EGZEMPLARZ POZNAŃSKI KRONIKI KOMOHOWSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Przybiński pisząc w Krałmwie, nie mógł bezpośrednio kOlrzystać z rękopisu, przechowywanego 'W Poznaniu. Należy w:ię,c przyjąć, że opis tego zgonu z rękopi'Su na:szc,go przepisano osobno, może dla pierwotnego, dziś zatraconego nekrologu krakowskiego, Mógł niez.awodnie te'ż Przybiński, dowiedziawszy sil;', że w Poznaniu istnieje taki opis, p<JL<:tal1wć się umyślnie (} k<opję i włą,czyć do swojego Nełu'ologu. Na poparcie tej ewentualności można wIskazać na okoliczność, że zgon Zakrzewskiego znajduje się jako dodatek do Nekl'Ologu Przybińskiego. Nic nie wiedząc o autol'ia'ch naszej drugiej i trzeciej ,kontynuacji, możemy dać życiorys Feliksa z Kościana 3). Miejsce urodz.enia określa nazwisko, daty nie zapisano; można ją przyjąć ok r. 1500 raczej po nim niż przed. \Vstę.pił do Zakonu i nowicjat prze,chodził niezaiWodnie w rodzinllCim mieście, dla którego zawsze zachował wiele sentyu1!ontu i kiedy

"F . .

-:-'} 3 4-i:::c, ., d> _ł_ '.. ,11," 1- 6"t'..Qf--- J ---,. ':i '1J n..fl:,;:D . -r-J' l! .,f- #. , ta "'r;tt J=..'+.m!lłt l 4, >ł f . '":**, . . -¥ .> It 1$ (ł 1 A.:.f -.. 'J r' tff) :J':' >,' . . :;(,LJ; :.:, i ............ . "&":':'":i <1( '1.... '.Ił.t:" . _ t, -. t'" ...'l., = . li ;"" !>''' "!'"" "if .. ," . . "."4'!i. :.'-;;; i;'rs-" ,.-- jj

Podpis Feliksa z Kościana.

3) O nim jako i o innych Bernardynach pisalif:my w Bernardynach Polskich I, Lwów, 1933.

JOl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry