GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.08.24 Nr68

Czas czytania: ok. 23 min.

Wielkiego

Xiestwa

Z N A N S K I E G O.

DmkarniN adwórney Wo D e ker a i spółki. - Redaktor: Assessor Raa b s K i.

Nakładem

,,%>*(>& VV Srodg dnia 24.

Sierpnia

1825.

w». »LUMl.... m MMllI lA*l1

OBWIESZCZENIE.

51 K a A A A S U U połkowychopozyczki zacinali lob inne doinline dluTzawkrali, które, «okoto G cwehrgelder stanowić miały rękoymoao zaspokoiema f i S e ? S być szczególnie zastawione, zastawy t e zas wed u g Powszechneso Prawa wi€ra}cieia, fiuMo y j o k; j hipotecznych półkowych intabulowane, - o w e g o Cz I I Y - ™ J J * l Z "gazetowym o d/so £ o o]I postanowić raczył, azehy v»uy itia · i ! o n c h nrttensye przez szefów kompamcznych i szwadrono* T A S A w T n« i e i S nie s a d o U zaspokoione, oblakwidacya przedsięwzięta, 2 S f R S t S f z a o S T o y c h sasanko, -: obligami W * państwa podług wartość, IIIJIeIIbjia, oni wi.iw 1 'b nmlizvizak-łev fex mora) w granicach należących się leszcze respowfiu hl a e i S u J n v c h w crable woyny 19pf. niewiadomym, s,ę stali; zaczem z polecenia N Pan waywSmy wszystkich posiedzieli obligacyi, któremi Gewehrgelder z rownoezes

<<iacego nadesłali, iibyśmy przyśełaiących te zawiadomić mogli, czyli i lakie kwoty "be da im z Król. kassy wypłacone?" Kto ie dó pomienionego teiminu niezgtosi, sam soboe przypisze, gdy z p o d a n a ptoiey p A , a « i do i > c 1« e G e w e u A l d M oddalonym będzie, a w caIIIe n,ezglo«emaelę takowe wedlug postanowienia Naywyźezego rozkazu gabinetowego na Inny «el obrócone zostaną. Berlin dnia 15. Lipca 1825.

M i n i s t e r s t w o W o y n y.

Wydział KJlae wdów pooficerakich I szkół garnizonowych.

Ribben t r o p . J a c o b i,

WYKAZwoysk w powyźszim obwieszczeniu intea-essowanych, tych i ich lei naówxzaeowych. Obwód Ilegencyi Poznańskiej.

j) Oddziały piechoty. JI) Półk Zastrowa i iego 3ci batalion i) Półk Tszepa .. .. t. . . . . .

W XJI K JI S li o f z w i n i ęmuszkieterów w Poznaniu, w Wschowie i' Lesznie, Batalion grenadyerów . w Bawiczu i 3ei batalion muszkieterów. . ,. w Zdunach.

c) Półk Grevenica, batalion grenadyerów, w Rawiczu. 5) Półki iazdy.

a) Półk Ostena,dragonu, w Kościanie, (yV Krotoszynie, .W Międzyrzeczu i iSzmiglu, *) Półk Xiazecia Eugeniusza Wjcjenbergskiego A ostrowie.

Berlin, dnia 15. Lipca )];825.

Wiadomości Jcraiowe.

Z Berlina dnia 20. Sierpnia, JW. 'Generał- Porucznik, Szefźandarmeryi i Kommendant Berlina, Brauchitsch, przybył tu z Lukau. Z Królewca dnia 11. Sierpnia.

Jego Królewiczoska Mość Xźę August Pruski, przybył tu dziś i stanął w niemieckim domu.

Wiadomości zagraniczne.

JF 2 a n c y a.

Z Paryża dnia 13. Sierpnia.

Uznanie Rzeczyposp olitey Hayti.

Ustawa Króla, którą Baron Mackau powiózł

. huzarów" w K«mpme I

,do St. Domingo: "Karol, z Bożey łaski Król Francyi i Nawarry, wszystkim, którzy to czytać będą, pozdrowienie nasze. Zapatrzywszy .się na I4ty i 73ci artykuł Karty, *) chcąc uła.twić to wszystko, czegoAvymaga interes han,dla francuskiego, nieszczęście niegdyś posie .

dzicieli dóbr w St. Domingo, i niepewny stan , teraź"nieyszych mieszkańców tey wyspy, rozJ cazaliśmy brozkazuiemy iak następuie: Art. r.

Porty francuskiego udziału St. Domingo maią być otwarte dla handlu wszystkich narodów. Podatki w tych portach tak od okrętów iako iteź towarów, przy wchodzie i wychodzie, będą równe dla wszystkich bander, wyiąwszy {banderę francuską, na korzyść którey opłaty

*) Art. 14. Król iejt głową państwa, wodzem siły morskiey i ladowey, wypowiada woynę, 2awiera pokóy, przymierza, umowy handlowe i t. d. - Art. 73. Osady zostaia zarządzane na mocy osobnych ustaw i urządzeń. si mieszkańcy wyspy Sf. Domingo zapłacą w piąciu równych rocznych ratach, z których pierwsza przypada dnia 31. Grudnia 1825, do głowney franeuskiey kassy depozytowey ikonsygnacyiney summę *5» miUionów Franków, która iest przeznaczona na zaspokoienie dawnych osadników, wynagrodzenia źądaia]cych> Art. J. Pod Mail warunkami nadaiemy fera> źnieyszym mieszkańcoml franeuskiey części St. Domingo', zupełna i nieograniczoną niezawisłość od ich rządu. - Ustawa ninieysza ma być opatrzona wielka] pieczęcią]. Dar» w P aryżu w zamku Tuilleryiskirn, dnia 17. Kwietnia w roku łaski 1Il,2A, N aszego panowania pierwszsm. Karol. Z rozkazu Królar Par Francy i, Minister Sekretarz Stanu w wydziale marynarki i osad, Hrabia Chabro!. - Przy. łożył pieczęć; W. Pieczętarz, Hrabia Peyronnet. Minister finansów, Hrabia Viłlele. 's U dzielaiąc Gwiazda tey ustawy czyni uwagę: "Wszystkie zabiegi Bonapartego ku osiągoieniu tego celu były nadaremne. Kilka slow Króla dokazało więcey, aniźeliby sprawiły były tamte usiłowania, chociażby nawet naylepszym uwieńczone skutkiem, Z us żarto wan i ero i wdzięcznością] przyięli mieszkańcy franeuskiey części St. D 0mingo rozkazy swego Króla, i tylko w skutek tego aktu posłuszeństwa zezwolił Król na niepodległość. Któżby mógł ieszcze powątpiwać o szczęśliwości Francyi, gdy iest synom Henryka IV. powierzoną? Kiedy lud żyie w pokoiu i porządku, wszystko w nim wzrasta i rozwiia się. Prawność iest zasadą życia i wolności wszystkich narodów, rewolucyi ich zgubą." Onegday rano Minister marynarki odebrał z Brest daiowaną d. 10. m, b. o godzinie 5tey wieczorney depeszę dowódzcy siły morskiey: "Goeletta La Beornoise co tylko stanęła w przystani z powrotem z St. Domingo po 32dniowey żegludze, PosełamJW. Panu sztafetą listy Barona Mackau. Tymczasowo upoważniony iestem od niego donieść JW. Panu, co następuie: Zamiary N. Pana zostały ze wszystkiem spełniorfe; ustawę Królewską (powyższą) przyięto w St. Domingo z uszanowaniem i wdzięcznością,"

<?

Arcybiskup Paryski powrócił tu onegday.

Przy odiezdzie zBzymu udarowałgo Oyciec S. dwoma popiersiami S. Pawła i S, Piotra, podług wzoru znayduiącyeh się w Lateranie oryginałów. Trzyproeentowe renty spadły nieco onegday, a dzienniki oppozycyine wszystkich barw krzyknęły pleno choro r Hurra! Wszakże właściciele rent otrząsnęli się podobno z pierwszego przestrachu, gdyż trzyproeentowe podniosły sięznowu wczoray trochę, a kurs ważył się między 1% Frań, 40 cent. a 7a Fr, 70 cent, Dway młodzi retorowie, spotkani przy czy» taniu dzieł W ołtera, zostali niebawnie relegowani, Echo du Midi opisuie pyszny faierwerfc, który Kardynał Arcybiskup Tuluzki przy tamecznym kościele metropolitalnym własną ręka] na cześć 9, Franciszka spalił. Pisma nasze zawierała wyiątki z kilku listów Generała Roche do komitetu tuleyszego na korzyść Greków zawiązanego towarzystwa, z Napoli di Romania w dd. 12. 23. i 2g. Czerwca pisanych. Między innemi mówi w nich: Gdym w Modon bawił, udałem się do Kommendanta eskadry franeuskiey, Pana Rigny, chcąc go prosić, ażeby się chciał wstawić za synem Beja Majny, którego Ibrahim Basza, mimo kapitulacyi w N avarino, dotąd ieszcze trzyma. Ale gdy Basza znaydował się na czele swoiey armii, nie można więc było się dowiedzieć, co względem tego postanowił, i dla tego umyśliłem tu się udać, gdzieby moi a obecność użyteczną być mogła, W dniu 6. t. m. (Czerwca) zawinął tu angielski okręt, który 40,000 funtów szterlingów przywiózł. Oczekuią dwóch w Ameryce zakupionych fregat. Ludzie do nich należący zostaną w służbie greckiey. Bohaterka B o b e l i n a została w I Spezzia przez wystrzał z fuzyi zabitą. Syn iey uwiódł młodą Greczynkę z znaczney familii i przywiózł ią do swoiey matki. Rodzice panny dowiedziawszy się o tern żądali iey wydania; lecz Bobelina gwałtem się opierała i padła ofiarą swoiey niesprawiedliwości. Już od kilku dni bawi u mnie syn walecznego Canaris. Jego oyciec, przy wsiadaniu na brander, napisał do mnie list pełen miłości i podziękowania członkom greckiego komitetu (którzy - Po klęsce Generała Colocotroni, korzystał Ibrahim Basza z wielkiego strachu Greków i prosto szedł ku Napoli di Romania. Przednia- straż ifcgo kolumny stanęła dnia 25. t. m. przy Molini. Niezwłocznie się tam udałem, dla naradzenia się z dowodzącym tam Xiąźęciem Ypsilanti. Ten miał blisko 200 Judzi nie regularnego woyska. Zarazpomoim ztamtąd powrocie radziłem tuteyszemu rządowi, ażeby ważne stanowisko w Molini wzmocnić. To sic też stało, gdyi kompanią strzelców pieszych, z nowego liniowego pólku, wraz z 300 greckimi fizyjierami natychmiast wysłano. Nieprzyjaciel miał 5600 piecłioty, 6 do 700 jazdy i dwa male działa. Grecy na początku bitwy liczyli ty 1 K9 2jo ludzi. O godzinie 4tey popołudniu podzielili się Egipcyanie na trzy kolumny i szli ku Molini. O 5tey nastąpiła powszechna utarczka. Grecy wytrzymali ią z nadzwyczayną odwagą; napróźno usiłowała egipska kolumna, udawszy się drogą do Lineri, gwałtem sobie drogę do Molini utorować, po trzykroć z naywiększem męstwem odparta, o godzinie 6j do ucieczki przymuszoną została. Grecy tylko trochę ią ścigali, bo się bali iazdy nieprzyiacielskiey. W czasie gdy Jewe skrzydło greckie to zwycięztwo odniosło, środkowa iego kolumna posunęła się ku górze na gościńcu do Argos, gdzie się bito w opłocorivch ogrodach, które Xią£ę Ypsilanti za moią radą był osadził- O godzinie 6£ ustał cokolwiek ogień z ręczney broni, ale o 7mey znowu mocny powstał. W czasie walki nieprzyjaciel ciągle wzmacniał uderzaiącą kolumnę; tot samo działo się u Greków, którym Rząd po trochu 450 ludzi na wzmomionie przeznaczał, przez co oddziały Ypsilantego o godzinie Jmey 700 a o SII'óy wieczorem 900 ludzi wynosiły. Wtenczas zaczęli się Turcy w nieporządku drogą l.u Argos cofać. Ich środkowa kolumna chciała na górze, naprzeciwko Molini, zaiąć stanowisko; lecz kompania greckich sttzelców pieszych przymusiła ią do odwrotu. Nieprzyjaciel stracił do 400 ludzi w zabitych i rannych. - Waleczny Półkownik Macriani został niebezpiecznie w rękę raniony. N a brzegu stoiące statki bardzo wspierały Xiccia Ypsilantego ogniem kartaczowym. Szczególniey odznaczyli się były oficer marynarki francusliey, PanTrone, Łtóry iednym ze statków dowodził, i młody oficer z Bruxeili nazwiskiem Trumper. - Francuski Kontradmirał, PanRigny, który przy Molini siał dla nabrania wody, był tak ludzkim, ieprzed rozpoczęciem bitwy, wszystkie w Molini zna y dujące się kobiety i dzieci na pokład swoiey'fregaty zabrać kazał. P. S. Właśnie w ićy chwili dowi.iduię się o ustępowaniu Arabów drogą, która tak do <,'alavrita iako teź i do Tripoliza prowadzi; niewiadomo, w którą stronę się udadzą. Rząd wydał rozkazy, ażeby ich w ich odwrocie lekka piechota ścigała i niepokoiła. · - Egipcyanie zadusili Arcybiskupa z Modon *) namę. czywszy go wprzód naynitAodziwszym sposobem. - Tymczasowy Rząd grecki ofiarował mi dowództwo w Napoli di Romania, a ia będę naygorliwiey i z naywiększem poświęceniem przykładał się do obrony Grecyi.

*) Dziennik Rozpraw opowiada śmierć męczeńską mnicha z klasztoru Maryi na górze Araeynthus, o którym teraz cale Zanie mówi. Tego starca zaprowadzono przed Reszyd Baszę.

Jak. się zowiesz? mówił'ts-n"do niego. - Ambroży. - Zkądeś? - Z klasztoru Bogarodzicy. - Gdzie ruie>zkasz? - Na tych skałach, odtąd iak twoi żołnierze klasztor zburzyli, a wkrótce, ach wkrótce, tam w górze, (pokazując ku niebu i całując krzyż, który nosił), - Coś zrobił z swiereoii naczyniami twojego kościoła? - Schowałem ie przed splugawiontmi rękoma twoich żołnierzy. - Gdzie są?- Tego nie powiem. - Mów! - Możeszmoie cia, ło zabić, ale dusza iesr boską - Natychmiast nieszczęśliwego naysroźey męczono; ale on naymnieyszego narzekania nie wydał, lecz tylko mówił: Panie zmiłuy sie mdemną, zmiłuy się nademną! .. . Wbirano mu końce trzcin pod paznogeie.... ale napióżno! Nie odkrył mieysca. o którćm od niego dowiedzieć sig chciano, lecz chwalił Boga i modlił sig za swych oprawców, którzy nakoniec, zmordowani meczeniem, pod okopami Missolunghi na pal go wbili. Tak o tern .zbieg piemontski doniósł Eparchowi w Missolunghi. - Na iakieź to okrucieństwa poświęcamy Chrześcian w wieku dziewiętnastym! Wstrzymujemy sig od robienia uwag. 47. Sierpnia.

Z Barcelony - pisze Goniec Francuski - odbieramy pod dniem 3. m. b. 11astepuia.ee wiadomości: . ,Kapucyn Arcangel, znany iako wielki nieprzyiaciel liberalistów , wyiechał zrąd w poleceniu swoich spółbr. ui zakonnych do Madrytu. W towarzystwie iego znayduie się iedeu członek każdego konwentu O O. Kapucynów tóy prowincyi. Pan Armangel Dalman z Gubeils, który był mianowany Sędzią Kryminalnym, na doniesienie Prezydenta Wiktora Onate, iż był Sędzią za panowania Kortezów, został osadzony w więzieniu. - Sąd w Lerydzie skazał na szubienicę iednego Knii. ochotnika za zamordowanie konstytucyinego żołnierza milicyi; lecz oprawca niechciał swey powinności zad-ieyć uczynić, a Alkald doniósł tuteyszey zwierzchnicy władzy, iż nieręczy za publiczną spokoyność, ieżeli złoczyńca będzie miał być traconym w Lerydzie - chociaż tam stoi 2000 woyska na załodze. Wysiano tam z Bercelony oprawcę dia zastąpienia kollegi. - Młody _ francuski Porucznik, Margrabia Vakjri, zginął wczoray w poiedynku. Kłótnia poszła z rzucania żartem przy stole kulkami z chleba, co Porucznik źle przyiął, i na rzucanie kulką chleba rzuceniem próżnćy butelki odpowiedział.

Hiszpania.

Z M a d r y t u dnia r. Sierpnia.

Pan Zea od czasu obięcia styru interessów etarał się ile rnógł, o złagodzenie exekucyi ostrych ustaw, które tak wiele osób dla zdań politycznych potępiaią na wiezienie lub na Wygnanie. Nie zawsze mu się iednak udało, albowiem ma przeciw sobie holduiące duszą i ciałem zagorzałemu duchowieństwu pospólstwo. Pan Recacho, Generalny Intendent poiicyi, wspiera teraz iak naysilniey Pana Zea, i stara się przyciernć rożków Apostolskim nietylko w tern mieście, ale i na prowineyach. Aragonia i Andalazya zdaią się być naycelnieyszemi punktami dla ahsoiutystow. Listy z MalIagi wspominała o odkryciu nowego spieku w tern mieście i o potyczce milicyi prowineyalnych i Król. ochotników. Margrabia Campo Sagrado żalił się przed Królem na postępowanie Królewskich ocho

85t

tników, od których iadąc do Barcelony wtvielu misyscach był znieważony. Powiadaią, ii okoliczność ta bardzo Króla rozsmuciła. Arcybiskup S. Jakoba, podany Królowi na W. Inkwizytora, iest niebezpiecznie chory.

Kommissya ivoyskowa w Saragoeie, osądziła znaczną osobę tego miasta na czteroletnia karę galerową, za to, ii u niey znaleziono książkę pod tytułem: "Zycie Wilhelma T ell" . (Dzień- Bruxelski).

N apróźno usiłował Xiążę Infantado zapobiedz zebraniu się Junty bezpieczeństwa. Odebrał 011 od Kroła wyraźny rozkaz, ażeby niebawem zwołał Juntę. Na nayblińszóy radzie Ministrów ma byc wniesiona kwestya względem przywrócenia inkwilycyi. Znaydlie ona wielu przeciwników i zapewnie się nieutrzyma. Jednakże rząd nie mógł dłużey trzymać w biscai determinowanego i mocnego charakteru Generała Qu ts ada , i posiał tam teraz Generała Furnas . Pierwszy zaś poszedł do Sevilli, na mieysce Generała CaTparra, któremu dowództwo w Grenadzie oddano. Na ostatnie, przeznaczono początkowo Generała Caro, l eizt en, iak wiadomo, w mieyscu Generała Pezuela został Kommendantern Madrytu. Już odnieiakiego czasu chcianoby chętnie znieść Junty oczyszczania, albo przynaymnićy umiarkowiać system, według którego oczyszczania się dzielą, lecz Utraiści iawnie się przeciw temu oświadczyli, (idy Minister woAny actyłeryą znowu ma przywrócić, i do tego ukształconych i doświadczonych oficerów potrzebuie, których przez oczyszczenie nie łatwo znaleść, musiał się więc udać do oficerów, którzy dawniey w artyleryi służyli, i dla tego w tych dniach rozdano %0 nominacyi osobom, które niebyły oczyszczone. Kanonik Ostoloza, (l)ziekan kapituły kościoła katedralnego w Murcyi, został zamknięty w klasztorze Karmelitów bosych. Mówią, że Trapistę w Logrono poymano i do Pampelony zaprowadzono. Toż samo głoszą o Joanito.

A n g l i a.

Z L o n d y n u dnia 12. Sierpnia.

J. K. M. bawi ciągle w Windsor i między innemi rozrywa się rybołóstwem. upoważniony był przedsięwziąć dokładne śledztwo o stanie Irlandyi, tak w szczegćłach opiewa: "Wydział stósuiąc się do zalecenia Izby słuchał wiele osób, które zdawały się być naywłaściwszemi do dania wiadomości względem rożnych okoliczności, stanu Irlandyi dotyczących się. Ponieważ śledztwo wciąż trwało, tedy Wydział osądził za rzecz przyzwoitą przełożyć Izbie wszystkie protokuły, dołączaiąc spis rzeczy, aby łatwo można się w nitu przeyrzeć., Ze zaś posiedzenia Parlamentu się kończą, Wydział sądzi ograniczyć 6ię na tein i z massy przełożonych IlUI wiadomości owe wybrać przedmioty, które sądzi być naywaźnieysze, aby na nię ściągnąć uwagę Izby i Parlamentu. Względem cywilney niezdolności kotolików, badał Wydział wiele osób różnych stanów i rozmaitych zatrudnień, aby dał Izbie dostateczne obiaśnienie; atoli zastrzega sobie uwagi względem zeznań, w przekonaniu, że stosownie do zamiaru Izby, w tak ważnym przedmiocie, połączonym z wielkiem pytaniem konstytucyinem, tylko iemu samem u przystało zbierać wiadomości. .Dodać należy, iż co się tycze wychowania publicznego mało zasiągano wiadomości. Rzecz ta poruczoną iuź była Kommissarzom, których zdanie sprawy względem kształcenia ubogich udzieliło niedawno Izbie wielce szacownych wiadomości, i Wydział douiaduie się oraz, że Kommissarze swoie śledztwa do innych gałęzi rozciągnąć i Rządowi iak i Parlamentowi rezultat onych w ogóle przełożyć powinni. Wydział zebrał wiele wiadomości nad teraźnieyszym stanem stosunków między posiadaczami gruntu a dzierżawcami, który to nader ważny przedmiot zasługuie na uw3gę Parlamentu. Do wielkiego złego należy rozdrobnienie gruntów; wielka liczba osób zostaiących pomiędzy głównym posiadaczem i tym, który grunt pośrednio posiada; nadzwyczayna trudność zapobieźećpoddzierzawianiu i prawu, iakie służy każdemu środkowemu posiadaczowi iak i głównemu posiadaczowi, upomnienia 6ię o wynagrodzenie u dzierżawcy, którego grunta. Niechay Parlament w swoiey mądrości rozważy, czyli i iakie ulepszenia potrzeba przedsięwziąść wz-ględem tego przedmiotu. O stosunku między posiadaczami gruntów i dzierżawcami zrraydą się szacowne porady w protokołach. Z rozkoszą czyni Wydział uwagę, że powiększające się światło pierwszych, stara się zaradzić podziałowi gruntów i ma nadzieię, że ku wzaiemnćy korzyści posiadaczów gruntu i dzierżawców środek ten tak daleko się rozciągnie, ile tego dozwolą własność kontraktów i pomyślność iakoteż dobry byt ludu. Już się dawno uskarzono na ciężary, którym lud przez teraźoieyszy systemat podlega wielkim daninom dla Sądów Przysięgłych i czyniono różne przełożenia do onych odmiany. Ustawodawstwo zaradziło iuź w części niektórym nadużyciom, atoli potrzeba ieszcze więcey zrobić, ponieważ rodzay i sposób rozpoznania, iakie roboty powinny być przedsiębrane, uregulowanie wydatków i likwidowanie rachunków w wielu względach iest ieszcze niedokładne. W każdym razie zdaie się pożądaną - gdyby osądzono za rzecz stosowną ieszcze dluźey zostawić ten obowiązek wielkim sędziom - starać się troskliwie o publiczne sprawowanie wszystkiego, co się dotyczę podniesienia i użycia publicznych pieniędzy. ' Doradzano oraz, aby ciężary od sioiących przedmiotów przypadaiące Grand Jury asseslement, przy. przyszłych układach w należytym stosunku tak posiadaczy gruntowych iak i dzierżawców obowiązały." "Mocno nalegano, aby sprawy cywilne i kry» minalne, wprowadzane na posiedzenie Qiiartre Sessions hyly zupełnie od siebie oddzielane, i pierwsze naypredzey laspokoione, by w tey mierze zebrani Urzędnicy iak nayśpieszniey mogli być rozpuszczeni, miasto, że ich iako przysięgłych i świadków zatrzymują ze szkodą i pomnożeniem kosztów sprawy. Daley wnoszono iako ulepszenie, że sędziowie pomocnicy w hrabstwach, zasiadaiący w sądzie, niepowinni trudnić się obroną. U rządzenie civil Hill co u its wymaga ścisłego rozpoznania, i w każdym względzie zdaie się być rzeczą słuszną, aby sprawy oiaegoź pełnione były przez urzędników onemuź właściwych i przysięgłych, lub przynaymnićy przez osoby pewnieysze i odpowiedzialrneysze, iak ku temu dotychczas używane. Przeciwko sposobowi, iak sprawy Custodiam wrhs w sądach wyższych są prowadzone, i przeciwko samym ważne posirzeźenia nad urzędem Podszerifów, rrp. każdy Podszerif powinien mieć w 6woiem hrabstwie regularne bioro, gdzieby go w pewnych godzinach zastać można; mianowanie -tegoż zależeć powinno ad zatwierdzenia na 06tatku zarządzającego Sędziego przysięgłych? powinien on prawnie dłuźey iak rok swóy urząd sprawować, i Exemtion Writs niepowinna być nikomu innemu powierzana tylko urzędnikom Szeryfa. Przeciwko zarządowi sądownictwa przez Magistraty w miastach, zaszło więrey zażaleń, iak przeciwko urzędnikom w hrabstwach, a pobieranie cła i użycie wpływających pieniędzy wymaga śledztwa i ulepszenia. Potrzeba także osob o m, które maią prawo do osiągnienia swey wolności uczynić przeszkody. Środek, jaki przeciwko temu pozostaie, mianowicie udać się do Kings Bench, uwaźaią za długi i .kosztowny i tego są zdania, że prawa i sprawiedliwość, tylko wtedy mogłyby być .należycie wykonywane, gdyby ci, co nie są w stanie usprawiedliwić się z lego, że medali posłuchania, zapłacili podwóyne Jub potróyne .koszta. Chociaż Wydział z tych samych powodów, z iakichj względnie cywilnych własności, na .których zbywa KaiojikoBi, przestawał iedynie na zaaiąganiu wiadomości, iakoteż, ie względem praktycznego skutku tera Anieyszego stanu wolności wyboru, tylko na udzieleniu otrzymanych zeznań ograniczał się, iednakowoź uważa za potrzebę nadmienić, iż także przy teraźnieyszey własności ustaw, byłoby rzeczą słuszną przedsięwziąć obszernieysze i skutecznieysze środki przeciwko zmyślonym i zwodniczym kwalifikacyom. Zalecano surowo, aby w celu zaradzenia naywiększóy nę dzy pomiędzy uboższą fclass A , ieśli nie drogą prawną (przeciwko czemu wiele się da powiedzieć) przynaymuiey przez zbieranie i podział ofiar dobroczynnych mieć staranie o starych i chorych. Oprócz tego doradzano wspierać wychodztwo, .ułatwić ze strony .Rządu wywoź dzieł publicznie za użyteczne uznany.ch, rybołóstwu nadać więcey rozciągłości, polepszyć etan domów roboty i instytutów obłąkanych. Manor Cowłs uregulować łub znieść, ustanowić konwenty kościelne (vesfr/es) i przedsięwziąć odmiany w niższym zarządzie epra«

wiedliwości. W tym względzie i innych przedmiotach odsyła Wydział do protokułów , gdzie pod róźnemi tytułami spisu można znaleść, co potrzeba. Szczegoiniey cieszy się Wydział, ie według zgodnych zeznań tylu świadków, różne środki, przedsięwzięte niedawno do uJ epszenia stanu Irlandyi bardzo pomyślny miały skutek. Do tego należą: Zaprowadzenie .straży policyjnych i Konstabłów, rewizya Magistratów, iak dalece się powiodła, zgromadzenie Urzędników na ściśieysze posiedzenia. Zarząd sprawiedliwości przez sędziów pomocnych, odmiana w mianowaniu Szeryfa od lat kilku zaprowadzana, publiczne dzieła przez Władzę wykonawczą przedsięwzięte, odmiana w systemaci.e ustaw względem palenia wódki i ogólnego poboru dochodów, zniesienie wszysikjch stałych podatków, iakoteż podatków związku i ułatwiony handel. - Wszystko to przyczyniło się, nie tylko do oddalenia zażaleń lecz i do polepszenia stanu kraiu. Zmiana dziesięcin, zaszła stosownie do ustaw zapadłych na dwóch ostatnich posiedzeniach parlamentowych tak raptownie postępowała i tak dobroczynnie skutkowała, iak tylko wśród* .owczasowych okoliczności spodziewać się moina było, i po tym ważnym środku słusznie naywiększych korzyści można się na przyszłość spodziewać. Przywrócenie spokoynosci w KTarn dozwoliło na.dać rozciągleyszą wolność wprowadzania różnych gałęzi wyrobów fabrycznych, i ieśli nieprzerwanie trwać będzie, tedy spodziewać się każe, ie przez zatrudnienie uboższey klassy ludu oddalonemi będą nazawsze główne powody do zaburzeń." (Basza Egipski posłał niedawno Sułtanowi kilka papug, które, edukowane będąc w Mal,cie, tylko po angielsku gadały. J e go S ułtańska Mośćposłał tedy po renagata angielskiego, aby mu toprzetłómarzył; ten przełożył wszył stko na grzeczności dla Machmuda i został ód niego hoynie obdarzony. Gazeta Plymutska donosi, ii w tamecznóy okolicy znaleziono kilka exemplarzy pustoszą cey szarańczy wschodnich krajów. W Paryżu biegała dnia 10. pogłoska, tworząca następujące nowe Ministeryum, z pomnożeniem wydziałów a zniesieniem urzędów Generalnych Dyrektorów; Generał Foy Minister woyny; Pan Hyde NeufviJle Mini.

zagranicznych; Pan Chateaubriand Minister spraw wewnętrznych; Pan Deseze Minister sprawiedliwości (P an Bourdtaux Sekretarz Generalny); Margrabia Verac Minister domu Królewskiego; Pan Roy Minister skarbu i podatków stałych; Pan Bertin de Vau» Minister niestałych podatków; Pan Ja Bourdonmaie Minister handlu; Pan Royer Colard Minister i Wielki Mjstrz uniwersytetu; X. Fraissinous pozostałby Ministrem spraw duchownych Xiążę Mathieu de Montmorenei Prezydent rady, lecz bez wydziału.

Dodatek do gazety dworskiey pod d. 10, Sierpnia wydanćy., zawiera nowe przez Radę Tayną- uchwalone urządzenie kwarantany , według którego wszystkie ss morza śródziemnego i zachodniego wybrzeża barbaryiczyków na oceanie atlantyckim przybywaiące kupieckie i woienne okręty, choćby nawet miały zaświadczenia zdrowia, kwarantaneodbyc pcw inny. Wiadomość obliskiem przesileniu się w Hiszpanii, przeszłey Środy papiery hiszpańskie a pól procentu podniosła. Gazety wschodnie, wówi Gonwc ogłosiły «ak nazwany traktat handlowy między Anglia I Mexico, tak iak go. rząd mexy kański miał potwierdzić, ale w obecnych kolicAnościach <j gdy Anglia ratyfikaiyi odmówiła) podobny dokument źadney powagi nie rna. Dnia 25. Maia przybyło znowu do Rio 82 poymanych oficerów hiszpańskich r między którymi i Generał, 8 Pułkownik armii z Peru snayduie sie. Giełda kupiecka w Dublinie r Arcybiskupowi DrA Migec, po iego powrocie z Londynu, za iego silną i mężna, obronę sprawy protestantyzmu, przesłała adres podziękowania. W odpowiedzi Arcybiskupa szczegotniey nagtępuiące inieysce celuie: "Dopóki prawdziwe zasady Reformacyi przez światłych i znakomitych w narodzie mężów prawdziwie cetjione i mężnie bronione będą, nie matny się potrzeby obawiać napadu iawnych iey nieprzyiaeioł, równie iak zabiegów lub słabości iey oziębły eh przyjaciół." Jeden z dzienni- kow oppozyeyiuych robi uwagę, że to wszyelko iest wielka prawda, gdyby tylko pąnuią,Ul; kośjcioł "dziesięcin?' odstąpił*

Podobnie iak w Paryżu hiegafa tu w tych dniach wieść, ze Król Ferdynand VI I. odstąpi korony swemu bratu, Infantowi Karolowi. Taka zmiana pociągnęłaby za sobą pewne skutki. Infant myśli, co do religi i polityki, podobnie iak tamten; przy tern iest sprawiedliwy i mniey do postanowionych środków przywiązany, niż iego brat Król. Ale czyliby Anglia z tey zmiany rządu, ieźefiby tj wsamey rzeczy nastąpiła, cieszyć się powinna, to inne pytanie?? Gazeta Czasy, zdaie się być tego zdania i stara się dowiedziedź, że wmieszanie się Francyi do spraw wewnętrznych Hiszpanii, ani dla Francyi ani dla Hiszpanii żadney korzyści nie przyniosło.

Zupełnie bowiem iest ten sam stan rzeczy, rozdwoienie i brak kredytu, a ten opłakany stan mniey więcey Francyą krępuie. W czaeie ognia, który niedawno na ulicy Cavendich wybuchnął, przyczćra trzy osoby życie utraciły, o mało co Xiążę Szwarcenberg nie doznał losu swoiey matki, która przed kilkunastu laty w Paryżu tak nieszczęśliwie życie skończyła; szczęściem bez naymnieyszego szwanku uciekł oknem z pierwszego piętra i wkrótce potem nieszczęśliwym pogorzelcom 10 funtów szterlingów posiał w upominku. dUMMH W Irlandyi bardzo wiele ulepszeń poczyniono; robią nowe drogi i kanały i pilnie się górnictwem zaymuia,. Były portugalski Poseł przy naszym dworze, Hrabia Villa Real, miał dnia 9. m. b. czynności w sekretaryacie ministerstwa spraw zagranicznych. Mówiono w tych dniach, iakoby dwie wyprawy, każda z 1200 ludzi złożona, z Rio de Janeiro do Monte-Video udały się, a gdy dwór brazyliański dowiedział się, ze rząd z Buenos Ayrts .500 ludzi na pomoc mieszkańcom Banda- Oriental wysłał, miano rozkazać dowodzcy wyprawy, ażeby na Buenos-Ayres uderzył, ieżeliby iego woyska niezwłocznie cofnięte nie były i dokładne zaspokaiaiące Oświadczenie wzglądem» ich poruszeń nie nfc stąpiło.

(Dodatek) (Z dnia 24. Sierpnia 1825.)

Anglia.

Z L o n d y n u dnia 12. Sierpnia.

Goniec wielkie pochwały oddaie P. Villele.

Co się tyczy urządzania rent mówi on, okazał się Pan Villele zręcznym Finansistą i biegłym Politykiem, a nndewszystko dowiódł, źe nie iest człowiekiem, który się krzykiem oppozycyi i stronnictw od swego zamiaru odwieśdź daie. - Tenże sam dziennik tak mówi względem francuskiey wyprawy do Hayti: Zapewne tak mądry rząd, lak iest francuski, tak znaczney pomocy pienięźney, (iaką Hayti za uznanie iey niepodległości chce zapłacić) za coś, co prawie niczem więcey nie iest iak tylko czczóm imieniem, nie odrzuci. Między wielu uchwałami, które kongres Kolumbijski, po ukończeniu swoich posiedzeń, ogłosić kazał, znayduie się nieratyfikacya między pełnomocnymi obudwu państw zawartego układu handloowego z MexYKo; rozkaz założenia banku handlowego, pod nazwiskiem: Bank w Venezuela; postanowione użycie miliona dolarów, z zaciągnioney w Anglii pożyczki, na ulepszenie rolnictwa, i uchwała, ze żaden Hiszpan, iak długo iego oyczyzna zostaie w woynie z Kolumbią, nie może dostąpić prawa obywatelstwa.

W ł o c h y.

Dnia 7. Sierpnia.

Diano di Roma donosi o solennym obrzędzie chrztu trzech machometanek. Pierwsza rodem z Egiptu, Faiyma, córka Ali i Alimy; druga, 25 łat maiąca, rodem z Peloponnezu, córka Solimana i Ademy; trzecia, 17 lat maiąca, Fatyma, córka Adama i Ewy, rodem z Alexaudryi w Egipcie.

Wen e c y a.

Dnia 5: Sierpnia.

Przez okręt, który wypłynął z Korfu dnia 21. Lipca, odebraliśmy ztamtąd listy. Wznawiaią one dawnieyszą wieść o bliskiem ukończeniu woyny tegoroczney w Morei. Podług niey, Ibrahim Basza, którego śmiały postępw głąb Morei tyleułudzeń wzniecił w głowach europtyskich przyiacioł Turków, po kilku na iego szkodę wypadłych potyczkach z Kolokotronitn, miał zostać wziętym w niewolę z częścią swego woyska, i tak za iednym zamachem wniwecz się obrócił wielki układ Porty Ottomanskiey. Tę ważną ( ieżeli prawdziwą, o czem wątpić) wiadomość pizywieść miał Kutter angielski wprost z Napuli di Romania do Korfu.

Rozmaite wiadomości.

Niedawno przywieziono do Londynu łój roślinny, który gotuią z oworu drzewa Vateria indica zwanego, w prowincyi Canara i gdzieiruiziey na wybrzeżu zarliodniem indyiskićy półwyspy rosnącego, a które w Mangolore po 2j d. funt przedaie się. Łój ten ma kształt twardego i ciągłego placka. Dr. Babingtun robił z niego doświadczenia i odkrył, źe w świece lany, równie iasne światło wydaie, iak naylepszy łoy zwierzęcy, i ie nadto nie wydaie tak nitprzyitmnego zapachu, ani nawet wtenczas, kiedy się zagasi. Kraiowcy indyiscy nieużywaią go iak łoi u, lecz za piastr leczący i do nasrnalania swych łodzi. Spodziewać się należy, źe szale teraz będą tańsze, założono bowiem w Eslingen fabrykę Merynosowych szalów, które do podziwienia naśladuią Perskie; pracuie iuź w tey rękodzielni 600 robotników. Niektórzy mrzekaią, ie machiny użyte do rozmaitych fabryk, odbieraią sposób do iycia biednym wyrobnikom; z tego powodu iedna z gazet Londyńskicli przytoczyła wiadomość, iź gdy żyd holenderski wprowadził prassydru * karskie do Stambułu, natychmiast Wielki Wezyr kazał go powiesić, wydaiąc taki wyrok: "źe byłoby okrucieństwem, aby się ieden człowiek bogacił, drukuiąc to co pisze i przepisuie 11,000 ludzi, źyiących iedynie z przepisywania. " słom)', nie iest ieszcze tyle sprawdzona, iak konduktorów piorunowych; jednakże niektóre doświadczenia czynione we Włoszech, Francji, Szwaycaryi, a nawet w Ameryce, dowiodły, ie to narzędzie zasługuie na uwagę rolników. Konduktor gradowy, robi się z żerdzi drewnianóy, długiej rra33 do 50 stóp, która powinna bydź utkwiona w ziemi iak można naymocniey. U wierzchu wiąże się drut na cztery do pięciu cali długi, a do niego przywięzuie się drugi ci tńszy, ttory spada po żerdzi aż do ziemi; w kilku mieyscach powinien bydź około żerdzi sprowadzony w kształcie pierścieni, i zakopany na trzy łub cztery stopy w ziemię. To okazuie, źe konduktory gradowe są, podobne do piorunowych, wylawszy, iż są łntwieysze do wystawienia. Sądzą, iź materya elektryczr. 3, która miała sprowadzić grady, osiada wprzódy na konduktorze. L u b o zdaie się rzeczą niewątpliwą, źe lody we wyższych częściacli atmosfery, nie mogą się formować przy pomocy elektrycznóy, z tern wszystkiem nie można zaprzeczyć użyteczności konduktorów, widząc ich skutki i korzyści. - Professor Thollars w Tarbes, w departamencie wyższych Pyreneów we Francyi, przekonał się w Kwietniu, Maiu i Czerwcu 1324 roku, w których padały wielkie grady, wszystkie te rnieysca, gdzie były konduktory, nie doświadczyły nic złego, chociaż leżały między wioskami uszkodzonemi, gdzie zaniedbano tey ostrożności. Baron Crud, autor ważnego dzieła o ekonomii wieyskiey, zapewnia, że widział dwa razy chmury burzliwe, iak się oddaliły z mieysca gdzie były konduktory, i że poszły stronami. - Inżynier Astolfi przytacza w dzienniku Bolońskim to samo zdarzenie, 5l okolicznościami więcey ieszcze przekonywaiącemi. W Czerwcu widział on dwie chmury burzliwe, z których znaczna ilość gradu spadła na obszerną przestrzeń ziemi, w pośrodku iey była rola opatrzona konduktorami, i ta została nietkniętą. Kilka tylko sztuk gradu upadło między pierwszą a drugą linią żerdzi,' daley zaś spadła mało znacząca ilość śniegu. Konduktory powinny stać w odległości 450 stóp ieden od drugiego, na granicach pola, które ma bydź zachowane od gradu; w pośrodku ról, odległości mogą być nieco wie*

ksze. Można także użyć do tego drzew i oszczędzić sobie wydatku na żerdzie. Ostrzedz wypada, iź gdy konduktory służą do sprowadzenia elektryczności, nie trzeba dotykać się żerdzi w czasie burzy.

OBWIESZCZENIE.

Wiadomo ssę czyni, iź tuteyszy Król. Inspektor policyi N i P P e i małżonka iego T e o - d o r a z K n o b l a u c b o w, doszedłszy ostatnia wieku pełnoletności, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 14. Lipca J8-25Królewsko - Pruski SAd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Kupiec Lewin M a n n z Swarzędza i Jego Małżonka Ester Schło me z Szmulau przez kontrakt przedmałżeński w dniu 23. Listopada 1824. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań dnia 18. Lipca 1S25.

Król. Pruski Sąd Ziemianeki.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Dotychczasowy proces sukcessyino likwidacyjny nad inaiątkiem Szambelana Bronisza tu w Poznaniu dnia 29. Września 1807. zmarłego, na mocy prawomocnego wyroku przeciw Sukcessorom benefieyalnym zapadłego, w konkurs zamienionym został, zapozywamy zatem wszystkich którzy do pozostałości iego iakiekohviek pretensye mieć mogą, a w szczególności Sukcessorów Stanisława Braneckiego z pomieszkania niewiadomych, dla których na Gogolewie Hubr. III. Nr. 7. kaucya Marszałkowey Gurowskiey na 696. T al. 25. śgr. zabespieczoną iest, aby w terminie dnia 24. Września r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sę* dzią Ziemiańskim EIsner w Izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym kieroi pretensyami do Massy prekludowam 1 przeciw drugim Kredytorom im wieczne raib czenie nakazanem będzie. < Poznań dnia 27. Kwietnia 1825 , f Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

3eszcze za czasów bywszego Rządu Król.

Połudn. Pruskiego w roku 1801. został w naowczasowym tuteyszym Sądzie mieyskim na w!liosek sukce sarów po Tomaszu i KatarzynIe SzynczynskIch małżonkach pozostałych, na summę szacunkową ich dawnieyszćy nieruchomości tu. w. Poz aniu Nro. 319. połoźoney, proces lIkwIdacYIny teraz ponowiony rozpoczętym. Wszyscy zatem ci, którzyby do rzeczoney summy szacunkowey pretensye swe rościć mniemali, zapozywaią się stosownie do obwieszczenia z dnia II. Lipca i8S2, aby się n a terminie . . . . , dnIa 19. Października r. b. o godzinie 9. przed W. Kaulfus, Sędzią w naazey Izbie Instrukcyiney osobiście lub przez ełnomocników prawem dozwolonych, stawiII, swe pretensye należycie podali i takowe usp'rawiedliwili, w celu którym dowody, skoro takowe są na piśmie, z sobą zabrali, w przy?adku nies awienia się. zaś spodziewać maią, IZ z swemI pretensyami do massy summy szacunkowey prekludowanemi, i wieczne milczenie tak przeciw Okupicielowi wymienioney nieru homoś i iako też przeciw wierzycielom, pomIę zy ktorym umma szacunkowa podzieloną będzIe, zaleconcm zostanie. Poznań dnia 31. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Wysocka w Powiecie Bukowskim z przyległościami, do massy Augusta Zaborowskiego należące, które podług taxy sądowey na ułarów 14,989. oszacowane, na wniosek. Kuratora massy publicznie przedaue być maIą.

'857

Terrnina lićyfacyi na d z i e ń 19. P a ź d z i e r n i k a 1825» d z i e ń 28» S t Y c z n i a 1326. . . ' I zawIty termin na dzień 30. Maia 1826. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdrnan, przed południem o godzinie o.n;ey w naszym Zamku sądowym wyznaczone zostały. Zdolność kupna maiących uwiadomiaiąc wzywamy z tą wzmianką: iź w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącenm nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki kupna wregistraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia J 6. Czerwca 1825.

Kró l e wsk o - P ru ski S ądZ i e mi ań ski.

OBWIESZCZENIE.

Z'yd N a than Jako b S tahl, kupiec, I zona lego Bortha z Markusów z Pszczewa wyłączyli podług układu przed zawarcie zwi zków. małżeńskich zawartego, wspólność maIątku I dorobku, co się ninieyszem stosownie d exystuiacych przepisów prawnych, do publIczney podaie wiadomości. Międzyrzecz dnia 11. Sierpnia )];825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Podaie się ninieyszem Publiczności do powszechney wiadomości, iako Ur. Karo I Piechowski, dzierżawca z Radłowa, i iego małżonka Joanna Maryanna z Cegielskich ?ędąc .ostatnia usamowolnioną, wspólność ma Iątku I dorobku, w WielkiemXiestwie Poznańskiem mieysce maiącą, między sobą wyłączyli. Gniezno dnia 25. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

.wksiędz.e hypoteczney domostwa naXiezey ulIcy pod lIczbą 64. położonego, na fundamencie sądowego zapisu z dnia 2go Czerwca 1780, roku, w Rubr. III. pod Nrem Iszym summa 313 Tal. 10 śgr" a mianowicie:

1, dla Rozyny Doroty z domu Szaeferowey zamęźney Pastorowey Fuchs w Hlinau i 2. dla Radcy kommissyinego Jana Chrystyana Szaefera dawniey w Wirschowitz, iest zapisana. Sukcessorowie dopiero pomienionych wierzycieli realnych, którzy się iako iedyni spadkobiercy, i zarazem też za właścicieli w mowie będącego domu podali, sprzedali grunt ten uznaiąc powyźey wymienioną suinmę iako przez konsolidacyą wygasłą. Extabulacya iednakźe teraźnieyszym właścicielom opisanego domu tern więcey odmówioną została, ile że liczba spadkobierców wierzycielki niewiadomą. Dla tego sukcessorowie, cessyonaryusze lub którzykolwiek w prawa rzeczonych Fuchsowey i Szaefera wstąpili, ninieyszem się zapozywaią, ażeby w terminie do podania swych pertensyi do kapitału 313 tal. iośgr. na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczonym, przed Delegowanym Ur. F o r n e r II ., Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w naszey Izbie Instrukcyiney osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników się stawili i prowadzili z prawa wypadający dowód iako im się z główney pretensyi co naleiy, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z swoietai preteńsyami do pomienionego kapitału prekiudowani będą, im w tćy mierze wieczne milczenie nakazane i następnie wymazanie summy oryginalnćy rozporządzonem zostanie. Wschowa dnia 11. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego handlu B e njamina Gesnera et Comp, konkurs otworzony został, więc zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do tegoż" massy konkursowey iakąkolwiek bądź pretensyą roszczą, ażeby w terminie do likwidowania tychże prexensyi na d z i e ń 9. G r u d n i ar. b, przed W. Springer, Sędzią Ziemiańskim w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym, albo 0

sobiście lub tei przez Pełnomocników, na ktorych przedetawiaią się tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Schulz, Schoepke, Rafaiski i V ogel, stawili się, swe pretensye podali i one udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną, i oraz im przeciw wierzycielom, którzy się zgłosili, wieczne nakazanem będzie milczenie. Bydgoszcz dnia 28« Kwietnia 1825.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Według postanowienia Prześwietney Rejencyi wypuszczony bydż ma od igo Października r. b. drogą publiczney licytacyi dom, pierpierwiastkowo dla dozorcy Królewskiego drzewa przeznaczony, a przy wynaięciu w roku zeszłym placu składowego drzewa na grobli wyłączony, na rok lub więcey lat w dzierżawę. Dom ten obeymuie dwa pomieszkania, a żalem w całości lub poiedyńczo wydzierżawiony będzie. Z polecenia Prześwietney Rejencyi wyznacza się termin na d z i e ń 29. S i e r p n i a »'. b. z :ćm oświadczeniem, iż w terminie tym także roziwite utenzylia, dawniey do instytutu składowego drzewa należące, przedanemi będą. Wzywam zatem chęć dzierżawienia lub kupienia maiących, aby się w terminie rzeczonym o godzinie 10. przed południem w wspomnionym domu dozorczym stawić zechcieli, gdzie warunki licytacyi i przedaży oznaymio«' nemi będą. Poznań dnia 16. Sierpnia 1825» Petzke, Sekretarz Regencyi.

Uwiadomienie.

N a ulicy Podgórney w kamienicy pod N rem 287-» IIi do sprzedania kamienne schody o 3ch stopniach, w kształcie półkola; o ich cenie u"'iadomi właściciel kamienicy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.08.24 Nr68 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry