KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

"Niczyich UBZ powieścią s'\vych dz.iejów nie trudzi; Bo któż oz ludzi wysłucha chętnie tej powieści? Kto prze,czuwa, z nim długi,e noce na boleści, \Vpo8ród malr czarnej myśli..." 59).

"A świa,t, który nie czuje co tam w duszy boli Dziwi siQ lic bladości i ze wstrętem powie, Żem ja na łup rozkoszy podał moje ,zdrowie..." 10), Wiąże się z tem poC'zude braku, pustki, niepokoju, ruchu przed siebie, ucieczki przed światem. \Vyraża się to znowu jrukimś oblwze,m wędrówek Childe Harolda,: "I błądzę od lat wielu po tym wielkim świ,ecie Lądym stopą, przetmierzył - i morza przepłynę,}".

\V poemacie lirycznym, przen1lmiętym wyraźnie, przez żywioł 'Subjekt)'iWllY, nastrojonYim na tonację wiSpomnie'lliia, zwraca uwagę s'chemat treściowy, Z'nowu zdający 'się wywodzić nie z życia., ale z literatury: miłość między chłO<p'cem przedwcześnie dojrzałym i starszą, od niego kobietą. Motyw "Adolfa" Constanta, "I{obiety 30-let.niej" Balzaka i "Lucrc-zia Floriani" George Sand'a - świeżo wr,a,cał w "Godzi'llIie myśli", którą fragmenty Berwińs,ldego tl'Ochę z tonu prZ}lpomJinają, przez którą łąC'zą się ze "Snem" Byrona" 81). Jeśli schomat pochodził z któregoś pośród tych utworów., form'ru literacka, rDdz.ajowość - przypuszczać to można z nikłych, a:le wyraźnych wskazówek - miała sięgać po wzór do IV-ej czę,ś,ci "DziadÓlVv". Dowodzi tego nie tylko przypisek redakcji "Tygodni'ka" B2), ale i nie,spodziany odllośni,k do ułomiku drugi,ego: "Z poza skał paka..mje się m'llichpiC'lgrZ}lm z ziemi święte,j..." i ,przC!kreślona 'ws'ka

59) ,.Ułamek L" op, cit.

80) Hedakcja zarzucona z B. I. k. 44, łącząca się z próbami kont nuarji poematu, którego ,.ułamki" poeta współcześnie ogłosił. ") Znał go z przekładu Mickiewicza znajdującego się w edycji poznai'lsl{iej "Poezyj" tom V, str. 32 nn. 12) Do "Ułamka n" dodano przypisrk: "l'łamek \V tym i przeszłym numerze umieSJzczony jest wyjątldem z obszernego (poematu l"talcntowanego młodizie,ńca, który już czytełnikom naszego pisma z swej pięknej powieści ,,0 dl\vónastu rozbójnikach" jest znany".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry