GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.11 Nr9

Czas czytania: ok. 7 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNAŃSKIEGOfa

Redafc

W Piątek driia iŁ Stycznia 1833.

Wiadomośćcu i pater, Galen i lać ty-uł tnie

]I <4 5 : r c i u) a, N. Pan raczył Konsula Generalnego w Heleingor, de Forkenbeck, wynieść na go?ność Tajnego Radzcy Regencyjnego, patent Jego własnoręcznie podpisać i mianować go . . ' w mltJsce zmarłego Radzcy legacyjnego Knobeledorf, Swoim Sprawującym inteesa. (rezydentem) w wolnem mieście Kra« IOWle.

Przybył tu: JO. Namiestnik w Wielwiłł, /5

9. Sty san i 8.

Prry'by3a tu J. K, M Xiezna r i

. .<ske.

iadomośc

Ga?

» rodnia

-i. fi i.

. , , »,l\l\siu zapauai, w przeciągu dni kilku, tak Się pogorszył, źe Król. Jmć d. 24- b. m. rano przyjął osiatnie sakramenta. Od tego czasu choroba ciągle się wzmagała i podług wydanego dziś buletynu lekarskiego dostojnemu choremu w niczern się nie polepszyło. We wszystkich kościołach w mieście i na przedmieściach nakazano publiczne modły na uproszenie Boga, aby drogie życie J. K. Mści zachować raczył. Obadwa nadivorne teatra wczoraj i dziś wiel ji.;a.

go C. K tnego narodu węgierskiego, przybywamy wpośród was, dopełniając przyrzeczenia, iż skoro okoliczności dozwolą, zwołamy sejm do naradzenia się nad sprawami państwa. Trudne to dzieło, do którego was dziś zwołaliśmy, przewyższa wszystkie przedmioty, nad któremi wśród czterdziestoletniego panowania naszego naradzaliśmy się na sejmach, i jest waźniejszem i obszerniejszem w utwierdzeniu szczęścia teraźniejszości jako też przyszłości. N asi przodkowie przez to co postanowili w 91. r. przeszłego wieku, okazali już troskliwość swoje, o ten przedmiot; lecz rodzaj i sposoby wykonania jego nam zostawili, a te nam podają drogą sposo bność zasłużenia się oj czyźnie. Przys tępując do tego istotnie wielkiego dzieła, będziecie wiernymi czcigodnym, przez wieki od waszych przodków uświęconym zasadom, abyście uniknęli powabów wszelkich nowości, co przez z ni rcięśctu !udów> ""'wadzą na UB wskażą .nie do o lu, DrzezoiiuH mą;'.: i roswagTwyrnagają; wazak otycb ct< i przyr, iśv»i«cają IIae adatbetne preykła-j 11sncb» azc.'.. chowali i po aifejnk poaoftawili i pr*( <<Ha was wiee*y»tyn 1,y je d y megię kaide; riiem i!la dobra wat wam słswę od. waszych ików przez liE£3.uZ€lliti Aiujij, U.M waszycii wnuKcu ..-00.. żoną i zbogaconą zostawicie przez to, ii dobry byt przez nowe i mądre prawa, gdzie tego potrzeba, utwierdzicie; a to jest także celem naszej Królewskiej troskliwości i usiłowania. Przekonani o takowej troskliwości naszej i czystości naszych zamiarów, twierdzimy z ufnością, ii to tak bardzo ważne dzieło, tylko wtenczas dla powszechnego dobra prawdziwie zbawiennem stać się mo£e, gdy nasze do dobrego bytu i kwitnącego stanu tak drogiego dla nas narodu obiaivione zamiary, z gotowością i emd<<ieci

liwellJMtS W tim .)naite Król

Radość okazana przy końcu mowy N. Cesarza, dała poznać wysokie wrażenie, jakie ojcowskie słowa najukochańszego władzcy na umysłach jego wiernych poddanych zdziałały. Uniesienie to powtórzyło się znowu, gdy się Cesarz Jrnćoddalal, przez głośne i ciągłe okrzyki: "Niech żyje!" Niemcy.

Z Frankfurtu II. M., dn. aT. Grudnia.

(Z Gaz. Vossa.) Z pomiędzy Polaków, którzy tu dotychczas przejeżdżali, utrzymywano kosztem miasta 5725 oficerów, 444 podoficerów i 296 prostych. Zgromadzenie prawodawcze uchwaliło na korzyść "przejeżdżających Polaków" kredyt ogólny 37,000 zł, reńskich.

Z Dolnej Elby, dnia 1. Stycznia.

W. Xiążę Mecklemburg-Schwerin z wielkiem niezadowoleniem dowiedział się, ie usiłowania towarzystwa w Bawaryi N adreńskiej zawiązanego ku wspieraniu tak nazwanej wo l n o ś c i nr 51 BSV. roar.iapaia sie nawet na Niemcy pół

»aa ików TITO W. X!e>.

z" w które m W, XI rtych paddan

PO-] na .1 eweewoiehwie Igdy tara wynr WSi-q WCK; I Pv

'llUII&>z petycyą do Ministeryum. Z Bipontu (Zwpibiiicken), d. 29. Grudn.

Assyzy dzisiaj posiedzenia swoje rozpoczęły, Żadne polityczne wykroczenie przysięgłych zajmować niebędzie ; bo co się tyczy naszych w więzieniu osadzonych demagogów Wirtha, Sibenfeifra, Hochd6rfra, Scharpfa, Baumana i Cifflera, to ani,myśleć o tern, ażeby ichsprawy wkrótce miały być uchylone. Z Monachium, dnia 27. Grudnia.

Xiężna Ludwika (Wilhelmina) małżonka*:lalanr czykowie zostawili kilkanastu zabitych na plaI cu; z naszej strony dwóch tylko Jekko raniono.

Pułkownik Ryk, dowódzca okrętu liniowego "de Zeeu.w" uda się j'utro z 250 majtkami i 80 żołnierzami marynarki do Bath.

/\

B e 19 i a.

Z Bruxelli, dnia 1. Stycznia.

Wczoraj część dywizyonu Sebastianiego rozpoczęła swoje wsteczne ruchy. Reszta dywizyi, mająca tei wkrótce udać się z powrotem do Francyi, czeka tylko przybycia wojsk belgijskich, które ją wyręczyć mają. - Dywizjon odwodowy pod wodzą Generała Schramm w marszu swoim do Francyi niebędzie przechodził przez Bruxelle, lecz uda się drogą z Mecheln do Termonde wiodącą. Dotąd nieodebrała jeszcze rozkazu udania się w pochód. Z Doel piszą pod d. 30. Grudn.: "P o wielu utrapieniach Antwerpia nareszcie cteszyć się może; ale brzegi Skaidy w głębokim pnznei'n? 10] ,itć i woo dwóch dniach odeprze, -sneuzi nas pozajurro Belgijczyltowie w »eh miejdą kiedy, jak r op; sce nI SI

Hinmiewaź Je-, to Daj Boże, z<===W -' potrafił okrętoy? migdzy oit.

,j

)J; płomieni.

jFfoann/\ ilość Kzd preybj M <<It;uoxąl po - Xiecia Areinberg. Obydwa znają się, jako dawniejsi współtowarzysze broni. Marszałka przyjmoTvali natychmiast Królestwo J mć i razem z nim dzisiaj wieczorem teatr obecnością swą zaszczycą, Dywizyoni rezerwowy Generał-Porucznika Schramm rozpoczyna takie dzisiaj swoje odejście do Francyi. Przechodzić będzie przez Bruxelle.

w fi , fi , ; fi 5 i ; fi fi IIfbIPb Hetł} *. Paryża.

W- Wiioisteryum rożkaule W

cuz

- ! o."

Generał Daine przybył dzisiaj do Antwerpii.

Za nim postępuje dywizyon jego, udający się do Westwezel i okolic, aby zluzować stojących tam Francuzów, P h a r e dzisiejszy powiada: "Wiadomości nasze najnowsze dają się w 3 wierszach umieścić. Cytadelę zajęły wojska belgijskie, armia francuzka kontyn uj e swoje ruchy wsteczne, Skalda zostanie zamkniętą a port nasz pustym." Z dnia 9. Stycznia.

W sobotę zeszłą rozwinął się dość żywy ogień karabinowy w Zelzaete między naszemi ibrpocztami i Holendrami. Utarczka taniewydała znacznych skutków. Nazajutrz pokazały się znowu 3 bataliony nieprzyjacielskie nad samą granicą, nieprzedsiębiorąc jednak działań nieprzyjacielskich, - Starły się tćź wojska nasze partyzanci Flandryjscy z Holendrami w gminie St. Marguerite, pod pustkowiem Honden. Ponieważ albowiem ze strony nieprzyjaciół przekopano tamę, wysłano z naszer Majora Delannoy, aby przełom znowu zapchać. To działanie, za$łonione prz patlyzantów, wprawiło Holendrów w wielkie iuh, usadowiwtzy się «akrzaka njeprzekraczaj ;cy do naiżych r/\ boqrrfeów ognia dawali, Jednego pr...ego skaleczyli, Saraegc PanaDelafiooy kuia w nogę raniła. t a ncy a. Z Paryia, dc i W d .umerze ora e»yJaray: "Kroi d, 5. Styczn;» wyjedz! cy, w celu odbyw/\siia przegi/\du rozmaitycśi Łoipuaa * Sias»« północnej, «, Pan przenosi Conpiegne 3 d. 6, w Sainis /\uennn, gilzie JN. Pan rękodzielnie tych kwitnących miast oglądać postanowił. Dnia 7. edprawi Król Jmć w Cambray przegląd dywizyonu odwodowego jazdy Generała Gentil Saint-Alphonse, składającego się z I., 4., 9. i lOgo pułku kirassyerów. - D. 8« uda sią N. Pan przez Le Quesnoy do Maubeuge, gdzie odprawi przegląd iszej brygady dywizyonu Dejean i Sgićj dywizyonu Janin, Stąd puści się dn. jOe do Valenciennes, gdzie się JIJIK,IJ,/IMO rami« rthlł rłriloirfl brH03H tvthiji dywiyyonó* ,w» p

· N. Psr. o pteehofy Ge Law 'leki;

Toe3rrrre, oraz Ósłtrórej kowego'

.0, dnia l,idy iatdy Gti/\ ciągów. Dnia 15. uda się N. Pan do Douai, aby odbyć przegląd dywizyonu Generała Schramm, złożonego z $cb pułków piechoty i 4 batalionów grenadyerów, jako też artyleryi odwodowej. Zapewne rozdawać będzie Król w tej podróży między wojskowych, co się na tej krótkiej, ale świetnej wyprawie najwięcej odznaczyli, przeznaczone im nagrody. W niebytności Nuncyusza papiezkiego tą, rażą Poseł austryacki złoży Królowi przy uroczystości N oworocznej winne powinszowanie w imieniu ciała dyplomatycznego. Mówią znowu dużo o nieporozumieniu, zachodzić mającem między Marszałkiem Soult i Xieciem Broglie. t N o u v e II i s t e, gazeta ministeryalna, zbija dzisiaj pogłoskę wczoraj w obieg puszczoną, jakoby Sir Robert Adair protestował przeciw odprowadzeniu w niewolą załogi warowni

II 4oboas\ nosi Uno 27. I..I,rIIao]I! "Przywiózł tu fitlebt br " i ", 0« khdtw którege się znaj duj « Pan Lasteyuś, wnuk Łai tyalia f depesiarn» l!if Maryi, »iadoiooici z'. Pig« Łupca i TID,rl\" j li ) J S A ryt Miguelietów ber poprzedniego »wiadomienąa pogruchotały. td tym . · * ';{»«k parowy ieleki ". uapaści; »AUyon" wid» angiajłką . d» o co desze«?* lin li wystraał · - *"m 'utt baterye Ki { 3 ]I Wysypały, -.".j ,U"l>"<"l. u»i<ii aiemOgł z cieśniny zasypu powrócić, na największe go wystawił niebezpieczeństwo. Dowodzca wszelkie czynił usiłowania, aby się wymknąć; ponieważ jednak wśród ustawicznego ognia swego dokazać tego niemógł, zwinął banderę. Wszakże mimo ten znak poddania się, baterye ciągle strzelały; nic więc niezostawało jak tylko na statkach wysadzonych osadę ra tować. Pedryści ile możności dawali pomoc Francuzom i usiłowali nawet, ocalić okręt."

J o reda-» i. ) rząpciyczkę

Ba*R III -"......'

48,

5 od sta, pod poręką Francyi, Anglii i Rogeyi. Każde z tych mocarstw bierze na sitbie $. długu. Pożyczka ma wynosić 40 <Jo 60 milionów, Anglia i Rossya potwierdziły już umowę. Oczekujemy zezwolenia Izb francuakich. Pan Jonffroy został na miejscu P. Thurot mianowany Professorem filozofii greckiej i ymskiej, a P, Burnouf w miejsce P. Chezy Jfrofessorem języka eanekryckiego. Astronomiczny wydział akademii nauk, obrał wczoraj członkiem swym Pana Savary, Z dnia 31. Grudnia.

(Gaz, Rząd. ') - Do Bourges przybyła znaczna liczba wychodźców polskich zlsle d'Aix; liczba Polaków w mieście wspomnionem teraz przebywających wynosi ogółem 1500. Z dnia i. Stycznia.

Wczoraj zrana odbyły się narady między Panami Soult, Appony i Werther w Minisie;y. POW1' yo był? dej?mające być przesłl\e do cięcia Tallejrandiq N atychmiast po odbycia tej konferei prawił Marwalek Su'ult Adjotanła iwegi Marszalka Gerard, poczeiś nmwbraniel -. && Mioisteryum rozeszła jutattt teu <<»<<ais rozkas ii, aby «aprsestal rucłu 51 Bt'&ii, i ieó na aa; aostał. RosuraifU] % u pogieaka » o t w i e: ..

Rozmaite wisidomoś

Dyrektor trstru w Ant» uawai widowieko nowego rodzaju. Za r sous od osoby pozwalał z dachu swego tea tru patrzeć na bombardowanie miasta. Jeden szynk piwny w Budzie (w Węgrzech' ma szczególniejsze godło; nazywa się bowiem: Pod słownikiem konwersacyjnym.

Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia H. Stycznia i 832.

1 **fHoo,. o ["' I

...... I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.11 Nr9 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry