KRONIKA MIASTA POZNANIAna Zawadach. - N owe łazienki publiczne otwarte zostały w hotelu "Polonia". - Rozpoczęto budowę nowych organów w Katedrze. - 25, kwietnia 1930 bawiła wycieczka skautów angielskich w Poznaniu. Jubileusze: 75-lecie Konferencji pań św. Wincentego a Paulo paratji farnej.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

30-lecie Związku katolickich towarzystw robotniczych.

lO-lecie Związku Burmistrzów (12. czerwca). Zmarli: w Berlinie 10. marca Fritz Orgler, b. iradca miejski; w Brandenburgu w kwietniu Ernest von Jagow, b. prezes rejencji w Poznaniu.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Powszechna Wystawa Kraj o w a. Księga pamiątkowo-sprawozdawcza. Pod redakcją Dr. Stanisława Wachowiaka. Wspaniałego wydawnictwa pomnikowego wyszedł tom I. (Omówienie nastąpi po ukazani u się całości). IV -e C o n g r e s I n t e r n a t i o - nal des vi11ea et po uvo i r s lo c a u x 1929. Documents et deliberations. Bruxelles. 4c. Str. 6+130+2 nlb. " P o l s k a B y d g o s z c z 19201930". Wydawnictwo jubileuszowe "Komitetu obchodu dziesięciolecia oswobodzenia miasta Bydgoszczy". 1930. 16". Str. 104 ilustrowane. "M u z e u m W i e l k o p o l s k i e w P o z n a n i u". Poznań 1929. R. V. Pod redakcją Dr. M. Gumowskiego. Nakładem Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu.

16°. Str. 2+134+17 tablic. Treść: Dr. Marjana Gumowskiego

"Rocznice muzealne", Dr. B o l esława Namysłowskiego "Herby mieszczaństwa poznańskiego", Romany Szymańskiej "Pejzaże Fi'. Kostrzewskiego i Fr. Wasikowskiego w Muzeum Wielkopoiskiem w Poznaniu", Jerzego Kollera "Serwis cesarski w Muzeum A Yielkopolskiem", piof. Dr. Edwarda Lubicz Niezabitowskiego "Piec przedhistoryczny epoki bronzowej z jeziora Gopla" i i. "Sprawozdanie Wydziału Woj e w ó d z k i e g o", z admi - nistracji Poznańskiego Wojewódzkiego Związku Komunalnego za rok 1928/29. Poznań 1930. N akładem Starostwa Krajowego w Poznaniu. 4°. Str. 8+338. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za rok admin i s t r a c y j n y 1929. N akładem gminy miasta Krakowa. 1930 r. S tr. 68.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry