I{IWIKA MIASTA POZNANIAwodach piśmienllych, musimy przypuścić, że wziął ją z podania ustnego, illnemi :o:łowy - utrwalił legend!;', krążącą już wśród ludu od wieków. Bo można być prawie pewnym, ż.e nie Olnieszkalby si pochwalić i zacytować dokumenty, odnoszące się do tego podania. Dziełko Dlugosza p. t.: "Vitae Episcoporum Posnaniensium" wydał w Poznauiu dopiero w rnku Hi04 kannnik warmiński Treter. I to także ma swoją wymowę, bo wydawca nie prostuje legencl. wimo, że - zanim dał dzielko do druku - zad!;'gaJ tJah,zyeh wiadommki Q biskupach późniejszych, po Dlugoszu, od wicko\\ ego wtedy :"ufragana ks. Brz,eźlIidd.ego. Znalazłaby i<, zatem wzmianka i o tem podaniu, gdyty nie było na czemś oparte, alho gdyh' już zaginęlo. J)rug \\ imlon::.o,ść o tym mieczu można znaleźć u Zalaszowskiego. archidiakona w wieku XVII przy I{atedr7e poznan:-.kiej, kt.órv w dziele swem p. 1.: "Jus nerni Poloniae..." etc., wydanem w roku 1699, tal, pisze: .,V skarbcu kocioła katedralnego przechowuj c si część miecza Ś\v. Piotra Apostoła. któnJ, przywiózł Jordan, pierwszy bishlP poznai1ski, a którą, co jakiś czas polmzuje się" (ludowi - dop. wł.). Lib. I. lit. 24. Zalaswwski wspomina przytcm tylko o cz<;,ści tego miecza; nalpży przypuszczać, że. nadzwyczajll' jego l{"ztalt hył powodem tP.j omyłki \Y wiejnI XVIII, prócz przytoczonego d(']u('tu kapitullIego z roku 1721. - wsp.om.ina je37cze o tym mieczu jel.llita HzepnicJd w dziełku s\Vem p. t.: "Vitae Praesululll Polonia,e", \'rydanem w Poznaniu w roku 1762. 'V tomie drugim przytacza on prawie doło\Vnie kilka zdań z Długosza, dodając, że i la jego czasów mieez w ogólnem jest poważaniu. P,odobną wzmiankę, także na Dlugoszu wzorowaną, czyta się u StanisIawa Patelskiego z XVIII-go tulecia w dziele p. 1.: "Mmnnriale Epitaphiorum". Pozostaje teraz do rozstrzygnięcia niezmiernie trudna i delikatna kwest ja mlliejszej lub wiQksz,ej autentycznośd tego miecza. Nie chciałhym nntycypować dowodów, ale są rzeczy. które wskazują nato, że' jednak miecz t,en mógł być ,przez hsk. Jonlana

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry