ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

i wiadollloć o jarmarku w Ostrowie. Hesztl; numeru zapełniają: "Sprawozdanie z czynności Towarzystwa agronomicznego średzko-wrzesiilskiego", ,;Wiadolllośei handlowe", ,,"Vykaz suhhatacyj", "Spis jJrzybyłych do Poznania osóh zamiejscoych". ,,\Yyka1. odchodzących i przychodzącyeh poezt i pociągów kolei żelaznej", a wreszcie ogłszellia i "I\urs papierów na giełdzie berlińskiej". 'V dziale oglm;zeil znajdujemy inserat firmy ,,\V. Stefański & Cp., Dom spedycyjny i komisyjny sUl'owyeh płodów i towarów". Zasłużony drukarz i ksigarz, oraz działacz polityczny oglasza, że założył powyższe przedsil;hiorstwo, "zmuszony, jak wiadomo, OPUŚcil: zawód księgar1.a i drulwrza", uprawian przez lat li. Ostatni, 5i numer "Dziennika" 17), wydallY na środę dnia 28 lipca 1852 r., w odezwie "Do czytelników" podaje do wiadoIHl)śei pl'Zejściowe zawieszenie pisma z powodu niewpłacenia kaucji, poczem następuje nlbryka: "Umiejętne, techniczne i procederowe przedmioty. Cuda. jenjuszu człowieka najsławniejszyeh ollkl'Yć i wynalazków. Balony [Ciąg dalszy]". Nastl;puje doniesienie z Bernl1 o zerwaniu się góry i o trzęsieniu ziemi z Bonn. \V rubryce .,Wiadomości z codziennego pożycia" 'majdujemy wiadomość o zakazie polowania w czasie trwania nabożeIlstw i o pożarze !{alisza, poczem następuje opowiadanie "o bracie bogaczu", który chciał ohedrzeć umarłego biedaka jI: podarowanych mu przez żonę pierwszego sukien". Dowiadujemy się, "że niebo<.;zczyk nie dał sobie wTrządzić tej luzywdy i w obronie swojej chwycił po śmierci za rękę bogacza; wreszcie, że, gdy ten, nie mogąc się uwolnić od niego, chciał mu upiłolVać rękę, trup ujął go znowu za głowę itd." Działy się podobno te wstrząsające rzeczy w Szpitalu Dzieciątka Jezus \V Warszawie.

Po tej niesamowitej opowieści następują: "Urzędowe wiadomości", ,,1{ronil<a osobista" (mianowania, przeniesienia, wakanse, emerytury, zgony), "Spis przylJyły..h do Poznania osób zamiejscowych", wykaz poczt i pociągów, spis treści "Szkoły

17) Znajduje się w aktach "Prez. Po1. II D 29", fol. 12.

!S

40:;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry