KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Bydgoszcz, tonący w zieleni Toruń, a w okolicy Poznania drobne zaledwie szczątki lasów. Tem cenniejsze one jednak, tem bardziej wymagają ochrony i opieki, aby mogły pełnić rolę płuc stolicy Polski zachodniej. Konieczność ochrony tych resztek naturalnej zieleni poruszałem już niejednokrotnie *). Obecnie mam zaszczyt przedstawić imieniem Komitetu Ochrony Przyrody, program ochrony zieleni w okolicy Poznania, który po rozważeniu, popierają w całości (jak również resztę wniosków): Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika (Oddz. Poznański), Tow. Geograficzne w Poznaniu, Pol. Przyrodnicze Tow. Pedagogiczne (Oddz. Pozn.) i Pol. Tow. Krajoznawcze (Oddz. Pozn.). W wyborze terenów decydujące były tak względy naukowo-przyrodnicze (bogactwo i pierwotność przyrody), jak krajobrazow-o-turystyczne (piękne położenie, łatwa dostępność). W strefie I (w obrębie lub na obwodzie miasta) zasługują na bezwzględną ochronę: l. D ę b i n a, jedyny większy drzewostan w obrębie Poznania (85 ha) o charakterze pierwotnym, stanowiący naturalny park leśny Poznania i ulubione miejsce wycieczkowe, zwłaszcza dla ludności najbliższych dzielnic Wildy i Dębca; 2. L a s e k G o l ę c i ńs k i, ostatni szczątek lasu sosnowego, tuż przy zachodnim krańcu miasta, w święta nie mniej przepełniony, jak Park Sołacki i inne drobne ogrody publiczne Poznania; 3. M a l t a , a w szczególności laski, naturalne zarośla i część doliny Cybiny, piękne krajobrazowo, bardzo cenne pod względem przyrodniczo dydaktycznym, które winny wejść jak najprędzej w obręb proj ektowanego "Parku Narodowego". W strefie II (w rejonie wycieczkowym miasta): l. Lasy nad Wartą w Puszczykowi e , które stało się niemal przedmieściem i plażą Poznania i lasy nad jeziorami w L u d w i k o w i e, których zabezpieczenia od dawna domaga

*) M. i.: Ochrona przyrody w najbliższej okolicy Poznania ("Ochrona Przyrody", z. 7, 1928), Lasy okolicy Poznania a sprawa Ludwikowa ("Kurjer Poznański", nr. 153, 1928), Kilka uwag o zieleni Poznania ("Kurjer Poznański", nr. 101, 1930).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry