ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Z zaufaniem więc udajemy się do wszystkich jego władz I do wszystkich mieszkańców, oraz do wszystkich jego przyjaciół z tą usilną

Prośbą, aby przedsięwzięcie nasze wspierać zechcieli. Upraszamy mianowicie, aby nam wszelkie pisma i dokumentai, odnoszące się do W. Ks. Poznańskiego, do jego historji i statystyki, do praw jego, handlu i przemysłu, doi stosunków kościelnych i wyznaniowych, do wszystkich jego powiatów i miast, odnoszące się dalej do Ksi Warszawskiego i krajów południowo pruskich, słowem, tyczące tego wszystkiego, cokolwiek z prowincją pozostaje w jakimkolwiek związku, a to bez względu na przedmiot, bez względu na język, w jakim są napisane, również bez względu na stanowisko, z jakiego zapatrywał się autor, - albo przekazać nam zechcieli, albo do kupna ofiarowali, lub też, gdzie się takowe znajdują, wskazali. Każde dziełko, choćby najmniej znaczące, każdy objaw, zdawający się, że żadnej nie ma wartości, znajdzie w zbiorze, o jakim zamyślamy, swe miejsce i znaczenie. O podarkach, opatrzonych przez nas nazwiskiem dawcy, donosić 'będziemj publicznie, rady i wskazówki znawców każdocześnie z wdzię, . .." cznOSCIą przYJmuJąc. Istotnie, na skutek odezwy powyższej, wpłynęło doi bibljoteki radzieckiej dużo książek i broszur, dotyczących W. K. Poznańskiego. Z biegiem czasu atoli zapał do zbierania materjałów historycznych ostygł. W miarę zaś, jak rozrastał się dział komunalny i miejsca w bibljotece radzieckiej było coraz mniej, zaczęto usuwać dział historyczny. Najzasobniejsze zaś w materjałyi, dotyczące histoirji Wielkopolski, są dziś: Bibljoteka Raczyńskich i Deutsche Bucherei, niegdyś bibljoteka "Historische Gesellschaft fiir die Provinz Po sen" , skąd każdy dogodnie może czerpać.

4. Życiorys poznań»kiego kupca żydows k i e g o z w. XIX. W czasopiśmie p. t. "Jiidische Familien-Forschung", redagowanem przez dira Artura Czellitzera w Berlinie, ukazała się w roku bieżącym dwuarkuszowa biograifja Szymona Kronthala,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry