KRONIKA MIASTA POZNANIAi nad Zakładem naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek, ale pod warunkiem, że ostatniemu przysługiwałaby w dalszym ciągu subwencja rządowa. Gdy natomiast stawiono miasto przed alternatywą przejęcia obu zakładów z wszelkiemi dobrami i ciężarami, i gdy równocześnie, dnia 8. VI, 1871 r" naczelny prezes podał pertraktującemu dyrektorowi do wiadomOSCI, że w razie odmowy miasta, w myśl reskryptu ministerialnego z dn. 27. VI. 1870 r. państwo w ten właśnie sposób załatwiłoby sprawę, wówczas komisja rady miejskiej, której zlecono zbadanie aktów, odniosła się do projektu nieprzychylnie. Mimo to magistrat nie był przeciwny projektowi, a nowy nadburmistrz Kohleis popierał go nawet, prawdopodobnie dlatego, że otwierało to przed nim nowe widoki przeprowadzenia w szkołach poznańskich idei symultanizmu, której hołdował ,25), Tymczasem treferent komisji, radca Jaffe, wniósł wniosek o odrzucenie projektu przejęcia przez miasto obu zakładów. Wniosek Jaffego przyjęła rada miasta na posiedzeniu z dn. 28. czerwca 1871 f., a niebawem i magistrat przechylił się do tego zda. 326> nIa , Wobec odmowy ze strony miasta podjęła Rejencja pierwsze kroki celem przejęcia Szkoły Ludwiki i Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek przez państwo. Dnia 3. VIII. 1871 r. skierowała do zarządu na ręce świeżo mianowanego przedstawiciela Rejencji w zarządzie, radcy konsystorskiego Jakela, pismo z zapytaniem, czy zarząd pragnie oddać państwu instytucję z wszystkie mi przynależącemi jej gruntami, czy też zamierza zlecić państwu jedynie patronat na specjalnych warunkach. Ponieważ jednak w myśl 3 statutu z dnia 28. IX. 1837 r. członkowie zarządu wymarli za wyjątkiem Bartha, przeto należałoby uzupełnić zarząd nowymi członkami, aby w pełnym składzie mógł powziąć prawomocną uchwałę, na mocy

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

325) Zaleski Zygm.: Dzieje Poznania od r. 1853 do 1918. Księga Pamiątkowa m. Poznania. 1929. str. 88-89.

320) A. U. D. J ahresberichte d. Luisenschule. Sprawozdanie Bartha za lata 1871-73. Uebernahme d. Luisenschule durch d. Staat.

Konopka: Geschichte der. Kgl. Luisenstiftung. str, 34,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry