DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWILŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Minister Falck, otrzymawszy pismo naczelnego prezesa wraz z aktami, a dużo wcześniej jeszcze memorjał Bartha, znalazł się w położeniu kłopotliwem. Zaczynał rozumieć trudności natury prawnej, jakie połączone były z przejęciem Szkoły Ludwiki na etat państwowy. Z memorjału Bartha wynikało, że zakład nie przestał być fundacją. Z wywodów naczelnego prezesa Kónigsmarcka wynikało, że zakład opatrzony tytułem instytutu królewskiego nie był państwowy li tylko z tej racji, że ministerstwo finansów w r. 1837 nie przejęło go na etat państwowy. Wszystkie te wątpliwości przedkłada Falck obecnie ministrowi finansów Camphausenowi w piśmie z dnia 21. VI. 1872, załączając do nich pisma Kónigsmarcka z dn. 1. VI. 69, 20. IX. 1871 i 28. V. 1872. Przyznaje, że statut z r. 1837 został ułożony przez Rejencję bez współudziału pierwotnych fundatorów i zatwierdzony 28. IX. 1837 r. Tam poraź pierwszy spotyka się tytuł "królewski". Mimo, że w tytule tym nie tkwi wyraźne uznanie szkoły jako instytucji państwowej, to jednak dalsza określenia statutu i późniejsze rozporządzenia zdradzają, że istniała intencja, dawania Szkole Ludwiki pozoru państwowości, mimo że celu tego nie osiągnięto. Obecnie po śmierci członków zarządu, a zarazem fundatorów, administracja zakładu przybrała charakter odmienny, tak że spoczywa przede wszystkie m w ręku królewskiego komisarza, i dyrektora i bezpośrednio w ręku Rejencji. W tem położeniu nie ma szkoła obecnie nikogo, ktoby był zobowiązany troszczyć się o jej byt finansowo, a emerytura nauczycieli nie jest dostatecznie zapewniona funduszem emerytalnym. W tych warunkach stawia minister Falck następujące wnioski: 1. by z dniem 1. stycznia przyszłego roku państwo przej ęło Szkołę Ludwiki w Poznaniu wraz z złączonem z nią seminarjum dla nauczycielek, 2. by minister finansów na potrzeby obu zakładów wyznaczył w przyszłorocznym budżecie 2000 tal. z oświadczeniem, że zamiarem państwa jest przejęcie tych zakładów, 3. by po zatwierdzeniu budżetu przez sejm wkładki emerytalne z dniem 1. stycznia przyszłego roku nie były więcej g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry