Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Evang e e1ischorVo1kska1 en d e r 1831. Poznań 1981.

Verlag der Evangelischen Diakonissen - Anstalt. 8° str. 168; zawiera m. i. artykuł dr. Alfreda Lattermanna p. t. "Aus der Geschichte der Stadt Posen".

Wawrzyniec Gaertner.

Publiczne szkoły dokształcające zawodowe na ziemiach zachodnich REp litej. Poznań 1930. Wyd.

Biura Samorządowego przy Komunalnym Związku Kredytowym w Poznaniu. 8° str. 120. Dr. l! o m a n G r o t l e c k i. P 0czątki immunitetu w . P o l s c e (Badania z dziejów społecznych 1 gospodarczych pod red. prof. Fr. Bujaka nr. 8). Lwów 1930. N akł. Kasy im. J.

Mianowskiego. 8° str. 96.

Leszek Gustowski. Xa m o r z e (Gdańsk-Gdynia). Poznań 1931. N akł. autora. 8° str. 92. Tegoż kartki z podróży (Wrażenia, opisy i studja podróżnicze z Algierji oraz Terytoriów Południa). Poznań 1930. Nakł. "Kupca" w Poznaniu. 8" str. 188. Rzecz godna uwagi ze względu na postulaty polskiej

polityki emigracyjnej i handlowej. JednOdniówka wydana z o k a zj i 10 -1 e c i a c e c h u mistrzów malarskich w P o z n a n i u. 1920-30. Zawiera m. i. artykuły Z. Ulatowskiego p. t. "Z dziejów cechu malarskiego w Poznaniu" oraz R. S. Ulatowskiego p. t. "O sali odrodzenia Ratusza poznańskiego słów kilka II .

Katalog wystawy regjon a 1 n e i ku c z c i Jan a K o - c h a n o w s k i e g o, urządzonej przez Poznańsko- Pomorskie koło Związku bibljotekarzy polskich w dniach 1 - 5 czerwca 1930. Opr. Ludwika DobrzyńskaRybicka i Bożena Szulc-Golska.

Poznań 1930. Nakł. PoznańskoPomorskiego koła Związku Bibljotekarzy polskich (z zasiłkiem fundacji Kórnickiej). 8° str.-36.

Dr. W i s ł a w a K n a p o w s k a .

Dzieje fundacji ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu (W stuletnią rocznicę 1830 - 1930). Poznań 1930. Odbitka z "Kroniki Miasta Poznania" . 8" str. 212.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry