GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.05.18 Nr40

Czas czytania: ok. 23 min.

POZNANSKIEGO

'VI

Nro. Ąo.

w Sobota dnia

18- Maja

1816.

OBWIESCZENIE.

JW. Minister Przychodów zawiadomił mnie w piśmie swem z dnia 30. z. m., iż podatek konsumcyiny 81 procentu, pobierany dotychczas od sukna i innych wełnianych fabrykatów Wielkiego Xiestwa Poznańskiego przy wchodzie onychźe do dawnych prowincyi Pruskich, @d tey chwili całkiem łbtaie, i źe rzeczone fabrykaty wolne od wszelkich opłat do innych Królewskich Prowincyi wchodzić małą. Przyjemno mi nader, iż dla zaspokoienia Fabrykantów towarów wełnianych, zawiadomić icli mogf o tern dobroczynnćm postanowieniu. Poznań dnia 9. Maia 1816.

Królewsko-Pruski Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, Zer boni di Sp osetti.

OBWIESCZENIE.

Nayiaśnieyszy Król raczył zatwierdzić uczynione Mu pmpozycye względem urządzenia Regencyów Poznańskiey 1 Bydgoskiey. Obadwa Collegia są iuż w przynaleźytym kształcie zaprowadzone i odtąd nastaie we ws'ystkicb sczegułach stosunek iurysdykcyiny laki w ustawie z dnia 30. Kwietnia r. z. tyczącey się poprawnego "urządzenia Władz Prow.ncyainych wskazanym został. Co sie tyczy oznaczenia Departamentów, tudzież zakresu działań dwóch w-.działów obydwóch Regencyi, powołuig się na Obwiesczsnie z dnia 30. CzelWca r z. Względem nowego mAidteina Władz Powiatowych, niemniey Rad Departamentowych 1 Powiatowych, osobne poźniey wyidzie uwiadomienie. Nayiaśnieyszy Król kazał ustanowić Konsystorz i Rade szkolną, tudzież Rade lrkarską Ah Wielkiego Xiestwa, pod pielWszeństwem Naczelnego Prezesa. Obadwa Collegia zaczną niezwłoczni* by di czynnerai, i wkrótce wydam potrzebne w tey mierze uwiadomienie. Wszystkie prawa rządowe, tyczące SIę Duchowieństwa Katolickiego, s$ Naczelnema Prezesowi powierzone.

Poznań dnia 17. Maia 1816.

Kroi. Piuski Naczelny Prezes W. Xi<;stwa Poanańskiego, J Z er bo ni di Sp osetti.

Z Berlina dnia 14. Maia.

W sobotę, dnia 11. o godzinie o wieczórney przybyła Jey Królewiczowska Mość i,lektorowiczowa Heska (siostra.N. Króla) z Kassel do Potzdamu, gdzie od znayduiących się tamże N. Króla, Xiążąt i Xiężniczek domu Królewskiego, tudzież N. Krolowey Niderlandzkiey powitaną, została. Z Warszawy dnia ii. Maia.

Dnia ggo Maia nowego, a 37go Kwietnia dawnego stylu, iako w dzień prjypadaiąety rocznicy urodzin Jego Cesarzowiczowskiey Mośti, Wielkiego Xiqcia Konstantego, miasto było illuminowane. Sczegolney piękności iaśnialo przezrocze nad gankiem lewym domu Oliera na Nowym Świecie, a kwaterą. 3 W. Generała Sokolnickiego, oddaiące wspaniały obchód poświęcenia chora,gwiów Polskich. Koszary stoiących tu na załodze pułków, przy rzęsiste-y illuminacyi, ozdobione były pięknemi przezroczami. W niektórych mieyscach grała muzyka woyskowa, a z nią łączyły się okrzyki: "N i e c h ź y ie Naczelny "Wódz woyska Polskiego!" Teatr w czasie · widowiska, cały był illuminowany.

W dzień uroczysty i w dj,ieiach Polskich pamiętny Świętego Stanisława, Biskupa Krakowskiego, Męczennika, korony Polskiey i orderu tego imie»ia Patrona, odprawił koneekraeyą. na Biskupstwo Krakowskie AW rzędzie eiedmdziesiąty, a od Świętego S t a n i s ł a w a S z c z e p a n o w s ki e g o sześćdaiesiąty drugi) następca tey staroiytney stolicy, Biskup Jan Paweł Woronicz*, w kościel« katedralnym tuteyszym Ś g o J a n a, w obliczu zgromadzonego Senatu, Bady Stanu, i wielu znakomitych Gości. U rząd Konsekratora sprawował i W. Gołaszewski, Biskup Wigierski, Sena

tor; współ-konsekratorów zaś J WW. RemigiusZ Zambrzycki, Biskup Dardaneński, i Felix Lewiński y Biskup SufraAan Kujawski, z pomocnictwem Prałatów Krakowskich, Kujawskich, Warszawskich i licznego duchowieństwa, z rożnych dyecezyi zebranego. Do niesienia ofiar obrządkowych zaproszeni byli: JWW. Walenty i"ob o lcwsfii, W ojewoda, Franciszek Grabowski, Kasztelan, Senatorowie; Grodzicki, bywszy Kray.zy Koronny, orderów Polskich Kawaler, Julian Niemcewicz, Sekretarz Senntu, Członek Kommissyi wyz. rei. i ośw. pub!., Jin Hrabia Tarnowski i Kajetan Koźmian, Referendarze Stanu. Po dopełnionym obrządku religiynym, JW. nowo konsekrowany Biskup oświadczył wdzięczność i uszanowanie znakomitym Gościom, ofiarowanym obiadem dla przytomnego Senatu, Ministrów, Rady Stanu, i łaskawych przyiaciół. W ciągu obiadu spełniał Gospodarz następuiące toasty: " T e n, który oyczyznę naszą wskrzeszając, i mnie pierwszego niezasłuźonem dobrodzieystwem obd-:rzaiąc, wyrzekł pierwszy raz to drogie dla Polaków imię Króla Polskiego; Nayiaśnieyszy Cesarz i Król, Pan nasz Naymiłościwszy, ni e ch a y z całą Nayiaśnieysza, Famihią, dla ozdoby tronów Europeyekich, dla przywrócenia stałego pokoiu skołataney Europie, żyie i nam panuie w naydłuższe lata!" "J ego Ctsarzowiczowska Mość, W Xiążę Konstanty, Naczelny Wpdz woysk Polskich, za Kiólów swoich i oyczyznę niepokonanych. Niech iy-ie!" "Jaśnie Wielmożny Namiestnik Królewski, który wraz z dostoynym Senatem, Ministrami i Radą Stanu, w»obnia nam w tey stolicy Maiestat cnoty i mądrość Nay miłości wecego Pana. ua

57 I szego. Niech żyie!" "Bratni, sąsiedni, wspólnym z nami Panem usczęśliwiony waleczny naród Rossyiski, ludów Sławiańskich warownia. N i e c h ź y i e ! '" W dalszym ciągu obiadu JW. Hrabia Stanisław Potocki, Wojewoda, Minister Prezyduiacy w Kommissyi religiyney i oświecenia, uczcił Gospodarza nastepuiacym toastem; "N i e c h żyi e ozdoba · kościoła i literatury Polskiey!" Potem J O.

Xiąż ę Adam Czartoryski, S e n a t o r Woj e - woda, w te słowa: "Miasta wolnego /(rakowa, ziemi naszey klassyczney, którey pamiątki powierza pobożności światłemu oby-« watelstwu, i znanym uczuciom szanownego Pasterza!"

Kommissya W oyny wezwała wszystkich woyskowyih i cywilnych, aby dla umiesczenia ich w kontrollę sporządzoną, pateutaswoie 'l u b dowody do noszenia krzyża, czyli to A « o ry g i n a ł a c h , czyli w z a w i d z i an y c h k o p i a c h * czyli wreszcie, którzy ie przez woynę utracili lub przyznanych im krzyżów nieodebrali, wyiąrkami z kontroi jeneralnych byłego Ministerium Woyny Xiestwa Warszawskiego, świadectwami Rad Gospodarczych lub Pułkowych udowodfiiwezy, do Kommissyi Woyny przesyłali; koncern zapobieżenia nadużyciom idozwohnia noszenia tych ozdób maiącym prawo; które to dowody Kommissya Woytiy od osób w kraiu będących do i. Września, a zagranicznych do i'. Grudnia przyiniować będzie. Niezgłaszaiący się w oznaczonym czasie, utracą prawo posiadania krzyża. Uchwałą JW. Namiestnika Królewskiego

W Uadzie Stanu, maią pozwolenie szynkowania r. b. do dnia tegoż za konseosemżydzi przedłużone od dnia i. Lipca J 8» 7 roku, atoli

Gaz? ty tuteysze zawierah obszerny statut organiczny, tyczący się Reprezentacyi N aroó W e y, wydany przez N. Cesarza i Króla. W Warszawie dnia i. Grudnia r, K«,

Z Płocka dnia c. Mata.

Odbyła się w tuteyszym kościele katedralnym uroczystość, długo od dyecezyi Płockiey p o ż ą d an a . JW. Tomasz Ostaszewski, S ena tor, Kawaler order» Świętego Stanisława, zabierał w dniu tym publicznie mieysce wysokiego urzędowania swoiego, iako Biskup dyecezahiy. Liczne zebranie ludu, cechów, wład A departamentowych, znaczney liczby różnego stopnia osób woyskowych i duchowieństwa, tak świeckiego iako zakonnego, uświetniło tę uroczysiość. Okazałość iey i radość powszechną, ta tylko okolicznośd z.niiifc-szać mogła, iz JW. Pasterz dla słabości zdrowia, sam zjechać nie mógł. W i« mieniu więc iego, JW. Luboradzki, Biskup Tanazyiski, .Suffragan Pułtuski, iako pełnomocny dopełnił obrzędu. Wprowadzony do kościoła katedralnego od cechów, przyięty u drzwi kościelnych od Prałatów i Kanoników, na kapitułę generalną zgromadzonych, w assystencyi reszty duchowieństwa, po odśpiewanern Te D e u m z krzesła Biskupiege, powitał wbudniących wyrazach owieczki nowego Pasterza; a ofiaruiąc im iego przewodnictwo, zachęcał do gorliwości w wierze od przodków powziętey. N a to odpowiedział mu pierwszy z przytomnych Prnłatow W. JX. Kuczborski, oświadczaiąc radość całey owczarni z pozyskania Pasterza, w którym znayduie przyr mioty pierwszych kościoła Biskupów, zapewniaiąc o iey uszanowaniu i powolności, tli* dzież prosząc o iego dla niey błogosławieństwo. Po mszy pontyfikalney o godzinie 3dany był obiad kosztem JW. Biskupa na sto osób wszelkiego stopnia, godności i stanu* Z Petersburga d, 13. Kwietnia.

Nay wyższy m J. C Mości ukatem'4 Wielki Xiążę Mikołay, mianowany z09tał Kanclerzem uniwersytetu w Abo. Z jVilna dnia $. Kwietnia.

W niedzielę dnia s t. raca, około godziny 4tey z południa, raptownie przybywaćzaesę ny, rozlała się po całem budownem nadbrzeżu, Sofianikami zwanem; bliższe ulice wieden bystry zamieniły się potok; mieszkańcy na poddasza wynosić się musieli. Młyn mieyski przy moście zarzecznym zatopiła i część mostu uszkodziła; łamała-, wywracała i znosiła budowy. N a Syrokiszkach, za ogrodem botanicznern, podmyła górę BekieSZOWq zwaną, i część jey upadła. Lękano się, iżby uieupadł i gn bowiec na tey górze, pamięci Bekieszil wystawiony i zwłoki ić-go pokrywaiący; ze dwóch siren udtrzaiąc gwałtownością pędu na groblę między spustem ,i wspornnioną gorą-, w iednym mityscu tey grobli niczostawiła nad 5 łokci ziemi, która przedziela koryto prowadzące wodę do młyna Królewskiego, od koryta zawracaiąctgo się i okrążaiącego potem ogród botaniczny. Do samego i ui ogrodu wdzierała się wada, która zalawszy podwórza, domy i ulicę, tam przychodziła; aie uczynione rozrządzenia i straż postawiona przez "noc całą, niedopuiciły szkodzić tak kosztownemu zakładowi. Około młynu Królewskiego, dwa iakby nowe i dość głębokie wyrywszy koryta, iednem między spustem młyn u i łazienkami, drugiem, między teroiż łazienkami i młynkiem dawniey Hrabiego Niesioiotvskiego, złączyła się z głównem swoim korytem, którem do Wilii wpada. Wielkie są szkody przez wylew ten zrządzone. Woda naprzemian zmnieyszała się i przybywała, zawsze z nową. ezkodą, aż do dnia wczorayszego. Powódź 'Wilii; również daleko zaymuiąc, znaczne zabrała kapitały Właścicielom drzewa, którego składy na brzegach iey mieli i niemało innych szkód zrządziła. · O podobney. powodzi na IVilence) nay starsi z mieszkańców meparniętaią. Ocalenie od klęsk większych należy się iedynie przezornym i wczesnym rozrządzeniom i czuyności Poucyi tuteyszey. Z okolic dochodzą wiadomości o wielkich

/\ - 4ezkodach w różnych mieyscach przez powódź dnia Sgo zrządzonych. Dnia 12. Kwietnia. " Do sczegółów powodzi tegoroczney, przydać należy: źe kanał, prowadzący wodę do młynu Tyszkiewiaowskim zwącego na (0pławach , zupełnie osuszony został; gdyż woda wyżey, przy samym prawie moście drewnianego młynu, także Tyszkiewicuowskiegoj przerwawszy usypaną tamę, t owo utworzoną sobie drogą poszła do naturalnego koryta rzeki swąy IV>ilenki. Na grobli za ogrodem botanicznern nad 3 łokcie szerokości ziemi nie zostało, i tę utrzymano iuź przez obwarowanie deskami i ciągłe czuwanie straży z kilkunastu ludzi. Chałupa pod tąż górą nad brzegiem, pczed powodzią więcey, iak na 20 łokci od wody oddalona, nareszcie rozebraną bydź musiała, a brzeg aż do samych ścian iey upadł. Most na IVilence prowadzący z Popław na Równe vole y został cały, ale z obu stron od brzegów tak oddzielony, ie pomiędzy dwóch Koryt, nad trzeciem zrębami itgo obiętem, zdaie się wznosić. U Bernardyńskiego cmentarza murowany parkan dosyć ucierpiał. Ponad Wiliiq. z o bu stron Zielonego mostu, na lewym brzegu tey rzeki, wiele domów wywróciła, albo zniosła. Dnia ijJ. Kwietnia.

Tuteyszy Gubernator cywilny otrzymał wypis z dziennika Ministrów z dnia 30go Marca r. b. potwierdzonego od N. Pana, mocą którego, na wniesienie Generała Marszałka Polnego, Xiecia Barclay de Tolly, postanowiono: aby woysko opatrywanem było w żywność przez szlachtę, za regularna, opłatą. Po miastach zaprowadzone będą; księgi, w których każdy obywatel podpisze się na to, co na siebie przyimuie. Obywatele będą także wynagrodzeni niezwłocznie, za dostawione dla woyska, za kwijami kommend, peiiwody. Wyznaczony hl był dzień.zaślubiema ArA i i 4 Y Klementyny y lecz dla smutnego ! ! & · &. śmierci N. Ce sarzowey, dopiero po skończoney Żałobie nastąpić mote. DoLyny oblubieniec, Xiążę leopouJbycyliyeki ziedzie tu ku końcowi mieSią-cu Lipca, i , Hrabia Tfreyrihg., mianowany jest Komisar»m do pc:xjcl ta 4II(c»A$h*&ifTM»-. \ Ha usrilck-Herte l, a d o objęcia "as*>ch .. Nadreńskirh i FuWawskich nabytyca kra.ow . Hrabia Re. Merg r znayduiącyAs.ię yJigW forcie. N Cesarz przybył dnia 30. Kwietnia do Trmtu, gdzie przyloty został caygłosmey· szemi okrzyki- uradowanego ludu.

- ,

Patent J' C:- K. Mości, *wydany ekńa 24.

Marca, przywraca w Tyrolu Konstytucyą Stanów z niektoremi poprawami. Do Stanów należy Prałaci, Panowie, Szlachta, M.e«czarne i Włościanie. Powhty lrteilt i Br ixen iako należne tera» do Tyrolu, mala też sam * Konstytueyą. Dziedziczne stanowe urzędy otrzymuią znowu prawa ewoie. Cesarz mianuie Naczelnika Stanów kraiowych i powierza ten urząd Gubernatorów.. Rozkład i pobór podatków gruntowych należy do Stanów, które Jednakie bez «Zwolenia Monarchy żadnych podatków 1 damn rozpisywać nie W g ą. S tany mogą na prawnych zgromadzeniach swoich prośby 1 przełożenia w imieniu kraiu albo do Cesarza po-.Vłaó, lub też kraiowemu Gubermum podawać, które ie potem Władzom nadworn y m przesyłać powinno. Deputacye do Dworu mogą, bydź wysyłane mi tylko, « pozwoleniem Cesarza. Dług kraiowy Tyrolski ma bydź naprzód obrachowanym, a potem wyidzie oświadczenie, w iakiey mierze Stany przyiąć go powinny. Tyrol wystaw, tymczasem na obronę. Monarcha pułkstrzelcaw,

573 - złożony 2 4rech batalionów; dalsze zaś urząl dzenia względem Tyrolskicy obrony kraiuwey późniey wydane będą, Stany obierai-j Deputowanych na zgromadzenie stanowe z zachowaniem j>rzepisów względem wyborów; mianuią takoż Urzędników stanowych, nie przekraczaiąc iednakze; .uchwalonego przez Cesarza etatu osób i pensyi. "Wszystkie uchwały Sc-ymu, iężeii się nie samych tylko próśb i przełożeń tyczą, musza, bydź Cesarzowi do za: wierdAenia przesyłane, JIe.YT.

Stanów składa się z 52. głosuiących, 13 s tu Z każdego Stanu, beYHAebra.n;, _ może tylko w skutku wezwania Cesarza, i musi .się znowu rozwiązać, skoro Guberniom Cesarza oświadczy, fe Kongres wydziałowy rozeyśdź się powinien. Na tym wielkim Kpngressie wydziałowym prezyduie Naczelnik Stanów, a Marszałek;"kraiowy ma dyrekcyą onegoż. Kongres ten iest zwyczayną i porzą.dkową reprezentacyą, mającą prawo stanowienia w imieniu kraiu we wszystkich .przedmiotach. Dla sprawowania bieżących interessów stanowych utworzona będzie w Jtlsbruku, pod prezydencyą Naczelnika Stanów, nieusiaiąca- stanowa Instytucya, złożona z 4rech głosujących Członków, stanowych, wybranych z każdego stanu; będzie ona w urzędowaniu swaie,m dozorowi Stanów i kontrolli Rządu podlegać. Szlacheckim Członkom Stanów pozwala .się noszenie munduru, iaki mieli przed < odstąpieniem Tyrolu. Wszelki Kongres wydziałowy zwołanym będzie uit-bawnie dla złożenia uroczystego hołdu i, odbywania ob owiązków l swoich, skoro wybory Członków onegoż według przepisów ukończonemi zostaną.

Dnia 17. Kwietnia odbyła się w Wetwyi uroczystość postawienia tia dawID.m mieys<;u hva Weneckiego, na Jctórcy był .obecny N. Cesarz i tego samego dnia opuścił W$necyę. t)nia aggo wieczorem przybył Xiążę Wellington do Valenciennes. Wczoray obeyrzał twierdzę, a dziś stanie w główney Itwaterze Cambray. Rzeczony Xiążę niemal codziennie odbierał i wyprawiał gońców. Druga izba generalnych stanów rozpoczęła dnia 30. z. m. w Hadze swe posiedzenia. 0</ Wr/5I/ dnia 23. Kwietnia.

Rozmaici Angielscy ajenci obieżdżaią Saxonią,Frankonią, ffAestfaliq i okolicę Renu, zakupuiąc malowania, inne dzieła kunsztu, stare mo.nety i rękopisma, dla prywatnych Angielskich Muzeów. Z początku płacili wszystko gotowizną, lub dobremi wexlami; lecz nakoniec niektórzy z nich, korzystaiąc zziednaney sobie wierzytelności, oddalili arę bez zapłaty, z nabytemi drogie mi rzeczami. Aresztowany w kraiu Lauenburgskim i do Hildesheim wysłany Francuzki Gmerałjlmeil, Tłkrywał się długo iako nauczyciel domowy w Romainmotier, pod nazwiskiem Lhiema. U dawał, ii chciał pepłynąć do Ameryki, lecz istotnym iego zamiarem było dostać się do Szwecyi. Z Paryża dnia 3. Maia.

W dniu dzisieyszym rocznicy powrotu Króla Jmci do stolicy, wszystkie woyskowe mieyaca w zamku Tuilleryiekiiit osaczone będą 600 ludzi samey Paryskiey gwardyi narodowey. Wszyscy Oficerowie gwardyi narodowey złożą Królowi swe uszanowanie w nowym uniformie z czapkami niedźwiedziem!, białemi spodniami i cifmami. Wszystkie "gwardye narodowe zaproszone zostały od Marszałka Oudittot, ażeby tego dnia nie ina«zey publicznie występowały, iak tylko w uniformie, luboćto do woli każdego zostawiono. Tego dnia odbędzie* się popis gwardyi Królewśkiey na dziedzińcu Tuilleryiskim.. M unitypalność Paryz"ka złoży powinszowanie Królowi w zamku Tuilleries. Król wyznaczył hoyne lummy dla rozdania ich tego dnia między ubogich. Wieczorem oświecony będzie ratusz z wieżą i iune publiczne gmachy. Powracaiąc Król dnia 30. z &t. Cloud, iechał na Malmaison (mieszkanie byłey t eearzowey Jfozefy.) * Dnia r. odeszła do Fontainebleau część bokowey straży Xiecia M o n s i e ur. W JLugdutlie czynią wielkie przygotowania do festynów, które dane bydźmaią dla Xiezney jjV jry, Izby Parów i' Deputowanych prędzey rozpueczone zostały, nim się tego spodziewać należało., kiedy nie wszystkie iescze interessa były ukończone. Tym szybkim krokiem zapobiegli Ministrowie nieiednemu 'be5Ipotrzebuemu i nieprzyjemnemu oporowi. Z Londynu dnia 3. Mata.

Wczoray o godzinie 9. wieczorney, w pałacu Xiecia Regenta (Carlttonhouse) odbył się ślub Xiężniczkb Karoliny z Xreciem Koburgskim, dany przez Art y-Biskupa Kanter bury- Zgromadzę-ie w pałacu Xi<;cia Regenta było liczne i świetne. Składało się, obok rodziny Krolewskiey, z zagraniczi yeł» Ministrów, z wysokich urzędników dworskich i kraiowych, Arcy- Biskupów, Biskupów Londynu, Salisbury i Exceto r, ogółem z iaki< h 50 osób. JNa sali audyencyonalrtey wystawiony był ołtarz z karmaz) nowego ax<imi!w ze złotem. Po prawey stronie ołtarza stało krjtsło, na fccoem królowa siedziała. Wszyeiiit inne osoby stały. Xiążę Klarencyi wziął Xiężi-iczkę Karolinę pod rękę, zaprowadził do ółiarza i odd-ał ią w ręce iey Królewskiego oyca. - A. Szamfeelan zaprowadził Xiecia R o b u r g do ołtarza. Gdy Arcy Biskup po zwycz.3y.ych głównych zapytaniach, wyrzekł następujące* "Któż daie tę oblubienicę temu oblubieńcowi za małżonkę?" pocałował Xkze, Regent swą córkę i włożył iey ręce w ręco Arcyliiskupa. Ten wziąwszy o bied wic prawe ręce nowożeńców, włożył rękę oblubienicy w rękę oblubieńca. j słowa: "Biorę cię za żonę. Od dnia dzisieyszego wśród iakichkolwiek bądź wypadków, w dostatkach i ubóstwie, wthorobie i zdrowiu, pragnę cię zawsze mieć i posiadać, miłować i poważać aż do śmierci. Wiernie ci to przyrzekam." Xieiniczka powtórzyła te same słowa, z dodatkiem" i bydź ci posłuszną." Potem odebrał młody pan z rąk Arcy Biskupa obrączkę młodey panny i włożył go na iey paltc mówiąc; "Tą obrączką · poymuię cię za żonę; mnie samego poświęcam tobie i nadaię ci prawo do wszystkich moich d ihr doczesnych w imię Oyca, Syna i Ducha S." Fotem przyklękli nowożeńcy, a Arcy Bbkup połączył ich węzłem małżeńskim, muwiąc: "Co Hog połączą i t. d." Petem nastąpiło zwyczayne błogosławieństwo. Już poranku płac naprzeciw Clarencehouse zapełniony był ludem, pragnącym widzieć dostoynego oblubieńca. Xiąźę pokazał się kilkakrotnie na balkonie. Cjiba tak była wielka, i£ za powrotem Xiecia o godzinie 2. )I( wizyty od Xiężniczki, ieden z iego służących oledwo się pod koła niedostał. Po ślubie, o wpół do u, poiechała dostoyna para w sześciokonnyra drożnym powozie do Oatlands, gdzie około l i. stanęła, i przez kilka dni tamże zabawi. - W chwili danego błogosławieństwa przez Arcy Biskupa, dały się słyszeć wystrzały armatne. -Szata godowa Xiężniczki oblubienicy przewyższała wszystko, co tylko wyobrazić sobie iir.ożna br.ga!fcg..i, przepysznego i pięknego. Xiąźę Leopold miał na sobie mundur Generała Angielskb go z dwoma dyamentowemi gwiazdami orderu Rucianego wieńca i Gwelfow i mnóstwo innych orderów. XięŻniezka miała na głowie bukiet z r-oi dyamentowych, a na ręku brazeletkę brylantową - upominek od Xiecia. Admirał Malcolm popłynął ze swą żoną

2 Portsmouth do wyspy St. Heleny na okrę* cie N e w · ta stle, na którym się Hrabia Baldwin i Markiz Mont chenu, Komissarze Ro.syibki i Francuski znayduią. Baron Stiir-r mer, Rymissarz Austryacki, płynie na okręcie O r e s t e s . Gazety nasze zawieraią teraz vr dokładnym zbiorze dawnieysze indagacye, prowadzone od dnia 13. Sxyczuia do dnia 23. Lutego przez trzech Koraissarzow Połiiyinych w Pary iu , z 3 Anglikami, w sprawę l<avalettA uwikłanymi. Bruce sześć razy był słuchany, lecz statecznie wzbraniał się odpowiedzieć na niektóre uczynione mu zapytania, dopóki przed sądem nie stanie. Wyznał o n, IZ W ściśleyszey z Niarszałkiem Ney zostawał przyiaźni, ii się nie ledwo codziennie z nim. widywał, i utrzymuie, iż kapitulacya Paryża śmiercią iege zgwałconą zostata. "Wyznał daley: iż nigdy się zbliska nieprzyiaźnił z La valettem, że nigdy u siebie uiebywali, że krótko przed iego aresztowaniem zabrał z nim osobistą znaiomość i w tym krótkim czasie niezmiernie go sobie polubił, źe Pani Lavalette nigdy niewidział , i że list, który pisać miał do Lavaletta, nie iest iego ręką pisany. Wilson pa pierwszych czterei K badaniach na żadne pytanie nieodpowiedział; w 5 następnych tłómaczył się względem niektórych tylko okoliczności. Obudwom niedozwolone mówić z Ministrem Policyi de Cezes y czego sobie życzyli. . Wilson przyznał się, iż kogoś nieznajomego, a przynaymniey nie wymienionego, wywi> zł za granicę kraiu. Odpowiedział on tylko na t o, co go osobiście dotyczę, i oświadczył, i£ we wszystkiem, w czem by mógł drugiego zdradzić, lub bl komukolwiek szkodzić, pa*« m i ę ć m u n i t d o p i s u i e . ( »d ym u list i ego do Lorda Grey pisany pokazano, powiedział: »Dla tego to.wfjśnie tak długo milczałem, chcąc azebyiielaOj ko większa zbrodnia, którey eię rząd . Francuzki dopuści! Para Angielskiego, na iaw wyszła. Dojjąłem moiego zamiaru. Wiedziałem dawno, źd list móy prztięty. Chciałem tylko, ażeby mi go pokazano." Przeciwko temu zarzutowi uczynili Komissarze następuiące zapytania: "Pytamy się WPana, czy tna kto prawo, użalać się na zgwałcenie pospolitych zasad, zostaiąc sam w podeyrzetiiu, iź takowe pierwey zgwałcił; czyli rząd obowiązany iest, nietykać listów prywatnego człowieka, skoro przeciwko nieniu iest podeyrzenie, iź godzi na zgubę fządu; gdy go posądzać moźua o zgwałcenie praw gościnności? Pytamy się WPana, czyli w takowern przypadku nie ma łząd prawa, .które by miał każdy prywatny człowiek, to iest: prawa własney obrony? czyli się nieznayduie w tym -samym przypadku, iak człowiek, którego życie zagrożo* n e, a który dla uratowania go, chwyta się zakazaney broui? Teraz przeszedł fVilSOl l do innego posądzenia,- i wyrzucaj' rządowi, iż uiął iego służącego, przedarował go i odraził od niego. Przełożono mu potem niektóne mieysca z dawoieyszych listów -pgzez niego i i-do niego pisanych, na co nie -był zawsze w stanie dać iasuą odpowiedź, i nayczęście,y składał się, tern, iż sobie tego nieprzypomina, lecz ieźtli to napisał, niemożna tego inaczey brać, iak tylko w ogólnem rozumieniu. Miał on, między inneaii, wyrazić w swych listach: "Głoszą powszechnie, iź Eurbonowie zostaną wypędzeni; głos ten obiia się' prostą drogą o Dowmngstreet." «-"Czemuż nie podniesie kto głowy we FranCyt? Dlaczegóż lud tak spokoyny iociąźały?" Zrzucenie z tronu Burbotaów nieuchronne. u "Zamach co tylko wykonać się maiący, straszliwym będzie, i mam nadzieię, iź ludy Europy 00> głos, który do nich wyidzie, nie będą głuchemi iwieczymftmi." Hutchinson bYlfceiedm razy słuchany. Zeznania iego są nayaLiiey znatzącerai.

3?6

Rozmaite wiadomości.

Po dług doniesień z Karlsruhe einia 6, Maia, Jcy Królewska Wysokość W. Xiezna porodziła, srzęślinie syna dnia i. t. m. W Rzymie zamordowano przed niejakim czasem Kapelana Kardynała Doria. Sprawca został odkryty i w sposobie odstraszającym stracony, to iest nayprzód go żelazntmi maczugami zabito, a polem czwartowaho. Dnia 21. Kwietnia śpiewano w Genui Te D e u m z powodu zawartego pokoiu Z Algirem.

Kroi Hiszpański zakazał bitwy byków, która dawniey byłą AW zwyxzaiu podczas wielkich uroczystości dworskich. . f Pewnemu Oficerowi legionu Angielskor N iemieckiego trafiło się stać kwaterą w klasztorze, gdzie od iednego zXięży tamecznych dowiedział się następuiąctgo zdarzenia: W wiliią wyiścia oddziału b 'rancuzkiego, który podczas ostatniey woyny siał dwa tygodnie w iednym klasztorze Hiszpańskim, stary Opat zaprosił «ayznakomitszych Oficerów do siebie na obiad. "Zgromadzili się wszyscy; 80letoi starzec rozweselał gcśei sptłniaiąc z nimi kielichy. Gdy sobie głowy zaj. grzali, otworzyły się drzwi pokoiu Ładalnego, 1 wszedł Xiądz w, ornacie z monstrancja -w ręku. Strach ogarnął wszystkich Francuzów, 1 iak wryci stanęli. Moi Panowie A rzecze do nich Opą * , osłabiona starością ręka moia niepozwoliła mi walczyć w 0twartem polu Z uciemiężY 'cielami ; użyłem więc trucizny dla wytępienia hordy złoczyńców, którzy 0yczYzne moię pustoszą. Piłem i ia to zatrute wina; wkrótce staniemy wszyscy przed naywyższym sędzią; ieżeli się chcecie spowiadać, wysłucha was móy kapelan. To powiedziawszy Opat wyszedł, zostawuiąc gości w ponurey rozpaczy. Niezadługo potem wszyscy umarli.

Dodatek.

stwa Poznańskiego Kr. +0.

Z Londynu dnia 3. Kata.

Wiadomości Parlamentowe.

Dnia a 6. wniósł Fan Jjf Newport w delrrey Izbie rzecz o położeniu lrltmdyi. Wystawił on nasamprzód obraz stanu lrltttldyi od połączenia iey z Wielką. Brytanię aż do czasów Jakoba h -gdzie wysłano z Anglii y osadników do prowincyi Ulster, którzy iednak nie iako wołanie, lecz iako żołnierze kray ten zaięli. Tym sposobem, miasto polepszenia ówczasowegp etanu kraiu, rzucono nasienie zamieszków i niezgody, które dotąd ciągle trwaią, i od dawna były źródłem wszelkiego niesczęścia dla lrlandyi. Potem przeszedł dosyć obszernie rozliczne środki, których użyto od owego czasu aż do rewolucyi, od rewelucyi aż do wstąpienia na tron domu Hannowerskiego i odtąd aż do połączenia lriandyi z /#*. Brytanią, i mówił sczególniey o postępowaniu "Parlamentów Irlandzkich przeciwko własnym swym konstytuentem. I tak Parlament za Jerzego I. mhwaiał iednego razu summy pieniężne na s i. lat następnych; środek ten o mało się nie utrzymał , kiedy większość głosów przeciwko niemu mówiących, z iednego tylko składała sie głosu. Inny Parlament za Jerzego 11. trw3ł wciąż przez 33. lat, i tym sposobem przeżył wszystkie związki, które miał z początku, i oddzielił zupełnie swóy interes od interessu ludu, a to rozerwało łańcuch między ludem i rzą'"" dem. Takie było położenie rzeczy aż do roku 1778, gdzie cała niemal siła woyskowa wyciągnęła z lrtandyi dla woyny Amerykańskiey, i kray samemu sobie był pozostawiany. W tym' czasie wszystkie stronnictwa były spokoyne, prawa panowały, i każdy rhętute pełnił swą powinność. Przed połączeniem lrlandyi, podatki tego kraiu niewynoAiły nigdy więA cey iak 1,500,000 fufitów szterlingów rocznie]l odtąd zaś wy?

datki roczne wynoszą w średnicę 4,500,000funtów szterlingów, a dług powiększył się od 84 m.Mionów funtów szterlingów do 1 so miilionów. lrlandya w ciągu aoletniey woyny wiernie i mężnie znosiła wspólne ofiary, a. przecież dziś, gdy czas ten minął, iest itsczft 6 miUionów mieszkańców, wyłączonych od korzyści Konstytucyi, r 2 5tysiączne woysko stać ma w tym kraiu, dla utrzymywania riiespokoynych na wodzy. Dia czego'z w lrlandyi więcey nieposłusznych niż w Anglii A Ze źle rządzona. Izba przeto sczerze zaiąć się powinna rozpoznaniem sposobu postępowania sobie z lrlandyę. Pan Newport kończąc wniósł o adres do Xieeia Regenta, ażeby w nim wystawić konieczność trzymania 2 5,000 ludzi dla lrlandyi. iako sprawiedliwy powód do ściślejszego roztrząśnienia stanu tego kraiu, i prosić Jego Krolewiczowskąt Mość, ażeby dla zaradzenia temu złemu udzielone były labie potrzebne tym końcem, dowody.

Pan Peel iednego był zdania z swym poprzednikiem, co się tycze stanu, w którym się lrlandya znayduie. Powiedział on między innemi, iż Izba nadewszystk-o zgłębić powinna stan niższych klass ludu i proponował odmianę w adressie, to iest: ażeby w nim. wyrazić żal izby, iż wewnętrzne niespokoy» ności lrlandyi wymagaią utrzymania na ten rok znaczney potęgi woyskowey, i prosić Regenta, ażeby o rodzaiu i wielkości zaszłych tamże rozruchów, tudzież o środkach, których władze mieyscowe ku ich uśmierzeniu użyły, dokładna sprawa Izbie była zdaną. Pan Plunkett twierdził, że ieżeli niemożna inaczey. przytłómić niespokoyności w 7rlandyiy iak tylko siłą woyskowa, to nietylkc* 25,000, ale nawet 40,000 ludzi iest za mał o. W lrlandyi panuie stanowcza nienawiść przeciw ustawom i rządowi, a przy tern UPyznać trzeba, lZ systema., Łtórym się Względem tego kraiu rząd poweduie, ieet bardzo złe. Proponowano dwa sposoby polepszenia stanu IrUnidyi J poprawny syst«, m wychowania młodzieży i odmianę w wyborze urzędników (Sherifow.) Pierwszy środek iest za powolny, drugi niedostateczny. Przedewszystk'em nastąpić powinno oswobodzenie Katolików. Wielka ich część przyiJiyłna Jest rządowi, i. trzeba się starać o utrzymanie iey przy tyra sposobie myślenia. Wolność druku nadużywaną iest do złpśliwych paszkwilów przeciw rządowi, ale czegóż się nie dopusczaią i gazety, Łtóre pod bezpośrednim .rządu zostaią wpływem? lr landy a znayduie się dziś winnym stanie, niż dawniey. Handel iey powiększył się w ciągu ostatnich lat 50. w dwóynasob, rolnictwo w czwórnasób, a ludność w tróynasob. Irlandia zdolną iest do wielkich natężeń i może hydź główną podporą Brytańekiego państwa, doznaiąc przyiaźnego z sobą obchodzenia się. Lecz ieieli tego nieuczyniemy, to łatwo złączyć się z nią może obca potęga, i przyiaciel stać się w ów czas może nayzaciętszym nieprzyiacielem. Przed 16. laty zapewniono lrlnndyi przez unią Jcorzyści Brytańskiey Konstytucyi, a przecież wszystko, co odtąd uczyniono, kończyłe się na nieludzkich ograniczeniach - N ie powinno tak zostać; trzeba złemu koniec położyć, l u b oczekiwać, iż to złe codziennie stawać się będzie gorszem. Ministrowie tęgo kraiu powinni bydź zniewoleni, ażeby obmyśleli dogodne środki, przez któreby u wszystkich Łlass mieszkańców ziednać można miłość i przywiązanie do Konsiytucyi. (Powszechny okiask. ) Odmiana i dodatek Pana Peel przyięty został w i87 przeciw 105 głosom. Dnia sg. o godzinie 3. z południa. Lord Prezydent na czelp rady mieyskiey podał Xieciu Regentowi w Carktonhouse dwa adressa, z których w jednym proszono "Xleria, ażeby użył całego swego wpływu u rządu Francuz« kiego względem zapwbb żenią niesfornemu prześladowaniu Protestaatow w pułudniowey Frmicyi, w drugim zaś -winszoua 10 Regentowi z powodu zawartego pokoi u pz>y v-vy> nurzeniu nadziei prędkiego a -dosczętnego zniesienia handlu Afrykańskiego niewolnika» mi. Xiąźę Regent miał na «obie tmifertn pułkowy i wszystkie ordery. W odpowiedzi swey na pierwszy adres wyraził między innemi, iż okoliczności, i ró reich powodowały do ułożenia adresu, uznaie z równie dotkliwem, iak oni, uczuciem, leiz że iest wielką dnia niego pociechą, mogąc ich zapewnić, iż ich bynaymniey tiienakAży przypisywać brakowi gotowości ze etrony rządu Francuzkiego, który wolności Tc-Hgiyney, opieką i pomocą swą zasczycaney. nigdy naymnieysziy czytać oie będzie przeszkody, Z powodu drugiego adressu, podziękował Regent w nayłaekawszych wyrazac'i za z ł o ione powinszowanie, przypuścił całą radę mieyską do pocałowania reki i p3»ował błiee TiizATomasza Hi! na tsLawakra.

2 Anglii wciąż się bardzo wiele lu zi wy.

nosi do pełnocney ameryki; są to po naywiększey części pracowtc włościanie, którzy z biedy lub nieukontenlowania oyczyznę SWA opusesaIą. Z Bukarestu dnia 7 j. kwietnia.

Założone tu zostało L i c e u m, w którym I2stu nauczycieli uczyć będą Philologie Matematyki, Filozofii, staro-Greckitgo, Łacińskiego i innych ięzykow. Pierwsi Hojarowie, inne oraz znakomite osoby, znaydowały się na otworzeniu ł<-go Instytutu. Ze Stambułu dura 23. Marca.

N adrszła wiadomość z Hagd*du: iż nhledwie Arabskie buntownicze hordy: Abedei Setner, Wprowiicyi Negid uależycie ukarcone zostały. W oysko Miltma uderzyło "i nie wiek okopach, i ubiwszy 1,500 łudzi. zi.aki.mvtzych. buatowuików, nadesłał tu Wielkorza_dzca, a te podług dawnego zwycziiu, na wicikuy bramie Sertliu'" JIa widok Wystawione zostdły.

Z fI t. D O m i n g e.

W Królestwie tiayti obchodzono w StycznIU z ntiywicksyą uroczystością rocznIcaniepodległości tr-go Państwa. -- Zabiera lil<; na wojnę między nami a Zjednoizou; mi Stanami Am e ry lei, Jl powodu powieeze i * dwóch Amer) kańskich poddanych, podejrzanych o przemycanie towarów. Okręjt Jiniowy i trzy Amerykańskie fregaty, otrzymały rozkaz popłynąć do Cap- Henry, i L\dać od kr<da satysfakcyio B W I E S C Z E N I f. · Podaie sic ninieyszem dc publiczney wiadomos-i: iż wliaiciwe pozycye Akcyzy Haudlewelf od wchodz.jCi.go obcego bydła, są nastepuiące>, to ie t:od tuc jI ny J i wołów za sztukg u dgr. - chudych dito di to tucznych krów dito -- chudych dto · dito tueznych wieprzów dito chudych dito 4 i to koz, koiło w, cieląt skopów i owiec dito -koźląt i iagn ą* 4 i to koni i źrebiąt, bez różnicy, pro talar wartości dito JPoznań dnia 6. Maia i8»"'.

Królewsko - pruska Kfgen-cy* v- C o 10m b U i t t m a r. B e n d Ha) b) c) d) e) j) g)fi) i)naniesienie. Świeży marynowany i wędzony · Ryński Łossoś dosuł h.nc.el starszego Gumprechta. Doniesienie. Świeży Hamburgski wcdzonyŁosoś dostał Scaniułuw Puwdski. Uwiadomienie. Dnia 19 t. m. przybędę do Pojnania z nieiaka liczbą bydła Tyrolskiego i zapiasjam HjW. gospodarzy, któizyby go nabyć sobis życzyli, ażeby t niże ze rnn, o nie się ułożyli. Ktoby sobie także życzył, ażebym mu za ko traktem sprowadził wecey bydła Szwaycarskiego lub TyrofsKie"'o, zechce się ze mną umówić 1 kontrakt zawizyć. Stać będę u JoztJaHUk za Wroniecką bramą p d trzema Lpami. P. Ri edl, hand'uiacy bydłem Tyrolskim. Urviadomhnii.. N a trakcie ad Poznania, ladąc do Swantndza, zabłąkany eh. rt przyswoił .sie dobryczki uiźey podpisanego; Włakici 1 takowego zgłosić si« może diS domu sub NI0 :y- wf\>zmiHiu na Wildzie sytuowanego,

*. .

Studniarski * 4 a Jlx

6 - 6 - 3> 9 - 97 - 4

10 -

Uwiadomienie. Kamienica tu w Poznaniu poa liczbą 47 przy Starym rynku stoiąca, niegdy Antoniego I'obius-e ' sktego. obywatela Poznańskiego własna, bę z;e za wyrokiem Trybunału Poznańskiego na dniu lóm Października r, 1816. w wydziale pierwszym, miedzy pozostałą wdową Mary<,nną Tukaszrashą a Stroińskim, Opiekunem pozostałych małoletnich Sukcessorek, zapadłym, przez publiczna licyacyą, przed Delego*anjm Wnym Milewthim Pods<;d >ien», prze.da«aną, vi Poznaniu w domu Sądu Pokoiu dnia 28- Maia r. b i$ib. o g dżinie lotey zrana. Warunki - "pr*edaźy, mpgą bydź każdego dnia od 8 do 10.

przed, a od 3 do 6 po pułudniu w kancellaryi Patrona Pasbowskiego przejadane.

Poznań dnia 12. Maia 1810 r.

Ignacy Orhńbki, W. T. H. D. P.

jJ o przedania. Dom pod 1 Qr5III24. w bliskości kościoła Wszystkich Świętych, w dobym budynkowym stanie, w którym znayduie MC 6 izb, 7 alkierzy, dostateczna kuchnia i prócz tey osobne ognisko, góra obszerna 1 sklep, przy tern dobre podwórze, z zaiazdem ze stayniami, i małym sadki'em, test z wolney -i'ci ea dnia dzisiej szego do 1420 tego m. do przedania. DoMadnieysza wiadomość powziąść można w Expedycyi Gazetowey. Poznań dnia 17. Maia igió. Do przedania. Z mocy wyroku Prześwietnego Trybunału Departamentu Poznańskiego ł sądowney tradycyi, nastąpi publiczna przedaź na dniu 19. , 2 O. Maja r. b. w mieście Pyzdrach na przedmieściu Rybi t wach zwanćm, zawsze rano o godzinie IOtey, rożnych domowych, drewnianych, faiansowych, gliniannych i żelaznych sprzętów, piec iediin żelazny do izby, K tury zebranym na lato bydż" może, krowy dwie, za gotowe pieniądze; ochotf kupna maiących publicznie się uwiadomią. Szroda dnia 13. Maia 1816 f. Jan Meifsner, Komornik Powiatu Szredzkiego, za upoważnieniem wysokiey Zwierzchności do Powiatu Pyzdrskiego.

> . .

Przedaz i Dzinzawa. Z mocy wyroku Prześwietnego Trybunału Departamentu Poznańskiego i sądowney tiadycyi, nastąpi publiczna spr-zed*ź 34 sztuk postawów białego @rdynaryinego krajowego sukna na dnia 21. Maja r. b. zrana o godzinie IOtey; tudzież będą publicznie przez dzierżawę na lok ieden lub więcey, domy 4 z chlewami, 4 ogrody na warzywo, małe pólko w ogół na 5 morgów wynoszące, wiatrak ieden, wszystko w dobrym stanie, na dniu 24tym Czerwca r. b. · wmieście Miłosławiu w Powiecie Szredzkim, puscźone; o warunkach dzierżawy można się każdego czasu u podpisanego, lub u Uf. Franciszka Dziegieckiego, Burmisttza w Miłosławiu, dowiedzieć; sukno zaś, lak wyżey, na terminie zaraz za gotowe pieniądze przedane będzie; o czeui do publiczney wiadomości podaię. wSzrodzie dnia 13. Maia 1S16 r. Jan Me ifsn er, Komornik Powiatu Szredzkiego.

Do przedania.

Na mocy w Prześwietnym Sądzie Pokoiu Powiatu tuteyszego pomiędzy Szl. Henrykiem Eichkaum, właścicielem młyna papierni w Mucborfziaie, Powiatu Międzyrzeckiego, a Szl. Wilhelmem łerdynandem Naukę, Kredytorem pryncypalnym 2 młyna wodnego w Muchodzinie, na dniu 29m: miesiąca Marca roku bieźąeego zawartey i w tey mierze do podpisanego uczynionego wniosku, - zostanie młyn papiernia, wraz do tego naleźącemi grun tarni, w wsi M uchodzinie w Powiecie Międzyrzeckim leżąca, według urzędowey na dniu I I . Kwietnia toku bieżącego zdziałanej III Y , nasummę 2246 Tał. 13 dgr. oszacowana, w drodze licyucyi pubuczney wiy<jjy dającemu za gotową zaraz zapłatę, i wypełnieniem kondycyi kupna, sprzedana; do którey to sprzedaży termin pjerwszy do pubhkacyi kondycyi kupna 1 przedstanowczego przysądzenia, na żądanie Interessen c o w, na dzień 11. miesiąca Czerwci roJtu bieżącego w kancellaryi Urzędnika, podpisanego o godzinie IOtey przed południem wyznaczonym zostaie.-.

Wzywa się więc ninieyszem Publiczność kupna tego ochotę r03It;Ca, oraz wszelcy Kredytorowie ex q u o c u n q u e jur e do młyna tego papierni twierdzić prawa sobie mogący, aby w terminie wzwyż wyrażonym osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników stawtlisię ; pierwsi swe licyta, drudzy zaś swe realne pretensye do protokółu podali, a naywięeey licytuiącemu nie. ruchomości po wyż wymienioney zprzyległościami przygotowawcze przysądzenie nastąpi. Kredy torowie zaś z swemi pretensyami do nieruchomości tey za prekludowanych, a to s u b p rej u d i c e p er pe t ui s i l e n t u uważani zostaną. Zbiór obraśnień i kondycyi kupna przeyrzeć każdy mteressuiący"'moźe u podpisanego. Międzyrzecz dnia 20. Kwietnia igl6\ Urząd Pisarstwa Aktowego Powiatu Międzyrzeckiego.

M GąilkowsKL PrzYrzymany koi). N a dniu 2gim t. m. i r.

przytrzymany tu został koń mały chłopski, maści gniadey, bez odmiany, w4tymroku. Właściciel onegoź aby się zlegitymacyą w 1411I dniach od daty poniżey wyraźoney stawił, który rzeczonego konia za zwrotem kosztów odebrać może; inaczey będzie sprzedany przez publiczną licytacyą, i pieniądze» po odtrąceniu kosztów, wpłyną do kassy Kame« krney. Jarocin dnia 15. Maia igro. _______ -r.-" .'.' M a g i a t.

Średnie ceny zboża w Wrocławiu od dniu 11. Maia w nominalmy monecie? Pszenica 4 rail. 28 troiak. Żyto 3 tal!. 29 troiak.

Jęczmień 3 tal. Jatroiak. Owies 2 rail. 26 troiak.

Ceny zboża w Gdańsku.

Dnia I I. Maia. Gdańsk.Zł.-gr,

N aylepszeypszenicy szefel kupowano po 10 -1 $ Podłey dito . . . . . . . 7 - i5 N aykpszego żyra - .

, .

todlego dto 5 - 18 N aylepszego ięczmienia szefel 4 -24 Podłego di to 4 -'$ N aylerszego owsa * 3 6 Podłego dto " a -24

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.05.18 Nr40 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry