NADESŁANE

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 grudzień R.18 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

W notatce o "Odbudowie życia naukowego w Poznaniu" nie znalazłem ani słowa o moich towarzyszach pracy. Proszę, więc o umieszczenie w "Kronice", pro memoria rerum, krótkiego uzupełnienia owej, też niezbyt drugiej notatki. Przyjechałem do Poznania 5 lutego br. nie sam, lecz w towarzystwie mgr. Jarosława Urbańskiego, asystenta naszego Uniwersytetu. Delegowało nas Ministerstwo Oświaty Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej "celem zaopiekowania się" Uniwersytetem, zarejstrowania jego pracowników i przedstawienia wniosku co do możliwości wznowienia działalności. Wręczył nam delegację w Lublinie prof. dr Wacław Raabe, dyrektor Departamentu Szkół Wyższych w Ministerstwie Oświaty i równocześnie rektor Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej .

Spośród profesorów nie zastaliśmy w Poznaniu nikogo, co było zresztą do przewidzenia ze względu na istniejący wówczas stan rzeczy. Natomiast zaraz bodaj następnego dnia przyłączył się do nas adiunkt Wydziału rolniczo-leśnego dr Stanisław Linke. J emu to zawdzięczałem szczegółowe oględziny instytutów i domów mieszkalnych na Sołaczu oraz zabezpieczenie ich, naturalnie w granicach możliwości. Miarą zapału, z którym roztaczaliśmy pieczę nad Uniwersytetem, niech służy fakt, że dr Linke, w sprawozdaniu z dokonanej inspekcji prosił o przyznanie 4 tysięcy metrów 2 szyb i 1 tysiąca metrów 2 dachówek na remonty. A było to dnia 9 lutego, czyli na 18 dni przed ostatecznym rozgromieniem niemców w Poznaniu.

Za prawdziwie opatrznościowy ewenement uważam spotkanie, bezpośrednio po przyjeździe do Poznania, kierownika Sekretariatu Uniwersytetu, a podówczas zastępcę Komendanta Milicji Obywatelskiej, mgr. Stanisława Gibasiewicza. J ego energii i naprawdę kawaleryjskiemu temperamentowi zawdzięczaliśmy zorganizowanie, już do 12 lutego, zrębów Sekretariatu Uniwersytetu, zarejestrowanie około 100 pracowników uniwersyteckich, przeważnie tak zw. niższych funkcjonariuszów, zabezpieczenie prowizoryczne budynków i przygotowanie rodzaju "hotelu" dla profesorów i asystentów, których przyjazdu należało się spodziewać. Muszę też zaznaczyć niezwykłą ofiarność dawnych pracowników uniwersyteckich, którzy przetrwali wojnę w Poznaniu i już przed naszym przybyciem, nieraz z narażaniem życia, opie].<owali się mieniem uniwersytetu. Ze wspomnę tylko naszych portierów: Józefa J ędrykiewieza, Feliksa Kokocińskiego oraz Józefa HotImanna, palacza Edwarda Dywelskiego, elektromonterów Edmunda Zamiarę i Jana Budę, laboranta Michała Worocha.

W drugiej połowie lutego grono profesorów Uniwersytetu Poznańskiego otrzymało w Krakowie od Ministra Skrzeszewskiego delegacje równoznaczne z moją, lecz podpisaną, w zastępstwie Ministra, przez Podsekretarza Stanu. Dlatego zdałem moje funkcje w dniu 6 marca jednemu spośród nich, prof. Jerzemu Suszce, który pierwszy przybył z Krakowa do Poznania i wyraził życzenie objęcia władzy w Uniwersytecie. Prof. dr med Stefan Różycki

Za Komitet Redakcyjny: Sr'tiisław Strugarek. Sekretarka Redakcji: Grażyna Kalksteinowa. - /''jłrses Redakcji: Śniadeckich 60, telefon 78-21.

Ai

III Ma - - I - - - - - - - -

II I

WYDAWNICTWA

KSIĘGARNI AKADEMICKIEJ

Spóldz. Z odp. udz.

Poznań, Zygmunta Augusta 1

BOssowski, J. J. prof. dr - Wiadomości z nauk kryminologicznych .. 120,

Dobrowolski, J. M. prof. dr - Uprawa i zbieranie roślin lekarskich, aromatycznych i korzennych

G a ł e c ki, A. prof. dr - Zarys chemii fizycznej

Jaś k owi a k, Fr. - Zabytki Poznania po pożodze

20,

Kalandyk, St. prof. dr - Podręcznik Fizyki, wyd. II.

Kasznica, St. prof. dr - Polskie prawo administracyjne . 200,

K o s t r z e w s ki, J. prof. dr - Praslowiańszczyzna .

Miętkiewski, E. dr - Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii

Moczarski, Z. prof. dr - Hodowla zwierząt. Budowa, pokrój, typy, żywienie i chów zwierząt gospodarskich .

Ru tkowski, J. prof. dr-Gospodarcze Dzieje Polski, wyd. II.

S t o l z m a n n, Zdz. dr - Zbiór ćwiczeń z chemii fizjologicznej

Tertulian, Apologeticus, tłum. prof. dr Jan Sajdak (Pisma Ojców Kościoła t. XX).

Wojciechowski, Zygmunt prof. dr w wiekach średnich, dzieje ustroju

Państwo Polskie

250,

Wydawnictwo:

"PRZEGLĄDU WIELKOPOLSKIEGO" "KRONIKI STÓŁ. MIASTA POZNANIA"

RomośŁl

Zygmunt Wojciechowski PANSTWO

POLSKIE W WIEKACH SREDNICH

Dzieje Ustroju.

TREśC Kształtowanie się Państwa Polskiego.

U strój dynastii panującej.

Stosunek prawny Polski do cesarstwa, papiestwa i Czech.

Stosunek Kościoła do państwa.

Urzędy, podział administracyjny i wiece urzędnicze.

Skarbowość.

Wojskowość.

Sądownictwo.

Państwo stanowe.

Władza książęca i królewska. Zagadnienia ogólne.

U nia Polski z Litwą.

Lenna i inkorporacj e.

Stosunek prawny Państwa polskiego do cesarstwa i papiestwa.

Społeczeństwo stanowe.

Kościół i państwo.

Rycerstwo - szlachta.

Włościanie i kolonizacja na prawie niemieckim.

Miasto i mieszczaństwo 1 sądownictwo prawa niemieckiego w Polsce. Stanowisko prawne Ormian i Żydów.

Urzędy ziemskie.

Elekcje królewskie.

Powstanie Sejmu.

Konfederacje.

Administracja i sądownictwo.

Urzędy państwowe.

Skarbowość.

Wojskowość.

Sądownictwo na prawie polskim.

Charakterystyka ogólna.

Str. 265, cena 250, - zł POZNAŃ 1945 KSIĘGARNIA AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA Z ODP. UDZ.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 grudzień R.18 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry