KRONIKA MIASTA POZNANIAna swoje polożenie nadać obcą firmę swym przedsięhiDrstwom. Łukaszcwicz prDwadził bowiem za koncesją, władz oha przedsięhiDrstwa pod własną firmą,. Kilkakrotuie wraca jeszcze Mott Y do tej sprawy, zawsze jednak w innem oświetleniu. Aż wreszcie przyznaje, że "OrdDwnik" wychodzil jednak w ,.N.owej J{slęgarni". Powtarzająe tu, że "Stefal1skiemu udalo sir;> usuną,ć na korzyść swoją, z ich ręki drukarnię", mówi: "Nie zrazilo tO' jednak obydwóch przyjaciół (Jd wytrwania Ha .ohranej drodze'; urządzili sobie nową oficynę, a ohok TygDdnika pojawi! się już l października tego samego r,oku - (1840) - "Orędownik naukowy" pDd ich wlasną firmą w'dmvany". \V calej tej sprawie tyle jeo..;t sluszności, że StefaIl!"ki mial pDezątkow1J rzeczywiś,'ie wydawać "OrędDwuika". \Vedlug Laulwrta 1'igul'Ował on też w prośhie do FlottweHa o zf>zwo]enie na wydawanie pisma, jalkD wydaw(a 2"). \Vido,nJie toczylv się w tym kierunku rokowania, Kiedy zaś, mDże z winy StefaIlskicgo, nie <laly pom, ślnego wyniku. zalożyli Popliński i Łukaszewicz Nową Księgarnię. \\1 edług l\Iottego llliał już tpfmlski w 40 r. posiadać swą księgarnię w BazarzE" Tymczasem prawie dwa la,ta późnicj, ho dnia 13 lipca i2 I'oku, w prośbie D udzielenie koncesji na wypożyczalni!,' lo:;iążf'k, dOIwsi tpfai1ski naczelnemu pl'ezydjum, że ma zamiar zalożyć ją przy swej księgarni na uL \Vroclawskiej. l(ier1y "ię do BaZal'll wprowadzi!, niestety nie można ustalić. Już w sipl'pniu 50 r. rozP.oczęla policja :-:ta:rania o .odehranie Stefmlskiemu kOli cesji. Sprawa jego nie hyla zresztą odosohniOllym \V'padkiem. To samo grozilo księgarzom: Re zllcro\Vi, HymaI k iewil'7owi, \Yoykowi'okiej, litografowi J al'Ol'zyńskieml1 j właśeir:ie!owi zakładu dziel sztuki Gniewoszowi 28). W zbierauiu dowDdów, które usprawiecUiwialyby udehranie im kOłIcesji. f,rzedstawiali oni poHcji jednak mniej trudności, aniżeli Stdailski. Tak naprzyklad \V sprawie \Voykowskiej opa'I'to :-:ię na. tem, że wlaścicielem kOlll'e'sji był jej zmarły mąż. Reyzner nie posiadał wymaganych kwalifikacyj, Księgamia Katolicka była

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

2) Laubert, s. 251.

25) Poznań, C. XXI, B. 4, vol. II.

2n) Tamże.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry