G

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.08.08 Nr63

Czas czytania: ok. 18 min.

ZETA

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nro, 63 · - w Sobotę dnia $. Si er pnia 18-8*

Z Poznana Jjrit $. Sierpniu. 1) g< i/uh : ijciey z południa był wielki obiad Dzień 3C1 m. b. ob nudzony był tati« u tegoż Generała, na które» JO. Xia,żę Na» W mitśife .ms/em z naywUjlcsna, uroczyaio- mitstnik i naypierwsi Urzędnicy Woyskowi i**\. Już o stvicie. «ipowif' li *Iy jokrotne i Cywilni zaproszeni byli, a podczas którego Wvsr* ły (Jz..łtove święto uroJzii naszego · pełniono zdrowit Nayiaśnieyszpgo Monarchy .Ćoitoy.ngt M t ,,, arcliy. O god*Lłie u s t e y przy 50 wystrzałach działowych. O godzinie była wielka uar,da etoia,CFgo tu cal-go woy- 6tey przyciągnęli na pl*c strzelLiczy żołnieika, ziecycetia ob> c . ością, Xjesnva Naipie- rze przy muzyce dla ob.hodzenia święta strze.t KOJIH»», przy ?grnin dl. niufeię wazystkih łectiego. Naylepszym strzelcom rozdane zotut(y---?ych iViadz Cywilnych, JO. Xiaieiia «ł.ły wyznaczone od N. Pana nagrody. Jey Sułkowskiego, JVVVV. Hrabiego Dzia- Krdewicows.a fcloeć, Xieiria Ludwika, łyńsfcieg" i Hribi-go Po r,jńskiego, i ttAra wraz z doetoynym iswyra Małżonki« m, wś" od m XMK<<M osób wszelki«'» etanów- - ra. Iyła bydź przytomną t«y zabawie« w-iowaP r z e c z ią*-siy woysko przed Xiestwe« Na- rzy siwie i W. Generała dowodzącego, ubilimies«iiiku<<iwtm «tworzyło czworobok, po- rzyła żołnierzy >apoi,(nL a ti żt OI'Ctrowie «zem o ijTawłotie króikife naboieńsiwo. Pie- sztaluowi i Szefowie- kompaniczi 1 K,zali imv nia i o»odły WBioeiły się do Bog» zastępów - rozd ć »odkę, piwo i chleb. - Pogotizinie @ zachowanie drogiego i yu a N. Króla. 1*0 *)t«y spilono na B r o n i a c h prz«-wyborny skończonśm n. buźłństwit; wykrzykninno trzy feierwArk, który, pomimo żi łiiekiór* figury krotr.ie z» przewód i twetn JVV. Generała uszkodzone były od dteczu, piękny sprawił dowodzącego, T h li fi e o: -V<<*\4 »t u, KrólI widok. Było i tu przytomne XieLWv N*in.*-- stwem «radowanego ludu. bwietna wieczerza i bal u Xiestwa Namiestnikostwa zakończyły dzień dla całey Monarchii Pruskiey radosny i uroczysty. Z Wrocławia dnia 21 Lipca.

JO. Xiąię B I li c h e r IIjJ] hl sta i C odebrał od Króla Unci z Moskwy pod dniem J fety na Czerwca nayłasknwsze pismo gabb etowe, wyrażaiące iyczenie sczęścia z okazy i dnia, w którym pod jego wodzą przed trzema laty tak świetne zwycięztwo oduitsioi.em, zostało« i posuwaiące razem Adjutant» iego, łir. bugo N o stitz, którego szbthr memupoświęcei iu winna oyczyzna zachowanit lego peusz. chnie kochanego Bohatyra, iako scz<golny dowód N aywyżsaey łaskawości, na stopień Pułkownika. - JO. XAąźę oddalił się z dóbr swoich Ba CZJ« nieiaki do Karlsbadu. ŹUjarsznuiy dnia i. Sierpnia.

Dnia 49. Lipca około 4tey po. południu mieliśmy tu ulewę zegrrmotami i piorunami. Około w poł de piątey uderzył piorun pa Pradze w stAynia, i stodołę, które zapili-\\S*y się zgorzały. - Tenie piorun ugodził « W domek o dwa etaia od powyzey wyrażonych , zabudowań, łecz pożaru niezrządził. Wszakie zgAiia grenadyerów wgwardyi KrólewskoPolskiey, którzy pracuiąc w polu, schronili jię prztd ulewą pod len domek, trzedi zabitenii zostało, a reszta uszkodzonemi na zdroj u . - Trzeci piorun rozczypał parkan domu przy ulicy Wieyskiey, i wieprzka zabił, s czwarty uderzył w dom na P r a d z e , lecz tylko zrządził szkodę w dachu i naczyniach domowych. - Około wpół do osmey padał grad wielkości orzecha laskowego, który za War s z a w ą mieyscami potłukł eboźe na pniu »toiące, a -tu gdzieniegdzie okna powybiiał. - Przed tą ulewą było podług ciepłomierza Reaumura 83 stopni ciepła. Z Petersburga dnia f. Lipca.

Doia a &. CzelWca wodoa praetłudzkaNN.

at

os.nb naypięknieyszy eprnwiła TndoV. O godzinie piątey z południa mnóstwo różnego stanu.j>łci i wieku osób zapełniło brzegi N-ewy prztd zamkitm zimowym, unoszących na sobie tak NN. osoby, iak cały świetny orszak. O godzinie siódmey Cesarzowa Jeytao&i E I ż b i e t a pro wodzona przez Króla Jegomości ('ruskiego, Cesarz .Kgomość, Jego Kroltwicouska Mość Xiąż"ę Ncstępo Pruski, tudzież osuby należące do orszaku tak Króla Jegomości, iak NN. Cesarstw* Ichmość wyszły z zamku zimowego; natychmiast rozwinięto bsodery Cesarskie na przepysznych statVach, które przyięły na siebie całe to świettie grono. Jacht, w którym sie, mieściły NN. osoby, był o 40 wiosłach, i róż- ił się od wszystkich innych tak dosk< nał ścią roboty, iak lekkością i kształtem. Zaledwie NN. osoby wstąpiły do statku swoiego, kiedy wszystkie inne zapełnione zostały maytkami, i oddały honory wojskowe płynącej wpośród siebie szalupie Ces rskiey. Odgłosy U ra rozlegały się po N'«« < «. r odbiiały się o gmachy okazałe zdobiące iey brzegi. - Kiedy statek Monarszy i orszaku iego wyszły z szeregu iacht i szalup, na których znaydow.-i się maytkowie, wzięli się ci do wioseł i płynęli nayciazey za pielWsz«-mi statkami W pięknym szyku międj.y Was i I e w s k i m Ostrowem i Stroną Petersburską. Jescze gmacUy i ogrody Strony Peters bur« skiey zasłaniały Ostrowowi Krestow s k i e m u tę okazałą wodną przechadzkę, a iuż okrzyki przedzierały się stamtąd. Zbliżono siej ku rzeczonemu Ostrowowi, który zapełniony nieprzeliczonern mnóstwem ludu miał zdaleka postać piękney łąki r .żnofarbnemi U6ia,ney kwiatami. - Okrzyki zgromadzonych, szum wioseł, wrzawa uuytkoW pomieszane z przyiemnemi tonami tam i ówdzie umiesczonych muzyk, były nayoczewiftt' szym dowodem pewszcebney radości. achy" i pogodny wieczór, gromady ludu pizecha dzy drzewami cicuistyth gaiow, przestrzeń *'<ceroki«.y N ewy okryta tak pysźt.emt statkari>i, wszystko to połączone czyniło widok nad »szelkie op'saue» St-feK Monarszy zatrzymał się z drugiey strony mostu na przeciw pałacu letniego na Kamiennym Ostrowie. Wysiadły NN. osoby, i po krótkim odpoczynku, powróciły z całym orszakiem do stolicy w poiazdach. - Jeżeli tey przechadzce zbywało na ezetnkolwiek, to tym -Medosutkieitr była nieobecność N. CtsarzoWey Maryi i VVielkiey Xiezney Alexand'ry, których troskliwość o zdrowie Wielkiego Xictxa M i K ołaia, chorego naóuzas na odrę, zatrzymała w i ego pokoiadi. W przeszła, niedzielę N. Król Pruski w row*rzystwie Królewica następcy syna swoirgo był na nabożeństwie w kościele S. Piotra wyznania Łiitt-rskit-go. \,\'8zy.«Ly Dw( rzaiiie IA.-Uyt»yłi c nim do stolicy tvutyszey byli w lVmźe kościele. Zte-go powodu Pastor miey· cowy powiedział piękną mowę. Czas był rpięk-.y 5 a f.e położenie reg'» kaściob iest obok bulwaru na ulicy Newsliii go prospektu, Wszyscy prawie przechodzący zatrzymywali »ię i czekali- Ha wyście N* )i<>Ś litygzeg'» «przy-nk-rzeńca, który gdy eię ukazał, powitanym z-oetał okrzykami radot-i ludu sza 'u ącA-gb i wielbiącego wszystkie osoby, należące do eerw nayl pszego Monarchy sivoiego. D ia 1. b. m. w dzień urodzi.1 Wielkiej X;ęź ley A 1 e X a r> d r y, Po nabożeństwie wpat'lcUl vVitlkngoXiAcia Miko tai a, N. CCesarz w towarzystwie Króla Imści Prusliego, <<'MzCesArzowa Marya i Wielka Xiezr.a' A l e x a n d r a, tudzież K' olewic Pruski N-aSiępca, Xiążęta Hessen-Homburgski i MeMembufgski wyieeheli do P e te rh-u ff3, gd?;e »J evzoiem była maskarada, a pałac i- ogród Iłr»fślicznie oświecono.

D iia 3, miały bydź wielkie popisywoyeka l Brny Kra#)J;oy, gptbb D«i* JNM. iodaioa>

przeprowadza goscIa, sprzymierzeńca 1 KIB>wnego swoiegu do G a t c z y n a , skąd'lego* Królewska Mość uda się napOM rót przez I n - fI a n t y , Kur ł a n d y ą d o B e r l i n a, . Wierki Xiąfę M i k o l a y nie cieszy B'l.l;. iescze zupeł..em zdrowiem, bo słabość pozostała po odrze zatrzymuie go iescze w poko» iach. Hrabianka An n a S ob olewska córka, Ministra Sekretarza Stanu Królestwa Polskiego mianowana Freliną- dworu NN. Cesarzowych. - Mianował N. Cesarz i Król Kawalerami orderu S. Anny Ilgiey klassy Pułkownika D u l fu s a dowódcę iandarmeryi Polekiey, Pułkowników Polskich K o z i e t u l s k i e g o , Czyżewskiego, Płończyński«go i Krasińskiego, tudzież Podpułkownika T u r n e , - który iest Adjutanten» N. Cesarze« wica W. Xiecia Konstantego, a Kawalerem orderu 8. Włodzimierza »iey klassy M htm l e r a Kapitana w gwardyi Polskiey, będącego Adjutantem przy Generale Kurnatowskim.

Cesarska akademia nauk w P e t e r s b u r - gu wybrała crrooHeTn swoim komspopduiącym Al e x a n d r a Hrabiego C h o dki ewicza mieszkającego w Warszawie. W Mi ta wie wyszło w Niemieckim iczyk-u dzieło pod napis* in:- Myłli pewnego właściciela ziemskiego na Białey-jRusi o potrzebie i możności po lepszenui stanu- chłopów w knnu tamecznym:Z Wiedniu duilt 2f Uprą: Dwńr bawi ciągle w Ba den; Arc)XtązęNg> i Ar vxięini <z*i niemieszkaiąry tamże, ieźdź%r tato z pobliskiego W itd Tiia i S c h ó nUru.fi o nifcin.il' codziennie w odwiedziny; dla tegoteż nigdy ksrze w tern mieysru niewidzia o tak wittkiey żywości. Słychać, iż dwór dopiero w koniu tego ntitsiąca ziedzie znowu z Baden do Wiednia. Pai i Ca ta la ni otrzyrmła od Cesarza w i(Otlaruiiku bry.lat.towarit: »ausz-uict ipodoboąi. ezacuią. Jedzie ta śpiewaczka do B a d e n , do E g er, a ztamtąd w ieeieni do Akwi sgt 'nu. >Ji>ię Me tternich bawić będzie d« końca tegO miesiąca w Kar I s b a d z i e, poied?i»- ęę tćm na 2 Iy'i-udiiic do E g er, a ztamtąd do J o han nłsb erga w Rheingau. Około końca Sierpnia etanie Cesarz w okolicach B en u; od Moguncyi ai do kolonii odbydż się ma podroż wodą. Co gazety Bawarskie o nowych żywych i krytycznych ntgotyaiyach między U o s b y ą i Porta ,trzyw<-dzą, poligs na e*Jk em oiepewnyih podaniach, (kuireep. H int>.) P< *i 1 Hiszpański, Hrabia C e v allol, wręcyf Mo'.a · hini naszty ord«-r krf.lowey I z a b« iii w .m niiu, swoiego duoru.

Od Menu dnia 2j. Lipca.

Slycliv' , iź król Wiiti.rnbt rgski o'prawi Wty« licz. Sach pocroż do Szwa ycaryi z małżonką swoią. Miasto Emden otrzymało teraz nową dogodną konetyru'ya. U- Brock h ansa w Lipsku wyszło teraz: Życie i przypadki Las Casesa.

Dnia t. Lip<a utonął w J e n a par>liż-m tknięty kąpiąc eię, Doktor filozofii i ttolo.ii i nadporządkowy Professor filozofii, Pan Starek, w 2g roku swoiego zasłużonego iycia. W Kommissyi woyskowey Srymu związkowego nieodby waią się od oitiakiego czasu poBiedzenia, a powodu słabości zdrowia przewodniczącego w nity Barona W e s s e n b e r g a . Hrabia M a U b u r -, którego aresztowanie przed nieiakim czasem tak wielkie w N i e m - c z e c h robiło wrażenie, opuścił teraz z rodziną swoią H a s y ą Elektoralną, i przy byt 2 Kassel do Frankfort u.

· Bząd Pspiezki układa się .z Panem Roths c h i I d o pożyczkę 3 milliooów Talarów. JJyły Bawarski Ministe* stanu« Hrabia

81>

M o n t g e I a s , zrtaydule się teraz z rodzin * swoią w ui-i 4 t ,ości bw jy bafzkofco pod Ratysbuą.

Generał - Poruczi Hrabia Ex cel ma n* (iaf wiadomo iedti. tlkzby 3g wygnańców Franctnf..u). przybył do JI iesbaden dla spotkana urn ud iego z s.vohh znajomków» Lubo pod obce« Adąc nazwiskiem, poznarym przecież został. N azaiutrz wyiechal ziowu z W iesbaden« Marszałek M , rrao n t (Xiążę Raguzańe U) przeitchał przez Karlsruhe w podróży do Ba u en - li a de n.

Każdtr 6 e dnia piiemy w naszych stronach tauiey wina Reńskie. Dnia *0. syn byłego Króla Szwedzkiego, przybył do Eraukfori.« w towarzystwie swoiego ochmistrza, pod nazwiskiem Hrabiego It terbu rg. Z Dusseldorf dnia zS- Lipca.

Wczoray około wieczora przybył tu Jeg» Krukwhzowska Mość, Xiąż<; August Pruski, Gentrił naczelny artylltryk Z Szwabii dnia 24. Lipca.

Między bawiącym teraz w Paryżu Xią« żęciem P a w ł e m Wirtembergskim a iego małżonką s.arął rozwód po AUtniem małżeństwie. Xięż;>a znayduiąca się teraz wS t u lIg a r d z i e , odda gw t dzieci owdowiałey Królowty na wychowani«, i powróci potem do domu rodzicielskiego doHildburgha usen. Z Bruxelli dnia 26. Lipca.

Sąd Kassacyiny uchylił wyrok sądu appełlacyiiiego w sprawie Xiążęcia W e II i n g t o - na przeciw Panu d e B u s s c h er, na korzyść ostatniego zapadły, i chce eię sam zaiąć bliiszem iey roztrząśnieniem. Z Włoch dnia ?<f lipca.

Sprawa rozwodowa Hrabiego S t. L e u całkiem iest umorzona i zdaie się, iakoby się chciał połączyć znowu z małżonka, swoią» ora teraz w Toskanii bawi. Stawienie się Generała C a n u e I dnia 91.

«a. b. przed feiern, lem bardzity wszystkich Zdd/.iwi)o, ii jioweztch ie mówiono, że się r p a ryż a oddalił. Lecz on pomieszkał.ie tylku swoie opuścił, a Poiicya znalazła tylko . ego papiery. Wysiadywał on odtąd aż do d"ia ! t, potaittnute w domu iednego z Adwokatów tuteyszych. Zaraz po skończonetn Posiedzeniu udał się do sędziego instrukcyiOego, P. AJeelier, j przyrzekł, że stanie fca następoe b3danie. Pusczonym został na Słowo honoru, a badanie wyznaczono na dzień «a. Przezierano teraz iego papiery, bnia »3. słuchał go Pan M e s I ier od w pół do 1. z południa de 6. wuciJurney, po czem 'aprowradzoHym został <to więzienia C O Q - c . . lergerle. Jedna 7. gazd tiileyezyrh zawiera co następuio: »ęd*u 1. strukcyiny przepatrzył papie» ry Genrała Canuel, które mu. nie znalazłszy w 1 ich nic gorsząc« &0, zwrócone zostały. rym; rzaSeni. ażeby się sprawił z mniemanego spisku, poszedł do więziei-ia G o ncie rgerie. W S t r a s b u r g u pTfccuie teraz codziennie przeszło . ono ludzi okuto naprawy warowni twit niżowych. Co iescze naybardziey krępuie uwagę Publiczności, «*st to s ['is K szlachty, lubo aresztowania i badania z naywiększą dzieią się taiemnicą. Drżą »nieszkańcy pomnąc, ii »pisak ten mógł się był powieśdż. Panowie S o n g i nr Rotnilly» ieden z nieb Adjutant Generała La rochej aqu elin, a drugi Adjutant Generała C a n u e I , i Pan J o - a n n i s, mówią z wielką otwartością na badaniach; ii«-przeczą bynaymniey, ii miał mi ysee plan spieku i pocieszaią się tern, ii apisek ten poświęcony był chwal» bney i za« .czytney sprawie. Planten, według irb zeznania, wymierzony był tylko przeciw Ministerium, i nikt nie miał myśli skazić wierności «przeciw Królowi. Mime to ieifnal: obrona ta nabawia ich kłopotu. - ZAruAief struny powiada Pan C h a t e a u b r i a n d bez ogródki: "Zachoway Boże, iżbyśrny obiawili myśli, ktortby wznieciły ni< chęć w nayItpszych i naywitrnieyszych sługach Króla, chcieliśmy tylko, zaięti zupełnie dobrem Kro U, zr/.ucić nieznośne Ministerium." - AKć wszyty rozum ii gardzą te mi przeeadzoneiui wyobrażeniami, cieszą »tę, iż sj i qeK w należytym czasie wyszedł na iaw, i m ią nadzieię, że mimo prz. b c e n i ą, które król przed r.z3s«n< iui wyrzekł, okoliczność ta przynaymntey ten dobry mieć będzie skutek, i£ wpływ tego stronni« twa, tak u dworu tako leż w kraiu na zawsze upadnie. Około a«, osób miano w ostatnich dniach aresztować; wymieniaią wielu Pułkowników, tat w pułkach gwardyi królewskiey, iako tei w legionach, którzy maią bydź z urzędów swych zrzuceni. Burmistrz w B er r y bliska P a ryż a, tikże aresztowany. Zapewniają,' że Pułkownicy stoiących w P a ryż u pułków Szwajcarskich <<ięzko są obwinieni. Niektórzy iuż są prz« słuchu i. Wszystko to dziele się ra taynych rai.ach nocą w S t. C I o u d , N a wstawi. 1 ie się Xiedza F o r b i n de J a n s o n , wydać miał VV. Sułtati rozkaz, ażeby oddano na powrót grob S. RzymskoKatolickim Cbrześciiauem w Jer o zo I i co ie.

Donoszą z Harce Ilony, iż sławny Generał C a s t a n n 0« zakończył tam swe życie w pierwszych d iach tego miesiąca. Xiążę W e II i n g t o n uczy I .ił był propo» zycyą imieniem Mocarstw pośr* d ii zącycii* dworowi Hiszpańskiemu we wzglAdz't miasta Monte Video. Dana na to odpowieif iest, iak słychać, następuiącey treści: "Jego katolicka Mość odrzuca propozyeyą wzglądem obsadzenia M o n t £ - Vi fi e o siłą neutralną; środek ten zdaie się królowi zi sła bym przeciw klęskom, na które się użalaią. Pragnie żywo, ażeby obrano, inny środek, M KC położył, i w t>na zamiarze propouuie ogólny planpokoiu, maiący przyiśdż doskutku pod gwaraocyą rządu Brytańskiego, któtego pośrednictwo w tym względzie naydzielnieyszem bydźby mógł«. W planie tym przyznaie Jego Katolicka M-ość swoim A m eŁykańskim poddanym równe prawa, iak Europeyekim, i wolny handel, przyrzeka oraz wszystkim ty m, k-tórzy się przeciw prawey władzy oburzyli, powszechne i zupełne przebaczenie. .. O d I a n y posąg H e n ryk a I V. na- k o n i u , waży 300 cetnarowo Wypis listu z Kopenhagi: "Gz-ter.ysta pięćdziesiąt mil kwadratow-ych lodu OpM Ściłu wschodni brzeg C r e n I a n d y i i kraiu przyległego biegunowi północnemu. Ta to massa, od lat 400 uczyniła tę prowincyą.na przód trudną, a potem, i niepodobną dn przy. Stąpienia tak ddlece, że- o it y utnie.-iu powątpirwano.. Ale Uraz przez poruszę -ie ,się lodów, po oderwaniu się ich. otł-me«»y, ii porobieniu się wielkich kanałów między {»>zosiałemi dostali się iuż żegbrzr bez przeązkody do f*3go stopnia., Wszystkie morza półnootie pełne *ą ogromnych kawałów lodu pływaijcego,. dążących do umiarkował yoh klimatów. Paaiebot wysłany z H a I i f a x napotkał iednę z"ych wysp plywaiących, któ Z a m i a ł a pół m i I i o b w o d u, a w z n o s ił a »i ę a. 00 «ÓP nad wodę.. Niekn-Te z i.ich widziano.

niosące na sobie lasy i pnie drz*>w." W roku. I X. Rzeczypospolitey FrancuzOiey (i f t o o - I b O" O stawiony był przed. "sąd.

sprawiedliwości karzące y Departamentu S e kWany, nieiaki Coignard., i wraz z kilkanattu współwinowaycami skazany został na. 14 lał do fcaydan za kradzież, którey towarzyszyly okoliczności, powiększające tę zbrodnie.. Wysłano Goignarda »Biicetre na galary do To u I o n lLł gdzie iednakże po.ył tylko łat Ary. Udało Wił! się, uciec do

8i6

H i s z p a n i i poznać się tan» z młoda piqkn>j. kobietą, która ieżeli nie z miłości, przytiayinniey z wdzięczności (dymała się nitiakiego Hrabiego P M M i i s deSt. H e I en e - emigranta Francuzkiego, który po« zosułe iescz* sczątk-i ogromnego maiątku ewoitgo uratował wywiezieniem ich do H is z p a n u . H r a b i a u m . < rl. . . . .n i e d o c h o d z o» no ściśle a«.i czasu, aro rodzaju hgo śmierci, Coigmnlowi wpadło domyśli, dać oż)ć Hrabitmu w swoiey osobie, i zdaie się, że ta piękna Hiszpanka, uczepiwszy się iuż tego A.wanturni/a, musiała mu pomódz do ponadania wszystkich tytułów i papierów H r abugo, którego też imię Coignard przybraI. Ta parka, pociągnęła naypierwey do in. ey prowincyi-, a potem do M a d r y t u , gd/ne ów fałszywy Hrabia, starał się omieyste kapitana w pułku prowincyonalnym, takowe otrzymał. Wyszedł w krotce na stopi. ń Podpułkownika (Colonello tanienie) r dostał order de ta la t r.a va. Podczas» oy. ny HisKfiańskiey o niepodległość porzucił" swóy. korpus i przeszedł, do woyska Fr. ncuzkiego. Marszałek S o u I t chcąc nagrodzić: Coignarija, £e z poświęceniem złiaknmitey rangi, i mieyaca. pełnego zasczytu, iedynie dla tego przeszedł na stronę Frai cuzkąi aby nie walczył przeciwko rodakom, kazał mu w« yść w służbę iako Szefowi batalionie do ieduego pułku Francuzkiego . , P f ź i i e y ,; Coignard. był pierwszym z owych, którzy/ się tlo &ię«U d"AngouJ» me garnęli, g.iy odprawiał wiazd do Bordeaux.; nie U"zy1 ił it dna K żadni go kroku, aby umiesczof y im bydź w służbie roku i g 48 0 - Dopiero po« powrocie Bonspsitfgo w Mar u i&>i5,. umiesezo o go w woysku, za wdaniem blLł iedoego Szefi Łanceliaryi woienney, kt- rego żena była zdornu d e P o n t i s i . Wkrótce; zrobił, sobie wstęp d o d e m u P. P.... które»go zora wiedziała o "em. że ieden 7. ity krewnych. wy wędrował.,., i usiadł w H i e z p a - IUony został dweyć uęiko w bitwie pod Ł 1 1-e urus na dwa dni przed bitwą pod WaterI o o, atoli zamiast coby miał iść za woyskiem Frimuzkiem będącym w odwrocie, uddł się do Króla do Ganda wy, star.ął iako obara przywiązania ewoitgo do Burbonów i udawał, iakoby ranionym był od ku.py celników, chcąc z niebezpieczeństwem iycia przeyść na stronę przychylnych sprawie "Królewskiey. Uwierzono mu; a gdy Jego K. Mość do stolicy powrócił mianowanym został dowódzeą rozproszonego woyska, które zbierano; a ux pe ti ts -peres. Zdaie aię, ii tey, wśród owoczeenych okoliczności Wielce trudney aprawie, oddał się tak daleze, ie przez wzgląd swoich zasług, był pierwszym Oficerem między tymi, kiorych uiaieSczano w nowych zarodowych kompaniiach woyska. Wszedł do służby, iako szef baoliionu w legii Departamentu Sekwanyjie *aś pokryiorau, prowadził rzemiosło nie równie xyskownieys««. aczkolwiek daleko z więAszem nh bezpieczeństwem połączone aniieli ieet weyskowość, dogodziło się mu przeto rzeciwiście, gdy z rangą Podpułkownika wmieaczony zoetał na połowie pentyi. Mówią, ie wiernym będąc dawnemu spoepbowi iycia, starał się w tym celu korzystać ze wstępu, który miał do niektórych znakomit-zych domów, aby wspólnikom swoim, któłych był hersztem, przysporzył środków do korzystnych kradzieiy. Debry byt iego, na - akowych zasadzaiący się środkach, nie mógł wprawdzie trwać długo; wszelako nie spoAziewał <<ię tego zapewne nigdy P. Hrabia, £e tak prędki przypadek zawiedzie iego rachuby. Będąc dnia pewnego podczas popisu woyska na placu V e n d o m e w zupełnym mundurze; poznany został od iedmAo z dawnych towarzyszów awokh na galarach w T o u lon i «, którego bystre oko, pomi«ao światłego munduru pułkownikowekiego,

i pomimo odmiany, nabytey co do powierzchowności ewoiey od łat 15, spostrzegło zaraz owego to dawnego koliegę, chodzącego w czapce i kaftanie niewolników galarowycb. Awanturnik ten był tak zaufany w gczęściu swoim przez długoletnia, pomyślność, ze tyle miał bezczelności, iz nie chciał poznawać niebezpiecznego przyjaciela swoiego, który rau winszował tak korzystney zmii. ny w iego okolicznościach. Hrabia P o O - tis de S t. H e I e n e odprawił go z niczem i Jcaidemu coby w nim poznawać chciał przy.

iaciela iego C o i g n a r d a, groził gniewem t zemstą. Dumę tę fałszywie przybraną, dm-i go musiał przypłacić. Policya uprzedzoną zoatała, nie odważała się iednakie tak prędko, dawać wiarę pierwszym donieeieniom? lecz napróino szukała dokładnieyezych ioacdziey wyiaśniaiących posz Uków; i pomimo wezelkiego dozoru i pilności w dochodzeniu nie dowiedziano się niczego, preezco uiyćby moina środków, które dla tak znakomitego Ofic«r» mogłyby się stać dręczącemu Udzie.

liła przeto rzadkie te wiadomości Ministrowi woyny i Generałowi dywizyi. GeneraŁ przywołać kazał Podpułkownika do siebie stal rał się poąjieezać go i zatrwoiyć surowemi" nie»podziewanemi, i natai* ywemi pytania! mi. Aczkolwiek sposób ten, nie utwierdził pewności zachodzącego podeyrzenia, ponulO. iył ie przynaymniey tak dalece, ie mian« dostateczny powód oddania tego podeyiranego człowieka jeneralnemu Sztabowi, aby ao". dnymi wiary świadkami dowiódł, ie ieet ńcel tzywiście tym Hrabią Pontisde St Hele" ne. Upłynęło dwa dni, a nikt go nie rtkła* rnował, rozkazał więc GeneTał, aby iamfarmówię zaprowadzili go do pomieszkania iel g o , a Oficer ze Sztabu jemvrainego aby przeglądał iego papiery. Wszedłszy z'towaw rzyszem swoim do pokoiu, prosił o pozwolenie przywdziania świeiey Dnnrny. Oficer" którego pieczy był noruczonym, zezwolił na miał póyść zanim w ślady ai z\ firanki, i nie przeczuwaiąe, że się tam znajdowały drzwi do skrytego wychfdu. C o i g n a r d wyleciał wiamm tmtęd\. Olner na ten łoskot pospiis/.ył za i im ale późno; posirzegł tylko kilkai.aśiie nabitych pistoletów na łoiku, któn przekonały go, że więzień iego niebyłby się w.ihsł.'zapewnić Sobie ucieczkęśmiercią swoi. HO tl<iZoTcy. Kapitan L.... mógł był przy urn życie utracić tym czasem »tracił tylko inie set. Na próżno ścigały Władae zbiegłego; ied także- rnajeziooo go, ale iuż w postawie meprzyiatit la, z bronie wrękti i poptłtiiaiącego nowe zbrodnie. GiZi ty donosiły iedmgo czasu, i. k=-by urzędnicy policyiri stoczyć mii li £C>nnJIna potyczkę z bandą złodzieiow <hcąfyeh dom itdtn zra bować. Dopiero po zaciętey u t r a c t, gdzie iediifgo Urzędnika policyinego postrzelono, Ud»ło się złapać htrszta mfcboy ikow, którego poznano potem, że był Coignardem czyli m itiuanym .H. >bią P o n t i s «le 4t. H e I e n e . !). u 3. Lipca stanął Cni gn a rd przed Sądttn Paryzkiem, nit dla u go aby go sądzono za popt łnione zbrodnie, alt iedyt.it dla potwierdzenia tożsjmrfl i osoby iego. Ośmiu wypusczonych niewolników poznało w : im, byłi go towarzysza ich nies zę ściz. Poznało > także ttZ'ch dozorców więzieni* z B i c t t T«, tudzież ieden prywatny człowuk będący iego ziomkiem, u ktirego przez dwa mie-eiące stołowflł się. Prztz ca " ły czas posu-dzenia sądowego okazywał Coi" gn a rd śmiałość przysposobioną. D o k i" degoświadka wstawał i mówił: Przyf itrz.ie 'mi St$ dobrze; to<t,ydz nie może, abyście mnie Zimlij hcz świadkowie zawsze iedi o prawili: To iest Coigąjird. Sąd odroczył tę sprawę dopóźAieyszego czasu, aby dozwolić czasu obwinionemu, dostawienia świadków ze I woiey strooy.

8ia

Rozmaite wiadomości.

Królowa Angielska, podług ostatnich wiadomości, bardzo znowu była słaba. Dnia I i g o Maia r. b. dawał Hrabia H ii - nyidy gonitwę konną w Keszi (w Węgrzech) blisko swyih dóbr U r meny. Do gonitwy przeznaczonych było olm klacz trzyletnich, które obładowane ciężarem 83 funtów, biegły w trzech oddziałach. Plac gonitwy miał 1802 \ sążni długości, ktoraj dzielne konie Węgierskie przebiegły w trzech minutach, a to z szybkością wysizegpłniaiącą się t.k dalece, ic wszystkie konie zagraniczne zostały się w tyłe. Pomyślne te doświadczenia dowodzą, ziak dobrym skutkiem dałyby się wydoskonalić konie Węgierskie, gdyby ii h nie inieszaro z innemi sławne mi rasami koni Europeyskich. lecz gdyby ie kazano odstanawiać z ogierami Arabskięmi. Podobnym sposobem wydoskonalił ten Magnat i owce swoie tak ddkee, ie wełnę z 1 ich wyprowadzką Ho Anglii i do Ho landy i; a także i w roku biizący iu, sprzedawał ret nar wełny po 200 Ził. czierdziestówkami, i po dukacie złotem.

U IHADOMIENIE.

TTwiadotninn.y z pobytu niewiadomą Mani' DouxKa, która la ganli ronianę w domu UUr.

JStisractmgti i Katanyiy (M abihith małżonkdw wWuczyuic siiKyis, \i zmady tenżt- Eusirtchi Grabski zap $A ity bl M . H T T swoim Jegat 33 Tal. wzAię.i'ni kioiigo zgłosić s:ę ID» do Są.lu tuttyszcAo. Poznań dnia 23 Lpra 18'SKrólewsko - f ruski »ąd Ziemiański«e . . 4 - 1- 1- Lł1

1 1 j*"

Doniesienie. Świeżty wody Selterekief 1 iako też wiśniaku, dostać moferra u Jana r i i, i« M 'eiff. 'HSt W rynku Stu. 4 A .

Dodatek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.08.08 Nr63 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry