Z KUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.11.30 R.1 Nr11

Czas czytania: ok. 3 min.

"Dziennik" nr. 235. A. M. Skałkowski, "Somosierra" . O A. Kosińskim: "Kurjer" nr. 233. .,Cieniom Mężów Zasłużonych Gen. Amilkar Kosiński". (Protokół).

nr. 235. Dr. Andrzej Wojtkowski, ..Gen. Antoni Amilkar Kosiński." O Ai. Sokolnickim: "Kurjer" nr. 235. Z., ooGen. Michał Sokolnicki".

Ze sprawą tą łączy się art. Dr. K. Krotoskiego w nr. 237 "Gazety Poznańskiej" n. t, .,0 serce Henryka Dąbrowskiego". Autor żąda przeniesienia prochów gen. Dąbrowskiego na Wawel, a serca na Skałkę poznańską. Z powodu zgonu śp. Heljcdora Święcickiego zamieściły liczne dzienniki nekrologi. Obszerniej uczcił pamięć Zmarłego "Dziennik Poznański": Odcinki nrów 257 i nast.: "Śp. Heliodor Święcicki": Adam Wrzosek, "W piątą rocznicę założenia Wszechnicy Poznańskiej".

Ponadto notujemy: ..Kurjer Poznański" na 3. 10. "O pomnik pized zamkiem" (proponowany Bolesław Chrobry). 00 Kurjer" nr. 239. Sodalicja Kupców, "W sprawie pomnika N. Serca Jezusowego przy zamku".

..Kurjer" nr. 233. A. Wojtkowski. "Z zagadnień polskich wieku XIX.

O uczeniu -uę od zachodu i zdobywaniu potęgi materj alnej" . ..Kurjer" nr. 247 zawiera krytykę "Kroniki", pióra Stan. Maykowskiego: nr. 254 częściową obronę, pióra Dr. A. Wojrkowskiego. ooKurjer" nr. 254. Cz. Kędzierski, "Przechadzki po pracowniach arry stów poznańskich. L Edward Haupt". 00 Kurjer" nr. 258. Marja Wicherkiewiczowa, "Poznań w wiekach średnich (w 670 rocznicę)". ooKurjer" nr. 267. Dr. Nikodem Pajzderski. ..Odnowienie kościoła podon.inikańskiego w Poznaniu". "Dzitnnik" nr. 270. MaIja Wicherkiewiczowa. "Poznań w r. 1823".

" J e d n o d n i ó w k a 55. p o z n a ń s k i e g o p. p." (1. pułku <!j.e]eów Wielkopolskich), wydana przez korpus oficerski tego sławnego pułku poznańskiego, zawiera m. i. "Krótki rys historji 55 po jnańskiego p. p.". W ,.P a m l e t n i k u Z j a z d u koI e żeń s k i e g o" b. uczniów gimnazjum państwowego w Gnieźnie, wydanym pod redakcją ks. prof. Lagody w Gnieźnie, znajdujemy w rozprawie Zygmunta Zalewskiego p. t. "Walka o gimnazjum" niektóre szczegóły z obrad L sejmu W. Ks. 1 'eznańskiego, o Edwardzie Raczyńskim i i.

O publikacjach złączonych z , 'ubileuszem gimnazjum Św. Marji Magdaleny: zareferujemy w przyszłym numerze.

"Gazeta Poznańska" przestała wychodzić z końcem października roku bieżącego.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

TOWARZYSTWO MH,< isNIKóW MIASTA POZNANIA.

1. W dalszym ciągu wpisani zostąji jako członkowie Towarzystwa pp.

201. Andrzejewski. Teofil, kupiec.

- 20-2. Krzyżanowski, Witold, kupiec.

203. Bykowski, Sylwester, dyrektor hurtowni.

204. Dr. Hanasz Bolesław, lekarz.

205. Stam, Czesław, kupiec.

2. Członkom nowowstępującym do łask. wiadomości, że o przyjęciu do Towarzystwa donosimy w 00 Kronice"; ze względów oszczędnościowych nie komunikujemy tego osobno listownie. O nieprzyjęciu natomiast donosimy listem. Wszystkim członkom Towarzystwa przesyła się zasadniczo "Kronikę", ściągając abonament kwartalnie z dołu. Członkowie, którzyby pisma naszeuo abonować nie chcieli, winni wypowiedzieć abonament przed początkiem kwartału. Kilkakrotnie zdarzało się, że członkowie odbierali pismo a dopięto gdy z ostatnient w kwartale numerem przedstawiono rachunek, rezygnowali z abonamentu, o dług zaś za przyjęte już numery trzeba się było upominać osobno. Ponieważ" Kronikę" oddajemy Szan. Czytelnikom daleko poniżej kosztów własnych, żywimy nadzieję, że niedopatrzenia takie nie będą się powtarzać. ił, W Grudziądzu założono na wzór poznańskiego ooTowarzystwo Przyjaciół miasta Grudziądza". Towarzystwo na początek żarnie i za opracować przewodnik po Grudziądzu i okolicy oraz zorgani zować pomorską wystawę rolniczo-przemysłową w Grudziądzu. 4. Zebranje Towarzystwa Miłośników miasta Poznania zwołano na dzień 3. grudnia 192;1.

N o i a tka. W ciągu lat wojennych zaginęła znaczna liczba książek przynależnych do Bihljoteki Magistrackiej. Biblioteka zwraca się do obywatelstwa z gorącą prośbą, aby zechciało ewtl. napotykane książki z pieczęcią miejską oddać w ratuszu.

T r e ś ć: Rezultaty rządów niemieckich w Poznaniu (Zygmunt Zalews ki) . - N ad mogiłą pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego śp. Heljodora Święcickiego (Zyumunt Zalewski). - Powrót szkoły na łono ojczyste. - Kronika miesięczna. - Z ruchu wydawniczego. Tow. Miłośników miasta Poznania. - Notatka.

N akładem Magistratu stoi. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. Akc. w Poznaniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.11.30 R.1 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry