KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

1000 wychowanek, pozatem oddziały w Świdnicy, w Lubtalu i zakłady sierot w Rudnie, w Mikołaju i Rudoltowicach. W ostatniej miejscowości wychowywały się sieroty Polki, ale i we Wrocławiu była znaczna ilość Polek. Równocześnie rodzina Chłapowskich z X, Janem Koźmianem zabiegała o sprowadzenie do Poznania Sercanek z Warendorfu w Westfali, a współdziałała w tem arystokracja miejscowa, tw-rząc w r. 1856 specjalny komitet pod przewodnictwem hr. Mycielskiej z Kobylepola!9S). Większe trudności natury formalnej nastręczało sprowadzenie zakonu U rszulanek. W myśl reguły pozostawał on w zależności od władzy biskupiej. Sprowadzenie Urszulanek z Wrocławia do Poznania dojść mogło do skutku jedynie po dokonaniu formalności między arcybiskupem Przyłuskim a biskupem wrocławskim Heinrichem. Pozatem należało wyjednać im konstytucję kanoniczną u Ojca Św., ponieważ w myśl reguły zakon U rszulanek nie mógł być filjalny, lecz uzależniony od miejscowej metropoli. Rejencja, jak mogła, utrudniała usiłowania arcybiskupa, gdy jednak papież Pius IX dekretami z dn. 27. VII. i 9. IX. 1857 r. nadał Urszulankom w Poznaniu kanoniczną konstytucję i zatwierdzenie przywilejów, wówczas mimo prób oporu przyznała Rejencja Urszulankom konsens na utworzenie pensjonatu i wyższej szkoły żeńskiej, dnia 20. XI. 1857 r. Sercanki otrzymały konsens w parę miesięcy później, w styczniu r, 1858 29). Na korzystny dla arcybiskupa obrót sprawy wpłynąć mógł pośrednio dokonujący się w latach 1857 i 1858 przełom polityczny na dworze pruskim, t. j. ostatni rok rządów Fryderyka Wilhelma IV, pozostający pod wpływem królowej Elżbiety (z katolickiego domu Wittelsbachów) i partji klerykalnej konserwatywnej, tudzież rejencja ks. Wilhelma, t. zw. nową erę zapoczątkująca.

293) A. A. Akta arcybiskupie. Generalia. U rządzenia klasztoru Panien Urszulanek G. 220.

Mott y: 1. c. II. 140-141.

204) ib.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry