STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. 2;YDOW POZNANSKICII

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Idą.c tak dalej, zauważyć możemy, że Żydom nie udało sIę zawładnąć i ziIDonopoliować handlu jednym towa[ł'elll, co zwykle pJ'OIWadziło do dyktowania ,cen z kOTzYŚCią dla sprz,edają.cego. Położy'li oni rękę na wywoz,ie wełny, to prawda, ale eksport tego suro,wca lubo pow,aj;ny, przecieiŻ stał dalelko za, innema towarami w ogólnym bilansIi'e polsłdgo eksportu. Mogliśmy też przytoczyć dalej pelWne cyfry. które dorwod.zą., że Żydzi rzucili się na handel skórami i futrami 118), ale znamy inne cyfry, które dowodzIły, że panami iW tej dziedzinie eksportu pozostaJ,i hurtownicy chrze,ścijań.scy. Według reje,stru celnego z roku 1585 pł.acili Żydzi poznańscy w tym Toku cło od 409.230 sIltuk, kupcy krajowi od 196.310, a zagrankznJ. od przeszło 414.550 sztuk futer czyli, że' na Żyd6w poznańskich przypada rÓwne, 2/5 ogólnego wywozu futer popi,eHcowych w tym roiku 117). Wiemy jednak skę.diną.d, że w rOiku 1551 jeden tylko kontrakt chrześcijański opie:wa.ł na dostalWę 840.000 fute'T, a więc znacznie więcej, niż ogólny eksport tego tOlWaTU w ciągu 8 lat (1562-9) prze,z Gdańsk, Królewie'c, Rygę i Narwę 118). Mimo ws!Zystko k<mkurencja Żydów w .eksporcie futer była niewątpliwie powla!Żn:a i lekceM'a,żyć jej nie można. Względnie znaczny udział z,apwni.Ji sobie Żydzi w eks.pDrde wołów polskich z,agranicę 119), jednak i w tej dziedzinie

A. C. 1554-6, 30; Aa. 1594-6, 501; Aa 156i-9, 72; Aa. 1556-71; 38 V.; A. C., 158Oc--2, 369v.; Aa. 1621-2, 332--3, 336, 394; Aa. 1580-2, 507, 530, 530 V.; L. C. P. 1438, 148; A. C. 1631-4, 919, 919 V.; Aa. 1512--4, 30 v., 31 v.

Aa. 594-6, 495, 496 v.

11') Je,szcze w roku 1641 zaka'zywał król Władysław IV 2;ydom budowania składów w rynku "exeptis nihilominus cellaris in eodem circulo pro aservandis cutti:bus et lana seu vellere..." (L. C. P. 1438, 821 v.-825 v.), 117) RyłJarski, Handel i polityka, I, 215.

118) Libri civ. Posn. 1433, 310; A. C. 1507-25, 98; Koczy, Handel Poznania, 347.

m) N. p. W r. 1546 na 21.105 wołów przęd:zonych przez Gdańsk na woły ydowskie przpada 2294; w r 1547 na 15.122 - 1718 itd. (Rybarski, Handel i PolityJm I, 224).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry