KRONIKA MIASTA POZNANIAgo powstania trzech kolumn dla osłony departamentu; jednej w Kloninie pod Biernackim, drugiej pod Uniejowem i trzeciej na południu departamentu pod komenda, płk, Dembińskiego z zadaniem działań dywersyjnych względem nieprzyjaciela oblegającego fortecę częstochowską 13). Widząc swój departament oswobodzony z wroga i pełen jaknajlepszych widoków na przyszłość, zajął się uciszeniem alarmistów"): "Jako naczelny komendant siły zbrojnej na lewym brzegu Wisły - pisał -. odzywam się do obywateli na tym brzegu Wisły, że wszystkie trwogi i przestrachy przez podłych i niewiernych rozsiewane są fałszywe lB). Nieprzyjaciel już z granic departamentu poznańskiego ustąpił, wkrótce i po innych ścigany będzie. Nie traćmy tylko energji, bądźmy odważni. Niech się wszędzie siła zbrojna zawiąże, niech każdy ochoczo na obronę Ojczyzny stawa, lub za siebie p-odług urządzeń naczelników zastępcę daje, Oświadczam zaś wszystkim mieszkańcom na lewym brzegu Wisły, iż gdyby się ,kto odważył ducha politycznego szalbisrczemi trwogami oziębiać, postrachami osłabiać, zatrzymywać, taki przekonany, pod sąd osobnej na to komisji wyznaczonej oddany będzie i karę rozstrzelania w 24 godziny otrzyma. Niniejsze obwieszczenie raczą wszystkie władze duchowne po ambonach publikować, jako też władze cywilne obowiązane są rozsyłaniem tegoż obwieszczenia całą uwiadomić publiczność," Opanowując w ten sposób społeczeństwo, zbierając informacje o wrogu i osłaniając powierzone sobie departamenta - organizował Dąbrowski swój korpus. Na przedstawienie zastępcy prefekta Ponińskiego "), iż wykonanie projektu zorgani

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

13) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII. Do Garczyńskiego z 17jV., str. 223, do Dembińskiego z 17 jV., str. 224, do Biernackiego z 17 jV., str. 225.

14) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 220. Proklamacja do obywateli lewego brzegu Wisły z 15jV. 1809. 15) Współpracował z Dąbrowskim co do uspakajania ludności Wybicki, patrz Kronika miasta Poznania 1928, str. 49 (A Wojtkowski: Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego).

16) Archiwum Akt Dawnych w Warszawie - Minister Sekretarz Stanu 72/1809, f 176. Poniński do Brezy, Poznań 19jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry