RYSZARD WITTING

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

przyczem zmienił nazwisko na "Witting", podobnie, jak to później uczynili jego rodzice, siostry i większość braci, podczas gdy brat jego młodszy Maksymiljan, wydawca tygodnika "Zukttnft", przyjął nazwisko "Harden" . Ryszard Witting studjował następnie prawa i nauk administracyjnych, i to najpierw w Getyndze, gdzie w semestrze letnim 1876 r. wstąpił do "zielonych Hanowerańczyków" celem odbycia służby wojskowej, a następnie w Berlinie, - W r. 1879 mianowany został referendairjuszem, w r. 1884 asesorem sądowym. Od r. 1886 był asesorem magistratu w zarządzie miasta Berlina, a od czerwca 1889 r. do czetrwca 1891 r. radcą miejskim w Gdańsku. Stąd został powołany na nadburmistrza miasta Poznania, na którern to stanowisku pozostał od lata 1891 do końca r. 1902, zyskując przed ustąpieniem tytuł tajnego radcy trejencyjnego. Od r. 1902 do końca r. 1910 był dyrektorem "N ationalbank", a od r. 1911 ptrezesern rady nadzorczej tegoż banku. Przy fuzji "N ationalbank" z "Darmstadter Bank", dokonanej w i. 1922, przeszedł do rady nadzorczej nowo stworzonego koncernu, zajmując urząd drugiego przewodniczącego. W listopadzie 1907 r. wybrany został do' sejmu pruskiego z okręgu wyborczego 4 Stade. Posłował jednakże tylko do końca sesji 4 kadencji 20.

Do pruskiej izby panów natomiast należał stale od powołania (dekretem królewskim z 16 sierpnia 1891 r.) aż do końca urzędowania jako nadburmistrz. - Z synów jego (z małżonki Gabrjeli Teuscher z Wittenbergi) poległ jeden dnia 5 listopada 1914 ir. pod Hollebeken. Najstarsza córka, zmarła w kwiecie młodego żywota, była zamężna za kapitanem - porucznikiem Hansem Paasche, entuzjastą idealistycznym, który w r. 1920' podczas rewizji za ukrytą bronią, amunicją i komunistyczną bibułą propagandową, zastrzelony został przez Reichswehrę, dokonującą rewizji, - rzekomo wskutek nieporozumienia - w chwili, gdy nagi wyszedł z kąpieli w jeziorze majątku swego Waldfrieden koło Hochzeit.

Te i inne wydarzenia nie pozostały pewnie bez znacznIeJszego wpływu na przekonania polityczne Wittinga, tak a tak już poprzednio zmienione. Aż do krwawych zajść w Serajewie stał Witting pod wrażeniem imponującego rozwoju gospo*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry