KRONIKA MIASTA POZXANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Odbiło się to echem lIawet lIa ejmie grodzi PIlskim. Chociai drobne, zdarzenia te powinny były zatrzymać \Vicej uwagę hitoryka, niźli II. p. ilość łokaji towarzyszą-eych pojazdom, dnącym w dniu homagjalrl)'m, '7 maja 1793, od pałacu I>ziałYllkich (wówczas Gurowkiego) do farr. Albo jest w pomif'nion/>.j ksiąj;ce mowa o t)"In tłumie gapiów, który nie mógł siQ pomi/1dć przy stołach, zastawion'ch przez komisaJ'z' odhieJ'ającyeh })ł"Zysięgę, i o dźwiganych przez służbę opojach, niema. natomiast zgoła. próby wniknięeia w Ilastrój pokolenia, które mimu fatalnych nawyl<niell z dohy saskiej w części odrodziło się jllż intelektualnie i moralnie i t.chnęło tluch(,ll1, mająt')'ln wkrMt'P lll';wcież objawić si!,' w Insurekcji. Co więcej Dl'. Schwart.z nie zadowolnił się ot'zel'niellipl\ł ł)woczeslIej społeczllośd polskiej w pomieniOlwlI1 wydawlIiet!wie, bądź co hądź lH'/.eznaczonem dla ludzi o zaintel'esowaIliach naukowych, ani odhitką z niego, dostęplliejszą dla ogółu, Usobno jeszcze przedl'ukował llIow', wygłoszone podezas cerc1l.1Ouji hołdu 2), i to dwukrotnie, w hmszurce i jako dodatek do Fosener Tagphlatt'u. \Vątpić można, czy przypisywał im wielIde znaczenie. Haczej ehdał ich prz)'pOll1nielliem poniżyć na..ód, zmagający się właśnie w ciężkiej walce z hakatą. - Cal:t ła akcja polityczna miała szczególny posmak, hoć Fr:del'yk 'Vilhelm II nabytki " Polsee z'skał wiarołomstwem wol)(',' Rzplitej i był szczególnie wzgardzony nie tylko W II/'Zadl t'lwoieh nowych poddall)Th ale i aljantki rosyjskiej. Z naukowego pUllktu widzenia ciekawem jpst., jal<ą hyła }lł'awdziwa. opinja o homagjum pozna.ńskiem, a tej nie odkrył Dr. Franz Schwartz. W)Taziła się ona nie tylko w nieohecnCh..;ci ",ielu osób, znacznych llazwiskiem i godnością, Także oracje, wygłoszone wówczas w kościele Jenlitów nie przebrzmiały Iw7. protestu. Spólez('śnie krążył tylko \V odpisach. Podajemy go kopji dOl'howanej w zhiorach Bibljot.eki }(órnieldej. Żehy J!:O zl'ozumipć, potrzeba paru objaśniell.

2) "Hedpn, g('}wltclI bci der Erbhuldigullg ::;iidpreussclls" (1'0Ilail 1893), których pgzemplarz z polskich in8Iytuc'j ma tylko Tow, Przyjaciół )lauk.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry