KRONIKA MIASTA POZNANIAwił się na ża.danie prowincjała, który żądał zdania sprawy ze stanu budowy, i otrzymał za to w r. 1653 dymisję 3). Rola zatem Poncina w powstaniu jednej z najwspanialszych budowli poznańskich nie była zbyt wielką. Okazał się on również opieszałym - jak zaraz zobaczymy - przy budowie wzgl. przebudowie innej wspaniałej świątyni barokowej, cysterskiego kościoła w Lądzie. Mimo tOt wobec wielkiego ubóstwa materjałów archiwalnych do dziejów naszej barokowej architektury w XVII w., zasługują wzmianki archiwalne o architekcie Poncino na szersze uwzględnienie. Pierwszą przeze mnie napotkaną wzmianką jest zapiska z dn. 6. stycznia, 1652 r. o przyjęciu Poncina do obywatelstwa poznańskiego, przyczem dowiadujemy się, że pochodził on z Gorycji 4 ): Annus Domini 1652: Famatus Thomas Poncino, natione Italus, murator, famati Julii Poncino et Luciae coniugum, civium Goriciensium, filius legitimus, reproductis et eshibitis litteris ortus sui legitimi, authentice ab officialibus civitatis Goritiae, in finibus Italiae iacentis, emanatis, post praestitum fidelitatis et obedientiae iuramentum, ad ius civile per spp. dd. proconsulem elt consules civitatis Posnaniae est admissus et adscitus. Actum sabbatho, ipsa Epiphania Domini, anno Eiusdem millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

8) Szymańska, loco cit. Porówn. także Turski S i, Przyczynek do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu, Kronika m. Poznania, r. VII. (1929), nr. 2, str, 154. nast. Według łaskawie mi udzielonych przez p. Turskiego ustnych informacyj zapiska w "Annales Collegii Posnaniensis S. J." fol. 145 v. mówi o uwięzieniu w lipcu 1652 przez opata lądzkiego niewymienionego po nazwisku architekta (niezawodnie Poncina), który na interwencję biskupa poznańskiego i rektora kolegjum jezuickiego w Poznaniu został w dn. 26 lipca tegoż roku wypuszczony na wolność. Druga zapiska pod r. 1653 (fol. 148 v.) mówi o zarysowaniu się południowej ściany kościoła jezuickiego i o procesie, wytoczonym z tego powodu Poncinowi, który na terminie nio stanął, wobec czego został z pracy zwolniony; w jego miejsce objął kierownictwo budowy Wojciech Przybyłkowicz. 4) Archiwum Państwowe w Poznaniu: Varia Posnaniensia, nr.

58, Album cWitatis S. R. M. Posnaniae, pag. 268.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry