LISTY MAUCINKOWSKIESO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.09.30 R.1 Nr9/10

Czas czytania: ok. 2 min.

dozorem policji i musiał jej o każdym swym wyjeździe poza miasto donOSlC pismlennie. Oto geneza owych sześciu listów, donoszących "o wyjeździe do Pakosławia" . Czyż można wobec tego spodziewać się. w listach, pisanych do dyrektora policji, jakichkolwiek zwierzeń poufnych o stosunku Marcinkowskiego do Emilji ScżanieckiejV Żeby już jednak do reszty usunąć nieufność pana S. M.. obawiającego się, że ukrywam materjał, mający wielka, wartość historyezno-obyezajową, przytaczam tu te sześć listów w całości. 1. "Ew. Hochwohlgeboren beehre mich hiermit zu benachrichfigen, dass ich heute nach Pakosław Buker Kroises verreise, urn dort die kranke Prauleili von Drwęska zu besuchen. Ganz ergebenster Marcinkowski. Posen, d. 13. November 1835." 2. "Ew. Hochwohlgeboren beehre mich hiermit zu benaciiricntigon.

dass ich heute nach Pakosław Buker Kroises zur Prauleln von Drwęska verreise. Ganz ergebeuster Marcinkowski. Posen. d. 17.

N ovbr. 1835. "

3. "Ew. Hochwohlgeboren beehre mich hiermit anzuze*gen, dass ich heute nach Pakosław Buker Kreises zu Prl. von Sezanleeka verreise. Ganz ergebenster Marcinkowski. Posen, d. 25. Marz 1836.".

4. "Ew. Hochwohlgeboren beehre mich hiermit zu' benaciiri&htigen, dass ich heute nach Pakosław Buker Kreises zur Prauicin von Sczaniecka verreise. Ganz ergebenster Marcinkowski. Posen.

d. 16 Juli 1836."

5. "Ew. Hoehwoblgi boren beehre mich hiermit anżuzełgen, dass ich hi ute nach Pakosław Buker Kroises zur Praulein von Sczanjecka verreise. Ganz ergebenster Marcinkowski. Posen d. 28. J uli 36 . "

6. "Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich hiermit zu bonaciirichtigen, dass ich heute nach Pako sław (Buker Kreises) zur Praulern E. Sczaniecka rerreise. Ganz ergebenster Marcinkowski. Posen, d. 19. November 1830."

Otóż brzmienie dosłowne owych sześciu listów, donoszącycn o wyjeździe do Pakosławia. A teraz jestem ciekaw, czy nawet sam mistrz Wasylewski potrafi /. tego co zrobić.

A. Woj t k o w s k i.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

NOTATKA.

Z powodu nagromadzenia się niateIjahi wydajemy tyra razem mI mer podwójny. Numer następny ukaże się z data 30; listopada L923.

TREŚĆ.

MasóneIja narodowa w Poznaniu. II-IV. (Zygmunt Zalewski) - Płyta grobowa z X\'l w. biskupa Czarnkowskiego.. (Dr. M. Gum«wsla). - Noc z 1. na 2. stycznia 1843 w Katedrze poznańskiej. (Dr. Andrzej Winkowski). Rozbudowa wodociągów miejskich w Poznaniu, (niż. Ko 0wicz.i - W sj rawie niianowietwa ulic. (Zygmufit Zatówski). - Kronika miesięczna. - Z ruehu wydawniczego. - Tow. Miłośników miasta Poznania. - Miserllanca. - Notatka.

WYDAWNICTWA MAGISTRATU STÓŁ. M. POZNANIA.

KRONIKA MIASTA POZNANIA miesięcznik. Do nabycia w księgarniach poznańskich i Urzędzie Statystycznym w Ratuszu, Pozostałe nieliczne egzemplarze nr. 2-8 otrzymują nowi abonenci na życzenie, po cenie obowiązującej za ostatni numer. Nr. 1 wyczerpany zupełnie.

WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE .MIASTA POZNANIA, 1111eCle cziiik. (!o nabycia w Przędzie Statystycznym. ROCZNIK STATYSTYCZNY ST. M. POZNANIA, za rok 1921. W przygotowaniu za r. 1922. SPRAWOZDANIE ZARZĄD P ST. M. POZNANIA za lata 1920 i 21. W przygotowaniu za r. 1922.

P.PDŻET STÓŁ. M. POZNANIA na r. 192:!'

Nakładem Magistratu stół. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. Akc. w Poznaniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.09.30 R.1 Nr9/10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry