KRONIKA MIASTA POZNANIAzespolenia interesów przemysłu francuskiego I niemieckiego, któremu jednak na przeszkodzie stoi traktat wersalski, jako znoszący równouprawnienie Niemców z Francuzami. We wrześniu tegoż roku brał Witting udział w berlińskich rozmowach osobistych między Rechbergiem a zaufanym ówczesnego prezydenta republiki francuskiej, posłem francuskim Paul Reynaud, który później, dnia 20 października, wygłosił w izbie francuskiej przy burzliwych oklaskach większości swą sławną mowę na rzecz powiązania interesów przemysłowych Francji i Niemiec, opartą na berlińskich rozmowach z Wittingiem i Rechbergiem, Względy, jakie zachować musiał wobec stanowiska swego w połączonych bankach, nakazywały mu JUZ podczas wojny, a szczególnie w czasach powojennych pewną wstrzemięźliwość w publikacjach. Odtąd publikował Witting swoje poglądy częstokroć anonimowo lub pod pseudonimem "Licinius Stolo" lub "Georg Metzler". Pismo, ogłoszone w "Weltbiihne" bezpośrednio po śmierci, a zawierające ocenę Fichtego, Hegla, Lutra, Bismarcka, Rankego i Droysa, Sybela i Treitschkego i in.. nie było natomiast przeznaczone do publikacji. Był to list prywatny do wydawcy, napisany przez Wittinga w dobrej wierze w dyskrecję odbiorcy. Po utworzeniu we;'lmarskiego> zgromadzenia narodowego należał Witting do niemieckiej partji demokratycznej. Był także przez pewien czas prezesem klubu demokratycznego w Berlinie. O radę jego zabiegały najszersze koła polityczne. U dzielał jeji zawsze chętnie z bogatych zasobów swej wiedzy i pomysłów, ale czynnego współdziałania w życiu partyjnem stale odmawiał, już chociażby dlatego, że jego wolny, nieskrępowany umysł nie mógł i nie chciał się nagiąć do żadnego przymusu partyjnego. Od początku wojny przygnieciony zgryzotą i troską o los naszej ojczyzny, cierpiał Witting ponad miarę pod stałą groźbą, że proroctwa jego własne się ziszczą. Wzmogła się choroba serca, która życiu jego położyła kres przedwczesny dnia 22 grudnia r. 1923. (Deutsches Biographisches J ahrbuch, tom. 5).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry