WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.05.23 Nr41

Czas czytania: ok. 15 min.

Z Bruxelli dnia 7. Maia.

Były Minister przychodów S ix O 1- e i' l e e k, powiedział otwarcie Królowi, iż DO K Y proiekt prawa względem podatków; sprzeciwia eię prawdziwym fcorcy-ściom Monarchii i Ludu. Pan Appeliue, Generalny Dyrektor przychodów, iednego z nim był zdanIa. Exkapucyn, fctóry tu mi*wał kazania te o postu, pokazał razuiednegoswym słuchaczom trupią głowę, i zawołał: Oto! nasz wizeru n e k. Kobiety i dzieci pouciekały z przelęknienia. Ary- Biskup mocno mu to nag l i ł i ambonę odebrał. Panna Sybiila Le N o r m a n d reecze SIedzi w więzieniu. Ż Konstantynopola dnia w. Kwietn.

W. Sułtan wydał pod dniem 30. z. m.

rozkaz do Iii a ja B eyia '(Ministra spraw wewnętrznych): "N ie tayne są nikomu wypadki na W oł o e c z y z n i e i M u l t a n a c h , równie iak wieczne narodu Greckiego przeniewierstwo. Ufać należy w Bogu, iż porząliek wnet znowu przywróconym zostanie. Wszakże istotną, iest potrzeb-, ażeby każdy AMuzułman zaczął od oewoienia się z okolicznościami» te zaś wymagaią koniecznie gardzenia przyiemnościami życia społeczeńekiego , Jctóre od długiego czasu drugiem stałp się przyrodzeniem; powrócenia do życia obozowego, pierwiastkowego stanu narodu, i obeznania eię znowu powoli z nawyknie»iami przodków naszych. Potrzebną nie mriiey iest rzeczą, ażeby Ministrowie pańetwa, urzędnicy i oficyaliści porzucili wszelkie zabawy, i zaprawiali się do tey w obyczaiach zmiany, opatruiąc eię w broń i konie." - Oto są dosłowne wyiemkl z wydanego w tey mierze Chati Sheref: "Ci nie« dowiarkowle, zapatrując się na niełady, popełniane przez Ministrów i Urzędników 3Paa

etwa moiego , i - maiąc nadzielę, fi z ich strony mało doznaią oporu, poważyli eię, poeunąć rzeczy do ostatniego stopnia. Lubo o tern wiedzą wszyscy Magnaci, Ministrowie i Urzędnicy państwa Moiego, to wszelako w nich w Ak' s z e g Ó 'mesposirzeglm zapału. Niech wszystkie tych kiassy naj częstsze cdbieraig roAkAzy, to przecież ledwo o 3city godzinie przychodzą do biór swoich. Nie lak się obchodzić należy z sprawami rządowemi. Nie można wszystkich chwil życia poświęcać rozrywkom; otóż T 3 T Y smutne tego skutki«. Nawzaiemne szyderstwa, i wolność, którą «obie przywłasczaią w zobopólnóm postępków swoich nicowaniu, sprowadziły oziębłość pomiędzy Muzułmanów, Tych, którzy awego nieodmienią pożycia, którzy na przekor owey nauce: iż wszyscy Muzułmani za braci uważać eię powinni, nieprzes-taną się nienawidzieć ; którzy obowiązki swe tylko ociągliwi« i niedbale pełnić A , do biór zapozna przychodzić i nawzaiem szykanować się, będą; tych iuż nie będę napominał, tec* wskażę ich pod miecz katowski! Niech otworzą oczy; terazniey szych okoliczności nie można wcale porównywać z dawnieyezemi. Idzie tu o rtłigią. Moim Cesarskim zamiarem iest: zniewolić sobie serca prawdziwych wiernych i oKar36 się użytecznym prawu M a c h o m e t a. Oby niebo wszystkim «zuyności użyczyło, Am e n!" - "Ponieważ wszystkim rozesłane zofały przez F i rma n kopie tey naywyższey woli, czuwaycie więc nad udzieleniem tych prawd Ministront, wodzom i urzędnikom, i usiłnem ich napomnieniem, aby się wyrzekli roskoszy, zaopatrzyli się w broń iko nie, 1 we wszy« etkiera posłusznymi byli pismu Chati - She« ref. Strzeżcie eię wykroczyć przeciw nie»mu: Dniem wprzódy-dnia 29. Marca - wydał był E ffe n d i Państwa do wszystkich zawkrzyteloionych przy wysokiej Porcie Ate notę okólna, w którey ich zawiadomią, ii Porta Ottoannska przeświadczywszy się, że rozmaici iey poddani usiłowali na obcych uchodzić okrętach, widzi się zniewolona, użytkować z-służącego i*y na mocy trakta<ÓW prawa, przeglądania okrętów kupieckich, iegiuiącyh po czarr.em i białem (egeyskiem) Biorzu. Cesarsko- Hossyiski Poseł Baron S t r o g o n o ff napomniał wydanem dnia 31.

Marca oświadczeniem, wszystkich znayduia.

cycu się w pańeiwie Tureckiem poddanych Kossyiskieh, aź< by się: niedali łudzićwiarołumnemi podstępy i zabiegi wysłańców Greckich" lecz zachowali ei$ epokoynie, inaGzey sarni sobie bAdą-musieli przypisać szkodliwe s-kutki-, iakieby ztąd ieb. maiątki lub osoby dotknąć mogły. Dnia 24. Kwietnia.

Rozjątrzenie Turków przeciw Grekom tuteyszynł, przechodzi-wszelkie poięcie. Rząd nie iest i ui w stanie utrzymać na wodzy po»pólstwa. N aryzaiadieyszemi są woyska Azyatyckie, które tu szybkiemi nadciągaią puchody i nayszkaradnieyez« przeciw mieszkańcom Greckim wywieraią okrucieństwa; łupią, morduią, wleią z sobą zony i córki, a nikt nie może poskromić wzmagaiące się. codziennie bezprawia. Z Korju dnia 2g. Kwitetlia.

Z Wlorei wyprawili mieszkańcy Tureccy gońca do Dywanu, z usilną prośbą, ażeby pit - rozpoczynał kroków nieprzyjacielskich przeciw tamecznym-Grekom, gdyż«.niezawodnie padliby ofiarą ich wściekłości. Li» caba Turków w M o r e i stanowi' A ludności, itórey if6t iąkie 450,000 dusz,- i to zdaie się usprawiedliwiać obawy Muzułmanów. Z Lizbony dttia 21. Kwietnia.

Na posiedzeniu Kortezów dnia 17, m.hI mimowano Kommissyą z 5. członków, końcem roztrząśnienia p3- pierów, ściągających się do postępowania Ministrów i Agentów Bortugalskj<;h przy dworach cudzoziemskich.

" -

Z Londynu dnia S- Ma id.

Wczorsy powiedział Margrabi* Lond oni derry w Izbie niższey : -Pytano urnie przf d kilku dniami: "Czyli woyska Rossywkie ci#gnać będą daley w strony południowcy E?uropy lub nie?" na co wtedy nie mogłem, wyraźbey udzielić odpowiedzi. Wszakże nader mi dziś przyiemno, że iesfem w statue, zaspokoić zupełnie Izbę wtym punkcie, poniewa£ Rząd odebrał od owego czasu gońca z L u b i a n y z urzędowa w tey mierze wiadomością; zapewniam więc, ii woyska Roseyiskie własnych teraz nie przekroczą granic. Zawiadorniaiąc o tern Izbę, czuię, iż wielkim mocarstwom, które w tey Izbie tak źle były traktowane, winien jestem, oświadczyć" iź im nigdy nie przyszło do myśli, wyprawić woyeka ewe do H i s z p a n i i . Ci szanowni Panowie, którzy w tey Izbie zwykli mówió o rzeczach i przyjmować ie za pewne, o których. nic- nie wiedzą, r.Ittyjto postepiiia/fOr bie bardzo nieprzystoynic-, aie nadto nieslusznie i niesprawiedliwie względem tyciidostaynych Monarchów, w których rękach zrtayduie się loa E urop y, @bwimaiąc irb, iż chcą między siebie podzielić E u r o p ę, iub toczyć z nią woynę, i to w celu, który nie tylko sarn z siebie iest tyrańekim, ale nadto calemu Światu szkodliwym. Oddawca utrzymywałem stronę Monarchów, albowiem znam ich sposób myślenia i mocno iestem przekoH3IIY, iz nie myślą wcale o powiększeniu państw swoich, i ie przeto miotane przeciw nim zarzuty zupełnie sa, fałszywe. - Lord M i l t o n przytoczył, ii oświadczenie to zaśpokoi Izbę i kra}: mniemał iednakewoi, ii członki Parlamentu nie są przymuszeni, taić się z swemi wynurzeniami względem mocarsw sułego lądu, albowiem, chociażby wolnemi nawet były od zarzutu, iż chcą powiększać awe posiadłości, to przecież oczy-' wista, iest rzeczą., ii, w jueiednem IIIHeY«IJ;. grabia: iż Cesarz Austryacki niewątpliwe miał prawo, wyprawić woysko przeciw Pie m ont o w i , maiąc sobie wypowiedzianą woynę prze» Piemontczyków. Co do Cesarza Alex a n d r a przytoczył o n, iż Monarcha ten zna zbyt dobrze własną sławę i swoią piawdziwą politykę, iżby miał pragnąć iakiegoźkolwiek kraiów swoich powiększenia, tak na Turkach iak na Hiszpanach. (Po tern oświadczeniu papiery S t o c k s znacznie się podniosły. ) Kronik* Poranna pisze w tey mierze: "Zaiste omyli to bardzo rachubę łupieżców i próżniaków w H i s z p a n i i, którzy mieli nadzieię, zasczepić swe sczęście na niesczęściu L ud u; omyli to nie m ni * y i tych stron ników xv Anglii, którzy myśląc o naiechaniu H i s z p a n i i, utrzymać nie mogli swey wielkiey radości. " Z Lubiany gnia u. Ma2a.

Dnia 7. m. b. Arcy Xiężna Kl e m e n t yna poiechała z swym małżonkiem, Xi<;ciem Le o p o l d e rn Sycyliyskim do W i e d ni a, Tegoż dnia przybył tu W. Xiąźe M ode ny.

Dnia 5. odiechał ztąd Xiąźę Ruffo, Poseł Sycyliyski, do W i e d n i a.

Odiazd Cessarza Rossyiskiego odłożony do d. 13. m. b. Monarcha ten nie poiedzie przez W i e d e ń, lecz prosto do B u d y, a stamtąd odbywać będzie dalszą podróż przez Kośśice i Warszawę.

Ctsarz Austryacki zabawi, tu ieecze do dnia 21. m. b. i przed ewoim odiazdem da iescze posluchanie oczekiwaney z M e d y o l a n u Deputacyi.

Generałowie Vincent i Po zz o di B o r g o powrócili t uz Rzym u, i udadzą się znowu do Paryża w znaczeniu nadzwyczay. nych Ambassadorów. Przy Królu Neapoliuńskim zaięli swe posady, z Austryackiey strony Hrabia F i - q u e l r o o n t, a Z JRossyiskiey P a a O u b r i l .

44*

W Rzymie spodziewany był X!ą!ę Kalabry t d. g. m. b. Król N eapolitańeki zimysial odi&chać z Rzym u dnia 13. i w tuwarzystwie syna swego odprawić publiczny wiazd da N e a p o l u. J£ Madrytu dnia 2$. Kwietnia.

W tych doiach przybiegło trzech gońców z L u b i a n y, których depesze, iak z wiary godnego słychać źródła, ograniczaią się na przyjacielskich zapewnieniach z strony Monarchów Sprzymierzonych. Prowincyalna Deputacya M a lagi uchwalita, prosić Rządu o wywiezienie tamecznego Biskupa, oskarżenie Pułkowników M erino i R u b i o n i, oddalenie 13. xitAiiy, stawienie przed sąd więcey 6. zamkniętych w klasztorze Augustyńskim o s ó b, i uwolnię« nie niektórych innych. E m p e c i n a d o ruszył z Ar a n do w 110 ludzi piechoty i 42. iazdy ku, Burgos. W Va 11 a d o l i u utworzyli wszyscy Oficerowie zbroyną kompanią pod Generałem Es pi« nosa i Hrabią del Abisbai wceluodbywania służby mieyacowey. Spodziewano si<j tamszwadror uartylleryiRiega z 4. działami. Liczne oddziały są w poruszeniu na wszyetkich punktach Kastylii i t. d. zakupami rabusiów, Wyrokiem zgromadzenia K or t e z o w ma być 500,000 woyska zebranego, które na cztery wielkie korpusy dzielić się będzie. Stany <; o r t e e przyięły proiekt prawa, znoszącego zupełnie gwardyą przyboczną. Osoby, które w niey służyły, mogą w ianych icotpusaeh być pomiesczene. Codziennie iescze przybywaią okręty z IJ;chodniami zNea polu. Genui, Sardynii i innych Państw Włoskich, Pomiędzyadressami, z okazyi ostatnich wypadków Neapolitańskich Stanom C o r t e s póddanemi, odznaczył się półk CeB3rra A 1 ex a n d r a, który oświadczył, iż za swobody konstytucyine chętnie oetatoią kroplę krwi prztlcie.

M u l t a n y i W o ł o s Ć z y z n a . widoku, ciśnie Się pod Jego chorągwie. J u £ Z nad granic Multan dnia 6. Maca, on kilka krotnie zamierzał, spotkać' sie Deputacya wysłana przez Rząd ty rac« a- Turkami, k i i ciendzą w 8J ych twierdzach «owy MuUanskj do Baszy Ibraiłowa wraz Naddumyskich, okol uią eie ai po uezy i "O z prośbą do W. Sułtana uśuiadczaiąca. pod- *i«raiąspoioyme na obroty Greko«. BrlI-oIIa*' danie się, została od niego dobrze przyiętą, klątwa przez- Patryarchę Greckiego, niechy i otrzymała zapewnienie, źe wszyscy mie- biła akutku, mianowicie'wśred; iey klasie mit! 8zkańcy Multan, którzy nie mieli udziału ezkam-on Greckich. Orminie Ai 1 do wypadków w M ul ta na (h, doznawać maią aie ieecz* w powszechności b rdzo łączyć 'J pokoiu i bezpieczeństwa. Basza ten dał tak- zuchowateml p s i1 a n t e g o przede!« wziectm' źe rozkaz tymczasowemu Rządowi, aby wy- 3 co się BourQw Wołoskich tyizy, *« z b y S dał do niego natychmiast drugą deputacyą, dobrze fi' ią w swych obszernych posiadłodla naradzenia się nad środkami, fclóremi mo- ściach i w absolutnym prawie dzbłabośu za Inaby naypewr.iey i nayłatwiey znieść bun - kresie, gdzie samowoloość iedynem iest p a" lowników zoayduia.cych się ieecze w Mul-, wem, iżby nowego rzeczy porządku, któryby ! a n a c h , ichmoienitj edney szkodliwey dla n chzmiaDruga ta deputacya wyruszyła Z J a s s do n> nabawił, zbyt mocno pragnąć i takowy I b r a i ł o w a , i oczekuie tarnie z boiainhj wspieraćmidi. Zna to bardzo dobrze i Ip ei »kutkow, które nastąpić mają. la n ti, który thcącich przynaymniey tyleuiać" Żołnierze Greccy będący iescze w J as - ażeby przedsięwzięciu lego wzręcz niebyli «ach nie daią się taki * nakłonić do opuście- przeciwnymi.łudziichnadzieią, ii wprzyełosci nia miasta, a pTre)l( ponowione namawiania, iedns. z ich familii wyniesiona będzie na tron którym słaby Bząd Multański nie iest wstanie/\ Grecki. -. Całą siłęzbroyną Ypsilanteco zapobiedz, taki maią napływ, ii podług wia- podaią teraz na go,ooo ludzi piechoty 2 000 domości nadeszłey dzisiay z J a ss, liczba łoU iazdy i 3a dział zdobrern uełuieni-m' Prócz oierzy Greckich tarnie znajdujących się, wy- tego A l e x a n d e r fprze-dtem Al i B a s z a) nos, do 800 ludzi. poddał siebie i całe swewoysko pod ieso roaW,elu r Boiarow njedowierza zapewnie- kazy, I p j i l a n t i mianował go drudm woBiomBaszylbra i ł o w a, przywiezionym przez dżem.

depmacyą i uchodzą Z naylepezem swokra mieniem, częścią do B II K o w i n y częścią do B a s s a r a b n . Sarni nawet nayznakotmtsi kupcy ładuią swoie przednieysze towary, i

", ,,?€ ra 8 a')K/\ W . 1 ,: Względem dabzych przedsięwz.ęc Y psyJan tego nie marny zupełnie pewnych wiaD ° s 7 nr " t,. .

Z. Niamcza d. 2g. Kwietnia.

I p s y l a n t y sposobi się w B u kar e ś c i e do bitwy. Młodzi ochotni do boiu Grecy zpierwszych domów, biegną ze wszech okolic do niego; z drugiey strony motłoch gminny, mąjący w tabtch wypadkach łupy i mordy na

Z Paryża dnia jJ. Maia Onegday stanęli przed Sądem Parów oska rzeni o spisek d. 19. Sierpnia Jest ich 34 prawie sarni młodzi woyskowi. Z tey liczby' obwinionych iest 24. o sprzysięgnie się na iycie Króla I rodziny Królewskiey w celu obalenia Rządu, i zaprowadzenia no'wey dynaSlyi ,l KCIIIllylIICY*_

I <<» i 'o. obwinieni sa o to, ii wiedz.eli o spisku, a nie donieśli Rządowi, Sprawa sakowych, przywabia codziennie mnóstwo widzów do pałacu L u x e - b u r g Przvbyb Urn takie wiele kobiet leez nie wpusezono iadney. Mocne oddziały iaa rych, kilku miało ordery. Prezesem Sądu ust Pan Dambray, Kanclerz Francyi. Na pierwszem posiedzeniu brakowało 40 Parów, między innymi Xiąźąt Richelieu, Raguzy, B e 11 u no t T a r e n t u i t. d. Czytanie długiego aktu oskarżenia trwało 4. godzin. Spiekowi, którzy dotąd siedzieli w więzie<dach C o n c i e r g e r i e, F o r c e i t. d. przeprowadzeni są, teraz do koszar żandarmeryi przy pałacu L u x e m b u r g , Część okien koszar, przy których mocne stoią straże, zamurowano. Każdy oskarżony dostaie co dzień 5 Franków w ciągu proceseu. Dnia 6. miał Xiążę Ro vig o /\(Savar.y),.

posłuchanie u Króla. Marszałek, Xiążę- Be Hun o, który tu powrócił z L u g d u n u , śniadał dnia 6. u Króla i obiął znowu swą służbę iako Major-Generał gwardyj Królewekiey.

Muiętność C h a m b o r d obiętą została w posiedziciebtwo na rzecz Xi<;cia Burdegal< ekiego, w dzień chrztu isgo. 60. członków Izby Deputowanych dostało ordery legii honorowcy . Stare opactwo P a r a c l e t, założone przez Heloizę i Abe ilarda., ma być prze dane przez aukcyą. Hrabia P r a lor m e , Poseł Sardyńeki, podał Królowi na prywatnem posłuchaniu Ust, w którym Król Karol Felix donosi naszemu Monarsze o swoiem na tron wstąpIenIU. Przed kilku dniami przybył tu Pułkownik Campbell, Adjutant Xiążęcia Welling* o n a.. Także d o T u lon u przywinął z G e n u i «kręt z 10. Piemonckimi rewolucyonistami.

Zwierzchność mieyscowa rozkazała Kapitanowi okrętowemu, ażeby się niebawnie oddalił. 2 osadników Szwajcarskich w N o w y mF r y b u r g u w B r a z y l i i, i u i trzecia, część.

· ho roby sprzątnęły/\

Liczba arkuszy pism politycznych, t t o m tu codziennie wychodzą w druku, wjnosi 59,246. z których, «0,59,2 Dależy do strony OPPOZYCYlney.

Z Turynu dnia jOe Kwietnia.

Karol Felix iest odtąd naszym Królem.

W. Rządzca Hrabia Tbaon de Revel, kazał teraz z rozkazu nowtgo Monarchy ogłosić we wszystkich Koliegiach władz kratowych, pierwszy akt zrzeczenia się brata sweg o , W i k t o r a E m a n u e l a , z. dnia 1 3 , , Marca, i akt potwierdzaiący toi zrzeczenie się tronu, dnia 19. Kwietnia. Oto iest aU dopiero wepomniony:.

Wiktor Emanuel; Od oliwili zawiadomienia Naszego dostoynego Brata, Xi<;cia Geneweńskiego, o akrie N aszym zrzeczenia się tronu z dnia 1 3. Marca, wskutek którego iemu teraz służy 10rona i samowłariztwo Państw Naszych, wciął on Nam dawał, poznać swe gorące życzerue, ażebyśmy znowu obięlLuz/\dy/\ at to s nayczulszego do N as przywiązania, i w przekonaniu o nieważności postanowienia, które mnitmał być przez smutne wypadki wytnu* szonern. Że zaś prztświddczeti jesteśmy, iż wyborne Brata Naszego przymioty pomnożyć tylko mogą pomyślność Ludów, które Opatrzność Boska naszemu powitrzjła Rządowi; ź« z drugiey Strony zniewoleni iesuśroy wskazantmi mź w pierwszym akcie pobudkami, to iest słabością zdrowia N aszego, która nam iuż dawno podawała ca myśl, zrzeczenie się tronu; przedsięwzięcie, któreśmy sczerze umyślili wykonać, skoroby* śmy niektóre ważne załatwili sprawy 5 przedsięwzięcie mówię, w którem Nas utwierdza obecny stan rzeczy, wymagaiący tern więcty natężenia i wytrwałości; zsczem postanowi*liśrny dobrowolnie, ninieyszyrn aktem, przez N as podpisanym, a przez kuzyna Naszego Margrabię, S 1.. M a r s a n Mioistra, Sjanu."ty en rmaetecarbch. W Pr a n K fo r c i e dość kontrasygnowanym, potwierdzić zrzeczenie si; tronu z dnia 13. Marca pod wyraionemi w pierwszym akcie warunkami, prosząc przytern nayuśilniey Brata Naszego, Xi<;cia GeBeweńekiego, aźtby przyiął rządy i tytuł Króla, w ctlu zabezpieczenia sczęśliwoiri Ludów Naszych.

Dan w Nizza dnia 19. Kwietnia i$ii.

Wiktor Emanuel.

de St. Marsan.

Z Wiednia dnia m Main.

Pobyt dwdch Ceearzuw w Lubią nie zdate IlJ być bardzo bliskim końca. NN. Cesarstwo Austrya-ccy udadzą się, iak słychać, do L u« e n b u r g a , a ztamtąd na parę tygodni do Cesarskisy maiętnoś« rodzinney P e r s e nbeug. Tego lata spodziewany £u iest Król Angielski. Podług wiadomości z S e m l i n a d. ss.

Kwietnia, przyciągnął Basza Bo sn i i z 5000 Turków n» 5ranicq S e rw i i, i żądał od zwołanych naczflników obwodowych pozwolenia frzeyśeia z woyskiem i powszechnego wszystkich mieszkańców Serwiańskich rozbroiema. Wątpić należy, aźeoy Serwianie ulegli ternu żądaniu.

Rozmaite wiadomości.

W przyszłości znaydować się będą naetępuiące etolice Arcy- Biskupie i Biskupie w Monarchii Pruskiey: i) Gniezno z Poznaniem, iako stolica Arcy-Biekupia; 2) Wrocław; 3) Warmia; 4) C h e ł m n o, stolice Biskupie; 5) Kolonia nad Renem (za'nńast Akwiegran) stolica Arcy-Biskupia? "Biskupi prowincyalni: 6)Trewirski; 7) Monisterekl i 8) Paderbornski. U tworzyć się maiące ośm kapituł mieć będą prawo oble«iii a swych Biekupow, a Wpłaioatów po

uprzedniem łanoniczrreTn rozpoznanIa Papież potwierdzać będzie. Dnia 14. m. b. wysławiono w Berlinie pierwszy raz, i z nayświetnieyszym skutkiem, operę Kawalera S p o n t i n i , pod tjtułercu Olimpia.

Teatr Krakowski sposobi się w świetne wystawy na Kontiakty S. . Tańskie. DanycU będzie wiele sztuk nowych a mianowicie Oper, między innerni Kcmedya heroiczne w S aktach ze śpiewami pod tytułem: K oś eins z ko n a d S e k w a n ą, oryginalrie wierzera napIsana. Jedna z gazet Angielskich zawiera biografią dowódzcy powstańców Greckich Y p e il a n t e g o, w którey między inne mi przytacza: "Historya Grecka pamiętne wskazuie przykłady oswobodzenia państw uiarzmionych przez iednego człowieka, lecz to -udawało się tylko pomocą patryotyzmu i czucia wolności lurfu, które wspierały naczelników tak Śmiałych przedsięwzięć, i zapewniały im naprzód zwycięztwo i sławę u potomności. Jeżeli Nowych Greków takiż ożywia zapał, nieuciekną się zapewne swoiemu wodzowi, iak Nowożytni Bzy mianie] w Abruzz a c h. "

Na ucztę w ratuszu Paryzlim z okoliczno' Ści chrztu Xiecia B u r d e g a l s k i e g o, dostały cztery klasey Instytutu tylko dwa bilety zapraszaiące. Lasowali o nic członkowie, i dziwaczna fortuna przeznaczyła ieden bilet chromemu, a drugi pod/\grykowi, któremu nadto odgniotki gwałtownie cłokuczaią. Ku końcowi tego m. nastąpi niezawodnie otwarcie nowego domu widowi-owego w Berlinie.

Pani C a t a l a n i dała dwa koncert» w Prankfurcie n. M/\ Nie mogąc się zgodzić z orkiestrą Prankfortską, sprowadził* sobie z M o gun cy i siedmiu iydfców muzykalnych, którzy iey towarzyszyli. U'i e lk« ta śpiewaczka daie teraz koncert« i po ma« cie, na którym ranley iescze było słuchaczów, niśli na pierwszym, nie »pełna 1000 Tal. zebrała.

D onitsi enie śmierci.

Smutnego dopełniam obowhżku, donoSZ.JC krewnym, przyiaciołom ianaiomym, iż mąż móy x\ug.ust Marcin Zaborowski, b>ły Justyc - Kommissarz, dziedzic dóbr Królikowa, rozstał sic z tym kwiatem dnia W. m. b. w roku 43cirn życia swoiego.

Poznali dnia r3» Maia i,SH.

Pozostała Wdowa.

OBWIESCZENTE.

W czasie zeszłego Rządu, mianowicie w nocy z dnia 19. na 20. kwietnia 1814- zabrali Oiicyaliści pograniczni owczaeowey Komory Celney w Kernpnie Tragarzom, J o z e f o w i JIbrahaamowi Oscherowl Lebelowi Schwarzowi, \ Chayrnowi Józefowi z Kempna, 1,1a manowew między wsią Choięeinem w Stąsku a folwarkiem Zagasłem, wówczas Warszawskim położonym, 14. postawów sukna oi'dynarvinego 420. łokci po 4, Tal. waności wynoszącego. Właściciel wspomnionego sukna niezostał dotąd wyśledzony, gdyi ten, którego rzeczeni tragarze podali, saprzetza Twierdzenie ich« Stqsownie do przepisu . 180. Ti1. 51 Części I. Ordynacyi Sądawey uwiadomiaiąc o lem Publiczność nadmieniamy, rl Jeżeli się w prz-cią;u 4. tygodni właściciel pt-mienionego sufcna nie zgłosi, na ówczae skonfiskowaniem nieżwłoczme zostanie. P o z n a ń dnia & . Marca i' g 1 i .

Ki ótew sko - Pru ska Regenc. va II.

OBWIESCZENIE.

Dobra Siekitrki w Powiecie Sredzkim Dejpaitamencie Rfgencyi Poznańskiey położone, cd S. Jana r, b. do S. Jana 1824. roku na tizy łata w dalszą dzierżawę pusczone bydź mąfef; łym koruem teimhi ,IJ;a dzień 27. Czerwca r, b.,

44&zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sa/lu naszego F r o m h o l z , w Izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczony został, la który ochotę dzierżawienia maiących wzymamy, Lirytuiący kaucyą 30a Tal. Depntowanemu złożyć winien, inne ZZŚ warunki każdego czasu w Registraturzc naszey przeyrrane bydź mogą. Poznań dnia 3. Kwietnia igai.

Królewsko- Pruski S%i Ziemiański»

OBWIESCZENIE.

Sąd niżey podpisany pznaymiiie ńmieyszem, iż w kontrakcie przedślubnym w dniu 30. z m. między W. R o z a l i ą z Trzcin -» ski eh owdowiałą Małachowską, a W. J ó z e f e m S u l e r z y c k i m zawartym /\ wspólność maiątku i dorobku wyłączone, i poeta? nowiontm zostało, iż wszystko co przyszła małżonka przy zawarciu ślubu posiada, i na pr/.yezlość nabędzie, do> wyłączonego iey maiątku naitźec ma. W P o z n a n i u dnia 1- Maia 182r.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIFSCZENIE.

Dobra wielki i .mały Iłowiec wraz zfol-warkiem KonstantynówCQ, TJr. Konstantego Starzyńskiego dziedziczne, plus licitando na trzy po sobie nasfęruiące łata to leetr od S Jana r. b., aż do tegoż zasu 1824 roku zudzierzawionemi b) dż rnaią, W celu tym wyznaczyliśmy termin, na dzień 23. Czerwca r.b., o godzinie Qiey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego F r o m h o l z, w nreyscu posiedzeń naszych,.. Kondycye w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą. Ktoby atoli licytować zechciał, winien naypr ód do rąk Deputowanego 500. Tal. iakp kaucyą złożyć. w l > o z n 3 n j 'u d n1 ' a t2. Maia 1821. 1 . ]l , D> . ' · r i · Krolewsko- Pruski SAd Ziemiański.

Dodatek»

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.05.23 Nr41 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry