KRONIKA MIASTA POZNANIAdem: Historische Gesellsehaft fur Posen. Zeszyt 18. 8°. Str. 208. Zawiera m. i. Georga Schulza "Unions- und Verfassungsbestrebungen der protestantischen Kirchen im Grossherzogtum Warschau", Prof. Ur. Manfreda Lauberta "Die Rittergutsmatrikei in der Provinz Posen", Arthura Kronthala "Verzeichnis der Schriften", Prof. Dr. Emila Waschinskiego "Zur alteren polnischen Schulgeschichte", bogaty dział sprawozdań recenzyjnych. Ze w s p o m n i e ń o K m i 1 j i S c z a n i e c k i ej. K urj er Po - znański. R. XXV. Nr. 148 z 29. III. 30 r., str. 11.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

" E w a". Cenna rzeźba prof. Wittiga, którą ofiarował Poznaniowi. Kurjer Poznański R. XXV. Nr.

170 z 11. IV. 1930 r., str. 6.

Józ. Birkenmajer: Jaka była w Poznaniu pierwsza wystawa sztuki (z ciekawostek poznańskich). Kurjer Poznański R. XXV. Nr. 184 z 19. IV. 30, str. 7. Bogumiła Rakowska "W niewoli pruskiej". Kurjer Poznański R. XXV. Nr 240 z 25. V. 1930 r., str. 5.

W y prą wado War s z a w y w 1863-cim roku. Dziennik Poznański R. LXXII. Nr. 27 i nast. S. T. Dziesięciolecie szkoły polskiej w Poznańs k i e m. Gazeta Zachodnia R. ił. Nr. 81 z 6. IV. 30 r., str. 5. G e o r g B r a n d t. Aufgabe einer Posenschen Grafik. Posener Tageblatt R. LXIX. Nr. 9 z 12. I. 1930 r., str. 3.

P r o f Dr. S t e u er. J o s e f M a r i a H o e n e W roń s ki. Prodrom des Messianismus oder der absoluten Philosophi. Posener Tageblatt R. LXIX. Nr. 88 z 9. IV. 30, str. 4. " K u p i e c" wydał numery targowy i morski, "Świa t Kup i e c ki" numer targowy. N o w e c z a s o p i s m a, powstałe w kwietniu 1930 r. 1) Biuletyn Zarządu Okręgu Towarzystwa Nauczycieli Średnich i Wyższych. 2) Głos Rzemieślniczy 3) Kwartalnik Psychologiczny 4) Przegląd Socjologiczny. 5 Wielkopolanin. - Przestał wy chodzić dziennik "Prawda". "D z i e n n i k P o z n a ń s ki" drukował powieść regjonalną poznańską, Marji Wicherkiewiczowej p. t. "Ignis ardens". "Nowy Kurjor", "Orędownik Wielkopolski" i "Gaz e t a P o w s z e c h n a " zamieszczały nadal liczne feljetony, poświęcone przeszłości miasta Poznania. Wszystkie dzienniki zajmowały się żywo i obszernie aktualnemi sprawami miejskiemi (budżet, targi, wystawa komunikacyjna, budownictwo).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry