LEON Ml!RZYOWSKI NOWY PREZYDENT STOLo I. POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr1

Czas czytania: ok. 12 min.

70 posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej stoł. m. Poznania z dnia 11. XII. 48 r. miało ł:liezwykle uroczysty charakter. Sala Królewska Starego Ratusza przybrała odświętny wygląd. Tło stanowiły czerwone flagi z portretami" Lenina, Stalina, Prezydenta Bieruta i Premiera Cyrankiewicza. Posiedzenie odbyło się w przededniu Kongresu Zjednoczeniowego, a ponadto Rada dokonała wyboru

, iiii

."o--ł"

nowego Prezydenta miasta Poznania, którym wybrano ob, Leona Murzynowskiego, dotychczasowego dyrektora adm. firmy H. Cegielski. Nowy włodarz miasta, dziękując za wybór, powiedział: "Dziękuję wam, panowie radni, za zaufanie, jakim mnie obdarzono, Wiem, że obejmując tę zaszczytną ale zarazem ciężką funkcję, biorę na siebie szczególnie wielką odpowiedzialność. Zapewniam, że nałożonym na mnie staraniom postaram się sprostać i nie zawiodę zaufania społeczeńtwa poznańskiego." Leon Murzynowski, nowy Prezydent stoł. m. Poznania, urodził się dnia 11 stycznia 1908 r. w Poznaniu. Pochodzi z rodziny rzemieślniczej. Po ukończeniu szkoły odbywa trzyletnią naukę tach kryzysu, jako bezrobotny uczy się zawodu blacharskiego i w tym zawodzie pracuje aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Lata okupacyjne spędza w Poznaniu, pracując w Zakładach Cegielskiego. Po wyzwoleniu Poznania pozostaje nadal u Cegielskiego na stanowisku szefa Wydziału Zasobów. W roku 1946 zostaje wicedyrektorem administracyjnym, a w rok później dyrektorem administracyjnym Cegielskiego, które to funkcje pełni aż do chwili objęcia stanowiska Prezydenta stoł. m. Poznania, nie przerywając swej intensywnej działalności w ruchu robotniczym. Będąc aktywnym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Prezydent Murzynow_ski dba przede wszystkim o świat pracy, zwracając szczególną uwagę na budowę osiedli i domów robotniczych. Objął swe zaszczytne stanowisko włodarza stolicy Wjelkopolski pod hasłem: budowa domów i osiedli robotniczych naczelną troską Zarządu Miejskiego. Awans społeczny ludzi pracy to osiągnięcie, którego podstawy stworzył ustrój demokracji ludowej, Wyrazem tego osiągnięcia jest wybór nowego Prezydenta stoł. m. Poznania, Prezydent L. Murzynowski znany jest w Poznaniu jako dobry organizator, prawdziwy demokrata i obY'Y"atel. Przeto całe społeczeństwo jest przekonane, że jak najlepiej wywiąże się z powierzonego mu zadania i że przede wszystkim dbać będzie o dobTO mas pracujących. Nowemu Włodarzowi stolicy Wielkopolski należy życzyć naprawdę dobrych osiągnięć na zaszczytnym stanowisku.

ROCZICA OSWOBODZENIA POZNANIA ł 31 ROCZNICA ISTNIENIA ARMII CZERWONEJ (22. i 23. II. 49)

Poznańskie uroczystości z okazji czwartej rocznicy oswobodzenia miasta i 31 rocznicy istnienia Armii Radzieckiej nosiły specjalny charakter. Inauguracją obchodu obydwóch rocznic było uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, które odbyło się w sali Państwowego Teatru Polskiego, dnia 22 lutego bI.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz, wojska radzieckiego i polskiego, przedstawiciele świata nauki, sztuki i kultury oraz przodownicy poznańskich zakładów pracy. Marszałka z roku 1945. Balkon drugiego piętra zajęli Cytadelowcy i wdowy po poległych na Cytadeli. Najwyższe piętro przeznaczono dla społeczeństwa poznańskiego. Posiedzenie zagaił Przew. Miejskiej Rady Narodowej, ob. E.

Stokowski, po czym Prezydent stoł. m. Poznania, ob. Leon Murzynowski, w swym przemówieniu omówił dzieje walk o Poznań z roku 1945, bohaterstwo żołnierzy radzieckich i korzyści wynikające z rzyjażni polsko-radzieckiej, Podkreślił też wysiłek. poznańskiego robotnika w pracy nad odbudową kraju, stwierdzając: "Dla nas sprawy gospodarcze, wykonanie planu 1l.ospodarcze1l.0 oraz odbudowa i rozbudowa nasze1l.0 przemysłu, są dzisiaj sprawami pierwszej wagi. My, poznaniacy, mamy już swoje doświadczenia i piękne rezultaty. Wiemy, że tylko rozbudoWa gospodarcza zabezpiecza spokój i bezpieczeństwo całemu narodowi polskiemu i dlate1l.o Poznań, miasto pracy, wypełniając wiernie uchwały Kongresu Zjednoczenia, oświadcza dziś uroczyście, że poJ przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pracować będzie nadal naJ odbudową dla dobra Polski, zmierzającej zdecydowanie ku socjalizmowi." W dalszym ciągu posiedzenia prezydium MRN. zgłasza wnio-sek o nadanie gen. Wajnrubowi, zdobywcy. Poznania, tytułu honorowego obywatela stoł. m. Poznania. Wniosek przyjęli tak radni, jak i wszyscy obecni na posiedzeniu goście, jednomyślnie. Z aklamacją spotyka się też wniosek przemianowania ulicy Marsz. Focha na ulicę Marszałka Rokossowskiego. Na posiedzeniu przyznał Zarząd Miejski nagrodę naukową za rok 1949 prof. socjologii UP., dr. Tadeuszowi Szczurkiewiczowi. a nagrodę literacko-artystyczną Prezesowi Poznańskiego Zaw Związku Literatów, dr. Wacławowi Kubackiemu. Uchwaleniem rezolucji wysłanej do. Marszałka Roli-Żymierskiego, depesz hołdowniczych do Generalissimusa Stalina i Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta, oraz odspiewaniem "Międzynarodówki'" posiedzenie zakończono. Po opuszczeniu sali obrad Miejska Rada Narodowa dołączyła się do delegacji z różnych dzielnic miasta, i we wspólnym pochodzie udano się na stoki Cytadeli. Tam u stóp Pomnika Bohaterów, po przemówieniu Przew. MRN. i przedstawiciela Armii Czerwonej, kpt. Polańskiego, złożono liczne wieńce. nia Poznania, Miejska Rada Narodowa dokonała przemianowanift ul. Marszałka Focha na ulicę Marszałka Rokossowskiego. W uroczystości tej, która odbyła się przed głównym wejściem na Międzynar. Targi Poznańskie, wzięła udział przede wszystkim młodzież szkolna. Obchód rocznicy zakończyła uroczysta akademia w auli UP., urządzona przez Komitet Obywatelski. Część artystyczną akademii transmitowało Polskie Radio na wszystkie rozgłośnie polskie.

LAUREACI NAGRODY NAUKOWEJ l ARTYSTYCZNOLITERACKIEJ STOŁ. M. POZNANIA

Tegoroczną nagrodę naukową przyznało miasto dr. Tadeuszowi Szczurkiewiczowi, profesorowi socjologii UP. W Poznaniu przebywa od roku 1921, pracując pod kierunkiem pro£. Floriana Żnanieckiego, jako asystent poznańskiego Instytutu Socjologicznego, W 1931 wydaje rozprawę pt.: "Sugestia społeczna", pracę z pogranicza socjologii i psychologii. W tym samym roku doktoryzuje się, obejm.ując wykłady socjologii na wydziale prawno-ekonomicznym UP. oraz kierownictwo działu socjologicznego kwartalnika: "Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny". W 1937 zostaje wicedyrektorem Zarządu Głównego Instytutu Socjologicznego. W tym czasie ydaje rozprawy: "Moda na socjologię", "Struktura społeczna a procesy indywidualizaCJi" oraz "Rasa, środowisko, rodzina", umieszczając w "Ruchu prawniczym", "Przeglądzie współczesnym" oraz "Przeglądzie socjologicznym" szereg recenzji, artykułów i pra<;. W czasie okupacji kieruje sekcją socjo.logiczną, będąc równocześnie wykładowcą na tajnych kursach Uniwersytetu Ziem Zachodnich, Uniwersytetu Warszawskiego i Wolnej Wszechnicy. W listopadzie 1945 obejmuje dwie katedry socjologii: na Wydziale Humanistycznym UP. oraz na Wydziale Prawnoekonomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poza tym prowadzi konserwatorium socjologiczne dla 140 studentów. Na zlecenie Ministerstwa Oświaty organizuje obecnie międzyuczelniane Studium Nauki o Polsce i Swiecie Współczesnym. Laureatem nagrody artystyczno-literackiej na rok bieżący jest dr Wacław Kubacki. Nagrodę otrzymał za działalność w dziedzi znania, gdzie, w Uniw. Pozn. habilituje się na Wydziale Humanistycznym jako docent historii i literatury. polskiej. Jest autorem tomu essay'ów pl.: "Krytyk i twórca" zawierającego interesujące studia z literatury polskiej i światowej. Jako znawca epoki mickiewiczowskiej opracował szereg studiów o Mickiewiczu. Jest również autorem dramatu pt.: "Krzyk jarzębiny". Poza pracą naukową i literacką znajduje czas na pracę organizacyjno-społeczną. Był naczelnikiem Woj. Wydz. Kultury i Sztuki, a jest prezesem Zw.

Zaw. Literatów, oddział w Poznaniu.

CZYNY KONGRESOWE W POZNANHJ

Okres sześcioletniego planu gospodarczego przyniesie Polsce wzrost potencjału przemysłowego i podniesie stopę życiową mas. Łączy się z tym ogrom wysiłku Zjednoczonej Partii Robotni,czej walczącej o realizację wyznaczonych zadań produkcyjnych, usuwającej przeszkody, jakie znajdują się na drodze urzeczywistnienia planu. Przed otwarciem Kongresu, poznański świat pracy, pragnąc uczcić za przykładem całego kraju, zjednoczenie partyj robotniczych, wzmógł współzawodnictwo.pracy, podniósł jej jakość i wydajność. Codziennie napływały meldunki- o wykonaniu przyjętych zobowiązań, a młodzież, załogi fabryk i kopalń, pracownicy fizyczni i umysłowi podjęli nowe akcje w ramach czynu przedkongresowego. Jako jedna z pierwszych przystąpiła do pracy młodzież inteligencko-robotnicza Poznania, zrzeszona w Z, M. P., która postanowiła podnieść wydajność swej pracy o 100%. W szkołach zawodowych i ogólnokształcących Koła Z. M. P, pomagały sł'abszym uczniom w nauce, przeprowadziły zbiórki pieniężne na pomoce naukowe i książki dla najbiedniejszych kolegów, udekorowały świetlice. Uczniowie Pań,stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych opracowali rozwiązanie artystyczne wnętrz w czytelniach i świetlicach. W fabrykach i zakładach przemyslowych na terenie naszego miasta przystąpiono do wzmożonego współzawodnictwa pracy, zorganizowano ekipy wysyłane w teren jako pomoc rolnikom, ożywiono tempo pracy organizacyjnej. W młodzieżowym współzawodnictwie na terenie samych tylko Zakładów H. Cegielskiego brało udział 2640 robotników. We wsz<ystkich zakładach miejskich i terenowych podjęto podobne akcje. Niesposób tu wymienić wszystkIch fabryk, zakładów, przed

5* i całej Wielkopolsce włączyły się w nurt budownictwa socjalistycznego. Trzeba jednak stwierdzić, że Czyn Kongresowy objął dosłownie wszystkich. Kilka przykładów nrech świadczy o wielokierunkowości i WJ"nilkach tego dzieła. Poznań w dniach przedkongresowych żył pod hasłem: Więcej - lepiej - szybciej.

'l tak: Pocztowcy Okręgu Poznańskiego uczcili dzień zjednoczenia dodatkowymi pracami. Pracownicy słuźby tel e-technicznej i warsztatowej wykonali plan przed terminem, przy równoczesnym jego przekroczeniu. Między innymi podjęto prace przy odgruzowaniu zniszczonych budynków pocztowych i uporządkowaniu domów, znajdujących się pod zarządem Poczty. W okresie przedświątecznym pracowano bezinteresownie godzinę dłużej, co dało w sumie 61936 roboczo/Jodzin i 3096888 zl oszczędności. Wreszcie pracownicy pocztowi 5 % z premii, przyznanej za wydajność pracy, przeznaczyli na "Dom Partii Robotniczych".

Pracownicy PCR na całym terenie województwa poznańskiego, za przykładem inicjatorki Czynu Kongresowego, załogi Kopalni ZabrzeWschód, przepracowali w grudniu dodatkowo i Pezpłatnie: 23640 roooczo-,godzin. Pracownicy Zarządu Miejskiego stoi. m. Poznania ofiarowali: 100 tys. bezpłatnych godzin, w których załatwili zaległe prace.. Zaloga pracownicza Okręg. Oddzialu Spożywczego "Spolem" w Poznaniu bezpłatnie przepracowała 3 500 godzin. Poznańskie Oddzialy Straży Pożarnej wykonały prace, których termin przypadał dopiero na marzlec tego roku, jUiŻ z końcem grudnia 1948 r. Straż Pożarna urządziła wielką świetlicę, dokonała generalnego remontu sprzętu pożarniczego, przeprowadziła współzawodniotwo w 'zakresie sprawnści alarmowej, wybudowała jadalnię. :Wartość prac przekroczyła 2 i pół miliona złotych.

Pracownicy Urzędu Zatrudnienia w Poznaniu załatwili wszystkie podania robotników poszukujących pracy, przeznaczając na ten cel codziennie godzinę bezinteresownej pracy.. Nauczycielstwo Poznania i Wielkopolski poświęciło dziesiątki tysięcy dod'atkowych godzin na specjalne lekcje dla uczniów wykazujących słabsze postępy w nauce. w Poznanźu w 19200 bezpłatnych pracogodzinach uporządkowali wszelki,e zaległe sprawy biurowe. Pracownicy MPKE oddali do użytku publiczności nową przyczepkę tramwajową. Junacy ze "Slużba Polsce" kończąc kurs na kierowników radiowęzłów wiejskich, założyli 113 km linii przewodowej i wmontowali 568 głośników w podmiejskich robotniczych dzielnicach Poznania.

W ten sposób zaoszczędzili Państwu 415 tys. złotych.

Studenci poznańscy również dodatkową pracą uczcili Zjednoczenie Partyj Robotniczych. Słuchacze Szkoły Inżynierskiej zadek1<,rowali 300 roboczo-,dni przy odbudowie laboratorium silnikowego.

Matematycy i przyrodnicy zadeklarowali 150 roboczo-godzin przy odbudowie Collegium Chemicum. Prawnicy wygłosili szereg referatów na terenie szkół zawodowych i fabryk. Rolnicy i Leśnicy zadeklarowali 2 150 roboczogodzin na odbudowę Domu Akademickiego w Sołaczu. Medycy starszych roczników po' święcili 150 godzin społecznej walce z gruźlicą, wygłaszając ponadto w zakładach pracy odczyty na temat higieny i bezpieczeństwa pracy. Stomatolodzy przeprowadzili masowe badania wśród pracowników Cegielskiego.

Warszfaty PKP w Poznaniu zakończyły w 110'70 roczny program robót już 27 listopada 1948 r. Ogólna wartość dodatkowych robót przekracz 77 milionów złotych. Dotrzymując kroku Warsztatom, Parowozownie w Poznaniu i Gnieźnie zakończyły.całoroczny program już w październiku i zadeklarowały w listopadzie i grudniu 30 napraw parowozów wartości ponad 10 milionów zl. Pracownicy służby drogowej zakończyli z końcem listopada swój roczny plan jako Czyn Kongresowy, deklarując 100 tys. dniówek roboczych wartości przeszło 30 milionów zlotych.

Uczniowie Publicznej Średniej Szkoly Zawodowej. nr 1 zradiolfonizowali sale szkolne, własną pracą doprowadzili do stanu używalności gatbinet chemiczny i świetlicę. Uczniowie ci wyremontowal równleż dwa nowe gabinety: lekarski i dentystyczny. Pracownicy Zjednoczenia Energetycznego w Poznaniu zlikwidowali wszelkie zaległości w pracach biurowych, wykuńczyli elektryfikację osiedli robotniczych: Świerczeo, Górczyn i Naramowice, ukończyli fikację Spławia i wzmacnili główną Hnię zasilającą na Osiedlu Szczepankawskim. Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Poznańskiego zbadał bezpłatnIle ludnaść, rozdał lekarstwa, odżywki i preparaty witaminawe mieszkańcom akała 200 wsi. Paza tym przeprawadził dadatkawą akcję szkaleniową dla przadownic zdrawia i rozprowadził dary wśród najhiedniejszej dziatwy szkalnej. Pracownicy Elektrowni Poznańskiej naprawili turbogeneratar w Starej Elektrawni, zakończyli budowę garażu, prace związane z otwarciem świetlicy oraz podjęl.i współzawadnictwa z elektrawniami bydgaską i szczecińską. Robotnicy i Pracownicy Rolni Państw Nieruchomości Ziemskich zabawiązali się przepracować dadatkawa pa 24 gadziny w ciągu dwóch tygadni celem zlikwidowania wszelkich zaległości, Podobną uchwałę padjęli pracawnicy "Samopomocy Chłopskiej".

Pracownicy "Technicznej Obsługi Rolnictwa" (Tor) zakończyll przed termin(;,m prace montażawe i uruchomili już w dniu 11 grudnia 1948 roku, w Starołęce pod Poznaniem, fabrykę części zamiennych da traktorów, Dla uczczenia pamiętnej daty konsalidacji ruchu robotniczego pracawnicy nazwali fabrykę im. ,,15 Grudnia". Kierownictwo PDT w Poznaniu uruchamiła w rekardawym czasie w centralnym punkClie Paznania pierwszą w mieście placówkę gastronomiczną, przeznaczaną przede wsz)stkim dla świata pracy. W Czynie Kangresowym Paznań zajął jedna z czaławych miejsc w kraju. Padały w Poznaniu rekardy pracy. Rdbotnik poznański, chłap, pracujący inteligent, młodzież szkolna i uniwersytecka, słowem ci wszyscy, którzy afiarnie 'pracują dla dabra Polski Ludowej, kraczącej ku sacjalizmawi, zdwojonym wysiłkiem mózgów i rąk manifestawali swą łącznaść ze zjednaczeni,em ruchu rabatniczego. w Palsce. -Wybudawana nowe warsztaty pracy, uruchomiana fabryki, zorganizowano pracę w biurach i urzędach, wytępiana częściawa suchą rutynę, biurokratyzm, usprawniona produkcję, w bardzo wielu wypadkach przekroczona plan produkcyjny, aszczędzano Państwu wielu milionów złotych. Kilka pawyższych przykładów paz wala z\.)rienŁawać się w formach i rozpiętaści Czynu Kongresawego, da którego. przystąpili wszyscy ludzie pracy. Swemu stanowisku wabec Kongresu Zjednoczeniowego. niczych, oraz w niezwykle uroczystym, 70 z kolei, posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej, odbytym w dniu 11 grudnia 1948 r., a więc w przed,dzień Kongresu. Na tym posiedzeniu Miejska Rada Narodowa uchwaliła następującą rezolucję: "Miejska Rada Narodowa stoł. m. Poznania wita z radościq fakt Zjednoczenia Partyj Robotniczych. W Zjednoczeniu tym Miejska Rada Naroaowa widzi nie tylko zwycięstwo pol-skiej klasy robotniczej, ale i dalszy krok w kierunku jednoczenia całego narodu w walce o sprawiedliwość społeczną, o ustrój, który calkowicie przekreślił wyzysk i krzywdę. Miejska Rada Narodowa wzywa cały świat pracy miasta Poznania do skupienia się wokół Zjednoczonej Partii, gdyż ona - to nie tylko Partia zor/!,anizowanych w niej robotników, chłopów i inteligencji pracującej, lecz Partia całego ludu pracującego. Zjednoczona Partia, jako przodująca w bloku demokratycznym, powiedzie naród do elalszych zwycięstw i wspaniałych osiągnięć. Miejska Rada Narodowa zobowiqzuje się usprawnić swoją pracę w Komisjach, szczególnie: Lok'alowej, Kontroli Społecznej i Opieki Społecznej, traktujqc wzmożoną pracę jako Czyn Kongresowy w odpowiedzi na apel górników z kopalni Zabrze-Wschód. Miejska Rada Narodowa zobowiązuje Zarzqd Miejski, by wykazał więcej niż dotychczas troski rlad osiedlami i mieszkaniami robotników, którzy jeszcze często mieszkajq w trudnych i nie zdrowych warunkach. Zarząd Miejski winien w tym celu wykorzystać wszystkie możliwe środki stojqce do dyspozycji. Miejska Rada Narodowa stoł. m. Poznania jako reprezentacja świata pracy naszego miasta będzie czuwać nad rozwojem Tow. PrzyJaźni Polsko-Radzieckiej, wiedząc o tym, że w oparciu o Związek Radziecki potrafimy budować socjalizm i pokój. Miejska Rada śle pozdrowienia Kongresowi Zjednoczeniowmu i życzenia jak najlepszych wyników obrad:' Wyrazem radosnego nastroju całego miasta były bogate dekoracje gmachów, urzędów państwowych, samorządowych, związkowych i partyjnych. Okna domów mieszkalnych i witryny sklepowe przyozdobiono flagami o barwach narodowych i robotniczych. Fasady domów czerwieniły się afiszami i hasłami kongresowymi. niczej naszego województwa jest wartość nadplanowej produkcjiwynosząca 5 miliardów 980 milionów zlotych! Poznań na Kongresie Zjednoczeniowym reprezentowali następujący delegaci: Bartkowiak Stanisław, Henc Maria, Hoffmann, Izydorczyk Jan.

Jarzębowska Jadwiga, KahItowa Melania, Kartibin Wacław, Kostra ,Władysław, Kufel Teodor, Ładosz Faug'tyn, Łykowski Mieczysław, Maciejewski Jan, Matuszak Zofia, Matuszewicz Halina, Modzelewski Zygmunt, Myśliński Kazimierz, Romkowski Roman, Siewert Stanisław, Sternal Andrzej, Szczurkiewicz Tadeusz.

NOWE GMACHY, NOWE DOMY! (Odbudowa Poznania 1. XII. 48-15. II. 49)

Z dniem 1 stycznia 1949 obowiązuje nowy podział miasta na jedenaście okręgów, trzydzieści sześć dzielnic i dziewięćdziesiąt sześć obwoc.ów. Wobec znacznego rozrostu obszaru miasta dokortanie podziału było pilną potrzebą. W roku 1933 obszar miasta wynosił 1692 ha. W dniu 1 stycznia 1949 r. obszar miasta obejmuje 21 919 ha. Miasto Poznań jest więc obecnie co do obszaru naj-.

większym miastem Rzeczypospolitej, z ludnością przekraczającą 300 tysięcy mieszkańców.

1, XII. 1948.

NAJWYZSZY BUDYNEK W MIESCIE Przedsiębiorstwo budowlane (Oddział nr 3) przystąpiło do robót ziemnych, związanych z budową najwyższego budynku w mieście, Roboty wykonuje się na zlecenie Ministerstwa Odbudowy. Budynek stanie przy zbiegu ulic Wały Zygmunta Starego i Artyleryjskiej. Nowy gmach o wysokości 31 m liczyć będzie 12 kondygnacyj, w tym jedną podziemną. Będzie on wykonany całkowicie z żelazobetonu, przy czym tak w budowie, jak i urzą. dzeniu wprowadzi się najnowsze metody, m, in. urządzenia do ogrzewania zostaną zainstalowane w suficie. W pobliżu projektuje się urządzenie tzw. dzielnicy urzędowej, obejmującej kompleks gmachów dla Urzędu Wojewódzkiego. W gmachu znaj_O dowy, Regionalny Urząd Planowania Przestrzennego i Woj. Wydział Odbudowy. 11. XII. 1948. URUCHOMIENIE FABRYKI ,,15 GRUDZIErą" Nowa, pierwsza w Polsce fabryka części wymiennych do traktorów i maszyn rolniczych, zorganizowana przez Techniczną Obsługę Rolnictwa, zatrud . nia 200 robotników przy 150 obrabiarkcwb. Fabryka znajduje się w Starołęce pod Poznaniem. 15. XII. 1948. OTWARCIE PIERVJSZEJ W POLSCE "GOSPODY ROBOTNICZEJ" .

Jest to pierwszy w Poznaniu i Polsce państwowy zakład gastronomiczny, umożliwiający masom pracującym spożycie posiłków tanich i smacznych. 15. XII. 1948. POZŁOCENIA ELEMENTOW OZDOBNYCH WIEZY RATUSZOWEJ.

Przystąpiono do pozłocenia różnych ozdobnych elementów wieży ratuszowej, z której zdjęto rusztowania aż do wysokości tarcz zegarowych. N a zlecenie konserwatorów pokryje się najpierw złotem napis: "Anno 1784", tarczę herbową Rzeczypospolitej z tego samego okresu, herb Poniatowski oraz herb Nałęcz. 15. XII. 1948. UKOrąCZENIE BUDOWY NOWOCZESNEJ ROZDZIELCZEJ PODSTACJI TRANSFORMA TOROWEJ W KRZYŻOWNIKACH.

OTWORZENIE SWIETLICY ZWIĄZKU INW AUDOW WOJENNYCH R. P.

PRZEDŁUŻENIE LINII TROLLEYBUSOWEJ OGROD BOTANICZNY -SYTKOWO DO KRZY20WNIK.

OTWARCIE NOWEJ S"VIETLICY I BIBLIOTEKI DLA SPOŁDZIELCOW przy delegaturze Centralnego Związku Spółdzielczego w Poznaniu. 31. XII. 1948. ROZBlORKA ZBORU . EWANGELICKIEGO PRZY PL. "WIOSNY LUDOW".

Podjęto prace rozbiórkowe fU:ndamentów b. Zboru Ewangelickiego oraz przystąpiono do oczyszczenia

15. XII. 1948.

16. XII. 1948.

21. XII. 1948, od ul. Półwiejskiej uniemożliwiała normalny l'uch pieszy, ze względu na bardzo wąskie przejście i biegnącą tuż przy krawężniku linię tramwajową. .

W ROKU 1948 ODBUDOWANO W POZNANIU 1441 mieszkań, w których znajduje się 4207 izb mieszkalnych o łącznej kubaturze 539 tys. m". Liczba ta obejmuje budynki samorządowe, spółdzielcze i prywatne oraz obiekty remontowane w ramach akcji "R". Izb mieszkalnych odbudowano w ubiegłym roku 2031.

2. I. 1949.

4. I. 1949.

4. I. 1949.

6. I. 1949.

13. I. 1949.

OTWARCIE PA WILONU SPRZEDAŻY MEBLI I WYROBOW RZEMIOSŁA w Hali Izb Rzemieślniczych na terenie M. T. P. Wystawione tutaj meble są o 309 tańsze od mebli w prywatnych sklepach. UKOŃCZENIE NAJW AŻNJEJSZYCH PRAC PRZY BUDOWIE "WSPOLNEGO DOMU PZPR".

Ukończono prace związane z układaniem stropów i słupów żelbetonowych, czyli najważniejszych części konstrukcji. "V "Swięto Pracy" dnia 1 maja br. część ,;Wspólnego Domu" przy ul. Armii Czerwonej oddana zostanie do użytku. POZNAŃSKIE POGOTOWIE LEKARSKIE ODEBRAŁO Z "MOTOZBYTU" 4 KARETKI SANIT ARNE, przeznaczone dla naszego miasta. Karetki marki "Renault" sprowadziło Ministerstwo Zdrowia z Francji, w ramach przeprowadzonej akcji organizowania Pogotowia Ratunkowego. Koszt jednej karetki wynosi 1 356 000 zł. UROCZYSTOSĆ WRĘCZENIA W SALI ODRODZENIA ST AREGO RATUSZA 54 RODZINOM ROBOTNICZYM W RAMACH AKCJI "R" KLUCZY DO NOWYCH MIESZKAŃ.

(O akcji "R" patrz osobny artykuł pl.: Plon trzymiesięcznej akcji "R"). UKOŃCZENIE CZWARTEGO PIĘTRA NOWEGO BLOKU MIESZKALNEGO DLA PRACOWNIKOW KULTURY.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry