KRONIKA MIESIĘCZNA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.11.30 R.1 Nr11

Czas czytania: ok. 3 min.

"221

2t>. 11. Obchód S5(Metniego istnienia gimnazjum Marji Magdaleny, jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych szkół w Polsce. W początku października odbył sit; v\ Poznaniu zjazd chirurgów polskich. W szkołach, obchodzono £50. rocznice, ustanowienia Komisji Edukacyjnej. W końcu października (27.) wybuchł strajk pocztowy, następnie także częściowy strajk kolejowy (80.). Całkowite uciszenie strajku nastąpiło ok. 7. listopada. Po zniesieniu szkoły dramatycznej przy Państwowem Konserwatoijuin Muzycznem powstała nowa szkoła dramatyczna, której Magistrat przyrzekł pewną subwencję. Powstała Rada wychowania fizyczhego na miasto 1\ znaft, która ni. i. stawiła sobie za zadanie przygotowanie stadjonu w mieście naszem. W ślad. za staraniami miasta o przyłączenie gmin podmiejskich przedsięwzięli niektórzy sołtysi akcję przeciwną, pod kierownictwem naczelników gmin przemysłowych (tak!) Lubonia i Komandorji. Na październikowein zebraniu ..Tow. Miłośników Historji Ziem Zachodnich" referował prcf. Skałkowski o Andrzeju Niegolewskim. -Magistrat miasta Gniezna udzielił Towarzystwu subwencji pół miljona marek.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Władysław Berkan, Ż y c i o r y s w ł a s n y. Poznań 1923. Z przedmową prof. Florjana Znanieckiego. Instytut socjologiczny Uniwersytetu Poznańskiego ogłosił swego czasu konkurs na życiorys 'robotnika. Na wezwanie to otrzymał instytut wielką liczbę prac konkursowych, które dały bogaty materjal badac owi. Wyróżniono m. i. pracę p. Berkami, radcy miejskiego. Syn skromnego rzemieślnika ze wsi pomorskiej, przechodzi naukę krawiectwa, powoli przechodzi do miasta bliższego, potem do Poznania, Berlina itd. Wszędzie stoi o własnych siłach, charakter niezwykle mocny, samodzielny, pracownik pierwszorzędny, wytrwały i wzór na polu oszczędzania racjonalnego. Pracą swą i zdolnościami zdobywa z czas sm ogromne wzięcie, rozgłos ; majątek. Znany i szanowany w Berli- nie i całej Polsce, oddaje się bardzo intensywnej pracy społecznej wśród wychodźtwa j należy tam do najwybitniejszych kierowników spraw polskich. Po wojnie przechodzi do Poznania i prowadzi nadal niestrudzoną działalność społeczną. Obraz polskiego selfinade-mana, który naszkicował w życiorysie swym p. Berkan, jest ważna, zdobyczą dla nauki socjologicznej. A pisana jest rzecz tak ciekawie i umiejętnie, tak zgrabnie łączą się anegdotki i ramotki z przedstawieniem i obroną zasad i przekonań, że książka czyta się płynnie i lekko.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Władysław Smosarski. T e m p e r a t u r a i o p a d y na Po m o - r z u p o d ł u g o b s e r w a c y j w i e l o l e t n i c h Z obserwatorium meteorologicznego Uniwersytetu Poznańskiego. Odbitka z "Roczników Nauk Rolniczych". Tom IX. Poznań 1923.

Tenże. T e m p e r a t u r a i o p a d y na Ślą s k u p o d ł u g o b s e r w a e y j w i e l o l e t n i c h . Odbitka z , . Roczników Nauk Rolniczych". 'Tom X. Poznań 1923.

Obie prace łączą, się z wydaną dawniej analogiczną o temperaturze i opadach w Wielkopolsce i przynoszą wysoce wartościowy materjal porównawczy. Zapowiedziano wydawnictwo życiorysów sławnych Wielkopolan nakładem Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej. Z okazji przeniesienia prochów Amilkara Kosińskiego, Andrzeja Niogolewskiego i Józefa Wybickiego do Grobów Zasłużonych - grobu Michała Sokolniekiego nie zdołano w Warszawie odnaleźć - dzienniki poznańskie zamieściły liczne rozprawki historyczne i uroczystościowe. Ogólne: "Kurjer Poznański" na 14. 10. (nr. 235: "Z Francją za Polskę" , art. wstępny. Stanisław Maykowski. "Ordynans", wiersz.

Dr. Tad-nisz Grabowski, "Poezja legjonów" .

"N ekrologi z przed stu la ty" .

"Dziennik Poznański" na 14. 10. (nr. 235). "Hołd Zasłużonym".

"Gazeta Poznańska" na 14. 10. (nr. 235): Dr. K. Krotoski.

"Cześć bohaterom legjonowym z doby Napoleońskiej".

O J. Wybickim: ooKurjer" na 13. 10. (nr. 234): "Cieniom Mężów Zasłunych. - Wojewoda Józef Wybicki." (Protokół komisji Budowy Grobów Zasłu.) nr. 235: Józef Wybicki, Pieśń legjonów. R. P. "Ten, który napisał Pieśń Legjonów".

Ignacy Chrzanowski, "Józef Wybicki w świetle własnych pamiętników". Bogusław Sidorowicz, "Mazurek Dąbrowskiego" (nuty). nr. 236. Prof. Dr. Stan. Dobrzyki, "Wiekopomne dzieło Wybickigo". O A. Niegolewskim: "Kurjer" nr. 232: "Rycerz z pod Somo-Sierry" (Protokół). nr. 235: Prof. Dr. Adam Skałkowski. "O naszym Farysic. Jędrzeju z Niegolewa. " Dr. Andrzej Wojtkowski, "Bohater z pod Somo-Sierry. " Prof. Dr. Roman Pollak, "Korespondencja A. Niegolewskiego z Zygmuntem Krasińskim". Edward Ligocki, "Pamięci pułk. Andrzeja Niegolewskiego". wiersz,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.11.30 R.1 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry