PIERWIASTKI FRANCISZKANSKIE U JANA KASPHOWICZA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ŚW. Franciszka kultura zachodnio-europejslm wchodzi w swą nowoczesn fazę, i że nowe wartości, które Biedaczyna wnosi do skarbca kultury zachodnio-europejskiej, nie s czemś przemijajc('m, ograniczajcem się do jednego okresu, ale że one w zmienionej, czy do'Skonalszej postaci trwają i narzucaj:;t się jednostce, która w orbicie tejże kultury się wychowała 1). Cały \vięc szereg podobieństw, wspólnych umiłowall. głębokich przeświadczell mOże mieć s\ve źródło we wspólnem l{ulturalnem podłożu, z jakiego obie indywidualności wyrosły. Sam l{asprowicz widocznie głęboko ten swój związek z zachodem odczuwał, skoro w jednym z listów) powie: "Boć przecie i ja wyrosJem na kulturze łaciilskiej". Pomiędzy splotem zagadnie)l spoleczno-liuHuralnych, zjawiajl!cych się na przełomie wieków średnich i czasów nowożytnych, w epoce wczesnego renesansu, a więc w chwili występienia św. Franciszlm z Assyżu. a pomiędzy splotem zagadnieil, utrzymującym się na powierzchni ycia w epoce l{asprowiczów, Żeromskich i \Vyspiańsldch nie jedno może znałeźlihyśmy, mutatis mutandis, podobieilstwo. \V działalności św. Franciszlw z Assyżu dwie dążności epoki znajdują swój wyraz: ruchy religijne i tendencje społeczne. Ruch religijny manifstuj(' swe itnienic w przeróżnych sekta(:h, które tyle kłopotu przysparzaj l! w tym czasie papiestwu. Są one W\TaZem potrzeby, odczuwanej przez szerokie kręgi sp 0łeczeń-;twa, pogłębienia uczuć religijnych. Szukani!' Iducza dla wszelkich zagadniell w dogmatach, zaczyna nin wystarczać. Człowi('k ówczesny zaczyna robić poszukiwania na własną rękę, które, między innemi, zaprowadzą go do wi('rzcll r('ligij wschodnich, względnie do wi('rzeil <;ekt z pi(,l"\Vszy..łl czasów chrześcijai1stwa jak n. p" manichejczyków: Jlieraz poszukiwania te zaprowadzą na hezdroża. doprowadzą. tlo dziwnych w'naturzell, nie mniej cały ten ruch jest dla nas \\'Tazem glęllllkil'h wstrzą.sów, jakie przechodziła w tym czasie lIusza zbiorowa zachodniego spoleczellstwa; walka z autorytetem i walka o prawa jednostki jest również tego wyrazem. Nic też dziwnego, żn caJy ten ruch znajd0waI oddźwięk przedewszystkiem tam, gdzie tell bmk swobody musiał być najbardziej dokuczliwym, wśród

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry