KRONIKA MIM;TA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

kaszewiczem od 1 stycznia 1840 r. wydawać nowe pismo pt. "Urędownik Naukowy". Tymczasem \Vannowski, otrzymawszy z \Val'szawy artykuł Poplińskiego, podpisany A. lVI.. umieścił go w "Gazecie" (nr 271).

\\'prawdzie Popliński w listach do Kraszewskiego zaznaca, że \Vannowski narażony na nieprzyjemności z powodu zaognionego sporu, nie chce już umieszczać artykułów w tej sprawie, jeduak oświadczenia Woykowskiego chętnie drukował, gdy tymczasem Popliński przeniósł się do leszneńskiego "Przyjaciela Ludu" redagowanego wówczas przez J. Łukaszewicza. \V liście z dn. 1 listopada przygotowuje Kraszewskiego, że w razie koniecznosci lJł"zerzuci teren sporu do "Przyjaciela Ludu", zapewnia jednak, ŻP uczyni to tylko w ostateczności i w porozumieniu z KI'aszewskim. "Gazeta bowiem Poznańska - czytamy w tym samym liście - wychodzi tylko w 300 egzemplarzach w okolicy KsiQstwa Poznaliskiego; do tego artykuł ten (tzn. artykuł Kierskiego pt. (eniuszp) umieszczony był w czasie, gdy Arcybiskup z Berlina do Poznania bez wiedzy rządu przyjechał: nie zrobił wiQc żadnpgo wraź£'nia na publiczności, teraz duchownymi sprawami zajętpj". Widocznip jednak Wannowski odmówił Poplińskiemu dalszego drukowania jego artykułów, bo już w listopadzie przeniósł sil;' on do "Przyjaciela Ludu" i w nrze 22 umieścił, razem z Łukasze\\-iczem, obszerne "Oświadczenie, tyczące się Hedakcji Tygodnika Literackiego", w którym tłumaczył, w jaki sposób powstał "Tygodnik Literacki", jaki był stosunek Woykowskiego do redakcji, przedrukowuje znany już kontrakt in extenso, zaznaczył, że artykuły pisane przez Woykowskiego musiał Popliński zawsze gruntownie poprawiać i przerabiać, tak były niedołężne, i w kOJlcu usprawiedliwiał siQ, że to wystąpienie spowodował sam \Yoykow,;ki i jego "obłQclliwe w Publiczność wmawianie, jak by on jedynym był i istotnym redaktorem "Tygodnika Literackiego". Wannowski i teraz nie odmówił \V oykowskiemu pomocy i w "Gazecie" (nr 294) ogłosił jego "Kilka słów na "oświadczenie" umieszczone w Nr 22 Przyj. Ludu". W notatce tej zaznaczał, że gdyby Poplillsld i Łukaszewicz "istotnie mieli najmniejsze prawo do redakcji pisma mego, nie odstąpili by de facto dobrowolnie od tego, czego tak namiętnie pragną", stwierdzając wreszcie, że oświadczenie ogło

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry