Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Dr. Bolesław Namysłowski - Herby mieszczańs t w a p o z n a ń s k i e g o . (Odbitka z Rocznika Muzeum Wielkopolskiego za rok 1929). Poznań 1930. 8° Str. 2-50 + 6 tab!. Dr. Stanisław Nowakowski - Geograf ja gospodarcza Polski zachodniej. Tom II: Wytwórczość zwierzęca, przemysł rolny. Poznań 1930. 4 ° Str. 404 + 60 map, 19 wykresów i 170 ilustracyj. Przeciw propagandzie korytarzowej Praca zbiorowa pod redakcją J ó z e fa B o r o w i k a (Pamiętnik Instytu tu Bałtyckiego - serja Balticum, zeszyt 3). Toruń 1930. N akł. Instytutu Bałtyckiego. 8" S tr. 8 + 163 .

Dr. Z y g m u n t R a p a p o r t 1 dr. Mieczysław Rozwadowski Przewodnik po T a r n o w i e. Tarnów 1929. Nakł. Księgarni Zygmunta Jelenia. 8° Str. 55. Radiocommunication en P o log n e (Radjokomunikacja w Polsce). 8° Str. 12+12 suplementu + 2 tablice. I n i. M ile c z y si la w S Z b i - kowski Dworzec autobusowy w Białymstoku. Białystok 1930. N akł. au

tora. 8° Str. 42. T e g o ż - Komitet Rozbudowy m. B i a ł e g o s t o ku. Białystok 1930. Nakł. autora 8° Str. 32.

Wyniki spisu zakładów rzemieślniczych i przemysłowych w Warszaw i e z 1926 r. (Prace wydziału statystycznego magistra tu m. st. Warszawy, nr. 4). Warszawa 1930. 4° Str. 6 + 49 + 3 barwne tablice. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok s z k o l n y 1928/29 i o t war c i e rok u s z k o l n e g o 1929/30. Poznań 1930. 8° Str. 151.

Rocznik IV Państwowego Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu (rok 1929/30). Poznań 1930. N akł. Seminarjum Historycznego Uniwersytetu Poznańskiego i Towarzystwa przyjaciół młodzieży Gimnazjum im. św. Jana Kantego. 8° Str. 2 + VII + 140, ilustrowane.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum matematycznoprzyrodniczego im. Bergera w Poznaniu za rok s z k o l n y 1929/30. Poznań 1930. N akł. Dyrekcji i uczniów Gimnazjum. 8° Str. 49.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry