KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

oszczędności i kredytu komunalnego, dr. Łazarowicza artykuł o planach regulacyjnych miast i w cyklu p. t. "Gospodarka miast w świetle liczb" informacje o Poznaniu; zesz. 10 m.i. artykuły B. P. p. t. "Zjazd miast wobec problemu budownictwa mieszkaniowego" i Czadankiewicza o ujednostajnieniu statystyki miejskiej; zeszyt 11 artykuł W. N. o konieczności szybkiego uchwalenia ustawy o ustroju gminy miejskiej; zesz. 12 zawiera krótkie sprawozdanie ze zjazdu miast w dn. 15 i 16 czerwca oraz m. i. artykuły dr. K. Łazarowicza o nadzorze budowlanym, arch. inż. Felińskiego p. t. "Jak uzyskać plany pomiarowe i plany zabudowania miast?" i Siwika o nowoczesnej rachunkowości przedsiębiorstw i zakładów komunalnych; zesz. 13 również Siwika artykuł o racjonalizacji przedsiębiorstw komunalnych i dr. Leparskiego o centralizowaniu w miastach uboju zwierząt rzeźnych; zesz. 14 m. i. artykuły Halickiego o odciążeniu miast z zadań poruczonych i dr. Kruczka p. t. "Stacje autobusowe jako urządzenia miejskie"; zesz. 15 sprawozdanie dr. Zawadzkiego owalnem zgromadseniu Międzynarodowego

Związku Miast w Belgji; zesz.

16 wreszcie artykuły Grenowskiego o racjonalizacji gospodarki miejskiej, Halickiego p. t. "Budżet państwa a gminy miejskie" i szczegółowe sprawozdanie z ogólno-polskiego Zjazdu Miast w dn. 15 do 16 czerwca.

D z i e n n i k P o z n a ń s k i zamieścił szereg artykułów dr. A l f r e d a B r o s i g a, a mianowicie w numerze na 3jVIII. 1930 r. o m a l a r z a c h w i e l - k o p o l s k i c h XVI II w i e ku, na 17 JVIII. 1930 r. o F r a n - ciszku Ignacym Oefele (1721-1797), m a l a r z u z P o - z n a n i a i na 30jVIII. 1930 r. o poznańskich sztychar z a c h XVII i XVIII w i e ku. G ł o s P r a c y nr. 83 z 5 jVIII.

1930 r. przyniósł artykuł o bractwie rybaków w dawnym Poznaniu. W K ł o s a c h P o l s k i c h (nr. 34 z 24jVIII. 1930 r.) ukazał się artykuł dr. A n d r z e j a Woj tkowskiego p. t. "Wjalka rządu pruskiego z żydami polskimi w Wielkop o l s c e w XIX w i e ku" . K u i' jer P o z n a ń s k i nr. 272 z 16. VI. 1930 przyniósł przyczynek dr. Z. W. o sądownictwie kmiecem dawnej Wielkopolski.

W N o w y m Kur jer z e (nr. 142 z 22jVI. 1930) ogłosiła M. W i - c h e r k i e w i c z o w a w cyklu "Sylwetki wielkopolskie" rzecz o Matyldzie z Axamitowskich Ziołeckiej (1813-1851).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry