TABLICZKI Z TRUMIENcmentarza oznacza słup samotnie do dziś dnia wśród starych drzew sterczący. Na tem miejscu odnaleźli robotnicy w r. 1913 podczas robót ziemnych srebrną, pozłacaną tabliczkę, pochodzącą z trumny Krzysztofa Ridta @raz jego pierścionek (oba przedmioty przechowuje się w Muzeum Wielkopolskie m - M. W. 78. 1913). Wymieniona tabliczka posiada bogatą i z wielkim artyzmem wykonaną dekorację rytowaną oraz napis następujący: Nobilts et clarissimus vłr dominus Christophorus Ridt, patricius et primarius patronus ecclesiae Augustanae Posnaniensis pie in Christo diem obiit suum die 3 Februarii anno Domini 1606. Aetatis suae 50 dies 27. Justorum animae in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum mor Us sapient, 3". Tekst ten obramowuje dekoracja rytowaną; u dołu znajduje się duży herb ridtowski, przedstawiający psa stojącego na tylnych łapach i trzymającego kość w przednich (więc nie "wilka", jak podają p. Wicherkiewiczowa, op. ci1., oraz p. Namysłowski, Herby mieszczaństwa poznańskiego (Rocznik V Muzeum Wielkopolskiego); por. słowo niem. Rude == pies-samiec; herb ten należy więc do rodzaju herbów mówiących). Herb Krzysztofa Ridta znamy już z innych zabytków, mianowicie z "exlibrisu" Krzysztofa Ridta (por, Priimers, Eine Posener Wappensage, w His1. Monatsblatter f. d. Prov. Posen, VIII.) i z płaskorzeźby kamiennej zdobiącej kiedyś portal jednej z kamienic ridtowskich w Rynku (lub też wspomniany powyżej grobowiec Ridtów na cmentarzu). Ostatni zabytek, jedyny tego rodzaju w Poznaniu (z r. 1570!), który jest własnością Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, poniewiera się do dziś dnia bez żadnej opieki na korytarzu w gmachu wymienionego towarzystwa. Nie wiem, czy drogocenny ten dla historji kultury miejscowej zabytek umyślnie wyjęto z ogólnej masy, "zbiorów kulturalno- historycznych", zdeponowanych w r. 1923 w Muzeum WielkopoIskiem, czy też ppprostu zapomniano podczas komasacji muzeów o nim, jak zresztą jeszcze o innych zabytkach, które w myśl umowy powinny się znajdować w Muzeum WielkopoIskiem, jak np. dzieła malarstwa cechowego, rzeźby gotyckie i witraże średniowieczne i t. p. Okoliczność ta, że owa płaskorzeźba z herbem Ridtów

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry