KRONIKA MIASTA POZNANIAkoni kawalerji regularnej z depot różnych regimentów złożone ') i do tego nadeszło tu 90 ludzi z 4 regimentu konnego z siodłami i bronią prócz koni, dla których konie dostawią się w przeciągu ośmiu dni, tym sposobem równie znaczny korpus kawalerji wybornej stanie. Do ubrania zaś nowozaciężnych nie schodzi na niczem; sukna, płótna, skóry i po części broń, lecz nie kalibrowa i bez bagnetów znajduje się także w Poznaniu, a tym sposobem w ośmiu dniach wszystko ubrane i uzbrojone będzie." Jakoż ta siła zbrojna wzrastała, a Dąbrowski ujął organizację nowego wojska na wzór legii już istniejących, szefem sztabu został rzeczywisty szef sztabu III legii płk. Cedrowski, majorem legii, dotychczasowy szef bataljonu strzelców Reinhold 18), intendentem, czyli komisarzem wojennym - kpt.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Sobański, płatnikiem - ppłk. Gajewski Bonawentura. Komendę jazdy zebranej z zakładów i powstania objął przybyły z Chełmna mjr. Przyszychowski jako pułkownik i dowódca pułku jazdy lewego brzegu Wiisł y I9), komendę strzelców ppłk. Ignacy MylS) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Pref. pozn. 1749, f. 21. N ominacja i instrukcja dla Reinholda. Dąbrowski do Reinholda, Poznań U/V. 1809. "Nominację IMP. Reinholda szefa bataljonu, majorem regimentu strzelców departamentu poznańskiego z obowiązkiem czynienia służby majora legji w departamencie poznańskim formującej się. On tedy rekwirować ma od JW. wojewody Wybickiego, naczelnika siły zbrojnej departamentu poznańskiego wszystkie rekwizytu, jako to ubioru, zbroi i inne. To samo u prefektury poznańskiej, tak u wszystkich municypalności departamentu, gdzie się ubiory, broń etc. znajdować może. Zbierać wszystkich żołnierzy tak pieszych, jako konnych i artylerzystów, co się tu w Poznaniu i całym departamencie z którego tylko korpusu znajdować się mogą i ich odda i odeśle pod komendę JW. gen. Kosińskiego, kmdta. i organizatora siły zbrojnej poznańskiej, który ich w korpusach resp. swoich umieści". Co pięć dni winien składać raport Kosińskiemu na podstawie nadesłanych danych z oddziałów. lS)) Ribljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 201. Lista oficerów jazdy z 18/V. 1809. D-ca: płk. Przyszychowski, mjr. pułku: Krzycki, szefowie szwadronów: Mlicki, Ziemięcki i Bielamowski, adjutant-major Madaliński. l szwadron, l komp. kpt. Aleks. Bniński, por. Dominik Ziomecki, ppr. Kołaczkowski, ppr. Jadowicz, 2 komp. kpt. Adam Ostaszewski, por.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry