ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Do Poznania nie przybył Tomasz Poncino wprost z Gorycji, lecz z Krakowa, bo w kontrakcie zawartym o rok wczesnleJ, w dn. 20. stycznia 1651 r., nazwany jest wyraźnie "majstrem krakowskim rzemięsła mularskiego". Może sprowadzili go z Krakowa poznańscy jezuici do budowy kościoła w Poznaniu, z czego skorzystali również wielkopolscy cystersi z Lądu i zawarli z nim wyżej wymieniony kontrakt z 20. stycznia 1651 r, w sprawie przebudowy gotyckiego kościoła lądzkiego, uzupełniony dodatkowemi umowami z dn. 4. kwietnia i 17 ma,a 1652 r. Oto dosłowne teksty według odpisów w księdze wójtowskiej poznańskiej z r. 1652°).

Oblata contractus seu intercissae et supplementi aique conditionum inter perillustrem Zapolski, abbatem Landensem, et f. Thomam Poncino, murarium. Coram officio excellentis et spectabilis domini J acobi Legędza, philosophiae medicinaeąue doctoris, advocati civitatis Posnaniae, personaliter comparens religio sus pater Hyeronimus Ruckowicz, ordinis sacri Cisterciensis conventus Landensis, (nomine) perillustris et reverendissimi dominorum J oannis Zapolski, abbatis Landensis et reverendi Edmundi Pruski, prioris atąue religio si Floriani Wociechowski, sacristiariii eiusdem conventus, ex una et famatus Thomas Poncino, architectus artis murariae, civis Posnaniensis, parte ab altera, sani mente et corpore existentes, obtulerunt partes ambae supra recensitae ad ingrossandum in paratis scriptis (idque cum recessu ab oblatione ad acta castrensia Calissiensia iuxta contractus infrapositi), ex quo ad praesens famatus Poncino, civis Posnaniensis, possesionatus extat, ad acta pracsentia contraotum seu intercissam de data Landae, die vigesima Januari anni proximc elapsi millesimi sexccntesimi qinquagesimi primi inter praediotos perillustrem et admodum reverendissimum dominum Joannem Zapolski et Thomam Poncino intuitu ecclesiae fabricandae initum ipsiusque ac praedicti architecti manu subscriptum atąue supplementum intercissae ambarum partium manibus subscriptum, in vim cuius supplementi vigore clausulae in eodem appositae et expressae praefatus Thomas Poncino honestam Constantiam Rusikowicewna, consortem suam legittimam, officiose sitatuit, quae in assistentia persc. ali famati Venceslai Edwart sutoris, civis Posnaniensis, tutoris sibi de consensu marki ad actum praessentem assumpti et per officium praesens approbati, comparens,

E) Archiwum Państwowe w Poznaniu: Acta advocatcialia Posnaniensia z r. 1652 pag. 638.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry