Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Tadeusz Ladenberge r.

Z a l u d n i e n i e P o 1 s k i na początku panowania K a z i m! i e r z a W i e 1 k i eg o.

(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych pod red. prof. Fr. Bujaka nr. 9). Lwów 1930.

Nakł. Kasy im. J. Mianowskiego. 8° s(r. 96 z mapą. J ó z e f L i t W i n. C i v i t a s Tusinensis kart y z p r z e s z łoś ci m i a s ta T us z y n a (Monografje i materjały do dziejów miast powiatu łódzkiego pod red. Aleksego Rżewskiego 1.). Łódź 1930. N akł.

magistral u miasta Tuszyna. 8" str. 80. Materja1y komisji dla u s p r a w n i e n i a a cI m i n i - stracjipubUcznojprzy Prezesie Rady Ministrów tom 1.: Podział a(lministracyjny państwa. Warszawa 1929. Nakł. własnym. 8° str. 1(U z mapą. F r. P i l i z. O i-g a n i z a c j a statystyki miej ski ej. Odbitka z Kwartalnika Statystycznego, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny Rzplitej Polskiej. Rok 1930, tom VII, zeszyt 2. 8" str. 18.

Rocznik statystyczny stoi. miasta Poznania za rok 1928. Poznań 1930. N akł. Magistratu stoi. miasta Poznania. 4* str. 132. Dr. M. S o koł o w s k a - R u d o 1f o w a, i d r. S t a n i 81 a w S i e1jcki. Sprawozdanie statystyczne z działaln o ś c i p o r a d n i p r z e c i wg r U 11 i C z y e li na t e r e n i e

Rzplitej Polskiej w r oku 1928. Warszawa 1930. Nakł. Polskiego Związku Przeciwgruźliczego. 8° str. 88. S p i s w y kła d ó w na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1930/31. Poznań 1930. N akł.

Uniwersytetu Poznańskiego. 8° str. 110. S p r a w o z d a n i e K a s y C h 0rych miasta Poznania za rok 1929. Poznań 1930. 4° str. 48.

Sprawozdanie rachunkowe stoi. miasta Poznauia za czas od 1 kwiet n i a 1929 do 31m a r c a 1930. Poznań 1930. N akł. Magistratu stół. miasta Poznania. 4" str. 100.

Sprawozdanie Zarządu stół. miasta Poznania za czas od 1 kwietnia 1929 d o 31 m a r c a 1930. Poznań 1930. N akł. Magistratu stoi. miasta Poznania. 8° str. 144 i 3 tabele.

S t u d j a do d z i ej ó w s z t u k i w Polsc e - tom 11.: Va rs o v i a n a I. (O. Sosnowski - Powstanie, Układ i cechy charakterystyczne sieci ulicznej na obszarze Wielkiej Warszawy; .1. Sienkiewicz Proj ektowane dekoracje ścienne Teatru N arodowego; Michał Walicki Fragment gotyckich malowideł w zamku warszawskim). Warszawa 1930. Wyd. Zakładu architektury polskiej Politechniki Warszawskiej. 4 ° str. 100.

J a n S z t a u d y n g e r. K as p v o w i c z. Poznań 1930. 8" str. 12. Wydane w nakładzie 00

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry