DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJtyczących stosunku państwa do szkolnictwa, a spowodowanych wewnętrznem przeobrażeniem Prus, przedstawia prawny stosunek Szkoły Ludwiki do państwa, tak, jak on wynika z założeń fundacji. Na piśmie, mającem charakter memoijału, dali podpisy Kolanowski, J ahn, Bielefeld, Suttinger i nadburmistrz N 274 ) aumann . Memorjał stwierdza, że Szkoła Ludwiki założona została przez komitet obywateli poznańskich, który utworzył się w sierpniu 1829 r. za zgodą naczelnego prezesa Baumanna, że komitet ten po utworzeniu fundacji i regulamentu z 14 stycznia 1830 r. przeistoczył się w zarząd, czuwający odtąd stale nad zakładem. Memorjał podnosi, że 1-14 regulamentu określają definitywnie konstytucję szkoły i że jedynie 15, tyczący grona nauczycielskiego określony został w regulamencie jako interimistyczny. Memorjał zwraca uwagę na to, że zakład utrzymywał się własnemi środkami, t. j. przedewszystkiem wpływem czesnego, pozatem pomocą ze strony państwa i gminy, ale również i czasową finansową pomocą członków zarządu. Budynki poklasztorne S. S. Benedyktynek otrzymała Szkoła Ludwiki rozkazem gabinetowym z dnia 5 lipca 1834 r. jako dar królewski, i fakt ten potwierdza korporacyjny, fundacyjny charakter zakładu. Stosunek Szkoły Ludwiki do państwa może być osądzony i określony tylko według regulamentu z dnia 14 stycznia 1830 roku. Na tej podstawie jest Szkoła Ludwiki samoistnym instytutem, podległym coprawda naczelnej kontroli Rejencji, ale nie jest instytutem państwowym, i nic tu zmienionem być nie może bez przestrzegania przepisów prawnych, tyczących zmian podstawowych ustrojów korporacyj. Tymczasem przepisy te pogwałcono w r. 1837, gdy bez zgody zarządu i poza zarządem Rejencja nakreśliła nowe statuty i po uzyskaniu potwierdzenia ze strony ministerstwa dnia 19 grudnia 1837 r. przedłożyła je zarządowi szkoły. Twórcy memorjału podnoszą, że pominąwszy całość zmian, które statuty te wnoszą do regulamentu z dnia 14. I. 1830 r., predykat , ,królewski", jaki nadano Szkole

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

274) ib.

i*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry