GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.12.27 Nr104

Czas czytania: ok. 16 min.

Wielkiego ]l *m

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nro. 104.

w Sobotę dnia 27. Grudnia 1817.

Z Krokowa dnia 14. Grudnia.

Na stssyi eeymowey dnia ggo bielącego miesiąca w Izbie Reprezentantów .czytano wniosek, 'i do Senatu odesłano, względem uwolnienia włościan w dobrach narodowych pd osobistego podatku, tudzież" wniosek · względem zniesienia podatku pod imieniem Subsidit Ch arita tivi, iako równości obywateibktey przeciwnego. Daley czytano zdanie Kommissyi Sk3rbowey, aby urządzenie zaprowadzaiąie przez rząd Pruski poczty Prusfcley w Krakowie i stacyi pocztowych w Krzeszowicach i Chrzanowie było eofnione, względem czego zalecon» ułoiyc prośbę do Króla Pruskiego.

Na sessyi dnia i o. eayfano zdanie Kommis«yi Prawodawczey o zasadach urządzenia łi3Q.

diu i rzemiosł, mdziei względu* Moratorium, i t, d,

N a sessyi dnia i Igo czytano między inne mi uwagi Deputacyi nad Statutem urządzaiącym Zgromadzenia polityczne, które Izba scze» gółowo przyirauiąc, po zaszłych sporach do Kommissyi Prawodawczey odesłała,

Z Kowna. ' N a dniu 7mym Listopada odebrał Powiat Kowieński smutną wiadomość o śmierei T a d e u s z a Koś c i u s z ki, Naczelnika niegdy Królestwa Polskiego, a swego ziomka. Obrady St-ymiku w Kownie odbywane w tym czasie, oblane były łzami. Przerwał jęki licznie zgromadzonych obywateli, JW, J ó z e f Hrabia Z a b i e ł ł o, Marszałek Powiatu Kowieńskiego, nieodrodny szanownego domu swego, w cnotach i gorliwości potomek; oświadczył oddanie hołdu temu mętowi w duebu retigiyn)m uroczystym obrządkiem; wraz wszystkie podifiosły się głosy, S złożono Bernardynek Kowieńskich odbyło się żałobne nabożeństwo, naktórem miał kazanie W. )X. R a b s z e w i e z , Proboscs Kurutiatoweki, w tkliwym obrazie cnot tego męża, iego zasług W oyczyznie i iego wielkiey sł. wy. Przyro wnał iego życie czynne, chlubne i szlachetne, przy m;iątku miernym, do życia możnych, a mało, albo wcale nitużytecznych kraiowi obywateli! Po nabożeństwie mieli głosy: 3WVV. I g n a c y Z a w i s z a , były Marszałek Powiatu Kowieńskiego. · - Bernard Pęczłcowski, Pułkownik woysk Polskich, Józef Chłopicki, Prezydent Ziemski, i Józef F e r g i s s, były N aywyższty Kommissyi Policyi oboygi naroduw Kommissarz. Wystawili w krótkich a czułych wyrazach, co posiadali w T a d e u s z u Koś c i u s z c e , l C o tracąc dziś iego, tracą. Gałę zebranie się całego Powiatu i z Królestwa Polskiego przy byłych obywateli, rozczulenie SWOle z tty straty óbfUtrm łzami usprawiedliwiło. Po nabożeństwie zaproszeni od JVV. Hrabit-g-c Marszałka Z a b i e ł ł y, wszyscy' na obbd z Oficerami oboyga narodów ztiaydui J\ccmi się na tym obchodzie, spełniali zdrowia, zi Aaydłuisze panowanie N. Cesarza i ciłey panniącey N. Familii, wraz z ininini życzenIamI.

Z m o w y wyiey wspomnioney JW. F e r - g l S S a, przytoczemy tu niekiore wyiątki:

" U marł Mąż, którego cnoty cały świat szanuie! Umarł T»dtu»z Kościuszko, Naczelnik niegdy Królestwa Polskiego, Ziemi K II36r Litwin, któremu <l?'ś składany hołd oftatii, ob'ewaiac łjsami grób iego! Nie mv iedt i opłakuiemy tego Bohatyra.

A m e ryk a łączy z nami tez same uczucia, bo za iey wolroeć poświęcał swoie życie. O Mężu wielki! Miłość oyczyzny była

Ul; twoim bóstwem! Dla oyczysny szukałeS wAmeryce sławy, Znalazłeś w tym wolnym narodzie, tylt miłości, że ciebie synem oyizyzny swoiey mieć żądał; lecz dusza twoia inszem przeznaczeniem zai (a, stała się, głuchą na wszystkie dary obieJ\o d'a ciebie kraiu! VVydzitraia się. do własnty matki, do tych wnętrzności, z których źytit- wzięła! Pierwszy głos własney oyczyzny ząj alit twe serce; przybyłeś na iey r. tum v · na iey ołtarzu życie i krew swą ziozybś. Lecz w księdze przeznaczenia zapisane były okiopne wyroki. Ty wi.lkt Rycerzu, nit pozifaią-e iu£ matki oyczyzny, musiałeś na iowu ekraniaó cudze niwy łzami swtiui, aż ostat ie wysilenie rozpaczy n vio<iu wezwało iieu'f- rio r.aczfclnictwa. Zgon narot+u był ŚW jifuyrn. Dowiódł naówrzas Pubk, że chce i umIe za ovezyz .ę umierać. Jy z ś d o g a krwią dla oyczyziiy zbuy, ranami olrvty, bez czucia i zeaków życia, dostałeś si<i w niewolę wepauiatego narodu. Zr >iiźyl.< się nakonieC chwila naywyższey dl» cis bit sławy, nad którą świat i wieki dziwić się będą. N. Cesarz P a we ł I., twoie cnoty li b oyczyzny, twoie poświęcenie się dla i u y , uzi ał za czyny święte. Sam pierwszy uszanował ie w twoiein więzieniu, i sam ten wielki Monarcha ręką własną wyprowadził na światło. V\ historyi nieprzeźytey wiekami i w sercu Polaków, drogie imię N ayiaśnieyszego Cesarza P a w ł a trwać będzie . Umierasz wtedy, gdy nowy blask przywróconego Królestwa Polskiego nadawał ci do życia prawo. N.

A l e x a n d e r I., wspaniałomyślny Cessrz B o s s y i, Król Polski, równie ocenił twoia bezprzykładne dla oyczyzny cnoty, i wziął Polaków, iako naród pobratni, pod swoie berło. Twoie to wielki Mężu cnoty, oiy<dły woiennego ducha w Polakach i utorowały drogę d > tey «eny, iaką dziś ma PoLk w rozlegtey śwLtd przestrzeni. Tobie wdzię.zni Polacy oddaią na grób nieśmiertelny, też eame s e fs, w ktAryrh byłeś z4ią<*y. Lj.y Ausiryacką, na to błękitna bandeta Portuich świadkami będą w późne wicii, zwlu po galskiego okrętu liniowego pomyślną/\ dawała Tobie." zawsze odpowiedź. < Nayiaśmeyezy Cesarz w rocznicę, obchodu ordtru hu> a Złoiego zasczycił nim nietylko drugiego swougo syna Arcy-Xiecia F r a nciszka Karola, lecz i Ministra Stanu Hrabiego Józefa Wallis, Feldmarszałka Hrabif go H e II e g a r d e, H r a b i e g o J oz e f a D i e - trichstein, Hrabiego Antoniego Laoc ko r o ńs k i e g o , l Vict- Kancleiza W«vgierskiego Franciszka Kob3ry. Z powodu nowo mianowanych członków tego orderu była di.ia 6go po południu Kapituła w uroczystych ubiorach. Tam ogłoszono nowo obranych członków, a kaidy z rąk Cesarza odebrał statuta orderu. N azaiutrz N. Pan pasował nowo obranych na Rycerzy, poczem złożyli przysięgę, odebrali łańcueh orderowy, i Cesarz kaidego uściskał osobno, podług przepisów tego orderu. Po ukeńczeniu całego obchodu, udali się wszyscy do wklkiey sali obfzędowty, gdzie Cesarz pod baldakjnera tronowym z Arey - Xiąięrami, a InnI Rycerze o kilka stopni nizey, wspaniały W Obecności wielu widzów kdli obiad.

Z Tyflis dnia 26. Pa %d%iemika.

Dnia i o. m. b. powrócił tu ku powsztchney radości z Pers y i, dowódca naczel.iy w(»ruKynii, Generał-Porucznik Jermołow.

Z lViednia dnia 10. Grudnia.

H i e r o n i m U o u a p a r l e kazał przed niejakim czasem przez iteuego z swoich Agentów prosić rządu naszego, o pozwolenie mu udania się do T r i e s t u; co mu iednak odmówiono ż tein Agentowi oświadczeniem, iz władzodawca iego przestąpił w roku łb»4> wskazany mu tamie pobyt. Pewien tuteyszy prz> dsiębierca wysyła do R i o - J a n e i r o wielką ilość touaru w, między btóremi spostrzfgaią 8« zegohiiey wiele dziel rycinnych i muzyki kościt luey. (Wiadomo, ii Pati Neu K o m, Hory był wRio-Jsneito dla urządzenia m ujyki, i nkkou ten t ztarotąd powrócił, nieznalazł tam usposobionych umysłów do przyjmowania wraień-muzy kalny th.) N aystarszy syn Xięź+iey de St. L e u (H o rte o z y i), kt ry jirj.td trzprna miesiącami zjechał do ni* y w odwiedziny, powrócił znowu dooyca swo-tgo (Ludwika Bonaparte go) do K z y m u, st st.w ie do umówionego Wprzód z i!«ortm Rzymskim o to układu.

P o dług bezpośrednich WHd; :mości, z M ad e r y odebr.n- .yth, Następczyni tronu Portugalsko - Er zyliysłitgo, przyiętą tam była z wielką okazałością. Droga do pałacu W. Rządcy usłana była rnyrtą i rozmarynem; wszystkie okna w b u n c h a l ozdobiune były czerwooemi suk.-.ami lub KobIerc3rrn. V\ ieczorem paliły się na pobliskich górach tysiączne tig'ie; całe miasto, WIele, ogrody, Ws/\yftlo hyło oświecone. Dla dowiadywali s ę p eta Ie zdrowia Xięlnic<ki, czysto fregata A u s t r y a zaciągała w drodze ba uderę

Z Frmkforttt dnia 13. Grudnia.

Znany L a s G a ue s przybył tu z synem swoim w towarzystwie Pruskiego Kommiesarza Policyi i zostaie do dalszych rozporządzeń pod okiem policyi. Jedzie, iak słychać, do kraiu Auetry ckiego. Felix D e s p o rt e e, który się puścił d o F r a n k f o r t u za fałszywym paszportem, aresztowany. Felix Lapełl e t i er, za którego pewitn tuteyszy dom zamęczył, zostaie poci dozorem.

Od Menu dnia 16. Grudnia.

Słychać iź od ... weg» roku zakazane b ędą w kraiacW Au-rryackiib niektóre gazety N .itmin ki<. VV S z w a y r a r y i ścieśniono granice rozmaitych pism publicznych nawuiCs tykuł z Sz wayca tyi).

Król Wirtembergski odbiera wciąż adressa dziękczynne z powodu zniesienia od nowego roku poddaństwa, i powiększenia pensyi oficyalistom. Królewsko - Sascy Kemmissarze likwidacyini w P ary ź u odebrali iuż tf 2,000 talarów na poczet roeczeń S a x o n i i zaliwerunki woysku Francuskiemu odstawione. Angielskie dzienniki oppozycyine uskarżają się przy okazyi powrotu Pana La s C a s e s, iż z orszaku N a p o l e o n a pusczaią iednego po drugim do E u r o p y. Teraz brakuie tylko iescze Bertraad, Montholoni- On. Krolewsko-Pruski Poseł przy Seymie związku Niernietkiego Hrabia l i o i t z, w>itcnał vrczoray z F r a n k f o r t u d o W e z l ar, gdzie Kanclerz państwa Xiążę H a r d e n b e r g dziś lub jutro spodziewany. Las Cases bardzo iest ostrożnym w mutrach swoich, lecz niezmiernie uię żali na Anglików i na obchodzenie się z nim iako 2 jeńcem.

Dyrekcya Policyjna Stuttgardzka wydała za Wyższym rozkazem obwiesczenie względem święcenia dni niedzielnych, oświadczaiąc, iż coraz większa oboiętność w zachowywaniu ustaw kraiowych w tey mierze, wymagała dzielnieyszego ich obostrzenia. Zakazano więc pod karą wszelkie polne lub domowe ro bu ty, w dniach niedzielnych i świątecznych. Po godzinie osmey nie wolno iuż piekarzom piec chleba, ani rzeźnikom przedawać mięsa. Bawienie się kuflem w winiarniach, piwiarniach i kawiarniach, nie ma bydź* cierpianem podczas kazania; billary dopitro po przedpołudniowym nabożeństwie mogą bydf odkrywane. Tańce w dni niedzielne i świąteczne zakazane; toż samo w nocy z eoboty na niedzielę.

Od dolne} Elb} d. 19. Grudnia, Rząd Angielski postanowił wstrzymać gwałtem korsarzy Algierskich, ieżeliby chcieli przecisnąć się przez kanał na morze północne. Dnia 16. obchodził klub Bliicherowski w H a m b u r g u rocznicę urodzin Xiąźęcia B i li c h e r a , upiękuiwszy go rozdaniem wsparcia pieniężnego między ubóstwo.

Z Bruxelii dnia 4. Grudnia.

Pewny podróżny, który wypłynął z wyspy Haity (St. Domingo) dnia 28- Lipca, i tu przybył, wyczytawszy w gazetach naszych artykuły tyczące się tey wyspy wyięte z dzienników Angielskich, a nit znalazłszy ia zgodne tu i z t e m, co na swoie oczy wsdzi.ił, podał do iedney z gazet naszych taki zbiiaiący artykuł:

" C h r i s t o p h e, czyli Król H e n rYK, rządzący południową częścią wyspy, ma tiaywięcey 50 lat, a iest sred lego wzrostu. Ma wiele naiurilnego rozumu, i obszerne wiadomości nabyte, nawet co do umieiętności umysłowych. Widziałem zbiór jeomtirycz ych propnzycyi, sporządzony przez nit-go samego dla nauki sy aiego, tak hs, o i Pokład de dowiedzionych, iafcby niewielu małenutykuw potrafiło. Widziałem zaś ten zbi ir u Pana Th u in bardzo uczonego człowi - ka, naczelnika oświecenia publicznego. - Uczynione przoz Chris top ha polepszenia we wszystkich częściach adininistracyi słusznie uiu zjednały wdzięczność ludu, którą iescze otwarty i rzetelny charakter iego powiększył. Za itgo staraniem mbsto Cap przyozdobione. Pałac sprawiedliwości, który w rynku Henryka kaział zbudować, ieet wspaniały, a postawiono go podług planu pewnego Murzyna. Dawuieyszy dom Wielkorządcy znacznie rozszerzony, iest teraz pałacem Królewskim. -- Zrobione nowe ulice iednę cywilna, a drugą wojskową gdzie od biegłych nauczycieli bierze młodzież bezpłatnie iak naylepszą edukacyą. - Dla lepszego powietrza w mieści«, szpital w środku iego będący kazał przenieść o poł mili od niego nad rzekę, gdzie zawsze wielu iest ekorych, tak dla braku bitgłych lekarzy, iako i lekarstw, które na tę wyspę z A n g l i i iuż gotowe, a prztto złe i drogie, sprowadzają. - N aczelnik sprawiedliwości iest to nad <r światły człowiek i bezstronny. U rzędnik ten, drugi w rzędzie, ruwnie wiele maż e, iak i Kró l H e n ryk. M d ł o i t s t w C a p Woyska pod bronią, lecz za danym znakiem całaby ludność miasta wzięła się do broni. Za to siła morska hrst znaczna, i cor.z ią Kroi pom;aża dla zasłaniania handlu, do którego lud swoy uiiustannie zaihęca. Pokazuie się w publr znoś ci z zupełną ufoością, maiąc przy subi * kiiku tyiko urzędi.ikow i syna W i k t o r a H sn ryk a, inłodzu-ńta wiele obiecuiąsego. Krótko mówiąc, rząd tfcgo władcy iest słodki, i dla tego lud go kocha. P e t i o n , Prezts niby wolnego rządu w irugiey części wyspy, wcale przeciwnego trzyma się systemem. Ponury, melancholicz» y, wszystko, co go otacz , Cwogę sprawuie. Podróżny nie wielki«- ma w iego kraiu bezpieczeństwo. Rząd itgo zupełnie woySkowy, i większą połowę ludności trzyma pod bronią. Warownie stolicy iego Po ri a u P r i n c e w d»brym stanie, ale domy up,'daią.

Lud bardzo biedny, nieochędoźfy, skłonny do kradzieży, i E jroptyczykami pogardzają y. Utyskuie na Petiona, i zazdrości Ipsu poddanym Christopha. Pod imieniem republikanina dozoaie ostrości rządu despotycznego. Niem >sz tam zakładów publicznego oświecenia, a rolnictwo i handel zaniedbane. Rzadko P e t i u n ukazuie się publicznie, dla tego tei nie miałem sposobności powzięcia o nim pewnego zdania.

Zdaie się niewątpliwą rzeczą, iz ta część wy.

spy prztydzie wkrótce pod panowanie C h r i - s t o ) h a, bez dobycia nawet złego strony oręża."

Z Brest dnia (f. Grudnia.

Życzono sobie iuż dawno odprawienia uroczystego żałobnego nabożeństwa za dusze Emigran tów, którzy padli o£urą chybionego na Q u i b e r o n uderzenia. Dopełnił tego tameczny nowy Prefekt, Hrabia F lor a c r którtgo rozporządzeniern kości owych nicsczęśliwy<h w okolicy A u r a y wyszukanymi i w koŚT-iele Katedrafnym wVannee w dziewiąciu trumnach pogrzebanemi został'j. W" obecności Władz, dowodzącego Generała i w paradzie etoiącego woyska, odprawił Biskup uroczystym obrzędem mszą żałob-ią, na ktorey znaydowało się w żałobnych ubiorą tu wiele rodzin rozstrzelany h ówczas więznlOW. Xią£ę Dalmacki, Gubernator tutey* szey i3tey dywizyi woyskowey, upoważniony od Xiecia A u g e ule rn e w imieniu Króla, mianował Kommissyą i naycelnieyszychosób, maiącą się trudnić zbieraniem składek i wystawieniem wielkiego w kształcie piramidowy» pomnika, czci poległych w Q u i b e r o n walecznych obrońców t r o n u i ó ł t a r z ó wpoświęconego.

Z Włoch dnia 6. Grudnia.

Miasto Florencya dało dnia 25. z. nI.

wielki iestyn dla dostoynych nowożeńców w sali akademii Sztuk nadobnych. Gizeta tameczna mówi z tego powodu, i£ święto Gracy i obchodzone by:o w Muz świątyni.

Xieina Wall i i odebrawszy we wsi sweiey we W ł o s z e c h wiadomość o śmierci córki swoiey, Xezniczki Kar o l i n y, nadlała kilka razy. Bóle niestzęsnegtf połogu zaczęły się dnia 4. właśnie w dzień urodzin Xię£qey vV al lii który od aiey tak uroczyście był obihodzouym. Okólnikiem z dnia 10. Listopada udzielił rząd głównego Kantonu Stanom Szwaycarskim N otę Ministrów Austryackiego i I' rancuzkiego, P P. S c h r a u t a i T a 11 e y r a n d a , wspólnem imieniem dnia u 7. Października pisaną, zawieraiącą skargi na nadużycia wolności druku. "N ie dosyć na hm (tak owa N ota opiewa), że rozmaite gazety Szwaycarek.ie są usłuźntm ediem tego wszystkiego, co naygurzey osławione gazety zagraniczne kia,r.li.vego, obraiaiacego i iadowitt go w sobie zjwuraią; 1 ie dosyć na tern, że między niemi zoayduią się takie, które się z wzorami swoieini o bor 01 w zmyślaniu i w pierwszeństwie ubitgaią; bez nad to iescze zaymuią się drukarnie J\zwaycarskie tern, że wszystkie Ponieśliśmy, iż Pat,i Ca ta la n i kale wciągu docaodząceich pisms, kiurt maią ctclię zaj ch ,'itrwsjy h nu< sięcy zimowych rozdawać służonego polepienia, łakomie przyiniuią, co tydzień &00 funtów chleba między ubo- mnożą, i do F r a n c j i, a nawet i we W ł agich. Dodać do tego słusznie należy, iź s z e c h rozsifwaią. raK nieustannie cztśrią Pani Catfilani dzieli życie swoie między przedrukowywały, ii częścią rozsiewały; lsma ubogich i możnych, i że ci okrywaią ią .uistępuiące, 3 miaiiuwicit-j Samuel, ou U podziwieniem, a tamci błogosławieństwami. livre du Seigneur; Mnnuscrit venu de St. 111 f en t AA A m ówi Aje.den z dzienników tutey- He len e; l 'Ero e delta solitudine; U Manno szych - niemożepiękniey i chlubniey użyć dl Fe deric o U grandę; La Cotjfessione de- \ podatku, który mu pedziwienie Publiczności N. B. - Pisma te osnowy buntowniczej, j opłaca, iak sposobem Pani Catalani. zgroźuey i bezbożney, cecbuią sczególniey literackie spekulacje drukarzy Tessyńskich, Były Generał La Hem and ożenił się w i z pod ich to prassy wyszły takoż i przeciw -Filadelfii z Panną Girard. iedney Xieznie wysokiego stopnia pisma nayhanie bnieysze, zdolne do obrażenia rodzin nayszanownieyszyi h. Co większa, znalazło się iescze pismo w najwyższym stopniu I podźegaiąre, biorące swóy początek od rrayoJI czywistszego i naybezczelnieyszego ducha j kłamstwa, a maiące tjtuł: Protestacya Arcy-XiAzney Maryi Ludwiki do KongresĄ SU Wiedeńskiego, którey tłómaczenie drukarnia Landego w Mondris ogłosiła, i okazała przez t@ usiłowanie swoie w przy* Przedwczora rozstała się (:o; z tym światem czynieniu się do tego wszystkiego, ro t\ U oj Xiężua C a s t i i e e . bęzioauiaae narfzżeit rewoluayouietów Frau«

Podług najświeższych wiadomości z Li" f o r n a , wybuchnął nowy rokosz przeciw @głoszonemu niedawno Df-joui Algierskiemu. Schronił on się z skaibami swoitmi do twierdzy, którą buntownicy w oblężeniu trzyma lą.

Z Paryża dnia 12. Grudnia.

Hrabia de la Jb'e rro n n a y s, który ztąd odjechał do Kopenhagi w znaczeniu Posta naszego przy dworze Duńskim, itst szwagrem Hrabiego E la c as. Jako witniy przyjaciel Króla doznał w dawnieyszyih vzasath rozmaitych prześladowań, którym z wkutą roztropnością i stałością zawsze wyminąć umiał.

W Izbie Deputowanych rozpoczęły się rozprawy za i prseciw proiektowi do prawa o wolności druku.

Prefekt Departamentu S z a r e n t y (C h a - ł e n i e rzeka) złożył z urzędu pewntgo Burmistrza, który bez pozwolenia poszedł na polowaniei i 5 8etizkicb, Włoskich, i onychie sprzymierzeń* c6w Szwaycar-ikicli, podsycać m tiie etc. e tc. " Z mocy zlecenia od Dworów swoith, czynili więc pomie nie ni,VI iuistrowieZwiązkowi Szwa ycarsJsiemu n-rymocuieysze. przełożenia, aby takswym spokoyności publiczne y i jiotisit-tunemu pokoioui groźącjm nieia-toiu lak naydzielniey zapobiedz, i dalszemu onych-e szerzeniu się granicę położyć.

Rząd głównego Kantonu uczynił nad tern we wspoinnionym, do stanów wydanym oJ Łól' iku, uwagę następującą: "Wszystłr.« Rządy Kantonów związkowych puwi .uyby I iak na y MM I ni try starać się o nayrnocni, y eJIe zaI lecenie pismom publicznym naywięltszey 1 wstrzemięźliwości i roJ\tropnoś-i >*e tiszyI stkiem, co się tyize iotert-ssow Państw ol wych, które z szwaycaryą w pzyLuei] skuli stosunkach zostaią. Ni», mnity też i na I wydawania takich pism politycy, ych, kiórrby j. na stany «wiązkowe ZJKUI ob»ic,tuości w J\ ę· »dem pew04ucy'my*4i zasad Ści<jgnąć mogty, l naymocniey wzywamy baczności Wysokich rządów kantonowych. Jesteśmy z resztą przekonani, źe to, co Nota o ei.jgłych porządek mięszaiącycn związkach (wSzw;»yl caryi) zawiera, przy zupełnym braku faktów, l na mylnych zasadza się wnioskach; które to Ą przekonanie takoż i w odpowiedzi P P, Potłum daney, oświadczonem zostało."

Hiszpanii.

P. Tatyszczew, nadzwyczayny Poseł

i pełnomocny Minutor N. Cesarza Rossyiskiego przy Dworze Hiszpańskim, przyiccljał z Madrytu do Kadyxu di I sekania tamże I osobiście na prj.yhycie eskaury Rossyiskiey,o d s iąp i o u e y H i s z p a n i i .

Według tychie samych wiadomości wyn-osi teraz zbroyna siła moreka Hiszpańska, (która w roku 1796 do 7 -ch okrętów liriiio» wych dechodziła) tylko iescze .0 okrętów, a z tych tylko Hniiowy okręt Azy a o 64rtxh działach w Rad y xi e uzbroiony stoi. Zbroyrra siła Jadowa ma się na przyszłość 2 J O O O D piechoty i z 10,000 iazdy i <<Irtyleryi s.iid.ć, a r:,>ywyźsza pensya w woysku wynosi tyluo 40,000 realow.

Gazety Angielskie umieściły wiadom ści z Madrytu, weutug ktory<h Generał Hiszpański v l i i a n s, w sprawę (rozstrzrlanego iuż Ge-ae-raiaJ L a c t - g e scawusłauy, do G i - br. - h a r u przybył; ale źe mu Gubernator tameczny na ląd wysiąśdź nie pozuolił, przeto puścił »ię do A tu e rYK i pół n o c n e y na oltręue Am t ryk ńekim, który właśnie WOW-: cz. s od lądu »dluiał.

Plan Ministra Przychodów G a rraj a, zwyciężył nareszcie wszelkie przeszkody; weszły bowiem iuź prawie dwie trzecie części summ, z nałożony-h podatków. Lubo iescze nie wszystko lest zapłaconem, i lubo się nowe poprawy iescze nie bardzo czuć daią, uchy.lunerai są przecież okrutne niedogodności, które cierpiano; a że m ieysi wierzyciele skarbu, którzy czekać nie mogą, w;płaty na rachunek nałtźytości swoich oilbicraią, przeto powraca tak« z i uadzieia podźwiguienia wierzytelności pubhezney.

Z Londynu dnia p. Grudnia.

Parlament ustanowił był Kommiesyą celem rozpoznania i przyięcia planów do Bryuńskiih narodowych pomników, uwiecznić maiacy'ch, pa.mąUę wielkich zwycięztw na morzu i lądzie. Zatwierdzono tedy plany Budowniczego 6mirke, co do woyska morskugo, i Wilki o s a, co do woyska lądowego. Pomnik W a te rio oski kosztować będzie 2 O O , O O Ofuntów szterlingów, i stanie na końcu placu Portlandzkiego, w bliskości zwierzyńca S iecią Regenta. - Posąg Trafalg arski, obrachowany na 100,000 funt. szterl., wystawionym będzie w G r e e u w i c h . Pracuią koło obydwóch pomników. Prócz tego wystawionym będzie w V l a k d o w n h i l pomrnk sławie Xiccia W e 11 i n g t o n a poświęcony, a so,ooo funt. szterl. kosztować maiąey.

Cytacya Edfitalna i Subhastacya.

Prześwietny Sąd Ziemiański dystryktu Krotoszyńskiego subhastacya gruntów do pozostałości niegdy Macitia Matysa kupca należących, z kamienicy ielcze niezupełnie wybudowaney, przy domku i placu składaiących się, w mieście Jioimmie w rynku pod Nrem 151 położonych, za potrzebną oznaczywszy, takowych gruntów oszacowanie i licytacyą mnie podpisanemu pod dniem j 6. Września r. b. polecił. Ustanowiwszy waitość ich, wskutek Protokółu Kommissyinego dnia 2igo m. z. zdziałanego, na summei 5 O O

Tal.

termin do licytacyi na dzień 7my Stycznia i$i8- w mieście Koźminie wyznaczaiąc, wzywam w&zystkith rzeczone grunta nabywać chcących, ażeby w terminie rzeczonym zrana o godzinie otey w Biórze Magietraturałnym W Koźminie, stawili się, gdzie więcey daiący co do prawa possessyi i możności zapłaty, wylegitymowawszy się, przyde rżenia za approfeacAą Władzy opiekuni zey spodziewać się może. Po upłynieny»i terminie żadne dalsze lieita przyięte pitbędą.

Dokładna taxa i rysunek budynków wspomnionych codziennie u mnie w Sekretaryacie Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, tudzież wBiórach Magistraturalnych w Krotoszynie, Koźminie, Jutroszynie, JBorku, Pleszewie, Dobrzycy i Jarocinie, przejrzane bydź" mogą.

Zapozywam oraz wszystkich Wierzycieli realnych i,Pretendentów, dogruntówrzeczonych pretensye sobie rosczących, ażtby w terminie oznaczonym osobiście lub przez sczególnie umocowanych Plenipotentów przedemną stawili eię, i za złożeniem dokumentów ex quibue praw swych dopilnowali, inaczty bowiem wieczne względem onych milczenie nakazane im zostanie,w Kro t o s z y n A dnia 7. Listopada 1 S '7 -

Vigore Commissionis

R u m p,

Sekretarz Król. Sądu Ziemiańskiego.

Wino na przedai. Odwołując się do uwiadomienia moiego z dnia xy. Listopada r. b., dodaię, że gdy wino tegorocznie według odebranych z górnych Węgier wiadomości przez zaskoczoną dżdżystą porę w czasie zbiorów, do urodzaynyrh lat nienalfży, pochlebiam sobie tern prędszera nabyciem kupca na moie stare wina, iie że im wcześniey, tern niiley mi iest wyprzedać cały zapas win moich. To powtórne doniesienie posłuży oraz na zbicie rzuconey wieści, iakobym »kład win iuż rozprzedał.

Rawicz d, 18. Grudnia 1817.

C F. George,

Dodatek.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.12.27 Nr104 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry