KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Sprawozdanie z działalności Funduszu Bezrob o c i a - 1929. Warszawa 1930. N ak1. Funduszu Bezrobocia. 4° Str. 62 + 70 tablic statystycznych + 15 rycin, rysunków i wykresów. Wśród nędzy i ubóstwa (Sprawozdanie poznańskiego okręgu "Car it a s" z a rok 1929). N ak!. poznańskiego okręgu " Caritas" T. z. Poznań. 8° Str. 4 + 56. Zprava kuratoria za s p r a v n i rok 1929. (Umelocko-prumyslove Museum ob cbodnl a zivnostenske komory v Praze). Praha 1930. N ak!. Umelecko - prumysloyeho Musea.

8° Str. 30 + 2 tablice.

CZASOPISMA.

Czasopismo Kas Oszczędn o ś c i . Miesięcznik. Organ urzędowy Komunalnego Związku Kredytowego i Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu. 1930. Rok V. Nr. 5 - 8/9. Nr. 6 i 7 zawierają m. i. J. Kuźnara "Kilka uwag w sprawie podziału zysków Komunalnych Kas Oszczędności", nr. 7 m. i.

Br. Kołodziejskiego "Egzekucyjne zajęcie wierzytelności kasy oszczędności do jej klienta (wkładcy)" i sprawozdanie z działalności Biura Zjazdów Instytucyj Oszczędnościowych w Polsce za r. 1"'28 i 1929, nr. 8/9 m. i. Fr. Sella "Czy komunalne kasy oszczędności mogą jako zabezpieczenie kredytu przyjmować cesje hipoteczne in blanco" oraz sprawozdanie z wycieczki przedstawicieli pol

skich kas oszczędności do Czechosłowacji. Danziger Statistische M i 11 e i l u n g e n (Zeitschrift fur Verwaltung, Wirtschaft u. Landeskunde der Freien Stadt Danzig). 1930. Rok X. Nr. 3 przynosi m. i. obszerny i dość rzeczowy artykuł dr. Hermanna Steinerta p. t. "Der Hafen von Gdingen" .

D e u t s c h e W i s s e n s c h a f t - l i c h e Z e i t s c h r i f t fu r P o l en. Poznań 1930. Redaktor dr. Alfred Latermann. N akł. Historische Gesellschaft fur Posen. Zeszyt 19. 8° Str. 208. (Oddzielnie: Sonder - Abdruck aus Ileft 19, Besprechungen und Inhaltsangaben, str. 30). Zawiera m. i. prof. dr. Manfreda Lauberta z Wrocławia "Stadt u. Provinz Posen bei Ausbruch des Warschauer Novemberaufstandes" , redaktora Hugona Sommera z Berlina "Das Generalkommando in Posen von 1815 -1918, pastora d. dr. Teodora Wotschke z Pratau "Lissaer Studenten bis 1800", radcy Juljusza Kohtego z Charlottenburga i mag. Henryka Andersa z Poznania "Eine mittelalterliche Gittertiir mit deutscher Inschrift in der evang. Kreuzkirche in Posen" oraz bogaty dział sprawozdań recenzyjnych. F e d e r a c ja. Miesięcznik Federacji polskich związków obrońców ojczyzny. Rok 1930. Poświę· ciła nr. G-7 Wielkopolsce i Pomorzu. W numerze znajdziemy m. i. następujące artykuły: "Wielkopolska (krótki rzut hi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry