IH()IKA MIASTA POZNANI.\.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

(t. )) \\. a l' a p o l' t Y fi D i a.

.1a-<lIi(' \\'jl'imożna Pani Hrabino!

Szanawny list. ,J\\"Pani IIrabinej z dnia 27 m. b. miałem honor (',debrać. Pani('waż 1-'hll Hrabia Grabowski już wvjechał, ID list (13 Jliego dolączony znsla I na pocztę oddany. List do Hussogo zapewm li Pani, nie znajd('w(ll się :r:rzy liście do mnie pisanym. Co do intercsu Hog-aJina, zainfol'mowałf'm się z akt i"ądu wojskov"ego, iż podług ralJOrtu majora \Vinning, który 8, m. b, rallo rIo Hogalina wstąpił, 81I'z(']aI10 Z Zamku przez kossyniCl'ów obsadz.onego.

Drzwi w poko.iach !tyły otwarte, rzeczy porozrzucane jak wojsko w:o<tąpiło. 1I.ż do 4 gorlziny po obiedzie z strony wojska żadne ekscci:;a ILie nastąpiły, J(ossymery drugi raz po 4 god.zinie do Hogalina wchodzili i wojsko ich wypędziło. Na woJsko zwracające do wi>i z zamku strzelano i zabili muskatiel'a Nitschke. \V zaIl1ku wojsko znalazł.o ,szyperó\\'. hollendrów radziejewskich i żydów, Wieczór odesdo wojsko. Dnia 10 m, b. wieczorem przybyli znow kossyniCl'y i wzięli 8 IW'l1i i odpzli. Dnia 11 m. b. rano zuaw wojsko pruskie d:J HogaIina wstąpiło, Żl' ekscesy przez woj,sko wykOlwne s.am major \Vinning w swoim l':J.porcie przyznaje, jednak nie przyrnali. żeby woj.

!'oko rabowało, Dominik Markiewicz, który został wysłuchany na fortecy, \\'Yznał, że eksce.sa się z(lczęły dopiero 8 m, b. po obiedzie, jak wojska rjrugi raz wstąpiło, nic je;;i wIadomo Iarkiewiczo\Vi czyli z zamku 8trzelano, tylko strzelafo sły.szał, będąc w pokoju w zamku, Mał'kiewicz potwit'rdza, co major nadmienił co do szyprów, hollendrow i żydów_ Antoni Szpet, stolarz dominjaIny także wysłuchany, zeznaje to i-iamo co Markiewicz, Łobodzińskie.go \\ lazarecie, chociaż zdrów, jak się zdaje wypuszczą w tych dniach i oclbierze co mu zabrano. BU8'zkiewicza już wypuścili, \Voźnickirgo, ogrodowego zatrzymują aż do ukończenia indagacji, poniewa'ż jemu zarzut zr.obiony został, iż on z zamk\l na woj.sIw strzelal i trafił zabitego. Nitschke, Zaprzeczając to faktum wllliosłem, aby jaknajprędzc] indłlgacją co do \Voźnickiego ukończyć i go wypuścić. Na fortccy tutejs'7.ej znajduje się 1 s.krzynia, do której w przy tomIOści Markiewicza. Obl'ębo\\'icz'1. i oficerów złożone, zamknięte i opieczętowane z08taly rzeczy. które się znajd.owaly w skrzyni, w sklep,ie zakopanrj. Ponieważ Busspn1.u nie .wiadomo C0 przez JWPanią zostało wlnżone, to odebranie i pokwitowanie dotychczas nie mogło nastąpić, Skoro odbierzemy skrzynię, w której zapewn(' nic nie bralmje, -. to s)ec:yfikwcja się zrobi.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry