KRONIKA MIASTA POZNANIAczłonków nie udało się rozwinąć żywszej działalności naukowej w Wydziale. Od r. 1914 coraz to wyraźniej zaznacza się upadek \Vydziału.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Przyczyny tego zjawiska należy się dopatrywać nie tylko w tym, że poważna część członków została wcielona do armii niemieckiej,lecz głównie w braku wykształconych przyrodników, którzyby mogli wnieść do Wydziału jakieś ożywienie rucllU naukowego. Nie podźwignął się \Yydział Przyrodniczy z upadku nawet po odzyskaniu Niepodległości Polski, lecz i owszem bardziej jeszcze podupadł, zwłaszcza od zawiązania się w Poznaniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (1919), w którym odtąd zaczął się skupiać ruch naukowo-przyrodniczy Poznania, a zarazem całej niemal Wielkopolski. Nadto ogniskami pracy badawczej stają, się poszczególne zakłady przyrodnicze przy założonym w r. 1919 Lniwersytecie PoznalIskim. Po odyskaniu Niepodległości i założeniu w Poznaniu uniwersytetu oraz innych instytucyj naukowych o przymdniczo-doświadczalnym lub gospodarczym kierunku pracy przybyło do Poznania wielu wykształconych przyrodników z innych dzielnic Polski i z zagranicy, pl'agną,c wspMpracowal; z Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Jednakże ramy organizacyjne, w jakich pracowało to Towarzystwo w czasach zaborczych, wymagały koniecznie mzszel'zenia ich oraz dostosowania do nowych warunków w Niepodległej Polsce i do ogólno-światowego postępu nauk przyrodniczych w latach powojennych. Ponieważ we wszystkich wydziałach, a zwłaszcza przyrodniczym, dawała się odczuwać konieczność przeprowadzenia tych zmian, przeto w r. 1921 dokonano gruntownej reorganizacji całego Towarzystwa, tworząc tzw. I<omisje o ściśle naukowych już celach, Iuiędzy innymi I<omisję Matematyczno-Przyrodniczą,. na tomie 50-tym z mku 1928, zawierającym znakomitą pracę dr. Andrzeja \V ojtkowskiego pt. "Hi::;toria Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu (w latach 1857-1927)" zamknięto również "Boczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego", a odtąd jego wydawnictwa noszą, nazwę "prac" poszczególnych I<omisyj istniejących w łonie Towarzystwa, a między nimi wychodzą również "Prace l(omisji MatematycznoPrzyrodniczej. Chociaż Wydziału Przyrodniczego formalnie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry