KRONIKA MIASTA POZNANIAniejszej opieki nad ptactwem w Poznaniu, przez sadzenie zagajników, ochronę naturalnych zarośli, rozwieszanie sztucznych dziupli, wmurowywanie dziupli kamiennych w powstające gmachy publiczne, zakaz trucia szczurów fosforem, czego ofiarą pada masami dzikie ptactwo. Konferencja zwraca się do odpowiednich czynników miejskich z apelem o rozważenie środków, celem z wal c z a n i a p l a g i d y m u z k o m i n ó w f a b r y c z n y c h w Poznaniu. Konferenc,a zwraca się do właściwych czynników o najszybsze z a l e s i e n i e n a g i c h w y d m w o k o l i c y P oz n a n i a (za Golęcinem, za Główną), które ogołocone z lasów przedstawiają widok odrażający i z których wiatry wywiewają tumany pyłu na miasto. Wreszcie celem zapewnienia realizacji wszystkich wyrażonych na Konferencji postulatów, proszę o uchwalenie następujących wniosków ogólnych: Konferencja zwraca się z gorącym apelem do: M a g i s t r a t u i R a d y M i e j s k i e j Miasta Poznania, aby wszelkiemi, stojącemi im do dyspozycji środkami, zechcieli poprzeć powyższe dezyderaty; Dyrekcji Lasów Państwowych, w jej administracji fragmenty lasów pierwotnych znania, zechciała zachować dla nauki, zdrowia dności; P a n a Woj e w o d y P o z n a ń s k i e g o, aby wskazane wyżej najcenniejsze tereny okolicy Poznania, zechciał poddać ochronie krajobrazowej (w myśl Rozp. Prezyd. Rzptej o prawie budowlane m) ; R z ą d u i P o s łów, aby spowodowali wreszcie wydanie przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną ustawy o ochronie przyrody (wzgl. noweli 34 obowiązującej na ziemiach zachodnich ustawy o policji polnej i leśnej), jak również ustawy o ochronie zadrzewień w okolicy miast dla zdrowia ludności, jakiej domagał się III. Ogólno-polski Zjazd Przeciwgruźliczy w Poznaniuaby będące w okolicy Poi rozrywki lu

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

D), W l i ś c i e członków Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania zapisani zostali w dalszym ciągu pp.: 252) Józef Wi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry