICZNEGO W PAWŁOWICACH K. POZNANIA

W ostatnim stuleciu idea rozwoju ogrodów botanicznych i budowy nO'.vych tego typu obiektów .stała się na świecie szczególnie aktualna. Sprzyja temu zarówno rozwój nauk biologicznych jak i zrozumienie, iż urbanizacja i przemysł zagrażają naturalnemu środowisku człowieka. W Polsce tworzenie nowoczesnych ogrodów botanicznych przewidziane jest w planach Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie BotanIki Polskiej Akademii Nauk oraz w założeniach rządowego programu ochrony środowiska. W ramach projektowanej sieci ogrodów bota.

nicznych przewiduje się również budowę nowoczesnego ogrodu botanicznego pod poznaniem dla potrzeb środkowo-zachodniej części kraju. Sugestia budowy nowoczesnego ogrOdu botanicznego w Poznaniu, wysunięta w 1974 r. przez prezydenta Poznania Stanisława Cozasi a, była rozwijana przez Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony ;rodowiska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pierwszym krokiem było wyszukanie w 1974 r. przez kierownika Ogrodu BotanicznE'go Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - 'prof. dra habil. Aleksandra ŁUkasiewicza odpowiedniego terenu dla przyszlego ogrodu botanicznego w Pawłowicach k. poznania, włączenie tego założenia do perspektywicznych planów rozwoju miasta oraz decyzja dyrektora WojewÓdzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejkich doc. arch. Jerzego Buszkiewicza o rozpisaniu konkursu na urządzenie ogrodu. Teren w Pawłowicach nad Samicą, ok.

15 km od centrum poznania, odznacza się takimi zaletami jak: bogata fizjografia, szeroka dolina z naturalnymi łąkami. jeziora i oczka wodne, lagodne zbocza dochodzące do 25 m wysokości, boczne cieki wodne, falistość terenu, zróżnicowane warunki glebowe (niewielka wartosć terenu dla produkcji rolniczej przewaga gleb IV I V klasy, w tym kwaśne łąki i gleby piaszczyste), sąsiedztwo zachodniego klina zieleni w rejonie Jeziora Kierskiego, naturalne granice, którymi są wzniesienia i szlaki komunikacyjne. Rozpisanie konkursu otwartego przez oddział poznański Towarzystwa Urbanistów Pobkich poprzedziło szczegółowe opracowanie materiałów, na które skladały się: Program budowy (prof. dr habil. Aleksander ŁUkasiewicz); Charakterystyka środowiska przyrodniczego, jego walory i zasoby oraz zagrożenia (mgr Andrzej Rybczyński); Srodowisko wodne i stan biologiczny wó:J (dr Lubomira Burhard. prof. dr habil. Izabella Dąbska, dr Alfred Kaniecki, mgr inż. Teresa Szyszka i doc. drr:abiL Michał ;{;UrawSki); Charakterystyka ogol na układu zbIOrowisk roślinnych (dr Wanda Staniewska-Zątek). Program i warunki konkursu otwartego, powszechnego Towarzystwa Urbanistów Polskich Nr 55 na oprac')wanie projektu planu zagospodarowania nowoczesnego Ogrodu Botanicznego w Pawłowicach (mgr inż. arch. Swiętosław Tatarkiewicz i mgr Franciszek Zieliński). Konkurs otwarty, powszechny Towarzystwa Urbanistów Polskich Nr E5 został rozpisany w dniu 31 maja 1977 r. W jego wyniku do 2 listopada 1977 r. jedenaście zespołow przesiało swoje prace, na które składały się: cpracowanie projektu przyszłego ogrodu botanicznego w skali l: 5000, opracowanie wybranego fragmentu w skali l: 2000, sugestie zagospodarowania całej doliny Samicy (od Jeziora Kierskiego na południu do rzeki Warty na północy) w skali 1: 25 000 oraz część cpisowa. W skład Sądu Konkursowego weszli sędziowie: doc. arch. Jerzy Buszkiewicz (dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy "!:Iast i Osiedli Wiejskich), mgr Leokadia Czechowska (Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska). mgr inż.

Bernard Lisiak (Zarząd Zieleni Miejskiej).

prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz (kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), dr Leon Pilarczyk (Biuro planowania Przest.zennego), pro f. Zygmunt Skibniewski (Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistow Polskich), mgr inż. arch. Jan Wellenger (Biuro Planowania Przestrzennego), prof. dr inż. Alfons Zielonko z Warszawy. zastpcy s<;dziów: prof. dr habil. Władysław Bugała (Instytut Dendrologii polskiej Akademii Nauk w Kórniku) i mgr inż. arch.

Henryk Sufryd. Sędzia referent: mgr inż. arc:1.

Swiętosław Tatarkiewicz. Sekretarz organizacyjny: mgr Franciszek Zieliński. Sądowi przewodniczył prof. Zygmunt Skibniewski. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Zwiazku Zawodowego Pracowników Przemysłu Bud"wlanego przy uL Szkolnej. Nadesłane prace zostały tamże wystawione od dnia 11 listopada 1977 r. W wyniku pięciodniowych obrad jury, w dniu 22 listopada 1977 r.. je:Jnogl0śnie przyznano nagrody i wyróżnienia: Nagroda I w wysokości 150000 zł przyznana zostala pracy Nr 5 przedstawionej przez zespół autorski z Krakowa w składzie: mgr inż, Leopold Kmita i dr inż. zygmunt Ziobrowhki. Współpraca: mgr inż. Paweł Kostka, dr Zygmunt Denisiuk (konsultacje z zakresu fitosocjologii i ochrony przyrody). mgr inż. Marek Paszucha (konsultacje w zakresie gm;podarki wodno-ściekowej), Jacek Szczerbiński (opracowanie graficzne) - za genfralną kon'CepcJę zagospodarowania przestrzennego całoś'Ci obszaru objętego Konkursem, przekonywająco rozwiniętą w projekcie ogrodu. Dwie równorzędne II Nagrody w wysokos'Ci po 100 000 zł przyznane zostały: pracy Nr 2 przedstawionej przez zespół autorski z KraKOV, a w składzie: mgr inż. arch. Władysław Bryzek, inż. Bogusław Górski. m.,;:r inż. Barbara Michońska, mgr Włodzimierz Czerniew-ski. technik Jadwiga Małek-Dubiel, mgr inz.

Wies!aw Gała, mgr inż. Józef Majdan. współpraca: mgr Bogdan Zemanka (konsultacje w d2Jedzinie zagadnień botanicznych), mgr inż. Jerzy Setmajer (konsultacje z zakresu hydrogeologii). inż. Andrzej Majewski (z zakresu wodno-kanalizacyjnego) oraz doc. dr Janusz Bogdanowski (z zakresu ogólnych zagadnień KraJobrazowych) - za wyróżniające się ujęcie metodyczne studiów i wniosków oraz wartości kompozycyjne przestrzennego układu ogrodu; oraz pracy Nr 4 przedstawionej przez 'zespół autorski z Poznania w składzie: arch.

Andrzej Nowak i inż. Zygmunt Awzan. Współpraca: dr Stanisław Balcerkiewicz (konsulta'Cje), arch. Tadeusz Płończak (konsultacje) -oraz inż. Krystyna A wzan, Leszek A wza!l, Jolanta Moczyńska-Nowak, inż. Jadwiga Bojarska i Danuta Szofer - za wszechstronne 'ujęCJe analityczne i planistyczne obszaru w "kali 1: 25000, umiejętne sformułowanie przekazów z tego opracowania do rozwiązań 'szczegółowych oraz trafne rozwiązanie pro'gramu botanicznego, ze szczególnym uwzględnieruem stosunków wodnych. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia. pierwsze'go "topnia zespołowi autorskiemu z LubUna w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Mą-cik. mgr inż. arch. Wacław Kondzioła, mgr inż. arch. Ewa Gawdzik. mgr inż. Bogdan Sola mgr inż. Wiesław Chojnacki, mgr inż.

KazJmierz Skowroński.

Dv.a równorzędne wyróżnienia drugiego stopTJia: 1. zespołowi z Łodzi w składzie: mgr inż. Kazimierz Chrabelski. mgr inż. arch. MJroslaw Wiśniewski. mgr inż. Weronika Wiśniev.ska, studenci: Bogdan Dubicki i Stefan Dobrowolski. 2. Zespołowi z Krakowa w składzie. mgr inż. arch. Marek Golonka. mgr inż. arch Magdalena ISaak-Golonka, mgr inż. arch. Krvstvna Nowak, technik Danuta Hajduk.

W oparciu o plon Konkursu sformułowano następujące wnioski: wyniki Konkursu potwitrdziły trafność lOkalizacji ogrodu w północno-zachodnim paśmie zieleni doliny SamJC)' stanowiącej integralną część systemu obszarów chronionych m. Poznania; wyniki KOl'kursu wykazały przy tym doniosłość zagadmenia i konieczność zagospodarowania całegc układu przestrzennego Samicy, zawartegc. " granicach przyrodniczo-uzasadnionych

Sprawozdania

(obszar zlewni); Konkurs wykazał możliwoś<! prawidłowego zagospodarowania ogrodu botanicznego na powierzchni ok. 600 ha. Wynikająca z tego twierdzenia możliwość ograniczenia postulowanego w warunkach konkursu obszaru o powierzchni ok. 950 ha jest uwarunkowana racjonalnym rozmieszczeniem teo programu z pierwszoplanowym uwzględnieniem walorów i zasobów środowiska przyrodniczego. Warunki takie istnieją przede wszyRtkim na terenach po wschodniej stronie Samicy, których atrakcyjnoś<! potęguje sąsiedztwo wzgórz czołowo-morenowych Moraska. Natomiast zachodnia granica ogrodu botanicznego winna objąć dno doliny Samicy, pod warunkiem właściwego pod względem przyrodniczym zagospodarowania terenów ewentualnie wyłączonych ze ścisłego obszaru ogrodu, po zachodniej stronie doliny Samicy Analiza prac konkursowych wskazała na konieczność ujęcia w dalszych pracach następujących cech struktury zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja zbiorowisk drzewiastych (arboretum) na wysoczyżnie z uwzględnieniem lokalnych zróżnicowań jej ukształtowania; objęcie ochroną o charakterze rezerwatowym obszaru dna doliny z zachowaniem istniejących zbiorowisk roślinnych i stosunków wodnych oraz uwzględnienie niezbędnych przekształceń, dostosowanych do potencjalnych warunków ekologicznych. W wyniku Konkursu można przyjąć za wskazane umieszczenie obiektów naukowych. gospodarczo-produkcyjnych oraz oświatowych (szkoły) w układzie względnie skoncentrowanym, w południowo-zachodniej części projektowanego ogrodu botanicznego, przy zachowaniu odpowiedniej izolacji oraz zróżnicowanych warunków dostępności do ogrodu, Obiekty kubaturo'we ekspozycji winny znależć się w pobliżu zespołu naukOwo-gospodarczego, z jednoczesnym zachowaniem odPowiedniej dostępności z rejonu głównego wejścia zlokalizowanego od strony południowej, W rejonie tym od strony zewnętrznej winny być zlokalizowane obiekty usług ogólnie dOstępnych. Z rejonu głównego wejścia należy wprowadzić podstawowy ciąg komunikacyjny o kierunku południkowym, z dostosowaniem do konfiguracji terenu. który winien byc osnową systemu ciągów uzupełniających. umożliwiających odbiór systemu krajobrazu i eksponowanego programu botanicznego. W dniu 27 listopada 1977 r. odbyła się w sali konferencyjnej Związku Zav.:0dOwego Pracowników Przemysłu BUdowlanego publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania ogrodu botanicznego w Pawłowicach. W zebraniu tym wzięli udział. poza uczestnikami konkursu i składem sędziowskim. licznie reprezentowani przedstawiciele społeczeństwa poznania i okolic przyszłego ogrodu botaniczl1ego Po sprawozdaniu sędziego-referenta mgr inż. arch. Swiętosława Tatarkiewic.la, głos zabrali członkowie zespołu sędziowskiego. Przy ocenie projektów oparto się zarówno na ekspertyzach i przesądzeniach przyrodników, jak też na walorach generalnych koncepcJi i szczegółowyCh kompozycji. Mimo iż :żadna z prac nie dostarczyła kompletnej kon.cepcji. projekt wyróżniony I Nagrodą najtrafniej przedstawił przestrzenne zagospodarowanie tego obszaru. Tym samym może on stanowić podstawę do kolejnych szczegółowych opracowań z uwzględnieniem pomysłów i wniosków, stanowiących plon Konkursu. PIHWSZY etap udostępnienia terenu przyszlego ogrodu może nastąpić najwcześniej za

14)

pięć lat. W realizacji rozłożonej na dwadzieścia pięć lat sprawę przejęcia osadnictwa (stosunkowo nielicznegp na tym terenie) potraktuje się w ostatniej kolejności. Tym samym większość budynków zostanie całkowicie wyeksploatowana. W okresie od 23 listopada do 3 grudnia 1977 r. wszystkie nadesłane prace zostały udostępnione publiczności w formie wystawy w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku 56. Omówienie materiałów Konkursu było również tematem posiedzenia Poznańskiego Towarzystwa Botanicznego w dniu 30 listopada 1977 r.

Aleksander Łukasiewicz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1979.04/06 R.47 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry