KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

IV.

Tenże do tegoż.

P o z n a ń, 29. VI. 1577.

J esus Cristus spes mea.

8, P. Mój łaskawy Księże mięły Doktorze. Pan doktor Stefan upominał mi sie sam defektów. Acz mie beli posłali in Conff. A u g u s t i ii i 5 ) i de E x a m e n (!) O r d i n a n d o r u m, iż je nie tratują, toć wypisem nieporządiiem sie dzieje. Więc zaś \ VM ślę wedle teraźniejszego wypisu, a racz WM nie być lego mnimania, abym to niedbalstwem swem abo chcąc czynił, tedy do WM wiedz, iż tak, jako nam ślą, abo i sami kupujem, przedawamy, bo my ka.żdycli ksiąg przeglądać nie możemy. Iż je też nie rychło ślę, tedy trudno, gdy takowych w j ann ung więcej niemasz . Abo choć też O deffekty piszem raz, kiela, nie zaraz ich nam ślą. Ty teraz z tych jannung wybieramy, co je przywieziono i WM posyłamy. Mam za to, iż już je trafią. Acz-ciby beł syn mój tam waszej (!) stronie dawno już kilkakroć, jedno ty wojny przyczyni o ) są. Co (!) racz dać Panie Boże pokój. Pan Doktor spominał, iżbyś WM raczył chcieć dać 7 ) impressorowi posnan. Coś nowego dać 8 ) impriniować, ale ja WM sam nie radzę, bo nie ma dostatku i tego się nie uczeł i heretyk.

Ale raczyli WM co posłać, przysli (!) WM egzemplarz wczas. Dam ja irnpensą swoją indziej impriniować abo wezmę z sobą, abo syn mój do Frankfurtu, który z tom pojedzie, a tam mamy komu dać. 1 pana doktora Stefana egzemplarz, a z tern też poście zasłał abo syn mój zawiózł i już gotowe są. Teraz z N eubercku s. Petri Pauli jarmarku przyniosą je nam. Jeśli wola WM, tedy trzeba egzemplarz przysłać 2 niedzieli przed s. Bartłomiejem. To WM racz pamiętać. Po lon i a m C r o m e r i o tejem słychał . Jeśliż to ten egzemplarz jest, niewiem, abo a pp en d i x do krojnik" to jest o zmarłym królu S i s i m u n d o A u g u s t i 9 ) krojnika. Cośkolwiek będzie, jedno WM wczas racz posłać, tedy sprawieni lepiej, niż w Poznaniu abo i w Krakowie. A i tam w tę stronę lep Gej), bo sie rozniesie w strony dalekie. A to WM posyłam posnan, impressą o Gdańszczan porażce oglądać WM impres i papir i inkaust, a drogo to dawa po gr. 2 ten łmpresor. A tak na ten czas nic więcej, jedno WM w łaskę się zalecam i syna swego.

5) Wyznania Św. Augustyna.

0) ,.przyczynij , worygin.

") dwa razy powtórzone "dać II , s> zapewne winno być Sisimundo patre Augusti. ?) J. Łasickiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry